Zabezpečenie majetku počas konania v krajinách EÚ

Rumunsko
Autor obsahu
European Judicial Network
Európska justičná sieť (pre občianske a obchodné veci)

1 Aké sú jednotlivé druhy opatrení?

Jednotlivými druhmi ochranných opatrení sú predbežné a súdne zaistenie a predbežné zablokovanie. Ochranné opatrenia sú procesné súdne príkazy na zmrazenie a ochranu vydávané súdom na majetok dlžníka s cieľom zabrániť protistrane v zničení alebo prevedení príslušného majetku alebo v zmenšení jeho objemu.

Predbežné zaistenie tvorí zmrazenie vysledovateľných aktív dlžníka s cieľom vymáhať ich, keď veriteľ získa vykonateľný titul. Občiansky súdny poriadok obsahuje niekoľko špeciálnych ustanovení týkajúcich sa postupu výkonu predbežného zaistenia civilných lodí.

Súdne zaistenie predstavuje zmrazenie aktív tým, že sa zveria do úschovy súdnemu exekútorovi.

Súdne zaistenie sa môže uplatniť vždy, keď sa vedie súdne konanie týkajúce sa majetku alebo iného nadradeného vecného práva, vlastníctva majetku alebo užívania alebo správy spoločného majetku, pričom súd je oprávnený schváliť súdne zaistenie majetku.

Predbežné zablokovanie sa môže uplatniť v prípade peňazí, cenných papierov alebo iného vysledovateľného hnuteľného nehmotného majetku, ktorý dlžníkovi dlhuje tretia osoba.

Vykonateľné zablokovanie je forma nepriameho vykonania, pomocou ktorého sa vymáhajú peniaze, cenné papiere alebo iný vysledovateľný hnuteľný nehmotný majetok.

Niektoré rozsudky súdu prvého stupňa sú zo zákona predbežne vykonateľné, keď je ich cieľom určiť výkon rodičovských práv a povinností, práva na osobný vzťah s maloletou osobou a jej bydlisko; odmeňovanie, dávky v nezamestnanosti; odškodnenie v prípade pracovného úrazu; anuitu, vyživovaciu povinnosť; dávky na deti a dôchodok; odškodnenie v prípade smrti alebo ujmy na zdraví či poškodenia zdravia; okamžité opravy; zapečatenie, odstránenie pečatí alebo inventarizáciu; nároky týkajúce sa držby; rozsudky vynesené na základe toho, že odporca priznal pohľadávky navrhovateľa, atď. Tieto rozsudky sú predbežne vykonateľné.

Súd môže pripustiť predbežné vykonávanie rozsudkov týkajúcich sa aktív.

Pokiaľ ide o poskytnutie dôkazu, každá osoba, ktorá má naliehavý záujem o preukázanie svedectva osoby, stanoviska odborníka alebo stavu určitého majetku alebo ktorá má záujem o priznanie podania, skutočnosti alebo práva, má nárok pred súdnym konaním a v jeho priebehu požiadať o vykonanie takéhoto dôkazu.

Ak držiteľ poskytne dôkazy o tom, že jeho práva duševného vlastníctva sú predmetom nezákonného konania, ktoré v súčasnosti prebieha alebo má prebiehať v blízkej budúcnosti, pričom je pravdepodobné, že toto konanie mu spôsobí škodu, ktorú bude ťažké napraviť, môže súd požiadať o prijatie predbežných opatrení (zákaz porušenia alebo predbežné zastavenie; prijatie opatrení potrebných na zabezpečenie ochrany dôkazov).

V prípade škody spôsobenej prostredníctvom tlačených alebo audiovizuálnych médií, súd môže nariadiť predbežné zastavenie škodlivého konania len v prípade, ak škoda spôsobená navrhovateľovi je závažná, ak konanie zjavne nie je oprávnené a ak sa opatrenia prijaté súdom nejavia ako neprimerané vzhľadom na spôsobenú škodu.

Súd rozhodne o návrhu v súlade s ustanoveniami, ktoré sa týkajú predbežného súdneho príkazu ukladajúceho povinnosť zdržať sa určitého konania, V prípade predloženia návrhu pred podaním žaloby vo veci samotnej v rozsudku, ktorým sa nariaďuje predbežné opatrenie, musí byť uvedená aj lehota, v ktorej je nutné podať žalobu vo veci samotnej; ak sa táto žaloba nepodá, platnosť opatrenia sa automaticky skončí. Ak je pravdepodobné, že prijaté opatrenia spôsobia škodu protistrane, súd môže nariadiť navrhovateľovi, aby zložil zábezpeku v stanovenej výške.

