På privaträttens område kommer pågående ärenden och förfaranden som inleddes innan övergångsperioden löpte ut att fortsätta i enlighet med EU-rätten. Relevant information om Storbritannien kommer att finnas kvar på e-juridikportalen till slutet av 2022 enligt en ömsesidig överenskommelse med Storbritannien.

Säkra tillgångar i andra EU-länder

Skottland
Innehåll inlagt av
European Judicial Network
Det europeiska rättsliga nätverket (på privaträttens område)

1 Vad finns det för olika former av säkerhetsåtgärder?

Diligence on the dependence

Diligence on the dependence är en skyddsåtgärd som används i Skottland under tiden en rättsprocess pågår, eller strax innan den inleds. Den gör det möjligt för en kärande att bevara svarandens tillgångar så att de kan användas för att verkställa ett beslut (dom) som domstolen meddelar till förmån för käranden.

Det finns två typer av diligence on the dependence. Den första typen är frysning av tillgångar (arrestment on the dependence), som är ett sätt för en kärande med en penningfordran att i praktiken ”frysa” svarandens pengar eller tillgångar hos tredje man. Berörd tredje man förbjuds därefter att använda pengarna för betalning eller att överföra tillgångarna. Den andra typen är skingringsförbud (inhibition on the dependence), som förhindrar att en svarande överför eller avyttrar fast egendom som de äger. Denna åtgärd används i samband med mark eller byggnader snarare än pengar och lös egendom, och förhindrar att svaranden hanterar egendomen på ett sätt som kan skada en kärande, exempelvis genom att sälja egendomen och använda intäkterna.

Både frysning av tillgångar och skingringsförbud kan omvandlas till en normal verkställighetsåtgärd om ett beslut meddelas till förmån för käranden i målet.

Kvarstad

Kvarstad (interim attachment) är en provisorisk säkerhetsåtgärd som påminner om diligence on the dependence. Genom denna åtgärd kan en kärande begära att svarandens lösöre ska beläggas med kvarstad medan rättsprocessen pågår. Detta begränsar i praktiken svarandens möjlighet att fritt förfoga över sin lösa egendom tills målet är avgjort. Kvarstad kan dock inte användas för en bostad, och vissa föremål är undantagna. Så snart ett beslut har meddelats omvandlas dessutom kvarstaden inte automatiskt till utmätning (attachment in execution). Ett beslut om betalning och utmätning måste meddelas innan föremål som belagts med kvarstad kan auktioneras ut.

Interimistiskt förbudsföreläggande (interim interdict)

Ett förbudsföreläggande är ett beslut från domstolen som förhindrar en person från att göra något, t.ex. sälja egendom. Det kan därför användas för att bevara svarandens nuvarande situation. Ett interimistiskt förbudsföreläggande har samma rättsverkan som ett förbudsföreläggande men beviljas i regel i ett tidigt skede av rättsprocessen, så snart en ansökan om förbudsföreläggande har ingetts, och före utredningen av de faktiska omständigheterna. Ett sådant föreläggande är därför lättare att bestrida eller återkalla.

Bevarande av handlingar och annan egendom

En domstol får förordna om tillfälligt bevarande av handlingar och annan egendom (inklusive mark) som gör det möjligt för en part att bevara fysisk bevisning eller lägga fram bevis.

2 Under vilka förutsättningar kan säkerhetsåtgärder beslutas?

2.1 Förfarandet

Diligence on the dependence

För diligence on the dependence krävs ett domstolsbeslut. Både Court of Session och sheriffdomstolen (Sheriff Court) kan bevilja ett beslut om frysning av tillgångar (arrestment on the dependence) eller ett skingringsförbud (inhibition on the dependence), eller ett beslut om kvarstad (interim attachment). Frysning av tillgångar och kvarstad kan endast användas om talan avser betalning av en annan penningsumma än utgifter. Ett beslut om skingringsförbud kan utfärdas om talan innehåller en liknande slutsats, eller avser fullgörandet av en förpliktelse att överlämna fast egendom till käranden, eller beviljande av en säkerhet i fast egendom.

I en talan vid sheriffdomstolen ansöker käranden vanligtvis om ett beslut om skingringsförbud i sin stämningsansökan. En stämningsansökan innehåller kärandens yrkanden. En ansökan om diligence on the dependence kan inges när som helst fram till och med det slutliga beslutet till fördel för käranden. Delgivningen av beslut om frysning, skingringsförbud eller kvarstad utförs av en sherifftjänsteman (en tjänsteman vid sheriffdomstolen med ansvar för att delge handlingar och verkställa beslut).

I Court of Session (den högsta tvistemålsdomstolen i Skottland) erhålls beslut om diligence on the dependence efter ansökan. Lord Ordinary (valfri domare i Outer House of the Court of Session) kan sedan bevilja säkerhetsåtgärden. Delgivningen av beslut om frysning, skingringsförbud eller kvarstad utförs av en delgivningsman (Messenger-at-Arms) (en tjänsteman vid Court of Session som utsetts att delge handlingar och verkställa beslut).

