Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på tyska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Översättningen till engelska är dock redan färdig.
Swipe to change

Säkra tillgångar i andra EU-länder

Tyskland
Innehåll inlagt av
European Judicial Network
Det europeiska rättsliga nätverket (på privaträttens område)

1 Vad finns det för olika former av säkerhetsåtgärder?

Det handlar här om åtgärder som syftar till att säkerställa tvångsverkställighet av en fordran genom tillfälligt beslagtagande av gäldenärens egendom, eller genom ett tillfälligt beslut i frågan. Åtgärderna brukar inte i sig innebära att borgenären får betalt för sin fordran.

Följande åtgärder kan vidtas:

1.1 Utmätning och frihetsberövande (dinglicher und persönlicher Arrest) (§ 916 ff. i civilprocesslagen (Zivilprozessordnung – ZPO))

Utmätning syftar till att säkerställa tvångsverkställighet av en penningfordran genom att gäldenärens lösa eller fast egendom tas i beslag. Behörig domstol fattar på begäran beslut om utmätning. Bestämmelserna om verkställighet tillämpas med vissa undantag när beslutet senare verkställs. Utmätningen kan exempelvis genomföras genom beslag (Pfändung) (lös egendom), registrering av inteckning (Arresthypothek) (fast egendom) eller frihetsberövande (Haft).

1. 2 Interimistiskt föreläggande (einstweilige Verfügung) (§ 935 ff. ZPO)

Ett interimistiskt föreläggande syftar till att säkra en fordran som inte är en penningfordran. Behörig domstol meddelar på begäran interimistiska förelägganden som syftar till att säkra framtida verkställighet av andra fordringar än penningfordringar (Sicherungsverfügung) (§ 935 ZPO) eller av ett domstolsavgörande som tillfälligt reglerar ett rättsförhållande (Regelungsverfügung) (§ 940 ZPO). Om förhållandena försämras kan domstolen även tillgripa s.k. Leistungsverfügung, som innebär att gäldenären åläggs att omedelbart fullgöra sin förpliktelse. Den efterföljande verkställigheten omfattas i princip av bestämmelserna om tvångsverkställighet (§ 936 ZPO jämförd med § 928 ZPO).

1.3 Europeiskt beslut om kvarstad på bankmedel

§ 946 ff. ZPO införlivar Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 655/2014 av den 15 maj 2014 om inrättande av ett europeiskt förfarande för kvarstad på bankmedel för att underlätta gränsöverskridande skuldindrivning i mål och ärenden av privaträttslig natur (EUT L 189, 27.6.2015, s. 59). Beslutet om kvarstad på bankmedel är en särskild form av interimistisk åtgärd.


1.4 Meddelande om förestående utmätning av en skuld (Vorpfändung) (§ 845 ZPO)

Meddelande om förestående utmätning av en skuld är en särskild säkerhetsåtgärd som borgenären kan tillgripa. Det är en privat verkställighetsåtgärd som borgenären vidtar för att reglera förhållandet mellan gäldenären och en sekundogäldenär. Åtgärden har samma effekt som en utmätning (§ 845.2 ZPO).

2 Under vilka förutsättningar kan säkerhetsåtgärder beslutas?

2.1 Förfarandet

Beslut om utmätning/frihetsberövande och interimistiska förelägganden (punkterna 1.1 och 1.2 i detta faktablad) utfärdas av behörig domstol på begäran av den rättssökande. Ansökan måste innehålla uppgifter om den fordran som ska säkras och behovet av ett snabbt beslut eller risken för att fordran inte kan drivas in. Uppgifterna måste styrkas, exempelvis genom en edsförsäkran.

Ansökan kan göras skriftligen eller muntligen till domstolens kansli. Behörig domstol är den domstol som är behörig att pröva talan i sak eller distriktsdomstolen (Amtsgericht) i vars domkrets det föremål som ska utmätas, tvisteföremålet eller den person som ska frihetsberövas finns. Om en muntlig förhandling har hållits meddelas domstolens avgörande i form av en dom, i annat fall i form av ett beslut.

I ett interimistiskt förfarande är det endast obligatoriskt att företrädas av en advokat om det hålls en muntlig förhandling inför delstatsdomstolen (Landgericht).

Beslutet om kvarstad på bankmedel (punkt 1.3 i detta faktablad) regleras av förordning (EU) nr 655/2014. § 946 ff. ZPO innehåller bestämmelser om ingivande av ansökan och förfarandet, verkställighet av beslutet och eventuella rättsmedel.

