Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku poľština bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Swipe to change

Zabezpečenie majetku počas konania v krajinách EÚ

Poľsko
Autor obsahu
European Judicial Network
Európska justičná sieť (pre občianske a obchodné veci)

1 Aké sú jednotlivé druhy opatrení?

Druh opatrenia závisí od povahy pohľadávky, ktorá sa má zabezpečiť. Podľa článku 747 Občianskeho súdneho poriadku (kodeks postępowania cywilnego) sa peňažné pohľadávky zabezpečujú prostredníctvom:

 • zaistenia hnuteľného majetku, miezd a odmien, pohľadávok z bankového účtu alebo iných pohľadávok alebo iného vlastníckeho práva,
 • zaťaženia nehnuteľnosti povinného nariadenou hypotékou,
 • vydania zákazu nakladať s nehnuteľnosťou alebo zaťažiť nehnuteľnosť, ku ktorej neexistujú údaje z katastra nehnuteľností a registra hypoték alebo ktorej údaje z katastra nehnuteľností a registra hypoték sa stratili alebo boli zničené,
 • zaťaženia plavidla alebo plavidla vo výstavbe hypotékou na loď,
 • vydania zákazu nakladať s družstevným vlastníckym právom na priestory,
 • zriadenia súdne nariadenej správy (zarząd przymusowy) nad podnikom alebo poľnohospodárskym podnikom povinného alebo závodom, ktorý je súčasťou podniku, alebo jeho časťou či časťou poľnohospodárskeho podniku povinného.

Ak je zabezpečená iná než peňažná pohľadávka, súd nariadi zabezpečovacie opatrenie, ktoré v danom prípade považuje za primerané, vrátane opatrení, ktorých účelom je zabezpečenie peňažných pohľadávok (článok 755 Občianskeho súdneho poriadku). Konkrétne súd môže:

 • štandardizovať práva a povinnosti strán alebo účastníkov konania v priebehu tohto konania,
 • zakázať nakladanie s vecami alebo právami, na ktoré sa vzťahuje konanie,
 • pozastaviť vykonávacie konanie alebo iné konanie zamerané na výkon rozhodnutia,
 • upraviť otázky týkajúce sa starostlivosti o deti (maloleté osoby) a styku s deťmi,
 • nariadiť, aby sa do katastra nehnuteľností a registra hypoték či iného náležitého registra zapísala príslušná poznámka.

Pri výbere formy, akou sa poskytuje zabezpečenie, by sa mali zohľadniť záujmy strán alebo účastníkov konania, aby sa zaistila riadna právna ochrana oprávneného a aby povinný nebol zaťažený nadmerne.

2 Za akých podmienok možno vydať tieto opatrenia?

2.1 Postup

Konanie o nariadení zabezpečovacieho opatrenia sa začína:

 • na návrh strany alebo účastníka konania podaný súdu prvého stupňa s príslušnosťou vec preskúmať. Ak nie je možné určiť tento súd, príslušným súdom bude súd v mieste, kde sa má vykonať rozhodnutie o zabezpečení, alebo ak sa nemožno oprieť o tento základ či ak rozhodnutie o zabezpečení sa má vykonávať v jurisdikcii iných súdov, bude týmto súdom okresný súd (sąd rejonowy) pre hlavné mesto Varšava. Návrh na zabezpečenie podaný v priebehu konania posudzuje súd, na ktorom prebieha konanie, s výnimkou prípadov, keď je týmto súdom Najvyšší súd (Sąd Najwyższy). O nariadení zabezpečenia v takom prípade rozhoduje súd prvého stupňa (článok 734 Občianskeho súdneho poriadku),
 • ex officio v prípadoch, v ktorých súd môže začať konanie ex officio (článok 732 Občianskeho súdneho poriadku).

Návrhy na nariadenie zabezpečovacieho opatrenia sa podávajú písomne. Mali by spĺňať náležitosti procesnej písomnosti a mala by sa v nich určiť forma, akou sa má zabezpečenie poskytovať, a v prípade peňažnej pohľadávky by sa v návrhu mala uviesť aj výška zabezpečenia (ktorá nesmie byť vyššia než suma požadovanej pohľadávky a ktorá sa vypočíta spoločne s úrokom odo dňa vydania rozhodnutia o zabezpečení a s nákladmi na poskytovanie zabezpečenia a ktorá môže zahŕňať aj predpokladané trovy konania), ako aj okolnosti oprávňujúce podanie návrhu. Ak sa návrh na zabezpečenie podáva pred začiatkom konania, mal by sa v ňom stručne opísať aj predmet veci (článok 736 Občianskeho súdneho poriadku).