Platnosť opatrení prijatých pred začatím súdneho konania na obhajobu porušeného práva sa automaticky končí, ak navrhovateľ nepodá návrh na súd v lehote stanovenej súdom, najneskôr však do 30 dní odo dňa prijatia opatrení.

Na žiadosť dotknutého účastníka konania je navrhovateľ povinný nahradiť všetky prípadné škody spôsobené prijatými predbežnými opatreniami, ak je žaloba vo veci samotnej zamietnutá ako nedôvodná. Ak však navrhovateľ túto škodu nezavinil, alebo ak ju zavinil len v malej miere, súd na základe osobitných okolností môže rozhodnúť, že mu nenariadi zaplatenie náhrady škody, ktorú požaduje protistrana, prípadne môže nariadiť zníženie požadovanej výšky náhrady škody.

2 Za akých podmienok možno vydať tieto opatrenia?

2.1 Postup

Súdny príkaz na predbežné zaistenie vydáva súd a vykonanie zabezpečuje súdny úradník bez ďalších povolení a formalít; vyžaduje sa len registrácia. Navyše zaistenie sa uplatňuje bez toho, aby sa dlžníkovi (vopred) oznámilo.

Príkazy môže vydávať len súd prvého stupňa s právomocou v danej veci (súdne zaistenie, predbežné zablokovanie) alebo súd prvého stupňa, ktorý vo veci koná, prípadne súd, v ktorého miestnej príslušnosti sa majetok nachádza (súdne zaistenie). V týchto osobitných konaniach nie je povinná pomoc právnika. Rozsudky týkajúce sa predbežného zaistenia a predbežného zablokovania vykonáva súdny exekútor. Súdny exekútor môže pripraviť všetky dokumenty na účely ochrany a správy, prijímať výnosy a splatné sumy a vyplácať súčasné dlhy a dlhy určené vo vykonateľnom titule. Medzi predvídateľné náklady patria len súdne kolkové poplatky, ktoré podľa článku 11 ods. 1 písm. b) mimoriadneho nariadenia vlády č. 80 z 26. júna 2013 o súdnych kolkových poplatkoch predstavujú 100 RON v prípade návrhov, ktoré sa týkajú ochranných opatrení, a 1 000 RON v prípade návrhov, ktoré sa týkajú zaistenia lodí a lietadiel. Veriteľ môže mať povinnosť zložiť zábezpeku stanovenú súdom. Ak pohľadávka veriteľa nie je stanovená písomne, výška zábezpeky sa zo zákona stanoví na úrovni polovice požadovanej hodnoty.

Vykonateľné zablokovanie na žiadosť veriteľa vykonáva exekútor, ktorého úrad sa nachádza v jurisdikcii odvolacieho súdu, v ktorej má domicil/kanceláriu dlžník alebo tretia strana, ktorých sa týka zablokovanie; v prípade bankových účtov zablokovanie vykonáva exekútor podľa miesta, kde má dlžník domicil/sídlo, alebo podľa miesta, kde má ústredie/pobočku úverová inštitúcia.

V prípade predbežného vykonávania sa žiadosť môže podať písomne a ústne na súde do ukončenia pojednávania. Súd môže povoliť predbežné vykonanie súdnych príkazov týkajúcich sa majetku, kedykoľvek sa domnieva, že toto opatrenie je nevyhnutné vzhľadom na zrejmé právne dôvody alebo vzhľadom na platobnú neschopnosť dlžníka, a keď predpokladá, že ak sa tento príkaz okamžite nevykoná, jasne to poškodí veriteľa. V týchto prípadoch môže súd nariadiť veriteľovi, aby zložil zábezpeku.

V prípade poskytnutia dôkazu sa návrh pred súdnym konaním predkladá okresnému súdu, v ktorého jurisdikcii sa nachádza svedok alebo predmet zistenia, a v priebehu súdneho konania sa predkladá súdu prvého stupňa, ktorý vedie konanie vo veci. Účastník konania v návrhu uvedie dôkazy a skutočnosti, ktoré má v úmysle dokázať, ako aj dôvody, prečo je potrebné poskytnúť tieto dôkazy, prípadne súhlas protistrany.

