Säkra tillgångar i andra EU-länder

Lettland
Innehåll inlagt av
European Judicial Network
Det europeiska rättsliga nätverket (på privaträttens område)

1 Vad finns det för olika former av säkerhetsåtgärder?

Enligt lettisk lag får interimistiska åtgärder och säkerhetsåtgärder vidtas i avvaktan på ett slutgiltigt avgörande för att skydda en fordran eller en potentiell fordran, skydda omtvistade immateriella rättigheter eller säkerställa bevis. Dessa åtgärder får endast vidtas av domstol och på begäran av berörd part. Förfarandet anges i civilprocesslagen (Civilprocesa likums).

I samband med att talan väcks, eller dessförinnan, finns följande möjligheter att skydda en fordran:

 • Kvarstad på lös egendom och tillgångar som tillhör svaranden.
 • Anteckning om förbud (aizlieguma atzīme) i respektive register över lös egendom eller i ett annat offentligt register.
 • Anteckning om skydd av fordran i fastighets- eller fartygsregistret.
 • Kvarstad på fartyg i samband med en sjöfordran.
 • Förbud som förhindrar att svaranden utför vissa handlingar.
 • Kvarstad på belopp som tredje man är skyldig att betala, även insatta medel på kreditinstitut och andra finansinstitut.
 • Uppskjutning av verkställighetsåtgärder (som omfattar ett förbud för en utmätningsman att överföra pengar eller egendom till borgenären eller gäldenären, enligt dom, eller att försäljning av egendom avbryts.

En fordran kan bara skyddas om den rör egendom.

Om fordran ska skyddas genom anteckning om förbud i ett fastighetsregister eller annat offentligt register ska det av beslutet framgå vilken typ av förbud det rör sig om.

Om föremålet för talan avser äganderätt till lös eller fast egendom, eller om talan syftar till att fastställa en rättighet, kan fordran skyddas genom att kvarstad läggs på den lösa egendom som tvisten avser eller genom att en anteckning om förbud förs in i den del av fastighetsregistret där den fasta egendomen finns upptagen.

Om föremålet för talan avser en penningfordran som ska skyddas med fast egendom ska detta ske genom att en anteckning om panträtt (ķīlas tiesības atzīme) förs in i den del av fastighetsregistret där den fasta egendomen finns upptagen.

Om föremålet för talan avser äganderätt till fast egendom ska fordran skyddas genom att en anteckning om inteckning (apgrūtinājuma atzīme) förs in i den del av fastighetsregistret där den fasta egendomen finns upptagen.

Fartyg kan endast utmätas i samband med en sjöfordran.

Det är inte tillåtet att avbryta försäljningen av en egendom om fordran rör indrivning av pengar.

Det är inte tillåtet att utmäta betalningar från tredje man, inbegripet medel hos kreditinstitut och andra finansinstitut, om fordran avser ersättning som domstolen kan fastställa storleken på efter eget skön.

Vid immaterialrättsliga tvister är följande interimistiska åtgärder möjliga:

 • Kvarstad på lös egendom som har sagts utgöra intrång i immateriella rättigheter.
 • En skyldighet att återta varor som har sagts vara intrång i immateriella rättigheter.
 • Förbud att utföra särskilda handlingar för svaranden, eller för personer vilkas tjänster nyttjas för intrång i immateriella rättigheter, eller för personer som möjliggör ett sådant intrång.

Säkerställande av bevis

En person som har anledning att anta att ingivande av nödvändiga bevis kan bli omöjligt eller problematiskt får begära att dessa bevis säkerställs.

En begäran om att säkerställa bevis får inges i varje skede av förfarandet, även innan talan väckts i domstol.

Innan en talan väcks är det den distriktsdomstol (rajona tiesa) eller stadsdomstol (pilsētas tiesa) inom vars domkrets beviskällan befinner sig som ska säkerställa bevisen. När en talan har väckts är det den domstol som prövar målet som ska säkerställa bevisen.

