Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på kroatiska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Swipe to change

Säkra tillgångar i andra EU-länder

Kroatien
Innehåll inlagt av
European Judicial Network
Det europeiska rättsliga nätverket (på privaträttens område)

1 Vad finns det för olika former av säkerhetsåtgärder?

I tredje avsnittet i lagen om verkställighet (Ovršni zakon) (Kroatiens officiella kungörelseorgan (Narodne Novine (NN) nr 112/12, 25/13, 93/14, 55/16 och 73/17, nedan kallad OZ), med titeln preliminära säkerhetsåtgärder (Osiguranje), föreskrivs följande åtgärder:

• Betalningssäkring genom obligatorisk inskrivning av panträtt i fastighet – avdelning 28.

• Rättslig och notariell betalningssäkring genom kvarstad som grundas på avtal mellan parterna – avdelning 29.

• Rättslig och notariell betalningssäkring genom överföring av äganderätten till egendom och överföring av rättigheter – avdelning 30.

• Betalningssäkring i form av preliminär verkställighet – avdelning 31.

• Betalningssäkring i form av preliminära åtgärder – avdelning 32.

• Interimistiska åtgärder – avdelning 33.

Enligt OZ får endast åtgärder som i denna eller någon annan lag definieras som säkerhetsåtgärder fastställas som sådana. Säkerhetsåtgärder är inte tillåtna beträffande egendom och rättigheter som enligt OZ inte får bli föremål för verkställighet om inte annat föreskrivs i den lagen.

2 Under vilka förutsättningar kan säkerhetsåtgärder beslutas?

2.1 Förfarandet

Som en (långsiktig) åtgärd inom ramen för obligatorisk betalningssäkring av fordringar möjliggör OZ betalningssäkring genom obligatorisk inskrivning av panträtt i fastighet och lös egendom (t.ex. penningfordringar, inkomst – lön, pension etc., banktillgodohavanden, värdepapper och aktier) och betalningssäkring genom överföring av äganderätt till egendom och överföring av rättigheter. Betalningssäkring genom inskrivning av panträtt kan vara frivillig eller obligatorisk, medan betalningssäkring genom överföring av äganderätt till egendom och överföring av rättigheter endast kan vara frivillig. Sådan betalningssäkring sker antingen i ett förfarande inför domstol eller inför en notarie.

Andra åtgärder som regleras av OZ är betalningssäkring genom preliminär verkställighet, betalningssäkring genom preliminära åtgärder samt interimistiska åtgärder. Sådana åtgärder får bara fattas av domstolen i form av ett tvingande beslut, antingen på en parts begäran eller på eget initiativ (ex officio).

Distriktsdomstolar är behöriga att besluta om och genomföra betalningssäkring, om inte denna uppgift i lag har anförtrotts någon annan domstol, medan handelsdomstolar är behöriga att besluta om och genomföra betalningssäkringar i mål där dessa är behöriga att besluta om verkställighet.

Behörigheten att besluta om och genomföra betalningssäkring på eget initiativ ligger hos den domstol som är behörig att pröva den prioriterade borgenärens ansökan, om inte annat föreskrivs i lag.

Behörigheten att pröva ansökningar om betalningssäkring av penningfordringar genom obligatorisk inskrivning av panträtt i fastighet ligger hos den domstol som för det fastighetsregister i vilket den post som grundas på den verkställbara handling som fastställer penningfordran ska införas. Syftet med denna åtgärd är att genom posten säkra penningfordran genom att skriva in en panträtt i fastighet. Genom införandet av en panträtt i registret kan en fordran med denna fastighet som säkerhet även drivas in gentemot tredje parter som senare förvärvar fastigheten.

