Zabezpečenie majetku počas konania v krajinách EÚ

Môže sa stať, že chcete, aby sa rýchlo prijali opatrenia v inom členskom štáte, ako je členský štát, v ktorom sa prejednáva vaša vec, bez toho, aby ste čakali na právoplatné súdne rozhodnutie.

Môže sa stať, že ste podali žalobu na súde, ale konanie je pomalé a vy máte pocit, že sa vec odďaľuje.  Máte obavy, že váš dlžník využije prieťahy v konaní a opravné prostriedky, aby unikol svojim veriteľom ešte pred vydaním rozsudku. Môže sa napríklad pokúsiť zorganizovať svoju platobnú neschopnosť alebo previesť aktíva. Ak je tomu tak, je vo vašom záujme, aby ste požiadali súd o vydanie predbežných opatrení.

Súd môže nariadiť predbežné a preventívne opatrenia na majetok dlžníka. Účelom všetkých týchto opatrení je predpokladať právoplatný rozsudok o skutkovej podstate na určité obdobie s cieľom zabezpečiť, že ho bude možné vymáhať.

Existujú však dosť značné rozdiely medzi podmienkami na nariadenie týchto opatrení v členských štátoch.

Podrobnejšie informácie na vnútroštátnej úrovni sa zobrazia, ak si zvolíte príslušnú štátnu vlajku.

Posledná aktualizácia: 08/10/2020

Tieto stránky spravuje Európska komisia. Informácie na tejto stránke nemusia nevyhnutne vyjadrovať oficiálne stanovisko Európskej komisie. Komisia nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Pokiaľ ide o pravidlá v oblasti autorských práv pre webové stránky EÚ, pozri právne upozornenie.