Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på polska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Översättningen till är dock redan färdig.
Swipe to change

Säkra tillgångar i andra EU-länder

Polen
Innehåll inlagt av
European Judicial Network
Det europeiska rättsliga nätverket (på privaträttens område)

1 Vad finns det för olika former av säkerhetsåtgärder?

Vilken form av åtgärd som används beror på vilken typ av fordran det rör sig om. Enligt artikel 747 i civilprocesslagen (kodeks postępowania cywilnego) säkras penningfordringar genom

 • beslagtagande av lös egendom, löner, banktillgodohavanden eller andra tillgodohavanden, eller någon annan egendomsrätt,
 • inteckning i fast egendom tillhörande gäldenären med obligatoriskt panträtt,
 • införande av ett förbud mot avyttring eller inteckning av fast egendom som inte är införd i fastighetsregistret eller för vilka uppgifterna i fastighetsregistret har kommit bort eller förstörts,
 • inteckning i skepp eller skeppsbyggen med sjöpanträtt,
 • införande av ett förbud mot avyttring av kooperativt ägda lokaler,
 • tvångsförvaltning av ett företag eller jordbruksföretag som tillhör gäldenären eller ett driftställe som ingår i ett företag eller del av ett företag, eller en del av ett jordbruksföretag som tillhör gäldenären.

Om någon annan fordran än en penningfordran är prioriterad väljer domstolen den säkerhetsåtgärd som den anser passar bäst i det aktuella fallet, vilket inte utesluter åtgärder som utformats för att säkra penningfordringar (artikel 755 i civilprocesslagen). Domstolen får framför allt

 • standardisera de rättigheter och skyldigheter som tillkommer parterna eller deltagarna i förfarandet så länge förfarandet pågår,
 • införa ett förbud mot avyttring av egendom eller rättigheter som omfattas av förfarandet,
 • tillfälligt avbryta verkställighetsförfaranden eller andra förfaranden som syftar till att verkställa en dom,
 • reglera frågor som rör vårdnad av barn (minderåriga) och umgänge med barn,
 • besluta att ett lämpligt förbehåll ska föras in i fastighetsregistret eller något annat lämpligt register.

När formen av säkerhetsåtgärd väljs bör hänsyn tas till de intressen som parterna eller deltagarna i förfarandet har, så att fordringsägaren ges det rättsskydd han eller hon har rätt till och gäldenären inte åläggs en alltför stor börda.

2 Under vilka förutsättningar kan säkerhetsåtgärder beslutas?

2.1 Förfarandet

Ett beslut om säkerhetsåtgärder fattas

 • på begäran av en part eller deltagare i förfarandet genom ansökan till behörig domstol om prövning av ärendet i första instans. Om ingen sådan domstol kan identifieras är domstolen på den plats där beslutet om säkerhetsåtgärder ska verkställas behörig domstol. Om sådan grund saknas eller om beslutet om säkerhetsåtgärder ska verkställas inom olika domstolars domkretsar är distriktsdomstolen (sąd rejonowy) för huvudstaden Warszawa behörig domstol. En ansökan om säkerhetsåtgärder som inges under ett rättsligt förfarande prövas av den rättsinstans som prövar målet, förutom om målet prövas av Högsta domstolen (Sąd Najwyższy). I så fall beslutar domstolen i första instans huruvida säkerhetsåtgärderna ska eller inte ska beviljas (artikel 734 i civilprocesslagen).
 • på en domstols eget initiativ i de fall där en domstol får inleda förfaranden på eget initiativ (artikel 732 i civilprocesslagen).

Ansökningar om säkerhetsåtgärder ska inges skriftligen. De ska uppfylla kraven för yrkanden och ange vilken form av säkerhetsåtgärd som avses, och vid penningfordringar även det belopp som säkerheten avser (vilket inte får överstiga fordran, jämte ränta från och med den dag beslutet om säkerhetsåtgärder meddelades, liksom kostnaderna för säkerhetsåtgärderna, och får även inbegripa de förväntade kostnaderna för förfarandet), samt grunderna för ansökan. Om en ansökan om säkerhetsåtgärder inges innan förfarandet inleds ska ansökan även innehålla en kort beskrivning av föremålet för talan (artikel 736 i civilprocesslagen).

