Izvirna jezikovna različica te strani poljščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.
Swipe to change

Zavarovanje premoženja med postopkom uveljavitve terjatve v državah EU

Poljska
Vsebino zagotavlja
European Judicial Network
Evropska pravosodna mreža (v civilnih in gospodarskih zadevah)

1 Katere so različne vrste ukrepov?

Vrsta ukrepa je odvisna od narave zahtevka, ki ga je treba zavarovati. V skladu s členom 747 zakonika o civilnem postopku (kodeks postępowania cywilnego) se denarne terjatve zavarujejo z:

 • rubežem premičnin, plač, sredstev na bančnem računu ali drugih terjatev ali druge premoženjske pravice;
 • obremenitvijo nepremičnine zavezane stranke s prisilno hipoteko;
 • uvedbo prepovedi razpolaganja z nepremičnino ali obremenitve nepremičnine, za katero ni vpisa v zemljiški knjigi ali za katero je bila zemljiška knjiga izgubljena ali uničena;
 • obremenitvijo plovila ali plovila v gradnji s pomorsko hipoteko;
 • določitvijo prepovedi razpolaganja s skupno lastninsko pravico do prostorov;
 • določitvijo prisilne uprave podjetja ali kmetijskega gospodarstva zavezane stranke ali obrata, ki je sestavni del podjetja, ali njegovega dela, ali dela kmetijskega gospodarstva zavezane stranke.

Če se zaprosi za izdajo ukrepov zavarovanja za zahtevek, ki ni denarna terjatev, sodišče odredi ukrepe zavarovanja, ki se mu zdijo v zadevni zadevi primerni, pri čemer niso izključeni ukrepi, ki so namenjeni zavarovanju denarnih terjatev (člen 755 zakonika o civilnem postopku). Sodišče lahko zlasti:

 • ureja pravice in obveznosti strank ali udeležencev v postopku za čas trajanja postopka;
 • prepove razpolaganje s predmeti ali pravicami, zajetimi s postopkom;
 • prekine postopek izvršbe ali drug postopek, namenjen izvršbi sklepa;
 • odloči o skrbništvu mladoletnih otrok in stikih z otrokom;
 • odredi, da se v zemljiško knjigo ali drug ustrezen register vpiše ustrezen zaznamek.

Pri izbiri vrste odrejenih ukrepov zavarovanja je treba upoštevati interese strank ali udeležencev v postopku, da se upravičeni stranki zagotovi ustrezno pravno varstvo in da se zavezani stranki ne naloži čezmernega bremena.

2 Pod katerimi pogoji se lahko odredijo taki ukrepi?

2.1 Postopek

Postopek za odreditev ukrepov zavarovanja se začne:

 • na zahtevo stranke ali udeleženca v postopku, vloženo pri sodišču, pristojnem za obravnavo zadeve na prvi stopnji. Če tega sodišča ni mogoče določiti, je pristojno sodišče v kraju, kjer je treba izvesti sklep o ukrepih zavarovanja, če pa te podlage ni ali če je treba sklep o ukrepih zavarovanja izvesti v okrožjih v pristojnosti različnih sodišč, je pristojno okrožno sodišče (sąd rejonowy) za glavno mesto Varšava. Predlog za izdajo ukrepov zavarovanja, vložen med postopkom, obravnava sodišče tiste stopnje, ki odloča o zadevi, razen če je to vrhovno sodišče (Sąd Najwyższy). V takih primerih o odreditvi morebitnih ukrepov zavarovanja odloča sodišče prve stopnje (člen 734 zakonika o civilnem postopku);
 • po uradni dolžnosti v zadevah, v katerih se lahko postopek začne po uradni dolžnosti (člen 732 zakonika o civilnem postopku).

Predlogi za izdajo ukrepov zavarovanja se vložijo v pisni obliki. Izpolnjevati morajo zahteve, predpisane za procesne vloge, v njih pa morajo biti opredeljeni vrsta ukrepov zavarovanja in v primeru denarne terjatve tudi znesek, ki se zavaruje (ta ne sme presegati zneska terjatve, izračunanega skupaj z obrestmi do datuma izdaje sklepa o ukrepu zavarovanja in povezanimi stroški, lahko pa vključuje tudi predvidene stroške postopka), ter navedene okoliščine, ki utemeljujejo predlog. Če je predlog za izdajo ukrepov zavarovanja vložen pred začetkom postopka, mora biti na kratko predstavljen predmet zadeve (člen 736 zakonika o civilnem postopku).

