Säkra tillgångar i andra EU-länder

Estland
Innehåll inlagt av
European Judicial Network
Det europeiska rättsliga nätverket (på privaträttens område)

1 Vad finns det för olika former av säkerhetsåtgärder?

Säkerhetsåtgärder vid talan består i att

 1. fastställa ett domstolsbeslut om inteckning av fast egendom, fartyg eller luftfartyg som tillhör svaranden,
 2. beslagta egendom tillhörande svaranden som är i svarandens eller annan persons besittning och, på grundval av detta, göra en notering om förbud i fastighetsregistret varigenom avyttringsförbudet tydliggörs, eller göra en notering i ett annat fastighetsregister varigenom avyttringsförbudet tydliggörs,
 3. förbjuda svaranden att genomföra vissa transaktioner eller handlingar, inklusive genom att utfärda ett förbudsföreläggande,
 4. förbjuda andra personer att överföra egendom till svaranden eller att fullgöra andra skyldigheter avseende svaranden, vilket även kan inkludera en skyldighet att överföra egendom till en exekutionstjänsteman eller att föra över pengar till ett av domstolen anvisat bankkonto,
 5. tvinga svaranden att deponera föremål hos exekutionstjänstemannen,
 6. upphäva verkställighetsförfarandet, tillåta en fortsättning av verkställighetsförfarandet endast mot en säkerhet eller upphäva verkställighetstalan om verkställighetsbeslutet har bestridits genom att en talan har väckts, eller om tredje part har väckt talan om återlämnande av beslagtagen egendom eller om att obligatorisk verkställighet ska förklaras oacceptabel av andra skäl,
 7. förbjuda svaranden att lämna sin hemvist, ta svaranden i förvar och häkta svaranden,
 8. tvinga svaranden och, framför allt, en försäkringsgivare att betala den minimisumma som troligen kommer att krävas under ett förfarande avseende ett skadestånd eller en försäkring,
 9. tvinga svaranden att upphöra med tillämpningen av ett orättvist standardvillkor eller att tvinga den person som rekommenderar tillämpningen av villkoret att avsluta eller dra tillbaka rekommendationen av villkoret i en talan om upphörande av tillämpning av ett orättvist standardvillkor eller en talan om avslutande och tillbakadragande av rekommendationen av villkoret av den person som rekommenderar tillämpning av villkoret,
 10. varje annan åtgärd som domstolen anser vara nödvändig.

Som säkerhetsåtgärd vid talan om brott mot upphovsrätt eller tillhörande rättigheter eller industriell äganderätt kan domstolen, bland andra åtgärder, beslagta varor i fall där det finns misstanke om brott mot immateriell äganderätt eller ålägga en skyldighet att överlämna sådana varor för att förebygga att de släpps ut på marknaden eller distribueras. Om beslagtagandet av svarandens bankkonto eller andra tillgångar används säkerhetsåtgärd vid en talan om brott mot upphovsrätt eller tillhörande rättigheter eller industriell äganderätt av kommersiella skäl, kan domstolen ålägga en skyldighet att överlämna bankrelaterade, ekonomiska eller kommersiella handlingar eller tillåta att dessa granskas.

Som säkerhetsåtgärd vid olaglig anskaffning, användning eller olagligt röjande av affärshemligheter kan domstolen, bland andra åtgärder, beslagta varor då misstanke finns om att utformning, egenskaper, funktion, tillverkning eller saluföring av varorna i avsevärd omfattning gynnats av de affärshemligheter som anskaffats, använts eller röjts på olagligt sätt, eller ålägga en skyldighet att överlämna sådana varor för att förebygga att de släpps ut på marknaden eller distribueras.

I ett ärende som gäller äktenskap, underhåll eller andra familjefrågor kan domstolen också reglera följande under förfarandets lopp:

 1. Föräldrars rättigheter i fråga om ett gemensamt barn.
 2. En förälders förbindelse med ett barn.
 3. Överlämnandet av ett barn till den andra föräldern.
 4. Efterlevnaden av de lagenliga underhållsskyldigheterna och, bland andra åtgärder, den svarandes skyldighet att ge ekonomiskt stöd under förfarandet.
 5. Användningen av föremål från det gemensamma hushållet och användningen av makarnas gemensamma bostad.
 6. Överlämnandet eller bruket av föremål avsedda för personligt bruk av en make eller ett barn.
 7. Andra frågor som gäller äktenskapet eller familjen, som behöver lösas snabbt på grund av omständigheterna.

2 Under vilka förutsättningar kan säkerhetsåtgärder beslutas?

2.1 Förfarandet

Domstolen ska fatta beslut om inlagor angående säkerhetsåtgärder senast arbetsdagen efter att inlagan lämnats in. Domstolen kan fatta beslut om säkerhetsåtgärder vid ett senare datum om domstolen önskar höra svaranden först.