Säkerhetsåtgärder får beviljas innan ett rättsligt förfarande inleds eller under ett förfarande. Efter det att fordringsägaren har fått en exekutionstitel får säkerhetsåtgärder endast beviljas om avsikten är att säkra en fordran vars preskriptionsfrist inte har löpt ut (artikel 736.2 i civilprocesslagen).

Om säkerhetsåtgärder beviljas innan ett förfarande inleds fastställer domstolen när en skrivelse om att inleda förfarandet måste inges, vid äventyr av upphävande av säkerhetsåtgärderna (artikel 733 i civilprocesslagen).

Såvida inte annat föreskrivs i särskilda bestämmelser ska ansökningar om säkerhetsåtgärder prövas utan dröjsmål, inom en vecka från det att de ingavs till domstolen. Om det i en lag anges att ansökningar får prövas under en förhandling bör en sådan förhandling hållas inom en månad från den dag ansökan ingavs (artikel 733 i civilprocesslagen).

Säkerhetsåtgärder beviljas genom ett domstolsavgörande.

2.2 Huvudförutsättningar

Säkerhetsåtgärder kan begäras i alla tvister som prövas av en allmän domstol eller en skiljedomstol (artikel 730 i civilprocesslagen).

För att säkerhetsåtgärder ska beviljas måste fordran och att det finns ett berättigat intresse av säkerhetsåtgärder styrkas. Det finns ett berättigat intresse av säkerhetsåtgärder om det skulle bli omöjligt eller mycket svårt att verkställa den dom som meddelats i målet, eller om det på något annat sätt skulle bli omöjligt eller mycket svårt att nå målet med förfarandet om säkerhetsåtgärder inte beviljas (artikel 7301 i civilprocesslagen).

Syftet med säkerhetsåtgärderna får inte vara att få betalt för en fordran, såvida inte annat föreskrivs i lag (artikel 731 i civilprocesslagen).

Som villkor för att verkställa ett beslut om säkerhetsåtgärder får domstolen besluta att fordringsägaren ska lämna en deposition för att säkerställa den fordran på gäldenären som följer av verkställandet av beslutet om säkerhetsåtgärder, förutom i de fall finansministeriet är fordringsägare och säkerhetsåtgärderna avser underhåll, invaliditetspension eller belopp som en arbetstagare har rätt till i enlighet med arbetsrättsliga bestämmelser och detta belopp inte överstiger en arbetstagares hela månadslön (artikel 739 i civilprocesslagen).

3 Säkerhetsåtgärdernas syfte och innebörd?

3.1 Vilka typer av tillgångar kan bli föremål för säkerhetsåtgärder?

Säkerhet får ställas för:

 • lös egendom,
 • löner,
 • banktillgodohavanden eller andra tillgodohavanden eller någon annan egendomsrätt,
 • fast egendom,
 • skepp eller skeppsbygge,
 • kooperativt ägda lokaler,
 • ett företag eller jordbruksföretag, ett driftsställe som ingår i ett företag eller del av ett företag, eller en del av ett jordbruksföretag.

Säkerhet får inte ställas för egendom, skulder eller rättigheter som är undantagna verkställighet. Färskvaror får användas som säkerhet om gäldenären saknar annan egendom för att säkerställa fordringsägarens fordran och om varorna snabbt kan säljas.

3.2 Vilka rättsverkningar har säkerhetsåtgärder?

Huvudsyftet med säkerhetsåtgärder är att se till att fordringsägaren (oftast borgenären) skyddas mot de negativa effekter som en försenad prövning av mål som anhängiggjorts vid domstolen skulle kunna få och att stärka fordringsägarens ställning i ett verkställighetsförfarande om föremålet för rättsprocessen och säkerhetsåtgärden är en verkställbar fordran. I begränsad utsträckning kan fordringsägaren även beviljas säkerhet i form av kontantförmåner.

