Säkra tillgångar i andra EU-länder

Ungern
Innehåll inlagt av
European Judicial Network
Det europeiska rättsliga nätverket (på privaträttens område)

1 Vad finns det för olika former av säkerhetsåtgärder?

För att säkerställa en effektiv indrivning av bestridda fordringar föreskrivs i lag CXXX från 2016 om civilprocesslagen två typer av rättsliga åtgärder, nämligen interimistiska åtgärder och provisorisk verkställighet, vars syfte är att utgöra ett skydd innan det slutgiltiga beslutet fattas. Detta kompletteras av de säkerhetsåtgärder som anges i lag LIII från 1994 om tvångsvis verkställighet (utsökning).

2 Under vilka förutsättningar kan säkerhetsåtgärder beslutas?

2.1 Förfarandet

En begäran om interimistiska åtgärder kan framställas under förfarandet och innan ansökan om inledandet av förfarandet inges. Domstolen prövar en ansökan om interimistiska åtgärder om de förberedande stegen i förfarandet kan genomföras grundat på ansökan om inledandet av förfarandet. Domstolen måste fatta ett snabbt beslut om en ansökan om interimistiska åtgärder och måste vidta åtgärderna utan dröjsmål, senast inom åtta dagar. När domstolen fattar sitt beslut måste den bedöma huruvida åtgärderna skulle vara till större nackdel för motparten än för den part som begär åtgärderna, och måste även ta hänsyn till möjligheten att ställa säkerhet. Domstolen tillåter motparten att besvara ansökan om interimistiska åtgärder. Domstolen uppmanar parterna att yttra sig om ansökan om interimistiska åtgärder på det sätt som den finner lämpligast. Domstolen kan besluta att parterna ska höras om den anser att detta behövs för att kunna bedöma ansökan, särskilt om den måste fatta beslut om ställande av säkerhet. Parter som inte iakttar den frist som fastställts för hörandet får inte ansöka om en förlängning. Vid ett beslut om interimistiska åtgärder får bevisupptagning endast genomföras om ansökan inte kan bedömas i sak utan sådan bevisning. Domstolen får även uppta den bevisning som kan behövas under den förberedande delen av förfarandet. Domstolen fattar sitt beslut om interimistiska åtgärder i form av ett förordnande som kan bli föremål för ett separat överklagande. På begäran kan domstolen själv ändra förordnandet. Ett förordnande om interimistiska åtgärder är preliminärt verkställbart. Om domstolen inte förordnat något annat börjar tidsfristen för att följa förordnandet att löpa den dag som följer på dagen för det skriftliga meddelandet av förordnandet. Förordnandet gäller till dess det upphävs av domstolen genom ett beslut på begäran av någon av parterna, efter att ha hört den andra parten, eller i den dom eller annat avgörande som avslutar förfarandet. Om förordnandet om interimistiska åtgärder inte upphävs av domstolen i den dom eller annat avgörande som avslutar förfarandet upphör förordnandets verkan när domen i första instans vinner laga kraft. Förordnandet om interimistiska åtgärder upphör också att gälla om förfarandet avslutas eller inte fortsätter efter att ha avbrutits. Domstolen måste slå fast detta i sitt beslut att avsluta eller avbryta förfarandet. Verkan av de interimistiska åtgärderna påverkas inte av att förfarandet avbryts.

En ansökan om interimistiska åtgärder kan inges före ansökan om inledande av förfarandet, om sökanden visar att den fördröjning som skulle bli fallet om ansökan ingavs efter inledande av förfarandet sannolikt skulle motverka syftet med förordnandet om interimistiska åtgärder. En ansökan om interimistiska åtgärder måste inges till behörig domstol för förfarandet. Om fler än en domstol har territoriell behörighet för förfarandet kan ansökan inges till vilken som helst av dessa domstolar. Den valda domstolen får exklusiv behörighet för det förfarande som ska inledas. De allmänna civilrättsliga reglerna gäller och det är obligatoriskt att ha ett juridiskt ombud. Domstolen handlägger ansökan om interimistiska åtgärder som ett prioriterat ärende. I sitt förordnande om interimistiska åtgärder fastställer domstolen en tidsfrist för att inleda förfarandet. Denna får inte vara längre än 45 dagar efter dagen för meddelandet av förordnandet. Om ett förfarande inte inleds inom den tidsfrist som domstolen fastställt eller om sökanden – inom åtta dagar från utgången av denna frist – inte kan visa för den domstol som förordnade om interimistiska åtgärder att förfarandet har inletts, upphör förordnandet om interimistiska åtgärder att gälla, genom beslut av den domstolen, den dag som följer på utgången av tidsfristen för att inleda förfarandet. Om ett förfarande inleds fortsätter de interimistiska åtgärder som förordnats innan ansökan om inledande av förfarandet ingavs att gälla till dess att de upphävs, eller i förekommande fall till dess att domen i första instans vinner laga kraft. Om ansökan om inledande av förfarandet inges inom den fastställda tidsfristen, men avslås av domstolen, fortsätter de interimistiska åtgärderna att gälla till dess att rättsverkningarna av inledandet av förfarandet upphör.