2 Under vilka förutsättningar kan säkerhetsåtgärder beslutas?

2.1 Förfarandet

Skydd av fordran

Om det finns anledning att anta att verkställigheten av en dom i ett mål kan försvåras eller omöjliggöras får domstolen eller domaren på kärandens motiverade begäran fatta beslut om skydd av fordran. En fordran kan bara skyddas om den rör egendom. En begäran om skydd av fordran får inges i varje skede av förfarandet, även innan en talan väckts i domstol.

En ansökan om skydd av fordran måste innehålla följande uppgifter:

 • Namnet på den domstol som ansökan riktar sig till.
 • Sökandens förnamn, efternamn, personnummer och hemvist eller, om detta inte är möjligt, faktiska vistelseort. För juridiska personer ska namn, registreringsnummer och säte anges. Om sökanden går med på att kommunicera med domstolen på elektronisk väg, och om sökanden ingår bland de personer/enheter som förtecknas i artikel 56.2.3 i civilprocesslagen, ska även en e-postadress och, om sökanden är registrerad i online-systemet för korrespondens med domstolen, en registreringshänvisning anges. Sökanden får även ange en alternativ adress till vilken korrespondens med domstolen ska ställas.
 • Svarandens och eventuell tredje mans förnamn, efternamn, personnummer och hemvist eller, om detta inte är möjligt, deras faktiska vistelseort. För juridiska personer ska namn, registreringsnummer och säte anges. Svarandens personnummer eller registreringsnummer ska anges om detta är känt.
 • Sökandens ombuds förnamn, efternamn, personnummer och adress för korrespondens med domstolen (om talan väckts av ombudet). För juridiska personer ska namn, registreringsnummer och säte anges. Om sökandens ombud, med hemvist eller en adress för korrespondens i Lettland, går med på att kommunicera med domstolen på elektronisk väg ska även en e-postadress och, om ombudet är registrerat i online-systemet för korrespondens med domstolen, en registreringshänvisning anges. Om sökandens ombud har sin hemvist eller adress för korrespondens utanför Lettland ska ombudets e-postadress och medverkan i online-systemet för korrespondens också anges. Om sökandens ombud är en advokat ska även e-postadressen till advokatens advokatsamfund anges.
 • Föremålet för fordran.
 • Fordrans belopp.
 • Vilka åtgärder för att skydda fordran som sökanden begär.
 • Vilka omständigheter som sökanden anför till stöd för behovet att skydda fordran.

En ansökan om skydd av en fordran ska, om talan ännu inte väckts, inges till den domstol som ska pröva talan. Om parterna kommit överens om att målet ska överlämnas till en skiljedomstol, ska ansökan inges till domstolen på den plats där gäldenären eller egendomen befinner sig.

Det är inte tillåtet att avbryta försäljningen av en egendom om fordran rör indrivning av pengar.

Det är inte tillåtet att utmäta betalningar från tredje man, inbegripet medel hos kreditinstitut och andra finansinstitut, om fordran avser ersättning som domstolen kan fastställa storleken på efter eget skön.

När domstolen prövar en ansökan från en av parterna kan den ersätta åtgärderna för att skydda fordran med andra åtgärder.

En presumtiv kärande får begära skydd av fordran innan talan väckts i domstol, till och med innan en skuld förfallit till betalning, om gäldenären i syfte att undandra sig sin skyldighet bortför eller avlägsnar sin egendom, lämnar sin hemvist utan att underrätta borgenären eller utför andra handlingar som visar att han eller hon inte har ärligt uppsåt. Om begäran om skydd av fordran inges innan talan väckts, måste den presumtiva käranden inge bevis på sin rätt till fordran och på nödvändigheten av att skydda den.

Domstolen eller domaren ska ta ställning till begäran om skydd av fordran senast dagen efter det att målet inletts utan att dessförinnan underrätta svaranden eller de andra deltagarna i målet. För att komma fram till sitt beslut ska domstolen eller domaren göra en preliminär bedömning av den formella rättsliga grunden. En domstol eller domare som bifaller en begäran om skydd av fordran får begära att käranden genom att betala in en fastställd penningsumma på en utmätningsmans konto ställer en säkerhet för de förluster som svaranden kan komma att lida till följd av skyddet av fordran.

Domstolen ska efter beslut om skydd av en befintlig eller potentiell fordran utfärda en exekutionstitel (izpildu raksts), som ska överlämnas till en edsvuren utmätningsman (zvērināts tiesu izpildītājs).