Bevarande av handlingar och annan egendom

Om den rättsprocess som handlingarna eller egendomen avser inte har inletts måste sökanden innan domstolen beviljar ett beslut visa att en civilrättslig talan sannolikt kommer att väckas och att det då kommer att ställas frågor om de relevanta handlingarna eller annan egendom. Om en talan redan har väckts beviljas beslutet endast om sökanden visar att beslutet behövs för att kunna specificera det som redan försäkrats (dvs. bevisa yrkandena i talan). Om ansökan beviljas anges det i beslutet hur beslutet ska efterkommas. Därefter måste en bestyrkt kopia av beslutet delges de parter som det riktas till.

2.2 Huvudförutsättningar

Diligence on the dependence

Befogenheten att besluta om diligence on the dependence är skönsmässig och domstolarna beviljar inte en ansökan om ett sådant beslut om inte villkoren i Debtors (Scotland) Act 1987 är uppfyllda. Dessutom måste ett sådant beslut under alla omständigheter vara skäligt. Det ankommer på käranden att visa domstolen att beslutet bör fattas.

Interimistiskt förbudsföreläggande (interim interdict)

Sheriffdomaren måste konstatera att ärendet brådskar och att det finns starka skäl som talar för kärandens talan innan ett interimistiskt förbudsföreläggande beviljas. Föreläggandet måste vara lämpligt sett till samtliga omständigheter, och sheriffdomaren måste konstatera att käranden skulle lida mer skada om det interimistiska förbudsföreläggandet inte beviljades än vad svaranden skulle lida om det beviljas.

Bevarande av handlingar och annan egendom

Innan domstolen beviljar beslutet måste sökanden visa att en civilrättslig talan sannolikt kommer att väckas och att det då kommer att ställas frågor om de relevanta handlingarna eller annan egendom. Om en civilrättslig talan redan har väckts beviljas beslutet endast om sökanden visar att så krävs (se punkt 2.1 ovan).

3 Säkerhetsåtgärdernas syfte och innebörd?

3.1 Vilka typer av tillgångar kan bli föremål för säkerhetsåtgärder?

Diligence on the dependence

Ett beslut om frysning av tillgångar ”fryser” i praktiken varor eller pengar som svaranden äger men som finns hos en tredje man. I Skottland kallas en sådan tredje man arrestee. Frysta medel och varor kan inte överlämnas i borgenärens ägo eller säljas innan beslutet beviljas. Om ett beslut beviljas till förmån för käranden kan medel automatiskt friges. En fullgörelsetalan (action of furthcoming) måste dock väckas för att varor ska friges.

Skingringsförbud är en personlig säkerhetsåtgärd som förhindrar svaranden från att avyttra, eller som beviljar säkerhet i, ägarintressen i fast egendom, till förfång för borgenärer. Skingringsförbud används i fråga om fast egendom som ägs av svaranden snarare än den egendom som en tredje man är skyldig svaranden.

Materiell lös egendom kan beläggas med kvarstad, med vissa undantag. Undantagen omfattar bland annat föremål i svarandens hem, föremål som svaranden behöver i sin närings- eller affärsverksamhet, färskvaror, och, upp till ett fastställt värde, svarandens fordon.

Interimistiskt förbudsföreläggande (interim interdict)

Ett interimistiskt förbudsföreläggande förbjuder med omedelbar verkan en svarande att vidta en viss åtgärd.  Det kan förhindra att en svarande eller tredje man vidtar vissa åtgärder avseende en tillgång.

Bevarande av handlingar och annan egendom

Court of Session och sheriffdomstolen har omfattande befogenheter att besluta om bevarande av, uppsikt över och förvar av handlingar och annan egendom (inklusive mark) som kan vara relevanta i pågående och framtida rättsprocesser. Domstolen kan förordna att sådan egendom ska överlämnas eller lämnas tillbaka, och kan ta stickprov och göra experiment på den.

3.2 Vilka rättsverkningar har säkerhetsåtgärder?

Diligence on the dependence

Ett beslut om frysning av tillgångar ”fryser” varor eller medel som svaranden äger men en tredje man innehar. Om den tredje mannen avyttrar tillgångarna är de skyldiga att betala motsvarande belopp till käranden. Om käranden vinner framgång med sin talan har de förmånsrätt till den frysta egendomen. Frysningen fryser egendomen men överför inte äganderätten till käranden.

Ett skingringsförbud ger inte käranden en sakrätt i egendomen, och käranden kan inte vidta åtgärder för att komma i besittning av egendomen eller sälja den. Syftet med denna säkerhetsåtgärd är att bevara egendomen som en del av svarandens bo och således förhindra svaranden att avyttra eller bevilja säkerhet i deras ägarintresse i egendomen. Varje rättshandling som påverkar egendomen efter det att skingringsförbudet trädde i kraft kan upphävas av käranden vars intressen skadas.