Ukrepi zavarovanja se lahko odredijo pred začetkom postopka ali med njim. Potem ko upravičena stranka pridobi izvršilni naslov, se lahko ukrepi zavarovanja odredijo le, če so namenjeni zavarovanju zahtevka, katerega rok za izpolnitev se še ni iztekel (člen 730(2) zakonika o civilnem postopku).

Če so ukrepi zavarovanja odrejeni pred začetkom postopka, sodišče določi rok, do katerega je treba vložiti vlogo za začetek postopka, sicer ukrepi zavarovanja prenehajo veljati. Ta rok ne sme biti daljši od dveh tednov (člen 733 zakonika o civilnem postopku).

Predloge za izdajo ukrepov zavarovanja je treba obravnavati takoj, najpozneje pa v enem tednu od dneva, ko so vloženi pri sodišču, razen če ni s posebnimi določbami določeno drugače. Če je z zakonom določeno, da se predlogi obravnavajo na obravnavi, mora biti obravnava razpisana v enem mesecu od datuma vložitve predloga (člen 737 zakonika o civilnem postopku).

Ukrepi zavarovanja se odredijo s sodno odločbo.

2.2 Glavni pogoji

Ukrepi zavarovanja se lahko zahtevajo v vseh civilnih zadevah, ki jih obravnava sodišče ali arbitražno sodišče (člen 730 zakonika o civilnem postopku).

Pogoj za odreditev ukrepov zavarovanja je, da sta zahtevek in pravni interes za odreditev ukrepov zavarovanja utemeljena. Pravni interes za odreditev ukrepov zavarovanja obstaja, če bo sodbo, razglašeno v zadevi, nemogoče ali zelo težko izvršiti ali bi bilo drugače nemogoče ali zelo težko doseči cilj postopka, če ukrepi zavarovanja ne bi bili odrejeni (člen 7301 zakonika o civilnem postopku).

Namen ukrepov zavarovanja ne more biti izpolnitev zahtevka, razen če ni z zakonom določeno drugače (člen 731 zakonika o civilnem postopku).

Sodišče lahko za izvajanje sklepa o ukrepih zavarovanja zahteva, naj upravičena stranka položi varščino, s katero se zavarujejo zahtevki zavezane stranke, ki bi izhajali iz izvršitve sklepa o ukrepih zavarovanja, razen kadar je upravičena stranka državna zakladnica in kadar so ukrepi zavarovanja odrejeni v zvezi s preživninskimi zahtevki, invalidsko pokojnino ali zneski, dolgovanimi zaposlenemu v zadevah, povezanih z delovnim pravom, v delu, ki ne presega skupnih mesečnih prejemkov zaposlenega (člen 739 zakonika o civilnem postopku).

3 Cilj in predmet takih ukrepov

3.1 Katere vrste premoženja so lahko predmet takih ukrepov?

Ukrepi zavarovanja se lahko odredijo za:

 • premičnine;
 • plače;
 • sredstva na bančnem računu ali druge terjatve ali druge premoženjske pravice;
 • nepremičnine;
 • plovila ali plovila v gradnji;
 • skupno lastninsko pravico do prostorov;
 • podjetje ali kmetijsko gospodarstvo, obrat, ki je sestavni del podjetja, ali njegov del, ali del kmetijskega gospodarstva.

Ukrepi zavarovanja ne morejo zajemati predmetov, dolgov ali pravic, izključenih iz izvršbe. Če zavezana stranka nima drugega premoženja, s katerim bi se lahko zavarovali zahtevki upravičene stranke, je lahko predmet zavarovanja pokvarljivo blago, če se lahko to takoj proda.

3.2 Kakšni so učinki takih ukrepov?

Glavni namen postopka za odreditev ukrepov zavarovanja je zagotoviti, da je upravičena stranka (najpogosteje upnik) zavarovana pred morebitnimi negativnimi učinki zamud v zadevah, ki se obravnavajo na sodišču (ali vključujejo alternativno reševanje sporov), in izboljšati položaj upravičene stranke v izvršilnem postopku, če je predmet sodnega postopka in ukrepov zavarovanja izvršljiv zahtevek. V omejenem obsegu lahko ukrepi zavarovanja upravičeni stranki tudi omogočijo pridobitev denarnih prejemkov.

Ukrepi zavarovanja so lahko tudi odgovor na dejanja zavezane stranke v škodo upravičene stranke.