Meddelandet om förestående utmätning av en skuld (punkt 1.4 i detta faktablad) utfärdas inte av domstolen (till att börja med, se ovan). Här är det borgenären själv (vanligtvis genom att ge en exekutionstjänsteman i uppdrag att agera för hans eller hennes räkning) som tar initiativ till att med stöd av en exekutionstitel driva in sina fordringar eller genomdriva andra rättigheter. I detta syfte delger borgenären gäldenären och dennes sekundogäldenärer en skriftlig förklaring i vilken dessa underrättas om att borgenären har för avsikt att skydda sin fordran eller rättighet genom en förestående utmätning (§ 845.1 ZPO). Meddelandet till sekundogäldenären har samma verkan som ett utmätningsbeslut enligt § 930 ZPO, förutsatt att utmätningen av skulden verkställs inom en månad (§ 845.2 ZPO).

Enligt lagen om domstolsavgifter (Gerichtskostengesetz, GKG), tas en avgift på 150 % ut vid ansökningar om utmätning, frihetsberövande eller ett interimistiskt föreläggande. Avgiftsbeloppet avgörs av tvisteföremålets värde. Domstolen beräknar detta värde från fall till fall, med hänsyn till sökandens intresse av säkerhetsåtgärden. En avgiftstabell för tvistiga belopp på upp till 500 000 euro återges nedan:

Lagen om domstolsavgifter (GKG), bilaga 2 (som rör § 34.1 tredje meningen)

Tvistebelopp upp till (i euro)

Avgift
(i euro)


Tvistebelopp upp till (i euro)

Avgift
(i euro)

500

35,00


50 000

546,00

1 000

53,00


65 000

666,00

1 500

71,00


80 000

786,00

2 000

89,00


95 000

906,00

3 000

108,00


110 000

1 026,00

4 000

127,00


125 000

1 146,00

5 000

146,00


140 000

1 266,00

6 000

165,00


155 000

1 386,00

7 000

184,00


170 000

1 506,00

8 000

203,00


185 000

1 626,00

9 000

222,00


200 000

1 746,00

10 000

241,00


230 000

1 925,00

13 000

267,00


260 000

2 104,00

16 000

293,00


290 000

2 283,00

19 000

319,00


320 000

2 462,00

22 000

345,00


350 000

2 641,00

25 000

371,00


380 000

2 820,00

30 000

406,00


410 000

2 999,00

35 000

441,00


440 000

3 178,00

40 000

476,00


470 000

3 357,00

45 000

511,00


500 000

3 536,00

Om ansökan blir föremål för muntliga förhandlingar och ärendet inte avslutas genom att ansökan om säkerhetsåtgärder dras tillbaka innan de muntliga förhandlingarna har slutförts, eller genom att fordran erkänns, efterskänks eller blir föremål för förlikning (i dessa fall minskas avgiften med 50 %), utgår en tre gånger högre avgift (300 %). Kostnaderna för förfarandet ska i första hand bäras av den part som domstolen fastställer, men sökanden har ett kompletterande ansvar som den som gett upphov till förfarandet.

Exekutionstjänstemannen tar ut en avgift på 3 euro för varje delgivning av ett meddelande om förestående utmätning av en skuld till gäldenären respektive den sekundogäldenär som anges i meddelandet. Till detta kommer porto och utgifter för eventuella intyg som måste utfärdas. Exekutionstjänstemannens avgift för personlig delgivning är 10 euro. I dessa fall måste den delgivande parten även stå för delgivningsmannens resekostnader som, beroende på hur lång resvägen till adressaten är, kan uppgå till mellan 3,25 euro och 16,25 euro. Om exekutionstjänstemannen själv utarbetar verkställighetsmeddelandet på uppdrag av borgenären (§ 845.1 andra meningen ZPO) utgår en särskild handläggningsavgift på 16 euro.

Domstolsavgöranden verkställs i första hand av exekutionstjänstemän via tvångsmedel (utsökning). Verkställigheten sker i enlighet med gällande bestämmelser om verkställighet av domstolsavgöranden.

Avvikelse: Tvångsverkställighet av en dom som förklarats interimistiskt verkställbar, genom vilken en interimistisk åtgärd bestrids, skiljer sig i princip inte från tvångsverkställighet av ett lagakraftvunnet domstolsavgörande. Lagen rymmer dock olika möjligheter till tvångsverkställighet beroende på det erkända anspråkets natur.