Domstolen kan besluta om rättslig betalningssäkring av en penningfordran genom inskrivning av panträtt grundat på ett avtal mellan parterna efter att den prioriterade borgenären och den prioriterade gäldenären gemensamt har begärt inskrivning av panträtt i en viss egendom i syfte att säkra penningfordran. Vilken domstol som har territoriell behörighet att pröva ansökningar om att säkra en prioriterad borgenärs penningfordringar genom panträtt i den prioriterade gäldenärens egendom och rättigheter och åtgärder för att säkra betalningen av fordran regleras av bestämmelserna i OZ om territoriell behörighet för domstolar i verkställighetsförfaranden om indrivning av penningfordringar avseende enskilda typer av tillgångar som är föremål för verkställighet. Om parterna är överens om att det finns en fordran och om när den löper ut, samt om parterna är överens om att denna fordran ska säkras med hjälp av inskrivning av en panträtt, förs detta till domstolsprotokollet. Parternas undertecknade avtal har samma verkan som ett domstolsavgörande.

Notariell betalningssäkring av en penningfordran genom inskrivning av en panträtt grundat på ett avtal mellan parterna är möjlig grundat på ett avtal mellan en borgenär och en gäldenär som ingåtts i form av en notariehandling eller en privat handling vars innehåll har legaliserats, och som även innehåller gäldenärens samtycke till inskrivning av en panträtt i en viss egendom som tillhör honom eller henne.

Rättslig betalningssäkring genom överlåtelse av egendom och överlåtelse av rättigheter är möjlig grundat på en överenskommelse mellan parterna om att ett avtal mellan dem om överlåtelse (av en del av den prioriterade gäldenärens egendom till den prioriterade borgenären för att säkra en prioriterad borgenärs specifika penningfordran) eller överlåtelse av vissa av den prioriterade gäldenärens rättigheter (till den prioriterade borgenären av samma skäl) ska föras till protokollet från förhandlingen. Ytterligare fordringar kan också säkras. Parternas avtal har samma verkan som ett domstolsavgörande. Vilken domstol som har territoriell behörighet att pröva ansökningar om betalningssäkring av penningfordringar genom överlåtelse av egendom eller överlåtelse av rättigheter avgörs av lämplig tillämpning av de bestämmelser i OZ som reglerar en domstols territoriella behörighet i verkställighetsförfaranden när det gäller verkställighet av penningfordringar avseende enskilda typer av tillgångar som är föremål för verkställighet.

Notariell betalningssäkring genom överlåtelse av egendom och överlåtelse av rättigheter, dvs. överlåtelse av aktier, andelar eller ägarintresse kan grundas på ett avtal mellan en borgenär och en gäldenär, i form av en notariehandling eller privat handling vars innehåll har legaliserats. En notarius publicus tillstånd att vidta enskilda betalningssäkringsåtgärder fastställs i enlighet med de lokala bestämmelserna på den ort där notarius publicus har sitt säte.

Territoriell behörighet att pröva ansökningar om preliminär verkställighet och att genomföra sådan verkställighet tillkommer den domstol som skulle ha varit behörig att driva in fordran med stöd av en exekutionstitel. Betalningssäkring genom preliminär verkställighet beslutas och genomförs av domstolen. På grundval av en dom i ett tvistemål beslutar domstolen om preliminär verkställighet för att säkra en fordran som inte är en penningfordran och som inte kan säkras genom ett preliminärt införande i det offentliga registret. Domstolen fattar ett sådant beslut om borgenären visar att om verkställigheten skjuts upp tills domen vinner laga kraft riskerar det att det bli omöjligt eller väsentligt svårare att verkställa beslutet samt om borgenären ställer säkerhet för den skada som gäldenären kan tänkas lida på grund av ett sådant uppskjutande.

Territoriell behörighet att pröva ansökningar om betalningssäkring genom preliminära åtgärder och att genomföra sådana åtgärder tillkommer den domstol som skulle ha varit behörig att driva in fordran med stöd av en exekutionstitel i enlighet med vilken beslutet om betalningssäkringen fattades. Huruvida domstolen får besluta om preliminära åtgärder avgörs av huruvida den prioriterade borgenären visar att det finns en trolig risk att det utan dessa åtgärder skulle vara omöjligt eller väsentligt svårare att driva in fordran. I vissa mål kan domstolen ställa som villkor för den preliminära åtgärden att det har ställts säkerhet för de skador som den prioriterade gäldenären skulle kunna lida till följd av beslutet om åtgärden. Ett motiverat beslut om en preliminär åtgärd måste innehålla en uppgift om värdet på den fordran som ska säkras, inbegripet ränta och utgifter, den åtgärd som ska användas för att säkra fordran och hur länge beslutet ska gälla (högst 15 dagar efter att verkställighetsvillkoren har uppfyllts).