Skyddet av fordran fortsätter att gälla till den dag då domen vinner laga kraft. Om det inte sker någon prövning av målet eller om målet avskrivs, ska domstolen i sitt beslut häva skyddet av fordran. Fordran skyddas till den dag då beslutet vinner laga kraft. Om käromålet ogillas häver domstolen skyddet av fordran.

Om ett beslut om skydd av fordran fattats innan talan väcktes och talan inte väckts inom den tid som domstolen fastställt, ska domaren på begäran av den presumtiva käranden eller den presumtiva svaranden fatta beslut om att häva skyddet av fordran.

Interimistiska skyddsåtgärder

Om det finns anledning att anta att intrång skett eller kan ske på någons immateriella rättigheter får domstolen på kärandens motiverade begäran fatta beslut om interimistiska skyddsåtgärder. I begäran om interimistiska skyddsåtgärder ska de interimistiska skyddsåtgärderna specificeras (artikel 250.10 i civilprocesslagen).

En begäran om interimistiska skyddsåtgärder får inges i varje skede av förfarandet, även innan talan väckts i domstol.

Domstolen eller domaren ska fatta beslut om begäran om interimistiska skyddsåtgärder senast tio dagar efter det att begäran mottagits eller målet inletts, om begäran ingavs samtidigt som talan väcktes.

Om en försening kan vålla innehavaren av de immateriella rättigheterna oåterkallelig skada, ska domstolen eller domaren ta ställning till begäran om interimistiska skyddsåtgärder senast dagen efter att ha mottagit begäran, utan att dessförinnan underrätta svaranden och andra berörda parter. Om ett beslut om interimistiska skyddsåtgärder fattas i svarandens eller andra berörda parters utevaro, ska de underrättas om detta beslut senast när beslutet verkställs.

En domstol eller domare som bifaller en begäran om skydd av fordran innan själva talan väckts får begära att käranden, genom att betala in en fastställd penningsumma på en utmätningsmans konto eller genom en likvärdig garanti, ställer en säkerhet för de förluster som svaranden eller de personer vilkas tjänster nyttjas kan komma att lida till följd av de interimistiska skyddsåtgärderna.

Domstolen får på kärandens begäran ersätta de interimistiska skyddsåtgärder som tidigare vidtagits med andra åtgärder.

Interimistiska skyddsåtgärder får hävas av samma domstol på begäran av berörda parter.

Om domstolen avslår talan upphäver domen de interimistiska skyddsåtgärderna. De interimistiska skyddsåtgärderna fortsätter att gälla till den dag då domen vunnit laga kraft.

Om det inte sker någon prövning av målet eller om målet avskrivs, ska domstolen i sitt beslut häva de interimistiska skyddsåtgärderna. De interimistiska skyddsåtgärderna fortsätter att gälla till den dag då domen vunnit laga kraft.

Om ett beslut om interimistiska skyddsåtgärder fattats innan talan väckts och talan inte väckts inom den tid som domstolen fastställt, kan domaren på begäran av den presumtiva käranden eller andra berörda parter eller den presumtiva svaranden fatta beslut om att häva de interimistiska skyddsåtgärderna.

Om anmälan om interimistiska skyddsåtgärder ingavs samtidigt som talan väcktes, måste ett beslut om interimistiska skyddsåtgärder verkställas inom 30 dagar efter det att beslutet fattades. Om en begäran om omprövning av beslutet (blakus sūdzība) inges ska inte detta innebära att verkställigheten av beslutet skjuts upp.

Ett beslut om interimistiska skyddsåtgärder som fattats på grund av att ett dröjsmål kan vålla innehavaren av de immateriella rättigheterna oåterkallelig skada ska verkställas när käranden betalat in den summa som fastställts av domstolen eller domaren på en utmätningsmans konto eller ställt en likvärdig garanti. Exekutionstiteln ska utfärdas när den summa som domstolen fastställt betalats in eller den likvärdiga garantin mottagits.

Ett beslut om en interimistisk skyddsåtgärd i form av kvarstad på lös egendom som möjligen nyttjas för intrång i immateriella rättigheter ska verkställas enligt civilprocesslagens bestämmelser om utmätning av lös egendom.