Om gäldenären är skyldig en viss summa pengar använder sig borgenären ofta av en exekutionstjänsteman för att få domstolens avgörande verkställt. När exekutionstjänstemannen beslagtar lös egendom uttas en avgift på 26 euro. Om den arbetstid som krävs för utmätningen överstiger tre timmar uttas ytterligare 20 euro för varje extra påbörjad timme. Till detta kommer delgivningsmannens eventuella nödvändiga utlägg. På grundval av en exekutionstitel är det också möjligt att ansöka om utmätning av gäldenärens fordringar (till exempel lön) (§ 829 ZPO). För en sådan ansökan tas en handläggningsavgift på 20 euro ut. Dessutom tas särskilda avgifter ut för vissa utlägg (särskilt kostnaderna för delgivning av domstolens beslut).

Verkställighetsåtgärder som avser fast egendom som tillhör gäldenären kan ta sig följande former: antingen säkras fordran genom panträtt i fastigheten eller så blir fastigheten föremål för tvångsförsäljning (exekutiv auktion) eller tvångsförvaltning. Enligt lagen om domstolars och notariers kostnader i samband med frivillig rättsvård (Gesetz über Kosten der freiwilligen Gerichtsbarkeit für Gerichte und Notare (Gerichts- und Notarkostengesetz, GNotKG)), uttas vid registrering av inteckningar i fastighetsregistret en avgift som fastställs i förhållande till värdet av den fordran som säkerheten ska täcka. En avgiftstabell för belopp på upp till 3 miljoner euro återges nedan:

Lagen om domstolars och notariers kostnader i samband med frivillig rättsvård (GNotKG)

Bilaga 2 (som rör § 34.3)


Transaktionsvärde upp till (i euro)

Avgift
Tabell A
(i euro)

Avgift
Tabell B
(i euro)


Transaktionsvärde upp till (i euro)

Avgift
Tabell A
(i euro)

Avgift
Tabell B
(i euro)


Transaktionsvärde upp till (i euro)

Avgift
Tabell A
(i euro)

Avgift
Tabell B
(i euro)