Innan en rättsprocess eller något annat rättsligt förfarande inleds beträffande en fordran som har säkrats ligger den territoriella behörigheten att pröva ansökningar om interimistiska åtgärder hos den domstol som annars hade varit behörig att pröva ansökningar om verkställighet. Territoriell behörighet att genomföra interimistiska åtgärder ligger hos den domstol som annars hade varit behörig att driva in fordran. Efter att ett förfarande inletts ligger behörigheten att pröva ansökningar om betalningssäkring genom interimistiska åtgärder hos den domstol vid vilken förfarandet inleddes. Om det av omständigheterna i ett enskilt fall är motiverat kan en ansökan även inges till den domstol som har territoriell behörighet att driva in fordran. Den domstol som hade haft behörighet att pröva en ansökan om verkställighet med stöd av en exekutionstitel i ett administrativt förfarande ska även ha rätt att pröva ansökningar om interimistiska åtgärder efter att ett sådant förfarande har avslutats. Beslut om interimistiska åtgärder fattas av domstolen på grundval av en ansökan som inges före eller under det rättsliga eller administrativa förfarandet och efter att verkställigheten har genomförts. Beslut om interimistiska åtgärder har samma verkan som en exekutionstitel. Typen av interimistisk åtgärd beror på huruvida den interimistiska åtgärden säkrar en penningfordran eller en fordran som inte är en penningfordran. Beroende på omständigheterna i det enskilda fallet kan domstolen vid behov besluta om flera interimistiska åtgärder.

Inteckningar, rättigheter eller förbud beträffande lös egendom, aktier, andelar eller ägarintressen förs på grundval av ett domstolsavgörande, dvs. en notariehandling eller en privat handling vars innehåll har legaliserats, in i finansmyndighetens register över borgenärers fordringar som omfattas av rättslig och notariell betalningssäkring (panträttsregistret) (Upisnik založnih prava). Detta är en unik databas över inteckningar, rättigheter och förbud, medan inskrivning av panträtter eller ändring av äganderätten till fast egendom registreras i fastighetsregistret.

2.2 Huvudförutsättningar

Vid beslut om betalningssäkring genom obligatorisk inskrivning av panträtt i fastighet fattar domstolen beslut om en ansökan om att säkra en penningfordran med stöd av en exekutionstitel i enlighet med vilken beslutet om penningfordran fattades. Det finns inte några särskilda krav för att besluta om betalningssäkring, och domstolen beslutar, grundat på ansökan, om betalningssäkring och skriver in en panträtt för den prioriterade borgenären i den fastighet som är inskriven i fastighetsregistret, samt anger huruvida fordran kan drivas in. Om den prioriterade gäldenären inte står som ägare till fastigheten i fastighetsregistret ska den prioriterade borgenären, tillsammans med ansökan, inge en handling som gör att den prioriterade gäldenärens äganderätt kan skrivas in.

Den prioriterade borgenären och den prioriterade gäldenären får, för att säkra en prioriterad borgenärs penningfordran genom panträtt i viss egendom som ställts som säkerhet, i samförstånd begära att domstolen ska besluta om och genomföra, till förmån för den prioriterade borgenären, inskrivningen av en panträtt i den prioriterade gäldenärens fastighet, lös egendom, penningfordran och andra av den prioriterade gäldenärens egendomar och rättigheter. Ett sådant avtal kan även ingås i form av en notariehandling eller en privat handling. Detta inbegriper en gäldenärs förklaring om att en panträtt kan ställas som säkerhet för viss egendom som tillhör denne.