Ett beslut om en interimistisk skyddsåtgärd i form av ett förbud mot att utföra vissa handlingar eller ett föreläggande att återta varor som möjligen utgör intrång i immateriella rättigheter ska verkställas av utmätningsmannen, och domstolens beslut ska delges svaranden eller annan berörd part mot namnunderskrift eller med rekommenderad försändelse.

Om en interimistisk skyddsåtgärd upphävs, ska upphävandet verkställas av den utmätningsman som verkställde beslutet från början.

Om en interimistisk skyddsåtgärd upphävs, ska upphävandet verkställas av den utmätningsman som verkställde beslutet från början.

Enligt kapitel 30.5 i civilprocesslagen kan interimistiska skyddsåtgärder även vidtas för att förhindra våld.

Beslut om interimistiska skyddsåtgärder för att förhindra våld kan åläggas i mål om äktenskapsskillnad eller annullering av äktenskap, mål som rör personskada, mål som rör indrivning av underhållsbidrag, mål som rör uppdelning av det gemensamma hemmet eller hur det gemensamma hemmet ska användas, om parterna delar hushåll, samt ärenden som rör förvaltarskap eller umgängesrätt.

En begäran om interimistiska skyddsåtgärder för att förhindra våld kan ges in av makar eller tidigare makar, personer som har ett förälder och barn-förhållande, personer mellan vilka det råder eller har rått ett förvaltarskapsförhållande eller någon annan form av barnomsorgsförhållande utanför hemmet, personer mellan vilka det råder eller har rått ett släktskaps- eller vänskapsförhållande, personer som delar eller har delat hushåll, personer som har eller väntar ett gemensamt barn, oavsett om de har varit gifta eller varit sambor, eller personer som har eller har haft ett nära personligt eller intimt förhållande.

Flera interimistiska skyddsåtgärder för att förhindra våld får utfärdas på samma gång.

Om en person har utsatts för fysiskt, sexuellt, psykiskt eller ekonomiskt våld mellan makar eller före detta makar eller personer som på annat sätt har ett ömsesidigt släktförhållande, oavsett om gärningsmannen delar eller har delat hushåll med offret, får domstolen eller domaren, efter en motiverad begäran från den berörda personen eller en begäran som ingetts via polisen, utfärda interimistiska skyddsåtgärder för att förhindra våld.

Liknande åtgärder får tillgripas om en person utsätts för misshandel i form av överdrivet kontrollbehov, dvs. en handling eller en serie av handlingar, inklusive trakasserier, sexuellt tvång, hot, förödmjukelse, skrämsel eller andra former av misshandel, som syftar till att skada, bestraffa eller skrämma offret.

En begäran om interimistiska skyddsåtgärder för att förhindra våld får inges i varje skede av förfarandet, även innan talan väckts i domstol.

Säkerställande av bevis

En person som har anledning att anta att ingivande av nödvändiga bevis kan bli omöjligt eller problematiskt får begära att dessa bevis säkerställs. En begäran om att säkerställa bevis får inges i varje skede av förfarandet, även innan talan väckts i domstol.

En begäran om att säkerställa bevis prövas vid en förhandling till vilka sökanden och berörda parter kallas. Domstolen får emellertid pröva begäran även om någon av dessa personer inte dyker upp.

Om begäran om att säkerställa bevis ingavs innan talan väcktes ska domstolen eller domaren fatta ett beslut om begäran inom tio dagar efter mottagandet.

Endast i brådskande fall kan bevis säkerställas utan att potentiella berörda parter i målet kallas. Dessa innefattar intrång eller potentiella intrång i immateriella rättigheter eller situationer där det inte kan fastställas vilka som är berörda parter i målet.

Om ett beslut om säkerställande av bevis fattas i utevaro av svaranden, eller annan berörd part i målet, ska denne underrättas om beslutet senast vid den tidpunkt då beslutet verkställs.

En domare som bifaller en begäran om att säkerställa bevis innan talan väckts i domstol ska fastställa en tidsfrist på högst 30 dagar för att verkställa åtgärden.