2.2 Hlavné podmienky

V prípade predbežného zaistenia a zablokovania musí prebiehať konanie. V prípade súdneho zaistenia sa môže vydať súdny príkaz aj vtedy, keď nijaké konanie neprebieha. Veriteľ, ktorý nemá vykonateľný titul, môže požiadať o výkon predbežného zaistenia alebo zablokovania, ak preukáže, že podal žalobu.

Žiadosť o predbežné zaistenie lode možno v naliehavých prípadoch podať aj pred podaním žaloby vo veci samotnej.

Súd môže prijať návrh na súdne zaistenie alebo predbežné zablokovanie, ak je toto opatrenie nevyhnutné na ochranu príslušného práva a prebieha konanie týkajúce sa vlastníctva alebo iného nadradeného vecného práva, vlastníctva aktív alebo užívania či správy spoločného vlastníctva.

Súdne zaistenie možno schváliť aj bez súdneho konania vo veci samotnej, ak sa týka majetku, ktorý dlžník ponúka na prepustenie, s cieľom zaistiť majetok, pri ktorom má dotknutý účastník konania oprávnený dôvod obávať sa, že by tento majetok mohol jeho vlastník odstrániť, zničiť alebo zmeniť; v prípade hnuteľného majetku zodpovedajúceho veriteľovej zábezpeke, keď požaduje vyhlásenie platobnej neschopnosti svojho dlžníka, alebo v prípade, keď má veriteľ dôvod domnievať sa, že dlžník sa vyhne výkonu, alebo keď sa obáva odstránenia alebo poškodenia majetku.

Súd vydá rozhodnutie o žiadosti o naliehavé predbežné zaistenie alebo predbežné zablokovanie na neverejnom zasadnutí bez predvolania strán sporu podľa vykonateľnej dohody a v prípade potreby určí hodnotu kaucie a lehotu na jej zaplatenie. Žiadosť o súdne zaistenie sa považuje za naliehavú a predvolajú sa strany sporu. V prípade že sa jej vyhovie, súd môže nariadiť navrhovateľovi zložiť zábezpeku a v prípade nehnuteľného majetku sa súdne zaistenie zapíše v katastri nehnuteľností.

Pokiaľ ide o naliehavosť žiadosti, neexistujú nijaké požiadavky, v prípade veriteľa sa však pri predbežnom zaistení a predbežnom zablokovaní môže vyskytnúť možnosť, že príkaz sa nevykoná, pretože dlžník odstránil alebo zničil príslušný majetok, hoci pohľadávka nie je splatná.

Vykonateľné zablokovanie sa nariadi bez predvolaní na základe záveru, ktorým sa uznáva vykonanie, prostredníctvom oznámenia, v ktorom sa uvedie aj vykonateľný titul a ktoré sa pošle tretej osobe spolu s uvedeným záverom, ktorým sa uznáva vykonanie. O súdnom príkaze sa informuje aj dlžník. Súdnym príkazom o zablokovaní sa informuje tretia osoba, ktorá sa stala zablokovanou treťou osobou, že nesmie dlžníkovi zaplatiť peniazmi ani hnuteľným majetkom, ktorý mu dlhuje alebo bude dlhovať, a uvádza sa v ňom, že zablokovanie sa na ňu vzťahuje len v miere nevyhnutnej na dosiahnutie výkonu záväzku.

V prípade poskytnutia dôkazu sa požaduje, že by mala existovať hrozba, že dôkaz by mohol zmiznúť alebo by mohlo byť ťažké s ním v budúcnosti zaobchádzať. So súhlasom protistrany možno žiadosť podať aj bez naliehavosti. Súd predvolá strany sporu a protistrane doručí kópiu žiadosti. Súd sa žiadosťou zaoberá na neverejnom zasadnutí. Ak existuje nebezpečenstvo omeškania, súd môže prijať žiadosť bez predvolania strán sporu.

3 Čo je predmetom týchto opatrení a aký majú charakter?

3.1 Na aké druhy aktív sa môžu tieto opatrenia vzťahovať?

Na bankové účty, nehmotný majetok, cenné papiere atď. sa môže vzťahovať predbežné zablokovanie.