Den undertecknade rättsliga handlingen, dvs. en notariehandling eller en privat handling vars innehåll har legaliserats, har även verkan som ett domstolsavgörande mot den person som har samtyckt till att en panträtt ställs som säkerhet för dennes egendom eller rättighet, och som på grundval av dessa handlingar direkt föreslår indrivning av den prioriterade fordran för vilken en panträtt ställts som säkerhet.

Parterna kan tillsammans be domstolen att hålla en förhandling och att till protokollet från denna förhandling föra deras förklaring om att vissa delar av den prioriterade gäldenärens egendom ska överlåtas på den prioriterade borgenären för att säkra en prioriterad borgenärs penningfordran, eller om att vissa av den prioriterade gäldenärens rättigheter i samma syfte ska överlåtas på den prioriterade borgenären. Ytterligare fordringar kan också säkras. Ett sådant avtal kan ingås genom att underteckna en notariehandling eller en privat handling vars innehåll har legaliserats. Avtalet bör innehålla en bestämmelse om när den säkrade fordran förfaller, samt hur detta ska fastställas. Den prioriterade gäldenären kan också vara en person som inte omfattas av den fordran som den prioriterade borgenären försöker säkra, dvs. en tredje part som samtycker till att denna typ av fordran säkras. Avtalet kan även gälla betalningssäkring av fordringar som inte är penningfordringar. I så fall måste emellertid fordrans penningvärde anges i avtalet. Fordran ska ha fastställts eller gå att fastställa. I ett avtal kan det även läggas till att den prioriterade gäldenären ger sitt samtycke till att den prioriterade borgenären, enligt protokollet, direkt efter att den prioriterade fordran har förfallit söker verkställighet av beslutet att överlämna den egendom som ställts som säkerhet. Det protokoll som innehåller en sådan förklaring utgör en exekutionstitel. När en fastighet som är inskriven i fastighetsregistret överlåts på borgenären genom ett sådant avtal, bör avtalet innehålla den prioriterade gäldenärens samtyckesförklaring om att överlåtelsen kan verkställas direkt i fastighetsregistret på grundval av avtalet och att inskrivningen i fastighetsregistret överlåter fastigheten på den prioriterade borgenären, tillsammans med en anteckning om att överlåtelsen har genomförts för att säkra en viss prioriterad borgenärs fordran. Om inte annat föreskrivs får den prioriterade gäldenären fortsätta att använda den egendom som överlåtits på den prioriterade borgenären, dvs. utöva den rättighet som överlåtits på den prioriterade borgenären, medan den prioriterade borgenären får sälja fastigheten eller den rättighet som överlåtits på honom eller henne när fordran förfaller till betalning, eller inteckna fastigheten.

Beslut om betalningssäkring genom preliminära åtgärder får fattas för att säkra penningfordringar som grundas på ett beslut från en domstol eller förvaltningsmyndighet som ännu inte vunnit laga kraft. Ett sådant beslut kan grundas på en uppgörelse som gjorts vid en domstol eller förvaltningsmyndighet, om den fordran som fastställs i uppgörelsen ännu inte har förfallit till betalning, eller grundat på ett notariebeslut eller en notariehandling, om den fordran som har fastställts i den aktuella handlingen ännu inte har förfallit till betalning. På grundval av dessa handlingar ska domstolen besluta om en preliminär åtgärd om den prioriterade borgenären visar att realiseringen av fordran troligen skulle vara omöjlig eller väsentligt svårare utan betalningssäkringen. En sådan risk anses föreligga om beslutet om en preliminär åtgärd har föreslagits på grundval av ett betalningsföreläggande eller en exekutionstitel som grundas på en officiell handling som utfärdats i enlighet med en offentlig handling eller en handling som legaliserats av en notarius publicus, en växel eller check mot vilken en invändning har gjorts i tid, en dom i ett brottmål beträffande en förmögenhetsrättslig fordran som kan bli föremål för en ny prövning, ett beslut som måste verkställas utomlands, en överklagad dom som grundas på ett medgivande, en uppgörelse som har bestridits på det sätt som föreskrivs i lag, ett notariebeslut eller en notariehandling, om den fordran som fastställts däri ännu inte har förfallit till betalning, som har bestridits på det sätt som föreskrivs i lag. Domstolen ska avslå ansökan om betalningssäkring genom en preliminär åtgärd, dvs. upphäva en viss preliminär åtgärd och avbryta förfarandet, om den prioriterade gäldenären kan visa att det sannolikt inte föreligger någon risk eller att risken har upphört.