Domstolen fattar beslut om provisorisk verkställighet i sitt beslut i första instans.

Domstolen måste snabbt – inom högst åtta dagar – fatta ett beslut om säkerhetsåtgärder och utan dröjsmål översända beslutet till exekutionstjänstemannen, som omedelbart börjar verkställa åtgärderna. Ett överklagande av ett beslut om säkerhetsåtgärder har inte suspensiv verkan.

Ett europeiskt beslut om kvarstad på bankmedel kan också sökas som en säkerhetsåtgärd. Detta kan även göras innan borgenären inleder ett förfarande i sakfrågan. I så fall måste prövningen av sakfrågan inledas så fort som möjligt.

2.2 Huvudförutsättningar

Domstolen får på begäran förordna om interimistiska åtgärder för att förhindra att de rådande omständigheterna ändras om det senare skulle vara omöjligt att återställa den ursprungliga situationen, eller för att förhindra att sökanden senare hindras från att utöva sina rättigheter, för att undanröja varje omedelbar nackdel för sökanden, eller av något annat skäl som det bör tas särskild hänsyn till. Den interimistiska åtgärden får införa en skyldighet att utföra en handling som sökanden skulle ha rätt att kräva med stöd av den rättighet som förfarandet avser att verkställa. Om ovannämnda villkor är uppfyllda får en ansökan om interimistiska åtgärder inges före ansökan om inledande av förfarandet, om sökanden visar att den fördröjning som skulle bli fallet om ansökan ingavs efter ansökan om inledande av förfarandet sannolikt skulle motverka syftet med förordnandet om interimistiska åtgärder. Ansökan om interimistiska åtgärder måste innehålla en hänvisning till att det villkor är uppfyllt som ligger till grund för förordnandet om interimistiska åtgärder och måste presentera och styrka de omständigheter som anförs till stöd för att detta villkor är uppfyllt. Sökanden måste i detalj redogöra för innehållet i de efterfrågade åtgärderna. Om ansökan om interimistiska åtgärder inges före ansökan om inledande av förfarandet måste sökanden också lämna de uppgifter som är nödvändiga för att fastställa vilken domstol som är behörig för det förfarande som ska inledas. Den rättighet som ska verkställas i förfarandet måste också anges. Domstolen förordnar att säkerhet måste ställas för den interimistiska åtgärden om motparten visar att de sökta åtgärderna sannolikt kommer att vara till nackdel för denne, och skulle ge upphov till ett skadeståndskrav eller beviljande av restitution mot sökanden om motparten vinner målet. Vid ett beslut om ställande av säkerhet måste domstolen ta hänsyn till hur sannolikt det är att de omständigheter som har anförts till stöd för ansökan verkligen inträffar. Om det inte finns någon betydande nackdel bör domstolen inte förordna att säkerhet ska ställas. Domstolen förordnar att säkerhet ska ställas i två fall: dels om motparten begär detta och kan visa att denne löper risk att drabbas av en nackdel som motsvarar den säkerhet som begärs, dels om sökanden föreslår detta och motparten godtar det. I det första fallet motsvarar säkerhetsbeloppet den troliga nackdel som motparten uppger kommer att drabba honom eller henne. I det andra fallet utgörs säkerhetsbeloppet av den summa som sökanden föreslagit och motparten godtagit. Om sökanden föreslår ett specifikt belopp som säkerhet uppmanar domstolen motparten att snabbt godta detta i en separat förklaring. Godtagandet av säkerhetsbeloppet innebär inte ett godkännande av de omständigheter som anfördes till stöd för förordnandet av en interimistisk åtgärd. Ställandet av säkerhet innebär att kontanter, värdepapper, alternativ till kontanter eller, vid en bankgaranti, en garantiförklaring deponeras hos domstolen. En dom måste förklaras verkställbar oavsett ett överklagande om en av följande skyldigheter föreskrivs: betalning av underhållsbidrag, livränta eller annan periodisk betalning i samma syfte, upphörande av intrång, betalning av en fordran som svaranden godtagit, kontantbetalning på grundval av en skyldighet enligt en offentlig eller privat handling med fullt bevisvärde om de bakomliggande omständigheterna styrks av handlingen, och andra skyldigheter som inte avser pengar om försenad verkställighet skulle orsaka käranden oproportionerligt stor skada eller skada som det är svårt att fastställa och käranden har ställt en lämplig säkerhet. Domstolen kan välja att inte bevilja provisorisk verkställighet om den börda som åläggs parten genom verkställigheten skulle vara oproportionerligt mycket större än den andra partens börda om provisorisk verkställighet inte beviljas. Svaranden måste inge en sådan begäran innan förhandlingen avslutas. Domstolen kan beteckna en dom som delvis verkställbar beroende på omständigheterna i målet. I vederbörligen motiverade undantagsfall kan domaren avstå från att förklara den del av domen som avser förfallodagar som har löpt ut innan domen meddelades som provisoriskt verkställbar. Provisorisk verkställighet täcker inte rättegångskostnader, obetalda förfarandekostnader och ersättning av kostnader som staten har lagt ut.