Na hmotný hnuteľný majetok, evidované dopravné prostriedky, nehnuteľný majetok atď. sa môže vzťahovať predbežné zaistenie.

Na nehnuteľný majetok, hnuteľný majetok atď. sa môže vzťahovať súdne zaistenie.

Na peniaze, cenné papiere alebo iný nehmotný hnuteľný majetok sa môže vzťahovať vykonateľné zablokovanie.

3.2 Aké sú účinky týchto opatrení?

V prípade predbežného zaistenia a zablokovania sa zaistený majetok môže vymáhať až po tom, čo veriteľ získa vykonateľný titul.

Súdny príkaz na predbežné zaistenie lodí sa vykonáva zadržaním lode kapitanátom prístavu, v ktorom sa loď nachádza. V tomto prípade prístavný kapitanát neuvoľní požadované lodné dokumenty a neumožní lodi vyplávať z prístavu.

Pokuta sa vymeria len vtedy, keď navrhovateľ dosiahne ochranné opatrenie v zlej viere, a tým poškodí odporcu. Odporca alebo dlžník môže byť stíhaný podľa trestného práva za nedodržanie súdnych rozsudkov.

Ak dlžník predloží dostatočnú záruku, súd môže na jeho žiadosť zrušiť súdny príkaz na predbežné zaistenie. O žiadosti na uvoľnenie majetku sa rokuje na neverejnom zasadnutí ako o naliehavej veci, pričom strany sporu sa predvolajú v skrátenej lehote.

Podobne ak bola hlavná žiadosť, ktorá je základom návrhu na ochranné opatrenie, vyhlásená za neplatnú, zamietnutá alebo sa stala neplatnou v dôsledku právoplatného rozsudku, alebo ak osoba, ktorá podala túto žiadosť, upustila od svojho nároku, dlžník môže požiadať o uvoľnenie majetku súd, ktorý vydal súdny príkaz. Súd vydá právoplatný rozsudok vo veci žiadosti bez predvolania strán sporu.

V prípade vykonateľného zablokovania sa všetky peniaze a majetok, na ktoré sa vzťahuje zablokovanie, zmrazia odo dňa odoslania súdneho príkazu na zablokovanie tretej strane, ktorej sa zablokovanie týka. Tretia strana, ktorej sa zablokovanie týka, od zmrazenia do úplného splatenia záväzkov uvedených vo vykonateľnom titule nevykoná nijakú platbu ani inú operáciu, ktorou by sa mohol znížiť objem zmrazeného majetku. Keď je zablokovaná pohľadávka zabezpečená hypotékou alebo inou vecnou zárukou, veriteľ, ktorý požiadal o zablokovanie, má nárok požadovať, aby sa zablokovanie uviedlo v katastri nehnuteľností alebo v iných verejných registroch.

3.3 Aká je platnosť týchto opatrení?

V prípade predbežného zaistenia a zablokovania sa na základe rozhodnutia súdu môžu stanoviť lehoty, ktoré sa nevzťahujú na obdobie v súdnom príkaze (napríklad lehota, v rámci ktorej má veriteľ zložiť zábezpeku pod hrozbou uvoľnenia majetku).

Súdny príkaz platí do vynesenia rozsudku o žiadosti na uvoľnenie majetku, ak bola táto žiadosť zamietnutá, stala sa neplatnou alebo bola zrušená, alebo v prípade, že bola žiadosť prijatá, platí do vykonania rozsudku alebo dovtedy, kým dlžník poskytne dostatočné záruky.

Odvolanie sa vždy urovnáva s predvolanými stranami sporu.

V prípade vykonateľného zablokovania sa všetky peniaze a aktíva, na ktoré sa vzťahuje zablokovanie, zmrazia odo dňa odoslania súdneho príkazu na zablokovanie tretej strane, ktorej sa zablokovanie týka. Tretia strana, ktorej sa zablokovanie týka, od zmrazenia do úplného splatenia záväzkov uvedených vo vykonateľnom titule vrátane obdobia pozastaveného výkonu zablokovania nevykoná nijakú platbu ani inú operáciu, ktorou by sa mohol znížiť objem zmrazeného majetku, pokiaľ sa v právnych predpisoch nestanovuje inak.