En domare som bifaller en begäran om att säkerställa bevis innan själva talan väckts får begära att käranden genom att betala in en fastställd penningsumma på en utmätningsmans konto eller genom en likvärdig garanti ställer en säkerhet för de förluster som svaranden kan komma att lida till följd av säkerställandet av bevisen.

Protokollet från domstolsförhandlingen och de handlingar som samlats in i samband med att bevisen säkerställdes ska bevaras tills den domstol som prövar målet begär dem.

Om en domstol som prövar ett mål inte kan samla in bevis i en annan stad eller i ett annat distrikt, ska domstolen eller domaren uppmana behörig domstol att för dess räkning vidta de åtgärder som krävs.

2.2 Huvudförutsättningar

Interimistiska skyddsåtgärder får bara vidtas om det finns anledning att anta att verkställigheten av en dom i en egendomsrättslig tvist kan försvåras eller omöjliggöras, eller att intrång skett eller kan ske i någons immateriella rättigheter, eller att det kan bli omöjligt eller svårt att inge nödvändiga bevis.

3 Säkerhetsåtgärdernas syfte och innebörd?

I en begäran om interimistiskt skydd för immateriella rättigheter måste det anges vilken interimistisk skyddsåtgärd som begärs.

Följande interimistiska skyddsåtgärder kan vidtas:

 • Kvarstad på lös egendom som har sagts utgöra intrång i immateriella rättigheter.
 • En skyldighet att återta varor som har sagts vara intrång i immateriella rättigheter.
 • Förbud att utföra särskilda handlingar för svaranden, eller för personer vilkas tjänster nyttjas för intrång i immateriella rättigheter, eller för personer som möjliggör ett sådant intrång.

En begäran om att skydda en fordran måste ange vilken åtgärd som begärs för att skydda fordran.

Följande åtgärder kan vidtas för att skydda en fordran:

 • Kvarstad på lös egendom och tillgångar som tillhör svaranden.
 • Anteckning om förbud (aizlieguma atzīme) i respektive register över lös egendom eller i ett annat offentligt register.
 • Anteckning om skydd av fordran i fastighets- eller fartygsregistret.
 • Kvarstad på fartyg i samband med en sjöfordran.
 • Förbud som förhindrar att svaranden utför vissa handlingar.
 • Kvarstad på belopp som tredje man är skyldig att betala, även insatta medel på kreditinstitut och andra finansinstitut.
 • Uppskjutning av verkställighetsåtgärder (som omfattar ett förbud för en utmätningsman att överföra pengar eller egendom till borgenären eller gäldenären, enligt dom, eller att försäljning av egendom avbryts.

En begäran om interimistiska skyddsåtgärder för att förhindra våld måste ange vilken åtgärd som ska vidtas.

Följande interimistiska skyddsåtgärder för att förhindra våld kan vidtas:

 • Svaranden kan åläggas att lämna den bostad där käranden har sin hemvist och förbjudas att återvända dit eller uppehålla sig där.
 • Svaranden kan förbjudas att komma närmare än ett visst avstånd från kärandens bostad.
 • Svaranden kan förbjudas att besöka vissa platser.
 • Svaranden kan förbjudas att träffa käranden och från att ha fysisk kontakt med eller befinna sig inom synhåll från käranden.
 • Svaranden kan förbjudas att ha någon som helst kommunikation med käranden.
 • Svaranden kan förbjudas att via mellanhänder arrangera möten med eller kommunicera med käranden.
 • Svaranden kan förbjudas att använda kärandens personuppgifter.
 • Domstolen eller domaren kan ålägga svaranden att iaktta andra förbud eller skyldigheter för att ge käranden ett interimistiskt skydd för att förhindra våld.

3.1 Vilka typer av tillgångar kan bli föremål för säkerhetsåtgärder?

Lös och fast egendom, inklusive fartyg, kontanter och medel på kreditinstitut och andra finansinstitut.

3.2 Vilka rättsverkningar har säkerhetsåtgärder?

Gäldenärens lösa egendom beläggs med kvarstad genom att den inventeras, förseglas (med angivelse av vem som har belagt egendomen med kvarstad och på vilket sätt) och övervakas. Egendomen behöver inte förseglas om detta kan skada egendomen eller avsevärt påverka dess värde.