Om den verkställbara handlingen för indrivning av en fordran inte kan utfärdas än, men den part som ansöker om verkställigheten visar att det finns en betydande risk för att fordran eventuellt inte kommer att betalas senare, kan domstolen, på sökandens begäran, förordna om säkerhetsåtgärder som t.ex. säkring av fordringarna eller beslagtagande av den berörda egendomen. Säkerhetsåtgärder kan förordnas om fordringarna t.ex. grundar sig på ett beslut som kan ligga till grund för utfärdandet av en verkställbar handling men beslutet ännu inte har vunnit laga kraft eller inte är provisoriskt verkställbart, eller om beslutet har vunnit laga kraft men verkställighetsfristen ännu inte har löpt ut. Säkerhetsåtgärder kan också förordnas för att driva in fordringar för vilka en talan har väckts med stöd av lagstiftningen om makars förmögenhetsförhållanden eller om skydd av patent, bruksmönster, kretsmönster i halvledarprodukter, växtvarieteter, varumärken, geografiska beteckningar och mönster eller tilläggsskydd, eller om upphovsrättsskydd, eller enligt artiklarna 4 och 6 i lag LLVII från 1996 om förbud mot illojala och konkurrensbegränsande marknadsmetoder, i enlighet med kriterierna i tillämplig lagstiftning, eller genom någon annan typ av ansökan i vilken fordrans ursprung, belopp och förfallodag har styrkts av en officiell handling eller en privat handling med fullt bevisvärde som ingetts vid samma tillfälle.

En ansökan om en säkerhetsåtgärd i form av ett europeiskt beslut om kvarstad på bankmedel kan inges med hjälp av det formulär som anges i kommissionens tillämpningsförordning.

3 Säkerhetsåtgärdernas syfte och innebörd?

3.1 Vilka typer av tillgångar kan bli föremål för säkerhetsåtgärder?

Vad gäller interimistiska åtgärder förordnar domstolen om verkställighet av de åtgärder som efterfrågas i en fordran eller i ansökan om interimistiska åtgärder. Detta kan gälla vilken egendom eller fordran som helst som anges i ansökan. Om beslutet inte verkställs frivilligt kommer tvångsvis verkställighet (utsökning) att äga rum. Efter detta identifieras den egendom som är undantagen verkställighetsåtgärder på grundval av verkställighetslagstiftningen.

Provisorisk verkställighet innebär verkställighet av en dom från en underrätt som ännu inte vunnit laga kraft. Verkställigheten kan avse all egendom som tillhör svaranden som inte omfattas av ett undantag enligt verkställighetslagstiftningen.