Säkerhetsåtgärder kan dessutom beviljas som svar på sådana åtgärder från gäldenärens sida som skadar fordringsägarens berättigade intressen.

För gäldenärens del skiljer sig säkerhetsåtgärdernas rättsverkningar åt beroende vilken form av säkerhet som ställs. Följande rättsverkningar är möjliga:

 • Om rörliga tillgångar beslagtas får förvaltningen av de rörliga tillgångarna inga konsekvenser för den vidare handläggningen av förfarandet, och verkställighetsförfaranden avseende de beslagtagna rörliga tillgångarna kan även inledas mot köparen.
 • Om ett företags eller ägaren till ett jordbruksföretags banktillgodohavanden beslagtas som säkerhet får gäldenären endast ta i anspråk de belopp som domstolen angett för betalning av löpande löner, tillsammans med löneskatt och andra lagstadgade belopp, samt allmänna omkostnader.
 • I begränsad utsträckning kan andra beslagtagna skuld- och egendomsrättigheter användas (användningssättet fastställs av domstolen).
 • En exekutionstjänsteman säljer all beslagtagen egendom och rättigheterna till finansiella instrument bokförda på ett värdepapperskonto eller annat konto i den mening som avses i bestämmelserna om handel med finansiella instrument, och det erhållna beloppet sätts in på domstolens konto.
 • Ett förbud mot avyttring eller inteckning av fastigheter och kooperativt ägda lokaler införs.
 • En inteckning i skepp eller skeppsbygge med sjöpanträtt tas ut.
 • Gäldenären förlorar rätten att förvalta sin egendom och tvångsförvaltning införs, och inkomsterna från tvångsförvaltningen fungerar som säkerhet.
 • I underhållsärenden är gäldenären skyldig att betala ett visst belopp till fordringsägaren, antingen i form av ett engångsbelopp eller som ett periodiskt belopp.

3.3 Vilken giltighet har säkerhetsåtgärder?

Gäldenären får när som helst begära att ett rättsligt bindande beslut om säkerhetsåtgärder ska upphävas eller ändras om anledningen till säkerhetsåtgärderna upphör eller ändras (artikel 742 i civilprocesslagen).

En säkerhetsåtgärd upphävs om

 • gäldenären på domstolens konto sätter in den säkerhetsdeposition som fordringsägaren begärt i ansökan om säkerhetsåtgärder,
 • en fordran eller ansökan i laga ordning återförvisas eller avvisas,
 • en fordran eller ansökan avslås eller förfarandet avbryts,
 • fordringsägaren inte ansöker om betalning av hela fordran i ett förfarande eller ansöker om betalning av andra fordringar än den fordran som säkerhetsåtgärden beviljades för innan förfarandet inleddes,
 • en dom om beviljande av säkerhetsåtgärder för en prioriterad fordran vinner laga kraft (säkerhetsåtgärderna upphävs en månad efter det att domen vinner laga kraft),
 • fordringsägaren inte ansöker om ytterligare verkställighetsåtgärder inom två veckor efter det att en dom om beviljande av en fordran vinner laga kraft i mål där säkerhetsåtgärderna genomfördes genom beslagtagande av lös egendom, löner, banktillgodohavanden eller andra tillgodohavanden, en annan egendomsrätt eller genom införande av tvångsförvaltning av ett företag eller jordbruksföretag som tillhör gäldenären eller ett driftställe som ingår i ett företag eller del av ett företag, eller en del av ett jordbruksföretag som tillhör gäldenären.

4 Är det möjligt att överklaga ett beslut om en säkerhetsåtgärd?

Både fordringsägaren och gäldenären kan överklaga ett beslut om säkerhetsåtgärder som meddelats av domstolen i första instans (artikel 741 i civilprocesslagen).

Senaste uppdatering: 08/01/2018

De nationella versionerna av sidan sköts av respektive kontaktpunkt. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Varken det europeiska rättsliga nätverket eller kommissionen påtar sig något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.