Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på polska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Swipe to change

Säkra tillgångar i andra EU-länder

Polen
Innehåll inlagt av
European Judicial Network
Det europeiska rättsliga nätverket (på privaträttens område)

1 Vad finns det för olika former av säkerhetsåtgärder?

Vilken form av åtgärd som används beror på vilken typ av fordran det rör sig om. Enligt artikel 747 i civilprocesslagen (kodeks postępowania cywilnego) säkras penningfordringar genom

 • beslagtagande av lös egendom, löner, banktillgodohavanden eller andra tillgodohavanden, eller någon annan egendomsrätt,
 • inteckning i fast egendom tillhörande gäldenären med obligatorisk panträtt,
 • införande av ett förbud mot avyttring eller inteckning av fast egendom som inte är införd i fastighetsregistret eller för vilka uppgifterna i fastighetsregistret har kommit bort eller förstörts,
 • inteckning i skepp eller skeppsbyggen med sjöpanträtt,
 • införande av ett förbud mot avyttring av kooperativt ägda lokaler,
 • tvångsförvaltning av ett företag eller jordbruksföretag som tillhör gäldenären eller ett driftställe som ingår i ett företag eller del av ett företag, eller en del av ett jordbruksföretag som tillhör gäldenären.

Om ansökan inges om föreläggande avseende annan fordran än penningfordran väljer domstolen det föreläggande som den anser passar bäst i det aktuella fallet, vilket inte utesluter åtgärder som utformats för att säkra penningfordringar (artikel 755 i civilprocesslagen). Domstolen får framför allt

 • reglera de rättigheter och skyldigheter som tillkommer parterna eller deltagarna i förfarandet så länge förfarandet pågår,
 • förbud mot avyttring av egendom rättigheter som omfattas av förfarandet,
 • avbryta verkställighet eller andra förfaranden som syftar till att verkställa en dom,
 • fatta beslut om vårdnaden av minderåriga och umgänge med barn,
 • besluta att ett lämpligt förbehåll ska föras in i fastighetsregistret eller något annat lämpligt register.

När formen av föreläggande väljs bör hänsyn tas till de intressen som parterna eller deltagarna i förfarandet har, så att fordringsägaren ges det rättsskydd han eller hon har rätt till och gäldenären inte åläggs en alltför stor börda.

2 Under vilka förutsättningar kan säkerhetsåtgärder beslutas?

2.1 Förfarandet

Föreläggandeförfarande inleds

 • på begäran av en part eller deltagare i förfarandet genom ansökan till behörig domstol om prövning av ärendet i första instans. Om ingen sådan domstol kan identifieras är domstolen på den plats där föreläggandet ska verkställas behörig domstol. Om sådan grund saknas eller om föreläggandet ska verkställas inom olika domstolars domkretsar är distriktsdomstolen (sąd rejonowy dla m.st. Warszawy) för huvudstaden Warszawa behörig domstol. En ansökan om föreläggande som inges under ett rättsligt förfarande prövas av den rättsinstans som prövar målet, förutom om målet prövas av Högsta domstolen (Sąd Najwyższy). I så fall beslutar domstolen i första instans huruvida föreläggandet ska beviljas eller ej (artikel 734 i civilprocesslagen).
 • på en domstols eget initiativ i de fall där en domstol får inleda förfaranden på eget initiativ (artikel 732 i civilprocesslagen).

Ansökningar om förelägganden ska inges skriftligen. Kraven för yrkanden måste uppfyllas och form av ansökt föreläggande anges. Vid penningfordringar måste även det belopp anges som föreläggandet avser (vilket inte får överstiga fordran, jämte ränta fram till den dag föreläggandet beviljades, liksom dithörande kostnader, och får även inbegripa förväntade kostnader för förfarandet), samt grunderna för ansökan. Om en ansökan om föreläggande inges innan förfarandet inleds ska ansökan även innehålla en sammanfattning av föremålet för talan (artikel 736 i civilprocesslagen).

Säkerhetsåtgärder får beviljas innan ett rättsligt förfarande inleds eller under ett förfarande. Efter det att fordringsägaren har fått en exekutionstitel får ett föreläggande endast beviljas om avsikten är att säkra en fordran vars preskriptionsfrist inte har löpt ut (artikel 736.2 i civilprocesslagen).