Utmätningsmannen ska mot underskrift överlämna gäldenärens med kvarstad belagda egendom till en fysisk person för förvaring. Gäldenären eller dennes familjemedlemmar får fortsatt nyttja egendomen, om denna inte är av sådan art att nyttjandet medför att den förstörs eller minskar avsevärt i värde.

En domstol eller domare som bifaller en begäran om skydd av fordran innan själva talan har väckts får begära att käranden genom att betala in en fastställd penningsumma på en utmätningsmans konto ställer en säkerhet för de förluster som svaranden kan komma att lida till följd av skyddet av fordran. Insatta medel och andra säkerheter som en gäldenär har på ett kreditinstitut eller någon annanstans får endast beläggas med kvarstad efter domstolsföreläggande om verkställighet, en handling som upprättats av en utmätningsman eller en handling som upprättats av en allmän åklagare.

En anteckning i fastighetsregistret om återvinning eller skydd av en fordran förhindrar frivillig registrering från ägarens sida.

En domare som bifaller en begäran om skydd av bevis innan talan har väckts får begära att den presumtiva käranden genom att betala in en fastställd penningsumma på en utmätningsmans konto ställer en säkerhet för de förluster som svaranden kan komma att lida till följd av skyddet av bevis eller tillhandahåller en likvärdig garanti.

Interimistiska skyddsåtgärder gör det möjligt för en upphovsman att be domstolen skydda en sådan civilrättslig fordran som inte avser egendom. Tack vare detta minskar antalet tänkbara intrång i upphovsmannens immateriella rättigheter eller omfattningen av dennes förluster. Åtgärder som dessa gör det möjligt att förhindra intrång i immateriella rättigheter och återställa de av upphovsmannens legitima intressen och rättigheter som har skadats av intrånget.

3.3 Vilken giltighet har säkerhetsåtgärder?

Åtgärder om skydd av en fordran fortsätter att gälla till den dag då domen vinner laga kraft, målet avskrivs, eller då en domare häver skyddet eller ersätter det med en annan åtgärd.

De interimistiska skyddsåtgärderna fortsätter att gälla till den dag då domen vunnit laga kraft.

Interimistiska skyddsåtgärder får hävas av samma domstol på begäran av berörda parter. Om domstolen avslår talan upphäver domen de interimistiska skyddsåtgärderna. Om det inte sker någon prövning av målet eller om målet avskrivs, ska domstolen i sitt beslut häva de interimistiska skyddsåtgärderna. De interimistiska skyddsåtgärderna fortsätter att gälla till den dag då domen vunnit laga kraft.

Om ett beslut om interimistiska skyddsåtgärder fattats innan talan väckts och talan inte väckts inom den tid som domstolen fastställt, kan domaren på begäran av den presumtiva käranden eller andra berörda parter eller den presumtiva svaranden fatta beslut om att häva åtgärden om säkerställande av bevis.

Om ett beslut om säkerställande av bevis fattas innan talan väckts, och talan inte väckts inom den tid som domstolen fastställt, kan domaren på begäran av den presumtiva käranden eller den presumtiva svaranden fatta beslut om att häva åtgärden om säkerställande av bevis.

Interimistiska skyddsåtgärder för att förhindra våld fortsätter att gälla till den dag då den slutgiltiga domen i målet vinner laga kraft. I vissa fall får en domstol i sin dom ange att de interimistiska skyddsåtgärderna för att förhindra våld ska fortsätta att gälla efter det att domen har vunnit laga kraft, dock som längst ett år efter detta datum. Om ett beslut om interimistiska skyddsåtgärder för att förhindra våld har fattats mot en svarande som delade bostad med käranden, t.ex. om svaranden har ålagts att lämna kärandens fasta bostad och förbjudits att återvända dit eller uppehålla sig där, eller om svaranden har förbjudits att komma närmare bostaden än ett visst avstånd, kan domstolen ange att den interimistiska skyddsåtgärden för att förhindra våld ska fortsätta att gälla i högst 30 dagar efter det att domen har vunnit laga kraft.

Beslut om interimistiska skyddsåtgärder för att förhindra våld fortsätter att gälla fram till den dag då ett domstolsbeslut om att häva åtgärden vinner laga kraft eller fram till den dag då ett domstolsbeslut ersätter den interimistiska skyddsåtgärden med en annan åtgärd.