500

35,00

15,00


200 000

1 746,00

435,00


1 550 000

7 316,00

2 615,00

1 000

53,00

19,00


230 000

1 925,00

485,00


1 600 000

7 496,00

2 695,00

1 500

71,00

23,00


260 000

2 104,00

535,00


1 650 000

7 676,00

2 775,00

2 000

89,00

27,00


290 000

2 283,00

585,00


1 700 000

7 856,00

2 855,00

3 000

108,00

33,00


320 000

2 462,00

635,00


1 750 000

8 036,00

2 935,00

4 000

127,00

39,00


350 000

2 641,00

685,00


1 800 000

8 216,00

3 015,00

5 000

146,00

45,00


380 000

2 820,00

735,00


1 850 000

8 396,00

3 095,00

6 000

165,00

51,00


410 000

2 999,00

785,00


1 900 000

8 576,00

3 175,00

7 000

184,00

57,00


440 000

3 178,00

835,00


1 950 000

8 756,00

3 255,00

8 000

203,00

63,00


470 000

3 357,00

885,00


2 000 000

8 936,00

3 335,00

9 000

222,00

69,00


500 000

3 536,00

935,00


2 050 000

9 116,00

3 415,00

10 000

241,00

75,00


550 000

3 716,00

1 015,00


2 100 000

9 296,00

3 495,00

13 000

267,00

83,00


600 000

3 896,00

1 095,00


2 150 000

9 476,00

3 575,00

16 000

293,00

91,00


650 000

4 076,00

1 175,00


2 200 000

9 656,00

3 655,00

19 000

319,00

99,00


700 000

4 256,00

1 255,00


2 250 000

9 836,00

3 735,00

22 000

345,00

107,00


750 000

4 436,00

1 335,00


2 300 000

10 016,00

3 815,00

25 000

371,00

115,00


800 000

4 616,00

1 415,00


2 350 000

10 196,00

3 895,00

30 000

406,00

125,00


850 000

4 796,00

1 495,00


2 400 000

10 376,00

3 975,00

35 000

441,00

135,00


900 000

4 976,00

1 575,00


2 450 000

10 556,00

4 055,00

40 000

476,00

145,00


950 000

5 156,00

1 655,00


2 500 000

10 736,00

4 135,00

45 000

511,00

155,00


1 000 000

5 336,00

1 735,00


2 550 000

10 916,00

4 215,00

50 000

546,00

165,00


1 050 000

5 516,00

1 815,00


2 600 000

11 096,00

4 295,00

65 000

666,00

192,00


1 100 000

5 696,00

1 895,00


2 650 000

11 276,00

4 375,00

80 000

786,00

219,00


1 150 000

5 876,00

1 975,00


2 700 000

11 456,00

4 455,00

95 000

906,00

246,00


1 200 000

6 056,00

2 055,00


2 750 000

11 636,00

4 535,00

110 000

1 026,00

273,00


1 250 000

6 236,00

2 135,00


2 800 000

11 816,00

4 615,00

125 000

1 146,00

300,00


1 300 000

6 416,00

2 215,00


2 850 000

11 996,00

4 695,00

140 000

1 266,00

327,00


1 350 000

6 596,00

2 295,00


2 900 000

12 176,00

4 775,00

155 000

1 386,00

354,00


1 400 000

6 776,00

2 375,00


2 950 000

12 356,00

4 855,00

170 000

1 506,00

381,00


1 450 000

6 956,00

2 455,00


3 000 000

12 536,00

4 935,00

185 000

1 626,00

408,00


1 500 000

7 136,00

2 535,00

Vid ansökningar om beslut om tvångsförsäljning eller tvångsförvaltning av fastigheter uttas en avgift på 100 euro.

Om gäldenären enligt domen ska överlämna lös egendom verkställs domen av exekutionstjänstemannen på begäran av borgenären. För detta uttas en handläggningsavgift på 26 euro. Om domen innebär att gäldenären ska överlämna en fastighet eller en bostad, uttas en avgift på 98 euro för arbetet med att utrymma egendomen. Till detta kommer en avgift för exekutionstjänstemannens utlägg, särskilt för arbete som utförts av tredje man (till exempel transportkostnader, kostnader för låssmed etc.). Om den arbetstid som krävs för utmätningen överstiger tre timmar uttas även ytterligare 20 euro för varje extra påbörjad timme.

2.2 Huvudförutsättningar

För att ett beslut om utmätning/frihetsberövande ska kunna utfärdas måste det finnas en penningfordran och grunder för utmätning eller frihetsberövande. Vid utmätning av alla gäldenärens utmätningsbara tillgångar anses villkoren för åtgärden vara uppfyllda om det kan befaras att gäldenären genom ohederliga handlingar, till exempel genom att flytta eller gömma undan egendom, kommer att omintetgöra eller avsevärt försvåra den framtida verkställigheten av ett domstolsavgörande. Även ett frihetsberövande av gäldenären är avsett att hindra honom eller henne från att undanhålla utmätningsbar egendom. Beslut om frihetsberövande får dock endast utfärdas om borgenärens fordran inte kan säkras på erforderligt sätt genom utmätning av egendom.

Ett interimistiskt föreläggande (oavsett form) syftar till att förhindra att ett visst rådande läge förändras i en riktning som gör att möjligheterna att tillvarata en parts intressen eller upprätthålla ett rättsförhållande omintetgörs eller avsevärt försämras. Föremål för interimistiska förelägganden kan vara anspråk som kräver (tillfälligt) överlämnande av föremål eller (tillfälligt) avstående från eller vidtagande av en viss åtgärd (§§ 935, 938 och 940 ZPO). Bestämmelserna om utmätning och frihetsberövande är i huvudsak även tillämpliga på interimistiska förelägganden (§ 936 ZPO). I undantagsfall kan domstolen även besluta att en tillfällig betalning ska göras. Fordran och grunderna för ansökan om ett utmätningsbeslut ska styrkas inför domstolen, exempelvis genom en edsförsäkran eller ingivande av handlingar (§ 920.2 ZPO). Domstolen ska bedöma om det av presentationen framgår att fordringarna och behovet av snabba åtgärder är ”ytterst troliga”. Detsamma gäller utfärdandet av ett föreläggande (§ 936 ZPO).

Vid utmätning eller frihetsberövande är det möjligt men inte obligatoriskt att först höra parterna (§ 922 ZPO). Först om gäldenären, som måste delges beslutet om utmätning/frihetsberövande senast en vecka efter verkställigheten, invänder mot åtgärden måste detta följas av en muntlig förhandling (§ 924 ZPO). Vid en ansökan om utfärdande av ett interimistiskt föreläggande är en muntlig förhandling i princip obligatorisk. Undantag från denna regel medges endast i brådskande fall eller om ansökan avslås (§ 937.2 ZPO). Det finns inga tidsfrister som anger när de berörda parterna senast får höras.

3 Säkerhetsåtgärdernas syfte och innebörd?

3.1 Vilka typer av tillgångar kan bli föremål för säkerhetsåtgärder?

Säkerhetsåtgärderna kan omfatta alla gäldenärens utmätningsbara tillgångar.