Inom ramen för säkerhetsåtgärder kan domstolen förordna att viss egendom ska beslagtas eller att penningbelopp ska säkras. Om domstolen förordnar om säkerhetsåtgärder som avser fordringar ska exekutionstjänstemannen överlämna beslutet till gäldenären på plats, och samtidigt uppmana gäldenären att betala det begärda beloppet till honom eller henne. Om gäldenären inte går med på detta kan exekutionstjänstemannen beslagta all slags egendom som tillhör gäldenären och spärra dennes konto. Lön och annan typ av ersättning och förmåner kan dock endast bli föremål för säkerhetsåtgärder såvida gäldenären inte förfogar över någon egendom som kan täcka det aktuella beloppet. Ett förordnande om att beslagta vissa föremål kan omfatta all lös egendom eller egendom som har ett visst värde.

I ett förfarande för att utfärda ett europeiskt beslut om kvarstad på bankmedel kan en begäran om kontoinformation göras. Med hjälp av denna försöker den behöriga myndigheten få information om gäldenärens kontouppgifter från de betaltjänstleverantörer som förvaltar kontona.

3.2 Vilka rättsverkningar har säkerhetsåtgärder?

Vad gäller interimistiska åtgärder och provisorisk verkställighet är gäldenären skyldig att följa domstolsbeslutet. På grundval av detta beslut kan ett verkställighetsförfarande inledas mot gäldenären.

Det finns två typer av säkerhetsåtgärder och de får olika rättsverkningar. Vad gäller säkerhetsåtgärder som avser penningbelopp ska gäldenären betala det aktuella beloppet till exekutionstjänstemannen. Om gäldenären inte går med på detta kan exekutionstjänstemannen utmäta gäldenärens egendom upp till det belopp som fordringarna omfattar genom att beslagta gäldenärens egendom eller spärra dennes konto. De belopp som drivs in från gäldenären eller under förfarandet kan inte betalas ut till sökanden utan måste förvaras på exekutionstjänstemannens depåkonto. Om ett föremål beslagtas är det i princip utmätt, vilket innebär att gäldenären fortfarande kan använda föremålet men inte fritt förfoga över det. Beslagtagen egendom kan dessutom fysiskt överlämnas till en exekutionstjänsteman för förvaring eller förvaltas av en förvaltare.

3.3 Vilken giltighet har säkerhetsåtgärder?

Ett förordnande om interimistiska åtgärder har verkan fram till dess att det upphävs eller i förekommande fall fram till dess att avgörandet i första instans vinner laga kraft. Förordnandet om interimistiska åtgärder upphör också att gälla om förfarandet avslutas eller inte fortsätter efter att ha avbrutits. Domstolen måste slå fast detta i sitt beslut att avsluta eller avbryta förfarandet. Verkan av de interimistiska åtgärderna påverkas inte av att förfarandet avbryts.

Provisorisk verkställighet innebär verkställighet av den skyldighet som anges i en dom innan domen vunnit laga kraft och utan att hänsyn tas till överklaganden. Provisorisk verkställighet har därför inte någon tidsbegränsning.

Säkerhetsåtgärder gäller fram till dess att ett beslut om verkställighet av fordran utfärdas eller domaren beslutar att avsluta säkerhetsåtgärden.

4 Är det möjligt att överklaga ett beslut om en säkerhetsåtgärd?

Förordnandet om interimistiska åtgärder kan bli föremål för ett separat överklagande, reglerat av allmänna bestämmelser. Tidsfristen för att inge ett överklagande är 15 dagar och överklagandet ska inges till den domstol som meddelade domen. Om överklagandet är välgrundat upphäver domstolen sitt förordnande om interimistiska åtgärder. Domstolen kan själv ändra förordnandet, antingen på begäran eller på eget initiativ, om sökanden sänker det belopp som fordran avser.

I de fall som räknas upp i lagen är domaren skyldig att förordna om provisorisk verkställighet. En part kan begära att domstolen inte ska förordna om provisorisk verkställighet om detta skulle innebära en oproportionerligt stor börda för den parten. Ansökan måste inges till den domstol som prövar målet.

Förordnandet om säkerhetsåtgärder kan överklagas vid den domstol som prövar målet utan att detta får en suspensiv verkan på verkställigheten av förordnandet. Parterna kan överklaga förordnandet inom 15 dagar från den dag då det meddelades.

En ansökan om rättsmedel mot ett europeiskt beslut om kvarstad på bankmedel måste inges till den domstol som prövar målet. De allmänna reglerna gäller för överklagande av ett beslut om ett rättsmedel.

Senaste uppdatering: 15/01/2024

De nationella versionerna av sidan sköts av respektive kontaktpunkt. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Varken det europeiska rättsliga nätverket eller kommissionen påtar sig något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.