Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku poľština bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Nová verzia bola zatiaľ preložená do týchto jazykov.
Swipe to change

Zabezpečenie majetku počas konania v krajinách EÚ

Poľsko
Autor obsahu
European Judicial Network
Európska justičná sieť (pre občianske a obchodné veci)

1 Aké sú jednotlivé druhy opatrení?

Druh opatrenia závisí od povahy pohľadávky, ktorá sa má zabezpečiť. Podľa článku 747 Občianskeho súdneho poriadku (kodeks postępowania cywilnego) sa peňažné pohľadávky zabezpečujú prostredníctvom:

 • zaistenia hnuteľného majetku, miezd a odmien, pohľadávok z bankového účtu alebo iných pohľadávok alebo iného vlastníckeho práva,
 • zaťaženie nehnuteľnosti povinného nariadenou hypotékou,
 • vydanie zákazu nakladať s nehnuteľnosťou alebo zaťažiť nehnuteľnosť, ku ktorej neexistujú údaje z katastra nehnuteľností a registra hypoték alebo ktorej údaje z katastra nehnuteľností a registra hypoték sa stratili alebo boli zničené,
 • zaťaženie plavidla alebo plavidla vo výstavbe hypotékou na loď,
 • vydanie zákazu nakladať s družstevným vlastníckym právom na priestory,
 • vytvorenie konkurznej správy nad podnikom alebo poľnohospodárskym podnikom povinného alebo závodom, ktorý je súčasťou podniku či jeho časti alebo poľnohospodárskeho podniku povinného.

Ak je zabezpečená iná než peňažná pohľadávka, súd poskytne zabezpečenie, ktoré v danom prípade považuje za primerané, vrátane opatrení, ktorých účelom je zabezpečenie peňažných pohľadávok (článok 755 Občianskeho súdneho poriadku). Konkrétne súd môže:

 • štandardizovať práva a povinnosti strán alebo účastníkov konania v priebehu tohto konania,
 • zakázať nakladanie s položkami alebo právami, na ktoré sa vzťahuje konanie,
 • pozastaviť vykonávacie konanie alebo iné konanie zamerané na vykonanie rozsudku,
 • upraviť otázky týkajúce sa starostlivosti o deti (maloleté osoby) a styku s deťmi,
 • nariadiť, aby sa do katastra nehnuteľností a registra hypoték či iného náležitého registra vložilo primerané upozornenie.

Záujmy strán alebo účastníkov konania by sa mali zohľadniť pri výbere formy, akou sa poskytuje zabezpečenie, aby sa zaistila riadna právna ochrana oprávneného a aby povinný nebol zaťažený nadmerne.

2 Za akých podmienok možno vydať tieto opatrenia?

2.1 Postup

Konanie na poskytnutie zabezpečenia sa začína:

 • na žiadosť strany alebo účastníka konania podanú súdu prvého stupňa s príslušnosťou vec preskúmať. Ak nie je možné určiť tento súd, príslušným súdom bude súd v mieste, kde sa má vykonať rozhodnutie o zabezpečení, alebo ak sa nemožno oprieť o tento základ či ak rozhodnutie o zabezpečení sa má vykonávať v jurisdikcii iných súdov, bude týmto súdom okresný súd (sąd rejonowy) pre hlavné mesto Varšava. Návrh na zabezpečenie podaný v priebehu konania posudzuje súd, na ktorom prebieha konanie, s výnimkou prípadov, keď je týmto súdom Najvyšší súd (Sąd Najwyższy). V týchto prípadoch súd prvého stupňa rozhodne, či by sa zabezpečenie malo poskytnúť (článok 734 Občianskeho súdneho poriadku);
 • ex officio v prípadoch, v ktorých súd môže začať konanie ex officio (článok 732 Občianskeho súdneho poriadku).

Návrhy na zabezpečenie sa podávajú písomne. Mali by spĺňať požiadavky na žiadosti a mala by sa v nich určiť forma, akou sa má zabezpečenie poskytovať, a v prípade peňažnej pohľadávky by sa v návrhu mala uviesť aj výška zabezpečenia (ktorá nesmie byť vyššia než suma požadovanej pohľadávky a ktorá sa vypočíta spoločne s úrokom odo dňa vynesenia rozhodnutia o zabezpečení a s nákladmi na poskytovanie zabezpečenia a ktorá môže zahŕňať aj navrhované trovy konania), ako aj okolnosti oprávňujúce podanie návrhu. Ak sa návrh na zabezpečenie podáva pred začiatkom konania, mal by sa v ňom stručne opísať aj predmet veci (článok 736 Občianskeho súdneho poriadku).