Svaranden och andra deltagare i förfarandet meddelas inte om förhandling som avser en inlaga om säkerhetsåtgärder. Om det är klart rimligt och, framför allt, om tillfälliga bestämmelser om det omtvistade rättsliga förhållandet begärs genom inlagan kan domstolen först höra svaranden.

Domstolen kan också vidta säkerhetsåtgärder på grundval av en inlaga innan talan väckts. Skälen till att talan inte bör väckas omedelbart bör anges i inlagan. Inlagan ska inges till rätt domstol i enlighet med bestämmelserna om domstolars behörighet. Om domstolen vidtar en säkerhetsåtgärd innan talan har väckts ska domstolen fastställa en tidsfrist inom vilken framställaren måste väcka talan. Tidsfristen bör inte vara längre än en månad. Om talan inte väcks i tid kommer domstolen att upphäva säkerhetsåtgärderna.

Vid behov kan en domstol vidta säkerhetsåtgärder angående om egendomen i fråga finns inom dess domkrets, även om talan har väckts eller skulle ha väckts vid en annan estnisk domstol, en utländsk domstol eller en skiljenämnd. I fråga om egendom som har införts i ett offentligt register kan en säkerhetsåtgärd även vidtas av den domstol inom vars territoriella behörighet platsen för registret ingår och, om det gäller ett fartyg, den domstol inom vars territoriella behörighet platsen för fartygets hemmahamn ingår.

Domstolen kan vidta säkerhetsåtgärder eller fortsätta en säkerhetsåtgärd beroende av huruvida det tillhandahålls en säkerhet som kompensation för eventuella skador som orsakas motparten och tredje part.

Domstolen ska vidta säkerhetsåtgärder som gäller ett ekonomiskt anspråk endast om säkerheten ges i form av en summa som utgör minst 5 % av fordrans summa, men inte minde än 32 euro och inte mer än 32 000 euro. Om häktning av svaranden eller förbud för svaranden att lämna sin hemvist söks för att vidta säkerhetsåtgärder ska summan för den tillhandahållna säkerheten inte understiga 3 200 euro och inte överstiga 32 000 euro.

Om förutsättningarna för att begära en säkerhet har uppfyllts kan domstolen ändå vägra att begära säkerheten till fullo eller delvis eller beordra att den ska betalas i avbetalningar om käranden inte rimligen kan förväntas tillhandahålla säkerheten av ekonomiska eller andra skäl och underlåtelse att säkerställa talan kan få allvarliga konsekvenser för käranden, eller om begäran om säkerheten skulle vara orättvis gentemot käranden av något annat skäl.

2.2 Huvudförutsättningar

Domstolen kan vidta säkerhetsåtgärder på kärandens begäran om det finns skäl att tro att underlåtelse att göra det kan göra det svårt eller omöjligt att verkställa ett domstolsbeslut. Om det är tydligt att verkställigheten av ett domstolsbeslut ska ske utanför EU och att verkställigheten inte kan garanteras på grundval av ett internationellt avtal presumeras det att underlåtelse att vidta säkerhetsåtgärder kan göra det svårt eller omöjligt att verkställa domstolsbeslutet.

För att vidta säkerhetsåtgärder då det inte rör sig om ett ekonomiskt anspråk mot svaranden kan domstolen tillfälligt reglera ett omtvistat rättsligt förhållande och, framför allt, det sätt på vilket ett föremål används, om detta krävs för att förebygga väsentlig skada eller godtycklig handling eller av annan anledning. Detta kan göras oavsett om det finns skäl att tro att underlåtelse att säkerställa talan kan göra det svårt eller omöjligt att verkställa domstolsbeslutet. I ett ärende som gäller äktenskap, underhåll eller familjefrågor kan domstolen också vidta åtgärder på eget initiativ.

En talan som inkluderar ett framtida eller ovisst anspråk eller en fastställelsetalan kan också föranleda säkerhetsåtgärd. Ett ovisst anspråk säkerställs inte om man anar att villkoret inte kommer att infalla under förfarandet.

En domstol kan även vidta säkerhetsåtgärder i samband med domstols- eller skiljeförfaranden utomlands.

En säkerhetsåtgärd kan också vidtas om käranden försöker säkerställa flera anspråk mot samma svarande.

En säkerhetsåtgärd ska väljas så att åtgärden, vid tillämpning, ska belasta svaranden endast i den mån det kan anses rimligt med beaktande av kärandens legitima intressen och omständigheterna. Värdet avseende talan bör tas med i beräkningen vid säkerhetsåtgärder som inbegriper ett ekonomiskt anspråk. En domstol kan tillämpa flera åtgärder samtidigt för att vidta säkerhetsåtgärder.

