Säkra tillgångar i andra EU-länder

Luxemburg
Innehåll inlagt av
European Judicial Network
Det europeiska rättsliga nätverket (på privaträttens område)

1 Vad finns det för olika former av säkerhetsåtgärder?

I Luxemburgs lagstiftning finns olika åtgärder som syftar till att skydda parternas rättigheter i väntan på att en rättegång avslutas och tvisten avgörs.

Exempel på åtgärder:

  • Åtgärder som beslutas av domstolen i parternas frånvaro. I detta fall får domstolen ta emot en ansökan från den part som önskar interimistiska åtgärder och säkerhetsåtgärder. Domstolen fattar därefter beslut på grundval av de upplysningar som inkommit från den ena parten.
  • Åtgärder som beslutas av domstolen i parternas närvaro. I detta fall meddelar domstolen sitt avgörande efter en offentlig förhandling (i vissa fall sker förhandlingen bakom stängda dörrar) där parterna kan lägga fram sina synpunkter. Kallelse till förhandlingen sker i stämningen (som delges av en stämningsman) eller i en kallelse från domstolskansliet beroende på vilket förfarande som föreskrivs i lagen.

2 Under vilka förutsättningar kan säkerhetsåtgärder beslutas?

I brådskande fall kan en behörig domstol besluta om ett interimistiskt förfarande för samtliga åtgärder som inte möter allvarliga invändningar eller som förekomsten av en tvist motiverar.

Domstolen kan även besluta om de svårigheter som rör verkställighet av egna beslut.

På samma sätt kan domstolen alltid besluta om de säkerhetsåtgärder och återställandeåtgärder som behövs för att förhindra en omedelbar skada eller stoppa en uppenbar lagöverträdelse.

2.1 Förfarandet

Ansökan kan inges genom hänvisning till en audiens som hålls för detta ändamål på ordinarie dag och tidpunkt för interimistiska förfaranden.

Om ärendet fordrar skyndsamhet kan ordföranden, eller den domare som är ersättare, tillåta att ansökningar inges på angiven tid även på helgdagar eller normalt arbetsfria dagar, antingen vid en audiens eller genom att dörrarna hålls öppna på dennes hemvist.

I brådskande fall kan ordföranden för distriktsdomstolen, eller den domare som är ersättare, besluta om ett interimistiskt förfarande för samtliga åtgärder som inte möter allvarliga invändningar eller som förekomsten av en tvist motiverar. Domstolen kan även besluta om svårigheter som rör verkställigheten av en dom eller exekutionstitel. När det interimistiska förfarandet gäller sådana svårigheter är den domstol behörig där verkställigheten äger rum.

Ordföranden, eller den domare som är ersättare, kan alltid besluta om de säkerhetsåtgärder och återställandeåtgärder som behövs för att förhindra en omedelbar skada eller stoppa en uppenbar lagöverträdelse. För att förhindra att bevis går förlorade kan domaren besluta om lämplig bevisupptagning, däribland hörande av vittnen.

Det finns en rad särskilda lagbestämmelser om användningen av säkerhetsåtgärder och säkerhetsåtgärder inom vissa områden (t.ex. hyreskontrakt, samägande och gemensamt ägande, arvsrätt och makars förmögenhetsförhållanden). Behörighetsreglerna framgår vanligtvis av de bestämmelser som reglerar rätten att besluta om en interimistisk åtgärd. Det finns ingen allmän behörighetsregel, men i princip är det ordföranden för den domstol som ska avgöra sakfrågan som tilldelas rätten att vidta interimistiska åtgärder.

Om inget särskilt förfarande har fastställts, ska den part som vill att en interimistisk åtgärd vidtas vända sig till den domstol som handlägger brådskande ärenden av detta slag. Beroende på tvistebelopp ska man antingen vända sig till fredsdomstolen (upp till 15 000 euro) eller till den domare som ansvarar för interimistiska förfaranden vid distriktsdomstolen. Dessa domare har allmän behörighet att vidta de säkerhetsåtgärder eller återställandeåtgärder som behövs för att förhindra en omedelbar skada eller stoppa en uppenbar lagöverträdelse.

Biträde av advokat är som regel inte obligatoriskt.

2.2 Huvudförutsättningar

Domstolen utnyttjar dessa åtgärder beroende på om de av domstolen bedöms nödvändiga eller brådskande.

När en fordringsägare begär tillstånd att säkra tillgångar ska domstolen, på grundval av de handlingar och upplysningar som inkommit, pröva om fordran är principiellt berättigad.

3 Säkerhetsåtgärdernas syfte och innebörd?

3.1 Vilka typer av tillgångar kan bli föremål för säkerhetsåtgärder?

De interimistiska åtgärderna kan omfatta en persons lösa egendom i dess helhet. Vissa tillgångar som anses nödvändiga för det dagliga livet är dock undantagna. Se även följande rubrik ”Hur ser man till att domstolsavgöranden verkställs? - Luxemburg”.

Enligt luxemburgsk lagstiftning kan en persons löner och ersättningsinkomster (pensioner, räntor osv.) beläggas med kvarstad. Den del av inkomsterna som anses nödvändig för de dagliga utgifterna är dock undantagen.

Det går inte heller att belägga fast egendom med kvarstad. Utmätning av fastighet är bara möjlig på grundval av en dom som vunnit laga kraft.

3.2 Vilka rättsverkningar har säkerhetsåtgärder?

I de flesta ärenden är det domstolen själv som fastställer rättsverkningarna av den åtgärd som den beslutar om. Domstolen kan på så sätt tidsbegränsa verkningarna av beslutet eller välja att endast låta det omfatta vissa tillgångar eller handlingar.

När det gäller kvarstad som domstolen gett sitt tillstånd till efter ansökan av endast en av parterna föreskriver lagen tidsfrister för att lämna in en begäran om godkännande till domstolen. Om ingen sådan begäran har inkommit inom tidsfristen är kvarstaden automatiskt ogiltig.

3.3 Vilken giltighet har säkerhetsåtgärder?

En intermistisk åtgärd innebär att lagen ger domstolen rätt att tillfälligt lösa en tvist mellan flera parter till dess att sakfrågan i ärendet har avgjorts.

Enligt EU:s domstol är säkerhetsåtgärder insatser som har till syfte att skydda de rättigheter som käranden har begärt att domstolen ska erkänna, utan att åtgärderna påverkar det faktiska och rättsliga läget.

Åtgärderna vidtas också för att förhindra att situationen förvärras.

Åtgärderna innebär i praktiken att en fordringsägare skyddas mot risken att inte få betalt. Det kan ske på två sätt: antingen fryser man den betalningsskyldiges tillgångar eller också får fordringsägaren en säkerhet i egendom, som gör att han kan få betalt när egendomen byter ägare.

4 Är det möjligt att överklaga ett beslut om en säkerhetsåtgärd?

De åtgärder som beslutas av den domstol som ansvarar för interimistiska förfaranden i parternas närvaro kan överklagas. Överklagandet måste dock ske inom 15 dagar från delgivningen av beslutet.

De beslut som domstolen har fattat efter ansökan från endast en av parterna kan inte överklagas. En part som anser att beslutet har fattats på felaktiga grunder kan begära att den behöriga domstolen beslutar om en ny säkerhetsåtgärd som upphäver verkningarna av den åtgärd som vidtagits på grundval av upplysningarna från en enda part.

Länkar

http://www.legilux.lu/

Senaste uppdatering: 11/01/2024

De nationella versionerna av sidan sköts av respektive kontaktpunkt. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Varken det europeiska rättsliga nätverket eller kommissionen påtar sig något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.