4 Är det möjligt att överklaga ett beslut om en säkerhetsåtgärd?

Skydd av fordran

På grundval av en motiverad begäran från en av parterna kan en åtgärd om skydd av en fordran hävas av samma domstol som fattade det ursprungliga beslutet, eller av en domstol som ska pröva målet i sak.

En begäran om omprövning (blakus sūdzība) får inges inom tio dagar mot ett domstolsbeslut att ersätta en åtgärd om skydd av fordran med en annan åtgärd, mot ett beslut om avvisning av en begäran om skydd av en fordran eller mot ett beslut om avvisning av en begäran om att häva en åtgärd om skydd av fordran.

Om domstolen bifaller en begäran om skydd av fordran kan käranden begära omprövning av den del av domstolsbeslutet som ålägger käranden att ställa en säkerhet för de förluster som svaranden kan komma att lida till följd av skyddet av kärandens fordran.

Om ett beslut om skydd av fordran fattas i en berörd parts utevaro ska den tio dagar långa tidsfristen för att inge en begäran om omprövning beräknas från och med den dag då parten delgavs beslutet.

Interimistiska skyddsåtgärder

Interimistiska skyddsåtgärder får hävas av samma domstol på begäran av berörda parter.

En begäran om omprövning får inges mot ett beslut om en kärandes begäran att ersätta en tidigare beslutad interimistisk skyddsåtgärd med en annan åtgärd, mot ett beslut om avvisning av en begäran om en interimistisk skyddsåtgärd eller mot ett beslut om avvisning av en begäran om att häva en interimistisk skyddsåtgärd.

Om ett beslut om interimistiskt skydd fattas i en berörd parts utevaro ska den tio dagar långa tidsfristen för att inge en begäran om omprövning beräknas från och med den dag beslutet delgavs.

Säkerställande av bevis

Ett beslut om att bifalla en begäran om att säkerställa bevis kan inte överklagas. Svaranden har dock rätt att begära ersättning för de förluster som säkerställandet av bevis medfört,

 • om bevisen säkerställdes innan talan väcktes, och ingen talan väckts inom den tid som domstolen fastställt,
 • om käromålet ogillats,
 • om det inte har skett någon prövning i målet,
 • om domstolen avskrivit målet på grund av att den person som väckt talan inte haft rätt att göra detta eller på grund av att käranden återkallat talan.

Begäran om omprövning av ett beslut får inges om en domare fattat beslut om att avslå en begäran om att säkerställa bevis eller om ett beslut fattats utan att presumtiva parter kallats. Om ett beslut om att säkerställa bevis fattas i en berörd parts utevaro ska den tio dagar långa tidsfristen för att inge en begäran om omprövning beräknas från och med den dag då beslutet delgavs eller skickades.

Interimistiska skyddsåtgärder för att förhindra våld

På grundval av en motiverad begäran av en part kan en interimistisk skyddsåtgärd för att förhindra våld ersättas av en annan åtgärd genom beslut av samma domstol som fattade det ursprungliga beslutet, eller av en domstol som ska pröva målet i sak.

På grundval av en motiverad begäran av en part kan en interimistisk skyddsåtgärd för att förhindra våld hävas genom beslut av samma domstol som fattade det ursprungliga beslutet, eller av en domstol som ska pröva målet i sak.

En begäran om omprövning får inges inom tio dagar mot ett beslut att ersätta en interimistisk skyddsåtgärd för att förhindra våld med en annan åtgärd, mot ett beslut om avvisning av en begäran om en interimistisk skyddsåtgärd för att förhindra våld eller mot ett beslut om avvisning av en begäran om att häva en interimistisk skyddsåtgärd för att förhindra våld. Om beslutet fattats i en parts utevaro ska den tio dagar långa tidsfristen för att inge en begäran om omprövning beräknas från och med den dag då beslutet delgavs.

Senaste uppdatering: 05/04/2024

De nationella versionerna av sidan sköts av respektive kontaktpunkt. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Varken det europeiska rättsliga nätverket eller kommissionen påtar sig något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.