Učinki ukrepov zavarovanja za zavezano stranko se razlikujejo glede na vrsto ukrepa:

 • v primeru rubeža premičnin upravljanje premičnin po rubežu ne vpliva na nadaljnji potek postopka, postopek izvršbe za zarubljene premičnine pa se lahko izvede tudi zoper kupca;
 • če se na podlagi ukrepov zavarovanja zarubijo sredstva na bančnem računu podjetja ali lastnika kmetijskega gospodarstva, lahko zavezana stranka prejme samo zneske, ki jih sodišče določi za izplačilo tekočih plač, skupaj z davkom na izplačane plače in drugimi zakonskimi zneski ter režijskimi stroški;
 • možnost uporabe drugih zarubljenih terjatev in premoženjskih pravic je omejena (uporabo določi sodišče);
 • sodni izvršitelj proda vse zarubljene predmete in pravice do finančnih instrumentov, vpisanih na računu vrednostnih papirjev ali drugem računu v smislu pravil o trgovanju s finančnimi instrumenti, pridobljeni znesek pa se položi na depozitni račun sodišča;
 • uvedena je prepoved razpolaganja z nepremičnino ali obremenitve nepremičnine in razpolaganja s skupno lastninsko pravico do prostorov;
 • plovilo ali plovilo v gradnji je obremenjeno s pomorsko hipoteko;
 • zavezani stranki so odvzete vodstvene pravice, določena je prisilna uprava, prihodek od prisilne uprave pa se uporabi kot zavarovanje;
 • v preživninskih zadevah mora zavezana stranka upravičeni stranki plačati določeno vsoto v rednih obrokih ali enkratnem znesku.

3.3 Kakšna je veljavnost takih ukrepov?

Zavezana stranka lahko kadar koli zahteva, naj se pravno zavezujoči sklep o ukrepih zavarovanja razveljavi ali spremeni, če razlog za ukrepe zavarovanja preneha obstajati ali se spremeni (členi 742, 7541(3) in 757 zakonika o civilnem postopku).

Ukrepi zavarovanja se razveljavijo, če:

 • zavezana stranka na depozitni račun ministra za finance položi znesek varščine, ki ga je upravičena stranka zahtevala v predlogu za izdajo ukrepa zavarovanja;
 • sta zahtevek ali vloga po izreku pravnomočne sodbe vrnjena ali zavrnjena;
 • sta zahtevek ali vloga zavržena ali je postopek ustavljen;
 • upravičena stranka v postopku ne vloži celotnega zahtevka ali vloži druge zahtevke, kot je bil tisti, ki je bil zavarovan pred začetkom postopka;
 • sodba, s katero je ugodeno zavarovanemu zahtevku, postane pravnomočna (ukrepi zavarovanja prenehajo veljati en mesec po pravnomočnosti sodbe);
 • upravičena stranka ne predlaga nadaljnjih izvršilnih ukrepov v dveh tednih od pravnomočnosti sodbe, s katero je ugodeno zahtevku, in sicer v zadevah, v katerih so ukrepi zavarovanja obsegali rubež premičnin, plač, sredstev na bančnem računu ali drugih terjatev ali druge premoženjske pravice ali določitev prisilne uprave podjetja ali kmetijskega gospodarstva zavezane stranke ali obrata, ki je sestavni del podjetja, ali njegovega dela, ali dela kmetijskega gospodarstva zavezane stranke.

Ukrepi zavarovanja se poleg tega razveljavijo (člen 7541 zakonika o civilnem postopku):

 • dva meseca od pravnomočnosti sodbe, s katero je ugodeno zavarovanemu zahtevku, ali pravnomočnosti sklepa o zavrnitvi pritožbe ali drugega pravnega sredstva, ki ga zavezana stranka vloži zoper sodbo, s katero je ugodeno zavarovanemu zahtevku;
 • če upravičena stranka ne predlaga nadaljnjih izvršilnih ukrepov v enem mesecu od pravnomočnosti sodbe, s katero je ugodeno zavarovanemu zahtevku, ali pravnomočnosti sklepa o zavrnitvi pritožbe ali drugega pravnega sredstva, ki ga zavezana stranka vloži zoper sodbo, s katero je ugodeno zavarovanemu zahtevku, kadar ukrepi zavarovanja med drugim vključujejo rubež premičnin.

4 Ali se je zoper ukrep mogoče pritožiti?

Tako upravičena stranka kot zavezana stranka lahko vložita pritožbo zoper sklep sodišča prve stopnje o ukrepih zavarovanja (člen 741 zakonika o civilnem postopku).

Zadnja posodobitev: 24/09/2021

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezne kontaktne točke pri Evropski pravosodni mreži, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska pravosodna mreža v civilnih in gospodarskih zadevah ter Evropska komisija ne prevzemata nobene odgovornosti v zvezi z informacijami in podatki v tem dokumentu. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.