Interimistiskt förbudsföreläggande (interim interdict)

Om en svarande underlåter att följa ett förbudsföreläggande kan käranden väcka talan mot svaranden för brott mot förbudsföreläggandet. Om talan godtas eller styrks kan svaranden dömas till böter eller fängelse.

Bevarande av handlingar och annan egendom

Underlåtenhet att följa beslutet kan resultera i att en tredskodom meddelas i huvudmålet mot den part som inte har följt beslutet. Underlåtenheten kan dessutom resultera i att ett förfarande om domstolstrots inleds mot den som innehar en handling eller egendom som anges i förbudsföreläggandet.

3.3 Vilken giltighet har säkerhetsåtgärder?

Diligence on the dependence

Vid frysning friges den frysta egendomen när det slutliga beslutet meddelas (om svaranden vinner framgång).  Om käranden vinner målet kan egendomen utmätas upp till tre år från beslutsdatumet.

Ett skingringsförbud förhindrar en svarande från att avyttra eller bevilja säkerhet i sin fasta egendom.  Ett skingringsförbud får automatiskt verkan när beslutet beviljas.  Ett beslut om skingringsförbud gäller i fem år men kan förlängas.

Ett beslut om kvarstad gäller i sex månader eller till dess det återkallas.  Om talan mot svaranden inte vinner framgång innebär detta även att kvarstaden upphör.

Interimistiskt förbudsföreläggande (interim interdict)

Ett interimistiskt förbudsföreläggande gäller till dess det återkallas eller talan slutligen avgörs.  Om förbudsföreläggandet utfärdas för en viss tid gäller det tills den angivna tidsfristen löper ut.

Bevarande av handlingar och annan egendom

Beslutet upphör att gälla när det slutliga beslutet i målet meddelas.

4 Är det möjligt att överklaga ett beslut om en säkerhetsåtgärd?

Diligence on the dependence

I två fall kan svarande erhålla ett förbudsföreläggande som förhindrar att tillgångar fryses.  För det första när det omgående kan bekräftas att en frysning av tillgångarna vore olämplig eftersom den verkställdes utan beslut, olagligt eller illvilligt och utan sannolika skäl. För det andra om svaranden har betalat in det belopp som fordran avser till domstolen.

Om ett beslut om diligence on the dependence har beviljats kan svaranden eller någon annan berörd ansöka om att beslutet ska återkallas eller begränsas.  Ett återkallande stoppar beslutet och alla åtgärder till följd av det.  Om det konstateras att det saknades behörighet att verkställa ett beslut om frysning, skingringsförbud eller kvarstad återkallas frysningen, skingringsförbudet eller kvarstaden.

Om beslutet var giltigt, men frysningen, skingringsförbudet eller kvarstaden antingen var ineffektiv eller olaglig kan åtgärden begränsas.

När svaranden vill återkalla eller begränsa säkerhetsåtgärden är det upp till käranden att visa att säkerhetsåtgärden inte ska återkallas eller begränsas.  Domstolen kan också begära att svaranden ställer säkerhet för att käranden, i händelse av ett beslut till nackdel för svaranden, får tillgång till de frysta medlen eller dess värde eller, vilket är vanligare, hela den summa som stämningen avser.

Interimistiskt förbudsföreläggande (interim interdict)

Ett beslut om att bevilja eller avslå en ansökan om ett interimistiskt förbudsföreläggande som meddelas i sheriffdomstolen kan överklagas utan prövningstillstånd till Sheriff Principal (den högste sheriffdomaren i området) eller med prövningstillstånd till Court of Session.

Ett beslut om att bevilja eller avslå en ansökan om ett interimistiskt förbudsföreläggande som meddelas i Court of Session kan överklagas inom fjorton dagar från utfärdandet av beslutet.

Bevarande av handlingar och annan egendom

Ett beslut om beviljande av bevarande av handlingar och annan egendom som meddelas i sheriffdomstolen kan överklagas inom fjorton dagar från utfärdandet av beslutet.

I Court of Session kan den som delges en ansökan om bevarande av handlingar eller egendom inställa sig och motsätta sig ansökan. När beslutet verkställs av det av domstolen för detta ändamål utsedda ombudet (Commissioner) informerar denne mottagaren om dennes rätt till juridisk rådgivning. Om syftet med rådgivningen är att hjälpa personen att avgöra om en ansökan ska inge om ändring av beslutet till domstolen, ska ombudet inte börja söka efter, beslagta eller bevara de förtecknade föremålen.

Länkar

Scottish Courts and Tribunals Service (det skotska domstolsverket)

Accountant in Bankruptcy

Senaste uppdatering: 28/09/2021

De nationella versionerna av sidan sköts av respektive kontaktpunkt. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Varken det europeiska rättsliga nätverket eller kommissionen påtar sig något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.