Häktning eller förbud för en person att lämna sin hemvist som säkerhetsåtgärd får bara vidtas om det är nödvändigt för att se till att ett domstolsbeslut efterlevs och när andra åtgärder för att säkerställa talan uppenbarligen inte skulle räcka till för att säkerställa anspråket, framför allt om det finns skäl att tro att personen skulle resa utomlands eller överföra sina tillgångar till utlandet. Häktning av en person ska ordnas av polisen på grundval av ett domstolsbeslut.

Häktning eller förbud för en person att lämna sin hemvist får användas för att säkerställa ett egendomsanspråk endast om värdet av talan överstiger 32 000 euro.

Om domstolen beslutar om häktning eller förbjuder en person att lämna sin hemvist genom att vidta en säkerhetsåtgärd som gäller ett ekonomiskt anspråk eller ett beslut om säkerhetsåtgärd, ska domstolen fastställa hur mycket som ska betalas in på ett därför avsett bankkonto eller hur stor bankgaranti som måste ställas. När pengarna har betalats eller garantin tillhandahållits ska säkerhetsåtgärden upphöra. I sådana fall, och på grundval av svarandens inlaga, ska domstolen upphäva säkerhetsåtgärden och ersätta den med en penningsumma eller en bankgaranti.

Tillfälligt rättsskydd kan tillämpas vid ett förfarande på begäran endast i fall där detta föreskrivs i lag. Under förutsättning av att tillfälligt rättsskydd kan tillämpas enligt lagen i ett ansökningsärende, kan detta göras om det är nödvändigt för att bevara eller tillfälligt reglera en befintlig situation eller status, såvida inget annat föreskrivs i lag. Såvida inget annat föreskrivs i lag gäller bestämmelserna säkerhetsåtgärder även för tillfälligt rättsskydd. Om ett förfarande kan inledas endast på grundval av en inlaga, kan domstolen tillämpa tillfälligt rättsskydd och upphäva eller ändra domslutet om tillfälligt rättsskydd endast på grundval av en inlaga såvida inget annat föreskrivs i lag.

3 Säkerhetsåtgärdernas syfte och innebörd?

3.1 Vilka typer av tillgångar kan bli föremål för säkerhetsåtgärder?

Beroende på en åtgärds egenart och syfte, kan en åtgärd tillämpas på både lösöre och fast egendom, inklusive pengar, samt fartyg och luftfartyg.

3.2 Vilka rättsverkningar har säkerhetsåtgärder?

 • Kvarstad

Om egendom beläggs med kvarstad har svaranden inte rätt att sälja egendomen. Förutom kvarstad för annan lös egendom, med undantag för fartyg som ingår i fartygsregistret eller luftfartyg som ingår i det civila luftfartsregistret, upprättas en rätt till säkerhet vid kvarstad.

När fast egendom eller registrerad lös egendom eller andra föremål beläggs med kvarstad ska en notering om förbudet att sälja egendomen införas i fastighetsregistret eller annat register till gagn för käranden på grundval av kärandens framställning och beslutet om att säkerställa talan. På begäran av käranden ska domstolen vidarebefordra beslutet i syfte att få noteringen om förbudet oberoende infört i registret.

På grundval av en inlaga från käranden eller svaranden kan domstolen besluta att ett föremål som försatts i kvarstad ska säljas och att intäkterna från försäljningen ska sättas in på ett därför avsett bankkonto om föremålets värde skulle minska väsentligt eller om förvaring av föremålet skulle medföra orimliga kostnader.

Det är exekutionstjänstemannen som belägger egendom med kvarstad. Exekutionstjänstemannen övervakar den egendom som belagts med kvarstad på grundval av en ansökan från den person som gjorde en inlaga om säkerställande av talan. I sådana fall förbjuder exekutionstjänstemannen bruk av föremålet helt eller delvis och fattar beslut i fråga om föremålet, inklusive anordnandet av föremålets förvaring.

 • Domstolsbeslut om inteckning

Såvida inget annat har föreskrivits i lag ger ett domstolsbeslut om inteckning av fast egendom, fartyg som ingår i ett fartygsregister eller luftfartyg som ingår i ett civilt luftfartregister den person som begärde att talan skulle säkerställas samma rättigheter i fråga om de övriga rättigheter som belastar föremålet som dem som ges inteckningshavaren genom en inteckning eller marin inteckning, eller dem som ges en panthavare genom en registrerad pant.

Inteckningens summa utgörs av beloppet för den säkerställda talan som skrivits in i fastighetsregistret, fartygsregistret eller det civila luftfartsregistret. Om huvudanspråket förblir under 640 euro kommer det inte att utfärdas något domstolsbeslut om inteckning av egendom, förutsatt att det går att tillämpa andra åtgärder för att säkerställa talan som är mindre skadliga för svaranden.