Beviljas ett föreläggande innan förfarandet inleds fastställer domstolen en tidsfrist inom vilken skrivelsen om inledningen av förfarandet ska ha ingetts, vid äventyr av upphävande av säkerhetsåtgärderna. Denna tidsfrist får inte vara längre än två veckor (artikel 733 i civilprocesslagen).

Såvida inte annat föreskrivs i särskilda bestämmelser ska ansökningar om förelägganden prövas utan dröjsmål, inom en vecka från det att de ingavs till domstolen. Om det i en lag anges att ansökningar får prövas under en förhandling bör en sådan förhandling hållas inom en månad från den dag ansökan ingavs (artikel 737 i civilprocesslagen).

Förelägganden beviljas genom ett domstolsavgörande.

2.2 Huvudförutsättningar

Förelägganden kan begäras i alla tvister som prövas av en allmän domstol eller en skiljedomstol (artikel 730 i civilprocesslagen).

För att ett föreläggande ska beviljas måste fordran och det berättiga intresset av ett föreläggande styrkas. Ett berättigat intresse av ett föreläggande föreligger om det skulle bli omöjligt eller mycket svårt att verkställa den dom som meddelats i målet, eller om det på något annat sätt skulle bli omöjligt eller mycket svårt att nå målet med förfarandet om ett föreläggande inte beviljas (artikel 7301 i civilprocesslagen).

Syftet med ett föreläggande får inte vara att få betalt för en fordran, såvida inte annat föreskrivs i lag (artikel 731 i civilprocesslagen).

Som villkor för att verkställa ett föreläggande får domstolen besluta att fordringsägaren ska lämna en deposition för att säkerställa den fordran på gäldenären som följer av verkställandet av beslutet om säkerhetsåtgärder, förutom i de fall finansministeriet är fordringsägare och säkerhetsåtgärderna avser underhåll, invaliditetspension eller belopp som en arbetstagare har rätt till i enlighet med arbetsrättsliga bestämmelser och detta belopp inte överstiger en arbetstagares hela månadslön (artikel 739 i civilprocesslagen).

3 Säkerhetsåtgärdernas syfte och innebörd?

3.1 Vilka typer av tillgångar kan bli föremål för säkerhetsåtgärder?

Föreläggande kan beviljas för

 • lös egendom,
 • löner,
 • banktillgodohavanden eller andra tillgodohavanden eller någon annan egendomsrätt,
 • fast egendom,
 • skepp eller skeppsbygge,
 • kooperativt ägda lokaler,
 • ett företag eller jordbruksföretag, ett driftsställe som ingår i ett företag eller del av ett företag, eller en del av ett jordbruksföretag.

Ett föreläggande kan inte omfatta egendom, skulder eller rättigheter som är undantagna verkställighet. Färskvaror får användas som säkerhet om gäldenären saknar annan egendom för att säkerställa fordringsägarens fordran och om varorna snabbt kan säljas.

3.2 Vilka rättsverkningar har säkerhetsåtgärder?

Huvudsyftet med föreläggandet är att se till att fordringsägaren (oftast borgenären) skyddas mot de negativa effekter som en försenad prövning av mål som anhängiggjorts vid domstolen (eller som inbegriper tvistlösning utanför domstol) skulle kunna få och att stärka fordringsägarens ställning i ett verkställighetsförfarande om föremålet för rättsprocessen och föreläggandet är en verkställbar fordran. I begränsad utsträckning kan fordringsägaren även beviljas ett föreläggande i form av kontantförmåner.

Ett föreläggande kan även tillgripas så gäldenären vidtar åtgärder som är till men för fordringsägaren.