Tretia strana, ktorej sa zablokovanie týka, musí zaznamenať zablokovanú peňažnú sumu alebo zmraziť zablokovaný nehmotný hnuteľný majetok, a to do piatich dní od oznámenia o zablokovaní alebo od dátumu splatnosti peňažných súm dlžných v budúcnosti. Súdny exekútor uvoľní alebo rozdelí zaznamenanú peňažnú sumu.

Ak tretia strana, ktorej sa zablokovanie týka, nesplní svoje záväzky, veriteľ, ktorý podal návrh, dlžník alebo súdny exekútor môžu informovať vykonávajúci súd, aby potvrdil zablokovanie. Ak z poskytnutých dôkazov vyplýva, že tretia strana, ktorej sa zablokovanie týka, dlhuje peniaze dlžníkovi, súd vydá rozhodnutie s cieľom potvrdiť zablokovanie, čím zaviaže tretiu stranu, ktorej sa zablokovanie týka, aby sumu dlhovanú dlžníkovi vyplatila veriteľovi a v prípade, že to z dôkazov nevyplýva, zruší zablokovanie. Ak sa zablokovanie vykonalo na nehmotnom hnuteľnom majetku, ktorý bol ku dňu výkonu v držbe tretej strany, ktorej sa týka zablokovanie, súd rozhodne o predaji tohto majetku.

V prípade poskytnutia dôkazu poskytnutý dôkaz preskúma súd v priebehu rozhodovania vo veci so zreteľom na prípustnosť a presvedčivosť. Poskytnuté dôkazy môže použiť aj strana, ktorá nepožiadala o ich predloženie. Výdavky spojené s poskytnutím dôkazov zaeviduje súd, ktorý vedie konanie vo veci samotnej.

4 Je možné odvolať sa proti takémuto opatreniu?

V prípade predbežného zaistenia a zablokovania proti záveru sa možno odvolať na súde hierarchicky vyššieho stupňa, a to len do piatich dní od vynesenia alebo doručenia rozsudku podľa toho, či sa súdne konanie uskutočnilo za prítomnosti predvolaných účastníkov konania, alebo bez nich. Ak prvostupňová právomoc patrí odvolaciemu súdu, nápravným opatrením je odvolanie. Účinkom týchto nápravných opatrení je buď uvoľnenie majetku, alebo zachovanie ochranného opatrenia. Námietku proti výkonu súdneho príkazu na zaistenie alebo zablokovanie môže podať ktorákoľvek zainteresovaná strana.

V prípade vykonateľného zablokovania sa proti rozhodnutiu vydanému v súvislosti s potvrdením zablokovania možno odvolať len do piatich dní od doručenia rozhodnutia. Právoplatné rozhodnutie o potvrdení má účinky postúpenia pohľadávky a predstavuje vykonateľný titul proti tretej strane, ktorej sa týka zablokovanie, až do výšky súčtu súm, na ktoré bolo vydané potvrdenie. Tretia strana, ktorej sa týka zablokovanie, po potvrdení zablokovania pristúpi k zaznamenaniu alebo čiastočnému vyplateniu sumy výslovne uvedenej v rozhodnutí o potvrdení.

Ak v prípade predbežného vykonávania žiadosť zamietol súd prvej inštancie, možno sa proti tomuto rozhodnutiu odvolať. Pozastavenie predbežného vykonávania možno požadovať buď prostredníctvom podaného odvolania, alebo inak v priebehu celého odvolacieho konania. Do vyriešenia žiadosti o pozastavenie vykonávanie možno predbežne pripustiť na základe predbežného súdneho príkazu ukladajúceho povinnosť zdržať sa určitého konania, a to aj pred doručením súdneho spisu.

V prípade poskytnutia dôkazu záver, ktorým sa potvrdzuje žiadosť o poskytnutie dôkazu, je vykonateľný a so zreteľom naň nemožno podať žiadny opravný prostriedok. Proti záveru, ktorým sa žiadosť zamieta, možno podať odvolanie len do piatich dní od vynesenia rozhodnutia, ak boli strany sporu predvolané na pojednávanie, a v prípade, že strany sporu predvolané neboli, do piatich dní odo dňa doručenia rozhodnutia.

Dôkaz, ktorý sa má poskytnúť, treba poskytnúť čo najskôr, prípadne v lehote, ktorá bola v tejto súvislosti stanovená. Podanie poskytovaného dôkazu sa uzná v závere, proti ktorému neexistuje nijaké nápravné opatrenie.

Posledná aktualizácia: 08/08/2022

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.