3.2 Vilka rättsverkningar har säkerhetsåtgärder?

Utmätning har samma verkan som ett beslagtagande. Gäldenären och dennes sekundogäldenärer kan inte längre förfoga över den beslagtagna egendomen.

Undandragande av utmätningsbar egendom är straffbelagt enligt § 136 i strafflagen (Strafgesetzbuch, StGB). Varje överträdelse kan också leda till civilrättsliga skadeståndsanspråk.

För interimistiska förelägganden gäller följande: Exekutionstjänstemannen verkställer beslut om att beslagta egendom i enlighet med § 883 ZPO. Beslut som ålägger gäldenären att utföra eller avstå från att utföra vissa handlingar utfärdas enligt § 887 ZPO (bemyndigande för borgenären att vidta en skälig åtgärd) samt enligt §§ 888 och 890 ZPO (vite/frihetsberövande i samband med åläggande att utföra eller avstå från att utföra vissa handlingar eller att godta en viss situation).

Vid utmätning av banktillgodohavanden används ett särskilt förfarande som följer av § 835.3 ZPO. Om gäldenären är en fysisk person kan utmätta banktillgodohavanden utbetalas från gäldenärens konto tidigast fyra veckor efter det att beslutet om överföring har delgivits sekundogäldenären. På detta sätt ges gäldenären möjlighet att inkomma med en ansökan om undantag från utmätning, innan banktillgodohavandet hinner betalas ut till den borgenär som begärt verkställighetsåtgärden.

3.3 Vilken giltighet har säkerhetsåtgärder?

Ett beslut om utmätning/frihetsberövande eller ett interimistiskt föreläggande måste verkställas inom en månad från det att beslutet meddelades eller delgavs.

Åtgärderna fortsätter att ha verkan så länge grunden för säkerhetsåtgärden eller den interimistiska åtgärden kvarstår eller tills ett domstolsavgörande i ärendet har meddelats.

4 Är det möjligt att överklaga ett beslut om en säkerhetsåtgärd?

Som redan påpekats kan en ansökan om utmätning/frihetsberövande eller interimistiskt föreläggande beviljas eller avslås genom dom (Urteil) (efter muntlig förhandling) eller beslut (Beschluss) (§§ 922 och 936 ZPO).

En dom kan överklagas om tvisteföremålets värde överstiger 600 euro.

För beslut gäller följande:

Gäldenären kan överklaga ett beslut om utmätning/frihetsberövande eller beslutet att utfärda ett interimistiskt föreläggande (§ 924 ZPO). Domstolen kallar då till muntlig förhandling, prövar om invändningen är befogad och meddelar därefter en slutlig dom. Domen kan överklagas på de villkor som anges.

Om borgenärens ansökan om en säkerhetsåtgärd har avslagits genom ett beslut kan denne ge in ett omedelbart överklagande (sofortige Beschwerde) inom två veckor från det att beslutet delgavs. Detsamma gäller om borgenären har beordrats att ställa säkerhet i samband med beslutet om utmätning/frihetsberövande eller det interimistiska föreläggandet.

Dessutom kan gäldenären ansöka om att ett beslut om utmätning/frihetsberövande eller ett interimistiskt föreläggande ska upphävas om borgenären inte har väckt talan inom den föreskrivna fristen (§ 926 ZPO) eller om sakförhållandena har ändrats (§ 927 ZPO).

När det gäller förordning (EU) nr 655/2014 innehåller § 953 ZPO rättsmedel mot domar i samband med ett beslut om kvarstad på bankmedel.

I § 945 ZPO föreskrivs slutligen en skyldighet för den part som erhöll ett interimistiskt föreläggande att betala ersättning för skada som lidits, om utmätningsbeslutet eller det interimistiska föreläggandet redan från början visar sig ha varit ogrundat eller om den aktuella åtgärden drogs tillbaka i enlighet med § 926.2 eller § 942.3 ZPO.

Borgenären kan inom en månad ansöka om verkställighet av beslutet om utmätning/frihetsberövande eller av det interimistiska föreläggandet. I huvudsak gäller de allmänna verkställighetsbestämmelserna här (§§ 928 och 936 ZPO). Ett beslut om utmätning verkställs genom att egendom tas i beslag (§ 930 ZPO). Ett frihetsberövande av gäldenären verkställs vanligtvis genom ett häktningsbeslut (§ 933 ZPO).

Senaste uppdatering: 02/11/2023

De nationella versionerna av sidan sköts av respektive kontaktpunkt. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Varken det europeiska rättsliga nätverket eller kommissionen påtar sig något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.