Betalningssäkring genom en interimistisk åtgärd kan föreslås före eller under ett rättsligt eller administrativt förfarande samt efter att detta förfarande har avslutats och fram till att fordran har drivits in. I en ansökan om interimistiska åtgärder måste en prioriterad borgenär uppge exakt vilken fordran han eller hon vill säkra, fastställa vilken typ av åtgärd som begärs och dess varaktighet och vid behov med vilka medel den interimistiska åtgärden tvångsvis ska verkställas samt föremålet för säkerheten. Ansökan måste innehålla uppgifter om vilka faktiska omständigheter som ligger till grund för begäran om en interimistisk åtgärd och bevis som styrker dessa uppgifter. Den prioriterade borgenären är skyldig att i förekommande fall bifoga denna bevisning till ansökan. Beslut om en interimistisk åtgärd kan fattas för att säkra fordringar som inte förfallit tillbetalning och fordringar med villkor. Ett sådant beslut får inte fattas om villkoren för ett beslut om en preliminär åtgärd för att säkra betalning av en fordran är uppfyllda. Beslut om en interimistisk åtgärd för att säkra en penningfordran kan fattas om den prioriterade borgenären visar att det är troligt att en fordran finns och att det utan en sådan åtgärd föreligger en risk för att den prioriterade gäldenären skulle förhindra eller göra det väsentligt svårare att driva in fordran genom att överlåta, gömma undan eller på annat sätt avyttra sin egendom. En prioriterad borgenär behöver inte styrka att det föreligger en sådan risk om vederbörande visar att det är troligt att den prioriterade gäldenären endast skulle lida begränsad skada av den föreslagna åtgärden och risken anses styrkt om fordran ska verkställas i utlandet. Det kan fattas beslut om en interimistisk åtgärd för att säkra en fordran som inte är en penningfordran om den prioriterade borgenären visar att vederbörandes fordran sannolikt kan drivas in, och om denne visar att det finns en risk att den prioriterade gäldenären, om åtgärden inte vidtas, skulle förhindra eller göra det väsentligt svårare att driva in fordran, framför allt genom att ändra den nuvarande situationen, eller om borgenären visar att åtgärden sannolikt är nödvändig för att förhindra våld eller irreparabel skada. En prioriterad borgenär behöver dessutom inte styrka att det föreligger en sådan risk om vederbörande visar att den prioriterade gäldenären endast skulle lida en obetydlig skada av den föreslagna åtgärden och risken anses styrkt om fordran ska drivas in i utlandet. Domstolen kan besluta om en interimistisk åtgärd på begäran av den prioriterade borgenären även när denne inte har visat att det sannolikt föreligger en fordran och en risk, om denne tidigare, inom en tidsfrist som fastställts av domstolen, har ställt säkerhet för den skada som den prioriterade gäldenären skulle kunna lida till följd av beslutet om och genomförandet av den interimistiska åtgärden. Om den prioriterade borgenären inte ställer säkerhet inom den fastställda tidsfristen ska domstolen avslå ansökan om betalningssäkring. Domstolen kan, beroende på omständigheterna i det enskilda fallet, vid behov besluta om flera interimistiska åtgärder. Om det i ett visst fall är möjligt att besluta om flera interimistiska åtgärder ska domstolen besluta om den åtgärd som är bäst lämpad för att uppfylla syftet med betalningssäkringen (och om alla är lika lämpliga ska domstolen besluta om den åtgärd som är minst betungande för den prioriterade gäldenären).