Zabezpečenie možno poskytnúť pred začatím konania alebo v jeho priebehu. Keď oprávnený získal exekučný titul, zabezpečenie sa môže poskytnúť len vtedy, ak sa ním má zabezpečiť pohľadávka, pri ktorej ešte neuplynula lehota na vykonanie (článok 736 ods. 2 Občianskeho súdneho poriadku).

Ak sa zabezpečenie poskytne pred začatím konania, súd stanoví lehotu, dokedy sa má podať písomná žiadosť o začatie konania, a to pod hrozbou zrušenia zabezpečenia (článok 733 Občianskeho súdneho poriadku).

Návrh na zabezpečenie sa musí posúdiť bez zbytočného odkladu do jedného týždňa odo dňa jeho podania na súd, pokiaľ v osobitných ustanoveniach nie je uvedené inak. Ak sa v právnom predpise stanovuje, aby sa návrhy preskúmavali počas vypočutia, toto vypočutie treba naplánovať do jedného mesiaca odo dňa podania návrhu (článok 733 Občianskeho súdneho poriadku).

Zabezpečenie sa poskytne na základe rozsudku súdu.

2.2 Hlavné podmienky

O zabezpečenie možno požiadať vo všetkých občianskych veciach, ktoré posudzuje súd alebo rozhodcovský súd (článok 730 Občianskeho súdneho poriadku).

Podmienkou na poskytovanie zabezpečenia je, že pohľadávka a právny záujem na poskytnutí zabezpečenia musia byť opodstatnené. Právny záujem na poskytnutí zabezpečenia existuje, ak nebude možné alebo ak bude veľmi náročné vykonať rozsudok vynesený v danej veci, alebo ak bude iným spôsobom nemožné alebo veľmi náročné dosiahnuť cieľ konania bez poskytnutého zabezpečenia (článok 7301 Občianskeho súdneho poriadku).

Účelom zabezpečenia nemôže byť uspokojenie pohľadávky, pokiaľ sa v právnych predpisoch nestanovuje inak (článok 731 Občianskeho súdneho poriadku).

Súd môže vykonanie rozhodnutia o zabezpečení podmieniť poskytnutím vkladu oprávneného na zabezpečenie pohľadávok povinného vyplývajúcich z vykonania rozhodnutia o zabezpečení, s výnimkou prípadov, keď oprávneným je ministerstvo financií a keď sa zabezpečenie poskytuje na pohľadávky na výživné, invalidný dôchodok, alebo ak ide o prostriedky dlhované zamestnancovi vo veciach súvisiacich s pracovným právom v časti, ktorá neprevyšuje plnú mesačnú odmenu zamestnanca (článok 739 Občianskeho súdneho poriadku).

3 Čo je predmetom týchto opatrení a aký majú charakter?

3.1 Na aké druhy aktív sa môžu tieto opatrenia vzťahovať?

Zabezpečenie sa môže poskytnúť na:

 • hnuteľný majetok,
 • mzdy a odmeny,
 • pohľadávky z bankového účtu alebo iné pohľadávky alebo iné vlastnícke právo,
 • nehnuteľnosť,
 • plavidlá alebo plavidlá vo výstavbe,
 • družstevné vlastnícke právo na priestory,
 • podnik alebo poľnohospodársky podnik, závod, ktorý je súčasťou podniku či jeho časti alebo súčasťou poľnohospodárskeho podniku.

Zabezpečenie sa nevzťahuje na položky, dlhy alebo práva vyňaté z vykonávania. Tovar, ktorý podlieha skaze, môže poslúžiť ako zabezpečenie, ak povinný nemá iný majetok, ktorým by šlo zabezpečiť pohľadávky oprávneného, a ak sa tento tovar môže rýchlo predať.