Zabezpečenie možno poskytnúť pred začatím konania alebo v jeho priebehu. Keď oprávnený získal exekučný titul, zabezpečovacie opatrenie sa môže nariadiť len vtedy, ak sa ním má zabezpečiť pohľadávka, pri ktorej ešte neuplynula lehota na vykonanie (článok 730 ods. 2 Občianskeho súdneho poriadku).

Ak sa zabezpečovacie opatrenie nariadi pred začatím konania, súd stanoví lehotu, dokedy sa má podať písomná žiadosť o začatie konania, inak sa zabezpečenie zruší. Táto lehota nesmie byť dlhšia ako dva týždne (článok 733 Občianskeho súdneho poriadku).

Návrh na zabezpečenie sa musí posúdiť bez zbytočného odkladu do jedného týždňa odo dňa jeho podania na súd, pokiaľ v osobitných ustanoveniach nie je uvedené inak. Ak sa v právnom predpise stanovuje, aby sa návrhy preskúmavali počas pojednávania, toto pojednávanie treba naplánovať do jedného mesiaca odo dňa podania návrhu (článok 737 Občianskeho súdneho poriadku).

Zabezpečovacie opatrenie sa nariadi súdnym rozhodnutím.

2.2 Hlavné podmienky

O zabezpečenie možno požiadať vo všetkých občianskych veciach, ktoré posudzuje súd alebo rozhodcovský súd (článok 730 Občianskeho súdneho poriadku).

Podmienky nariadenia zabezpečovacieho opatrenia: pohľadávka a právny záujem na nariadení zabezpečovacieho opatrenia musia byť opodstatnené. Právny záujem na nariadení zabezpečenia existuje, ak nebude možné alebo ak bude veľmi náročné vykonať rozhodnutie vydané v danej veci, alebo ak bude iným spôsobom nemožné alebo veľmi náročné dosiahnuť cieľ konania bez poskytnutého zabezpečenia (článok 7301 Občianskeho súdneho poriadku).

Účelom zabezpečenia nemôže byť uspokojenie pohľadávky, pokiaľ sa v právnych predpisoch nestanovuje inak (článok 731 Občianskeho súdneho poriadku).

Súd môže vykonanie rozhodnutia o nariadení zabezpečovacieho opatrenia podmieniť poskytnutím vkladu oprávneného na zabezpečenie pohľadávok povinného vyplývajúcich z výkonu rozhodnutia o zabezpečení, s výnimkou prípadov, keď oprávneným je ministerstvo financií a keď sa zabezpečenie poskytuje na pohľadávky na výživné, invalidný dôchodok, alebo ak ide o prostriedky dlhované zamestnancovi vo veciach súvisiacich s pracovným právom v časti, ktorá neprevyšuje plnú mesačnú odmenu zamestnanca (článok 739 Občianskeho súdneho poriadku).

3 Čo je predmetom týchto opatrení a aký majú charakter?

3.1 Na aké druhy aktív sa môžu tieto opatrenia vzťahovať?

Zabezpečovacie opatrenie sa môže nariadiť na:

 • hnuteľný majetok,
 • mzdy a odmeny,
 • pohľadávky z bankového účtu alebo inej pohľadávky alebo iného vlastníckeho práva,
 • nehnuteľnosť,
 • plavidlá alebo plavidlá vo výstavbe,
 • družstevné vlastnícke právo na priestory,
 • podnik alebo poľnohospodársky podnik, závod, ktorý je súčasťou podniku, alebo jeho časti či časti poľnohospodárskeho podniku.

Zabezpečenie sa nevzťahuje na veci, pohľadávky ani práva vyňaté z výkonu súdneho rozhodnutia. Tovar, ktorý podlieha skaze, možno použiť ako zabezpečenie, ak povinný nemá iný majetok, ktorým by sa dali zabezpečiť pohľadávky oprávneného, a ak sa tento tovar môže rýchlo predať.

3.2 Aké sú účinky týchto opatrení?

Hlavným účelom konania o nariadení zabezpečovacieho opatrenia je zaistiť, aby oprávnený (najčastejšie veriteľ) bol ochránený pred prípadnými nepriaznivými účinkami odkladu v prebiehajúcich konaniach na súde (ako aj pred začatím konania), a zlepšiť situáciu oprávneného v rámci vykonávacieho konania, ak predmetom súdneho konania a zabezpečenia je vykonateľná pohľadávka. Do určitej miery môže zabezpečenie umožniť oprávnenému získať aj peňažné plnenie.

Zabezpečenie navyše môže byť reakciou na úkony povinného, ktoré sú na úkor odôvodnených záujmov oprávneného.