Ett föreläggandes verkningar för gäldenären varierar allt efter formen av föreläggande:

 • Om lös egendom beslagtas får förvaltningen av denna inte några konsekvenser för den vidare handläggningen av förfarandet, och verkställighetsförfaranden avseende den beslagtagna lösa egendomen kan även inledas mot köparen.
 • Om ett företags eller ägaren till ett jordbruksföretags banktillgodohavanden beslagtas som säkerhet får gäldenären endast ta i anspråk de belopp som domstolen angett för betalning av löpande löner, tillsammans med löneskatt och andra lagstadgade belopp, samt allmänna omkostnader.
 • I begränsad utsträckning kan andra beslagtagna skuld- och egendomsrättigheter användas (användning fastställs av domstolen).
 • En exekutionstjänsteman säljer all beslagtagen egendom och rättigheterna till finansiella instrument bokförda på ett värdepapperskonto eller annat konto i den mening som avses i bestämmelserna om handel med finansiella instrument, och det erhållna beloppet sätts in på domstolens konto.
 • Ett förbud mot avyttring eller inteckning av fastigheter och kooperativt ägda lokaler införs.
 • En inteckning i skepp eller skeppsbygge med sjöpanträtt tas ut.
 • Gäldenären förlorar rätten att förvalta sin egendom och tvångsförvaltning införs, och inkomsterna från tvångsförvaltningen fungerar som säkerhet.
 • I underhållsärenden är gäldenären skyldig att betala ett visst belopp till fordringsägaren, antingen i form av ett engångsbelopp eller som ett periodiskt belopp.

3.3 Vilken giltighet har säkerhetsåtgärder?

Gäldenären får när som helst begära att ett rättsligt bindande beslut om säkerhetsåtgärder ska upphävas eller ändras om anledningen till säkerhetsåtgärderna upphör eller ändras (artikel 742, 7541.3 och 757 i civilprocesslagen).

En säkerhetsåtgärd upphävs om

 • gäldenären på finansministeriets konto sätter in den säkerhetsdeposition som fordringsägaren begärt i ansökan om föreläggande,
 • en fordran eller ansökan återsänds eller avvisas efter slutlig dom,
 • en fordran eller ansökan avslås eller förfarandet avbryts,
 • fordringsägaren inte ansöker om betalning av hela fordran i ett förfarande eller ansöker om betalning av andra fordringar än den fordran som säkerhetsåtgärden beviljades för innan förfarandet inleddes,
 • en dom om beviljande av säkerhetsåtgärder för en prioriterad fordran vinner laga kraft (säkerhetsåtgärderna upphävs en månad efter det att domen vinner laga kraft),
 • fordringsägaren inte ansöker om ytterligare verkställighetsåtgärder inom två veckor efter det att en dom om beviljande av en fordran vinner laga kraft i mål där säkerhetsåtgärderna genomfördes genom beslagtagande av lös egendom, löner, banktillgodohavanden eller andra tillgodohavanden, en annan egendomsrätt eller genom införande av tvångsförvaltning av ett företag eller jordbruksföretag som tillhör gäldenären eller ett driftställe som ingår i ett företag eller del av ett företag, eller en del av ett jordbruksföretag som tillhör gäldenären.

Säkerheten upphävs även (artikel 754 1 i civilprocesslagen):

 • två månader efter det att domen om beviljande av säkerhetsåtgärder för en prioriterad fordran vinner laga kraft eller efter det att ett beslut om att avslå ett överklagade eller ett annat rättsmedel som gäldenären tillgripit mot ovan nämnda dom vinner laga kraft,
 • om fordringsägaren inte ansöker om ytterligare verkställighetsåtgärder inom en månad efter det att domen om beviljande av säkerhetsåtgärder för en prioriterad fordran vinner laga kraft eller efter det att ett beslut om att avslå ett överklagande eller ett annat rättsmedel som gäldenären tillgripit mot ovan nämnda dom vinner laga kraft i samband med förelägganden som inbegriper bl.a. beslagtagande av lös egendom.

4 Är det möjligt att överklaga ett beslut om en säkerhetsåtgärd?

Både fordringsägaren och gäldenären kan överklaga ett beslut om säkerhetsåtgärder som meddelats av domstolen i första instans (artikel 741 i civilprocesslagen).

Senaste uppdatering: 24/09/2021

De nationella versionerna av sidan sköts av respektive kontaktpunkt. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Varken det europeiska rättsliga nätverket eller kommissionen påtar sig något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.