3.2 Aké sú účinky týchto opatrení?

Hlavným účelom zabezpečovacieho konania je zaistiť, aby oprávnený (najčastejšie veriteľ) bol ochránený pred prípadnými nepriaznivými účinkami odkladu v prebiehajúcich konaniach na súde, a zlepšiť situáciu oprávneného v rámci vykonávacieho konania, ak predmetom súdneho konania a zabezpečenia je vykonateľná pohľadávka. Zabezpečenie do určitej miery môže oprávnenému umožniť aj získať peňažné dávky.

Zabezpečenie navyše môže byť reakciou na opatrenia povinného na úkor odôvodnených záujmov oprávneného.

Účinky zabezpečenia pre povinného sa líšia v závislosti od formy poskytovaného zabezpečenia a môžu mať túto podobu:

 • ak sa zaistí hnuteľný majetok, správa hnuteľného majetku po zaistení nemá nijaký vplyv na ďalší priebeh konania a vykonávacie konanie v prípade zaisteného hnuteľného majetku sa môže vykonať aj voči nákupcovi,
 • ak sa ako zabezpečenie zaistí bankový účet podniku alebo vlastníka poľnohospodárskeho podniku, povinný môže vymáhať sumy len do výšky určenej súdom na výplatu súčasných miezd a odmien spoločne s daňou zo závislej činnosti a inými zákonnými odvodmi, ako aj na úhradu režijných nákladov,
 • iné zaistené dlhy a vlastnícke práva možno využívať v obmedzenej miere (spôsob používania určí súd),
 • súdny exekútor predá všetky zaistené položky spoločne s právami na finančné nástroje zaznamenané na účte cenných papierov alebo na inom účte v zmysle pravidiel o obchodovaní s finančnými nástrojmi a získanú sumu uloží na vkladový účet súdu,
 • vydá sa zákaz nakladania s nehnuteľnosťou a družstevným vlastníckym právom na priestory alebo ich zaťaženia,
 • plavidlo alebo plavidlo vo výstavbe sa zaťaží hypotékou na loď,
 • povinný sa zbaví práva na riadenie a ustanoví sa konkurzná správa, pričom príjem z konkurznej správy slúži ako zabezpečenie,
 • vo veciach súvisiacich s vyživovacou povinnosťou musí povinný jednorazovo vyplatiť alebo pravidelne platiť oprávnenému konkrétnu sumu.

3.3 Aká je platnosť týchto opatrení?

Povinný môže kedykoľvek požiadať o zrušenie alebo zmenu právne záväzného rozhodnutia o poskytovaní zabezpečenia, ak pominie alebo sa zmení dôvod na zabezpečenie (článok 742 Občianskeho súdneho poriadku).

Zabezpečenie sa zruší, ak:

 • povinný vloží na vkladový účet súdu sumu vo výške zabezpečenia požadovanú oprávneným v návrhu na zabezpečenie,
 • pohľadávka alebo návrh sa zákonne vráti alebo sa zamietne,
 • pohľadávka alebo návrh sa vylúči alebo sa zastaví konanie,
 • oprávnený nepožiada v konaní o celú pohľadávku alebo požiada o iné pohľadávky okrem zabezpečenej pohľadávky pred začatím konania,
 • rozsudok, ktorým sa umožnila zabezpečená pohľadávka, sa stane právoplatným (zabezpečenie sa zruší jeden mesiac po nadobudnutí právoplatnosti rozsudku),
 • oprávnený nepožiada o ďalšie opatrenia na presadzovanie do dvoch týždňov odo dňa, keď sa rozsudok, ktorým sa umožnila pohľadávka, stal právoplatným, v prípadoch, keď bolo zabezpečenie poskytnuté prostredníctvom zaistenia hnuteľného majetku, miezd a odmien, pohľadávok z bankového účtu alebo iných pohľadávok alebo iného vlastníckeho práva alebo prostredníctvom vytvorenia konkurznej správy nad podnikom alebo poľnohospodárskym podnikom povinného alebo závodom, ktorý je súčasťou podniku či jeho časti alebo poľnohospodárskeho podniku povinného.

4 Je možné odvolať sa proti takémuto opatreniu?

Oprávnený aj povinný môžu podať sťažnosti proti rozhodnutiu súdu prvého stupňa vo veci zabezpečenia (článok 741 Občianskeho súdneho poriadku).

Posledná aktualizácia: 08/01/2018

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.