Účinky zabezpečenia pre povinného sa líšia v závislosti od formy nariadeného zabezpečovacieho opatrenia a môžu mať túto podobu:

 • ak sa zaistí hnuteľný majetok, nakladanie s hnuteľným majetkom po zaistení nemá nijaký vplyv na ďalší priebeh konania a vykonávacie konanie v prípade zaisteného hnuteľného majetku sa môže viesť aj voči nadobúdateľovi,
 • ak sa ako zabezpečenie zaistí bankový účet podnikateľa alebo vlastníka poľnohospodárskeho podniku, povinný môže vyberať len sumy určené súdom pre potreby výplaty bežných miezd a odmien spolu s daňou zo závislej činnosti a inými zákonnými odvodmi, ako aj pre potreby úhrady režijných nákladov,
 • iné zaistené pohľadávky a vlastnícke práva možno využívať v obmedzenej miere (spôsob používania určí súd),
 • súdny exekútor predá všetky zaistené veci, ako aj práva k finančným nástrojom zaznamenaným na účte cenných papierov alebo na inom účte v zmysle pravidiel o obchodovaní s finančnými nástrojmi a získanú sumu uloží na vkladový účet súdu,
 • vydá sa zákaz nakladania s nehnuteľnosťou a družstevným vlastníckym právom na priestory alebo zákaz ich zaťaženia,
 • plavidlo alebo plavidlo vo výstavbe sa zaťaží hypotékou na loď,
 • povinnému sa odoberie právo na správu a riadenie a ustanoví sa súdne nariadená správa, pričom príjem z výkonu tejto správy slúži ako zabezpečenie,
 • vo veciach súvisiacich s vyživovacou povinnosťou musí povinný jednorazovo vyplatiť alebo pravidelne platiť oprávnenému konkrétnu sumu.

3.3 Aká je platnosť týchto opatrení?

Povinný môže kedykoľvek požiadať o zrušenie alebo zmenu právoplatného rozhodnutia o nariadení zabezpečovacieho opatrenia, ak dôvod zabezpečenia pominie alebo sa zmení (článok 742, článok 7541 ods. 3, článok 757 Občianskeho súdneho poriadku).

Zabezpečenie sa zruší, ak:

 • povinný vloží na vkladový účet ministerstva financií sumu vo výške zabezpečenia požadovanú oprávneným v návrhu na zabezpečenie,
 • žaloba alebo návrh sú právoplatne späťvzaté alebo zamietnuté ako neprípustné,
 • žaloba alebo návrh sú zamietnuté alebo konanie sa zastaví,
 • oprávnený neuplatní v začatom konaní nárok na celú pohľadávku alebo uplatní aj iné nároky okrem pohľadávky zabezpečenej pred začatím konania,
 • rozhodnutie o zabezpečovanej pohľadávke sa stane právoplatným (zabezpečenie sa zruší jeden mesiac po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia),
 • oprávnený nepožiada o ďalšie vykonávacie opatrenia do dvoch týždňov odo dňa, kedy sa rozhodnutie o zabezpečovanej pohľadávke stalo právoplatným, v prípadoch, keď bolo nariadené zabezpečovacie opatrenie prostredníctvom zaistenia hnuteľného majetku, miezd a odmien, pohľadávok z bankového účtu alebo iných pohľadávok alebo iného vlastníckeho práva alebo prostredníctvom zriadenia súdne nariadenej správy nad podnikom alebo poľnohospodárskym podnikom povinného alebo závodom, ktorý je súčasťou podniku, alebo jeho časťou či časťou poľnohospodárskeho podniku povinného.

Zabezpečenie sa okrem toho zruší (článok 754 1 Občianskeho súdneho poriadku):

 • dva mesiace od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o zabezpečovanej pohľadávke alebo od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o zamietnutí odvolania alebo iného opravného prostriedku, ktoré povinný podal proti rozhodnutiu o zabezpečovanej pohľadávke,
 • ak oprávnený v lehote do jedného mesiaca od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o zabezpečovanej pohľadávke alebo rozhodnutia o zamietnutí odvolania alebo iného opravného prostriedku, ktoré povinný podal proti rozhodnutiu o zabezpečovanej pohľadávke, nepodal návrh na vykonanie ďalších vykonávacích úkonov v prípade zabezpečenia spočívajúceho okrem iného v zaistení hnuteľného majetku.

4 Je možné odvolať sa proti takémuto opatreniu?

Oprávnený aj povinný môžu podať sťažnosť proti rozhodnutiu súdu prvého stupňa vo veci zabezpečenia (článok 741 Občianskeho súdneho poriadku).

Posledná aktualizácia: 24/09/2021

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.