3 Säkerhetsåtgärdernas syfte och innebörd?

3.1 Vilka typer av tillgångar kan bli föremål för säkerhetsåtgärder?

All egendom som ägs av eller alla rättigheter som tillkommer den prioriterade gäldenären kan bli föremål för säkerhetsåtgärder och interimistiska åtgärder, dvs. fast egendom, lös egendom, penningfordringar, pensioner, invaliditetsförmåner, banktillgodohavanden och andra egendomsrättigheter så länge dessa inte i lag är undantagna från indrivning eller det inte finns någon begränsad rätt att driva in egendom (t.ex. varor som inte är i omlopp, jordbruksmark och jordbrukares fastigheter som behövs för den egna försörjningen och för att försörja de närmaste familjemedlemmarna och andra personer för vilka gäldenären har försörjningsplikt, etc.).

3.2 Vilka rättsverkningar har säkerhetsåtgärder?

Fast egendom säkras genom inskrivning av en panträtt (frivillig eller obligatorisk, rättslig eller notariell) i det fastighetsregister där fastigheten är inskriven.

Med hjälp av rättslig eller notariell betalningssäkring i form av överlåtelse av egendom eller överlåtelse av rättigheter blir den prioriterade borgenären innehavare av egendomen eller rättigheten genom inskrivning i de lagstadgade offentliga böckerna eller registren. Den prioriterade borgenären och den prioriterade gäldenären får, för att säkra en prioriterad borgenärs penningfordran genom inskrivning av en panträtt i viss egendom som ställts som säkerhet, i samförstånd begära att domstolen till förmån för den prioriterade borgenären ska fatta besluta om att vidta någon av följande åtgärder:

1. Registrering av en panträtt i den prioriterade gäldenärens fastighet.

2. Deponering av ett avtal mellan parterna om registrering av en panträtt som inte är inskriven i fastighetsregistret hos den domstol som ansvarar för fastighetsregistret.

3. Inskrivning av en panträtt i den prioriterade gäldenärens lösa egendom.

4. Inskrivning av en panträtt i den prioriterade gäldenärens penningfordran.

5. Inskrivning av en panträtt i den prioriterade gäldenärens inkomst grundat på ett anställningsavtal eller tjänst.

6. Inskrivning av en panträtt i en del av den prioriterade gäldenärens pension, invaliditetsförmåner eller kompensation för förlorad arbetsförtjänst.

7. Inskrivning av en panträtt i den prioriterade gäldenärens banktillgodohavanden.

8. Inskrivning av en panträtt i en fordran om att överlämna eller leverera lös egendom eller lämna fast egendom.

9. Inskrivning av en panträtt i andra äganderättigheter eller sakrätter.

10. Inskrivning av en panträtt i aktiebevis och andra värdepapper och säkerställande av att de förvaras på ett tryggt sätt.

11. Inskrivning av en panträtt i aktier för vilka aktiebevis inte har utfärdats och i andelar och ägarintressen i företag.

12. Inskrivning av värdepapper som förvaras hos förvaringsinstitutet (Depozitno društvo).

Betalningssäkring genom preliminär verkställighet: För att ställa säkerhet för indrivning av en fordran som inte är en penningfordran som inte kan säkras genom en konventionell registrering i ett offentligt register får domstolen, grundat på en dom i ett tvistemål, förordna om preliminär verkställighet.

Betalningssäkring genom preliminära åtgärder: Domstolen kan besluta om följande preliminära åtgärder:

1. Registrering av en panträtt i den prioriterade gäldenärens fastighet eller i en sakrätt avseende fast egendom.

2. Deponering av ett avtal mellan parterna om registrering av en panträtt som inte är inskriven i fastighetsregistret hos den domstol som ansvarar för fastighetsregistret.

3. Inskrivning av en panträtt i den prioriterade gäldenärens lösa egendom.

4. Inskrivning av en panträtt i den prioriterade gäldenärens penningfordran.

5. Inskrivning av en panträtt i den prioriterade gäldenärens inkomst grundat på ett anställningsavtal eller tjänst.

6. Inskrivning av en panträtt i en del av den prioriterade gäldenärens pension, invaliditetsförmåner eller kompensation för förlorad arbetsförtjänst.