Ett domstolsbeslut om inteckning av egendom förs in i fastighetsregistret, fartygsregistret eller det civila luftfartsregistret till gagn för käranden på grundval av kärandens inlaga och beslutet om att säkerställa talan. På begäran av käranden ska domstolen vidarebefordra beslutet i syfte att få domstolsbeslutet om inteckning av egendom oberoende infört i registret. Inteckningen upprättas när den förs in i registret.

Vid fastställande av ett domstolsbeslut om inteckning av egendom avseende fartyg eller luftfartyg ska exekutionstjänstemannen ta fartyget eller luftfartyget under sin överinsyn på grundval av en ansökan från den person som begärde att talan skulle säkerställas. I sådana fall förbjuder exekutionstjänstemannen delvis eller helt och hållet bruk av fartyget och kan ge andra order i fråga om fartyget.

 • Förbud mot att svaranden lämnar sin hemvist

Vid ett förbud mot att lämna sin hemvist åläggs personen i fråga skyldigheten att inte lämna sin hemvist under längre tid än tjugofyra timmar utan domstolens tillstånd. För att tillämpa ett förbud mot att svaranden lämnar sin hemvist ska domstolen kalla svaranden om denne är en fysisk person, eller en medlem av styrelsen om denne är en juridisk person, och få hans eller hennes underskrift för ändamålet.

3.3 Vilken giltighet har säkerhetsåtgärder?

Om domstolen beslutar om häktning eller förbjuder en person att lämna sin hemvist genom att vidta en säkerhetsåtgärd som gäller ett ekonomiskt anspråk eller ett beslut om säkerhetsåtgärd, ska domstolen fastställa hur mycket som ska betalas in på därför avsett bankkonto eller hur stor bankgaranti som måste ställas. När pengarna har betalats eller garantin tillhandahållits ska säkerhetsåtgärden upphöra.

På begäran av en part kan domstolen genom ett beslut ersätta en säkerhetsåtgärd med en annan.

Om ett domstolsbeslut om intecknad egendom fastställs för flera fasta egendomar, fartyg eller luftfartyg ska domstolen i beslutet om att säkerställa talan ange en penningsumma för varje intecknat föremål som ska betalas in på därför avsett bankkonto eller för vilket en bankgaranti måste ställas. När pengarna har betalats eller garantin tillhandahållits ska åtgärden upphävas. Om åtgärden för att säkerställa talan upphävs eller ersätts blir ägaren av den fasta egendomen, fartyget eller luftfartyget ägare av inteckningen. På ägarens begäran ska domstolsbeslutet om inteckning av egendom tas bort från fastighetsregistret, fartygsregistret eller det civila luftfartsregistret på grundval av ett beslut om upphävande av åtgärden för att säkerställa talan.

Om omständigheterna förändras och, framför allt, om orsaken till säkerhetsåtgärden upphör eller om säkerhet ges, eller på grund av en ett annat skäl enligt lag, kan domstolen upphäva säkerhetsåtgärden på begäran av en part. En icke-ekonomisk säkerhet avseende en talan kan upphävas eller ändras genom att bytas ut mot en ekonomisk betalning endast med kärandens medgivande eller av goda skäl.

Domstolen kan upphäva en säkerhetsåtgärd genom ett domstolsbeslut om talan inte fullföljs, eller genom ett beslut om talan inte tas upp eller om förfarandet i ärendet avslutas. Domstolen upphäver också en säkerhetsåtgärd om beslutet att säkerhetsåtgärden fattades av en annan domstol, såvida inget annat anges i lag.

I ett ärende som gäller äktenskap, underhåll eller familjefrågor kan domstolen på eget initiativ ändra eller annullera ett beslut om att vidta säkerhetsåtgärd.

4 Är det möjligt att överklaga ett beslut om en säkerhetsåtgärd?

En part kan lämna in en överklagan mot ett beslut genom vilket en distriktsdomstol eller regiondomstol vidtar en säkerhetsåtgärd, ersätter en säkerhetsåtgärd med en annan eller upphäver säkerhetsåtgärden. Ett beslut från en regiondomstol om ett överklagande av ett beslut från en distriktsdomstol kan överklagas till högsta domstolen (Riigikohus) endast om värdet av den talan som är föremål för säkerställande överstiger 63 900 euro eller om en person som säkerhetsåtgärd har kvarhållits eller förbjudits att lämna sin hemvist.

Domslut om tillfälligt rättsskydd kan överklagas. Regiondomstolens beslut om sådana överklaganden kan inte överklagas till högsta domstolen, såvida inget annat anges i lag.

Senaste uppdatering: 22/02/2024

De nationella versionerna av sidan sköts av respektive kontaktpunkt. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Varken det europeiska rättsliga nätverket eller kommissionen påtar sig något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.