Säkra tillgångar i andra EU-länder

Malta
Innehåll inlagt av
European Judicial Network
Det europeiska rättsliga nätverket (på privaträttens område)

1 Vad finns det för olika former av säkerhetsåtgärder?

Det finns följande typer av säkerhetsåtgärder:

 • Warrant of description (säkrar rätten till lös egendom och anger i detalj antalet föremål och deras kvalitet)
 • Warrant of seizure (för att beslagta egendom hos gäldenären)
 • Warrant of seizure of a commercial going concern (för att beslagta en kommersiell verksamhet)
 • Garnishee order (kvarstad)
 • Warrant of impediment of departure (för att hindra ett fartyg från att lämna hamn i syfte att säkerställa en skuld eller fordran som annars inte skulle kunna drivas in)
 • Warrant of arrest of sea vessels (för att beslagta fartyg)
 • Warrant of arrest of aircraft (för att beslagta flygplan)
 • Warrant of prohibitory injunction (för att förhindra att en person påbörjar eller fortsätter uppförandet av en byggnad eller utförandet av ett arbete)

2 Under vilka förutsättningar kan säkerhetsåtgärder beslutas?

Åtgärderna omfattas av kapitel 12 i Laws of Malta, artikel 829 och följande artiklar. Speciallagar kan också tillämpas vissa fall.

2.1 Förfarandet

Om du vill att en säkerhetsåtgärd ska utfärdas ska du lämna in en edsvuren ansökan där du redogör för ursprunget till och arten av det krav som ska säkras. Om det gäller ett krav som kan regleras genom betalning av ett penningbelopp ska beloppet anges i ansökan.

2.2 Huvudförutsättningar

Åtgärderna utfärdas av domstolen. En warrant of description eller en warrant of impediement of departure med hänvisning till motpartens ed kan inte utfärdas av Court of Magistrates på Malta eller Gozo i deras lägre instanser. Dessutom kan en warrant of seizure eller en garnishee order inte utfärdas mot regeringen för att säkra rättigheter eller krav. Warrants of seizure eller garnishee orders kan inte heller utfärdas för att säkra rättigheter eller krav när det gäller medlemmar av väpnade styrkor respektive ett fartyg som uteslutande arbetar för Maltas regering, om personerna i fråga är på Malta med en väpnad styrka eller ett fartyg som de tillhör. Det är inte möjligt att utfärda en warrant of impediment of departure för att säkra en rättighet eller ett krav mot en kapten, sjöman eller annan person som är anställd på ett fartyg som har fått tillstånd att avgå. Detsamma gäller för tekniker som oavsett grad är anställda på ångfartyg.

Man måste alltid hänvisa till artikel 829 och följande artiklar i kapitel 12 i Laws of Malta. Speciallagar kan också tillämpas vissa fall.

3 Säkerhetsåtgärdernas syfte och innebörd?

3.1 Vilka typer av tillgångar kan bli föremål för säkerhetsåtgärder?

Åtgärderna omfattar både lös och fast egendom. En warrant of seizure kan också utfärdas mot en kommersiell verksamhet. En warrant of precautionary arrest kan utfärdas med avseende på fartyg på över tio meter och flygplan.

3.2 Vilka rättsverkningar har säkerhetsåtgärder?

Verkningarna varierar beroende på åtgärd, men i allmänhet kan varken lös eller fast egendom säljas eller överföras till en tredje part.

En warrant of description kan utfärdas för att säkra rätten till lösa föremål. För att käranden ska kunna tillvarata denna rätt kan det vara i dennes intresse att föremålen förblir på sin ursprungliga plats och i sitt ursprungliga skick. I en warrant of seizure of movable property beslagtar justitiesekreteraren det eller de föremål hos gäldenären som anges i ansökan. Syftet med en warrant of seizure mot en kommersiell verksamhet är att bevara verksamhetens samlade tillgångar, inklusive licenser och goodwill, och se till att de inte säljs helt eller delvis utan stannar kvar i verksamheten. Domstolen godtar dock inte en ansökan om att utfärda en säkerhetsåtgärd om det finns andra sätt att säkra det utestående beloppet. Syftet med en warrant of arrest of sea vessels and aircraft är att beslagta fartyg (på över tio meter) eller flygplan hos gäldenären och överlåta dem till behörig myndighet på den plats där fartyget eller flygplanet finns. Myndigheten får inte släppa fartyget eller flygplanet, tillåta gäldenären att avyttra hela eller delar av dem eller överlåta rättigheter till en tredje part. Syftet med en warrant of prohibitory injunction är att hindra en person att göra något som kan vara till skada för den person som har ansökt om säkerhetsåtgärden.

3.3 Vilken giltighet har säkerhetsåtgärder?

Säkerhetsåtgärderna är giltiga i femton dagar efter att domstolens dom vunnit laga kraft eller till dess att åtgärderna upphävs av domstol eller dras tillbaka av den part som begärde dem.

4 Är det möjligt att överklaga ett beslut om en säkerhetsåtgärd?

Det går att inte att överklaga ett beslut om en säkerhetsåtgärd. Det är dock möjligt att utfärda motåtgärder. Den som fått en säkerhetsåtgärd utfärdad mot sig kan ansöka om en motåtgärd hos den utfärdande domstolen. Alternativt kan han eller hon, om talan har väckts, vända sig till den domstol som handlägger målet och ansöka om att säkerhetsåtgärden ska återkallas, helt eller delvis, av ett av följande skäl:

 • Säkerhetsåtgärden har upphört att gälla.
 • Ett av villkoren för att utfärda säkerhetsåtgärden är inte uppfyllt.
 • Det finns annan tillräcklig säkerhet för kravet från den person som har ansökt om säkerhetsåtgärden.
 • Det framgår att det angivna beloppet inte är styrkt eller överdrivet stort.
 • Domstolen anser att den säkerhet som finns är tillräcklig.
 • Det har visats att det under rådande omständigheter är orimligt att behålla säkerhetsåtgärden helt eller delvis, eller att hela åtgärden eller delar av den inte är längre är nödvändig eller berättigad.
Senaste uppdatering: 22/03/2017

De nationella versionerna av sidan sköts av respektive kontaktpunkt. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Varken det europeiska rättsliga nätverket eller kommissionen påtar sig något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.