7. Inskrivning av en panträtt i den prioriterade gäldenärens banktillgodohavanden.

8. Inskrivning av en panträtt i en fordran om att överlämna eller leverera lös egendom eller lämna fast egendom.

9. Inskrivning av en panträtt i andra äganderättigheter eller sakrätter.

10. Inskrivning av en panträtt i aktiebevis och andra värdepapper och säkerställande av att de förvaras på ett tryggt sätt.

11. Inskrivning av en panträtt i aktier för vilka aktiebevis inte har utfärdats och i andelar och ägarintressen i företag.

12. Inskrivning av värdepapper som förvaras hos förvaringsinstitutet (Depozitno društvo).

13. Förbud för en bank att betala ut ett belopp från en prioriterad gäldenärs eller tredje parts konto som är föremål för en preliminär åtgärd.

En prioriterad borgenär kan få panträtt i den egendom som ställts som säkerhet grundat på en preliminär åtgärd. Om ett betalningsförbud har utfärdats beträffande en viss del den prioriterade gäldenärens banktillgodohavanden kan de aktuella beloppen inte överföras från kontot under förbudstiden, förutom för att betala den prioriterade fordran.

Interimistiska åtgärder

– För att säkra en penningfordran kan det beslutas att alla åtgärder som uppfyller det syftet ska vidtas. Framför allt kan följande åtgärder vidtas:

1. Förbud för den prioriterade gäldenären att överlåta eller belåna lös egendom, att beslagta dessa föremål och anförtro dem åt en prioriterad borgenär eller tredje part för förvaring.

2. Beslagtagande och deponering av kontanter, värdepapper och liknande hos en domstol eller notarius publicus.

3. Förbud att överlåta eller belåna fast egendom eller sakrätter som är registrerade i den fasta egendomen till förmån för gäldenären, med en anteckning om detta förbud i fastighetsregistret.

4. Förbud för den prioriterade gäldenärens gäldenär att frivilligt fullgöra sin förpliktelse gentemot den prioriterade gäldenären och förbud för den prioriterade gäldenären att komma i åtnjutande av fullgörandet av denna förpliktelse, dvs. att undanröja sina fordringar.

5. Beslut om att en bank ska åläggas att inte att betala ut det belopp som är föremål för den interimistiska åtgärden från en prioriterad gäldenärs konto till den prioriterade gäldenären eller en tredje part på gäldenärens begäran.

– För att säkra en fordran som inte är en penningfordran kan det beslutas att alla åtgärder som uppfyller det syftet ska vidtas. Framför allt kan följande åtgärder vidtas:

1. Förbud mot att överlåta eller belåna lös egendom som omfattas av fordran, att beslagta sådan egendom och att anförtro den åt den prioriterade borgenären eller tredje part för förvaring.

2. Förbud mot att överlåta eller belåna aktier, andelar eller ägarintressen som omfattas av fordran, med en anteckning om förbudet i aktieregistret, och vid behov i domstolsprotokollet, förbud mot utövandet av rättigheter grundat på sådana aktier eller aktieandelar, mot att låta en tredje part förvalta aktier, andelar eller ägarintressen och mot att inrätta en interimistisk styrelse i ett företag.

3. Förbud mot att överlåta eller belåna andra rättigheter som omfattas av fordran och låta en tredje part förvalta dessa rättigheter.

4. Förbud mot att överlåta eller belåna fast egendom som omfattas av fordran eller sakrätter som är registrerade i den fasta egendomen som omfattas av fordran, med en anteckning om detta förbud i fastighetsregistret, och mot att beslagta den fasta egendomen och anförtro denna åt den prioriterade borgenären eller tredje part för förvaring.

5. Förbud för en gäldenär till den prioriterade gäldenären att överlämna egendom, överföra en rättighet eller fullgöra någon annan icke-ekonomisk förpliktelse som är föremål för fordran till den prioriterade gäldenären.

6. Förbud för den prioriterade gäldenären att vidta några åtgärder som kan skada den prioriterade borgenären och förbjuda alla ändringar av den egendom som är föremål för fordran.

7. Beslut om att den prioriterade gäldenären ska åläggas att vidta vissa åtgärder för att bevara lös eller fast egendom eller bevara egendomens nuvarande skick.

8. Beslut om att den prioriterade borgenären ska tillåtas behålla den del av den prioriterade gäldenärens egendom som är i borgenärens besittning, och som är föremål för fordran, tills tvisten har avgjorts.

9. Beslut om att den prioriterade borgenären själv eller via ombud ska tillåtas att vidta vissa åtgärder eller erhålla viss egendom, i synnerhet för att återställa en tidigare situation.

10. Beslut om att tillfälligt låta den anställde återvända till arbetet eller att betala ersättning under en arbetsrättslig tvist, om detta behövs för att vederbörande ska kunna försörja sig själv och de personer för vilka han eller hon har en lagstadgad försörjningsplikt.

3.3 Vilken giltighet har säkerhetsåtgärder?

En rättslig eller notariell betalningssäkring genom panträtt eller överföring av äganderätten till egendom och överföring av rättigheter är i regel giltig tills förfarandet slutförts.

Ett avgörande som förordnar att en preliminär åtgärd ska vidtas måste innehålla en uppgift om värdet på den fordran som ska säkras, inbegripet ränta och utgifter, den åtgärd som ska användas för att säkra fordran och hur länge åtgärden ska pågå. En preliminär åtgärd får pågå i högst 15 dagar efter det att villkoren för verkställighet har uppfyllts. Om denna tidsfrist löper ut innan det beslut som ligger till grund för den preliminära åtgärden blir verkställbart ska domstolen förlänga tidsfristen, förutsatt att de villkor som åtgärden grundades på inte har ändrats. För att domstolen ska fatta ett sådant beslut om förlängning måste den prioriterade borgenären föreslå detta för domstolen innan den period för vilken den preliminära åtgärden har förordnats löper ut.

I avgörandet om en preliminär åtgärd definieras även hur länge åtgärden ska pågå. Om åtgärden förordnas innan en talan väckts eller något annat förfarande inletts definieras även den tidsfrist inom vilken den prioriterade borgenären måste väcka talan, dvs. ansöka om att inleda ett annat förfarande, för att motivera åtgärden. På den prioriterade borgenärens förslag förlänger domstolen åtgärdens varaktighet, förutsatt att de omständigheter som låg till grund för åtgärden inte har ändrats.

4 Är det möjligt att överklaga ett beslut om en säkerhetsåtgärd?

Ett avgörande som meddelats i första instans får överklagas inom åtta dagar från det att avgörandet meddelades, om inte annat föreskrivs i OZ. I regel har ett överklagande inte suspensiv verkan och skjuter inte upp ett avgörandes verkställbarhet. Överklaganden avgörs av en appellationsdomstol.

Ett överklagande av ett avgörande om en ansökan om en interimistisk åtgärd skickas inte till motparten för att ge denne möjlighet att inkomma med en svarsskrivelse, och appellationsdomstolen meddelar sitt avgörande angående överklagandet inom trettio dagar från det att det ingavs.

Det finns inget rättsmedel mot en notariehandling eller en privat handling vars innehåll har legaliserats. En gäldenär får emellertid inkomma med invändningar mot en notariell betalningssäkring i en särskild rättsprocess där vederbörande bestrider avtalen. Tredje parter kan inkomma med invändningar mot en notariell betalningssäkring i ett domstolsförfarande i enlighet med de regler som gäller för invändningar mot rättsliga betalningssäkringar.

I ett förfarande om betalningssäkring är det endast tillåtet med förnyad prövning om den dom som meddelats i andra instans är beroende av att en lösning hittas på en materiell eller processuell fråga som är viktig för att säkerställa en enhetlig tillämpning av lagstiftningen och alla parters likhet inför lagen, i enlighet med processlagstiftningen. Det är inte tillåtet att hålla en ny rättegång, och den tidigare situationen får endast återställas om man har missat tidsfristen för att överklaga eller inkomma med invändningar.

Senaste uppdatering: 06/02/2023

De nationella versionerna av sidan sköts av respektive kontaktpunkt. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Varken det europeiska rättsliga nätverket eller kommissionen påtar sig något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.