Съдът на коя държава е компетентен?

Кипър
Съдържание, предоставено от
European Judicial Network
Европейска съдебна мрежа (по граждански и търговски дела)

1 До кой съд трябва да се подаде исковата молба — до обикновен граждански съд или до специализиран съд (напр. съд по трудовоправни спорове)?

Обикновените граждански съдилища (в кипърската правна система това са районните съдилища) са компетентни да разглеждат по-голямата част от гражданските дела.

Във връзка с някои специфични правни спорове обаче следва да се обръщате към специализираните съдилища, които са компетентни да разгледат спора.

Например семейните спорове (дела, свързани с развод, издръжка, родителски права, права на лични отношения с непълнолетни деца, имуществени спорове и др.) се разглеждат от съдилищата по семейни дела в Република Кипър.

Трудовите спорове (свързани с отношенията между работодатели и служители, например за незаконно уволнение, уволнение поради съкращения и др.) се отнасят за разглеждане пред трибунала по трудови спорове, в чийто съдебен район е възникнал спорът, или ако този критерий е неприложим, по съдебния район, където е обичайното местоживеене или постоянното местопребиваване на ищеца. Когато обаче претендираното обезщетение за вреди надхвърля трудовото възнаграждение за две (2) години, компетентни да разгледат делото са обикновените граждански съдилища (районните съдилища) и в такива случаи искът трябва да бъде предявен пред тези съдилища.

При спорове относно отдадени под наем недвижими имоти (например свързани с увеличаване на дължимия наем, извеждане на наематели от имот и др.) исковата молба се подава пред трибунала за регулиране на наемните цени, в чийто съдебен район се намира имотът.

2 Ако компетентни са обикновените граждански съдилища (т.е. те са съдилищата, които разглеждат съответния вид казуси), как може да се разбере до кой от тях трябва да бъде подадена исковата молба?

Вж. отговора на въпрос 2.2 по-долу.

2.1 Има ли разлика между по-нисшестоящите и по-висшестоящите обикновени граждански съдилища (напр. районните съдилища като по-нисшестоящи съдилища и окръжните съдилища като по-висшестоящи такива) и ако да, кой от тях е компетентен по моя казус?

Кипърската правна система не познава различни категории първоинстанционни обикновени граждански съдилища. Налице е обаче разграничение между районните съдии по отношение на техния служебен ранг (председател на районния съд, старши съдия в районния съд, съдия в районния съд), от който зависи тяхната компетентност да разглеждат определени дела.

2.2 Териториална компетентност (съдът в град А или съдът в град Б е компетентен по моя казус?)

2.2.1 Основни правила за териториалната компетентност

Районният съд (обикновен граждански съд) е компетентен да решава всички спорове, при които:

  • основанието на иска е възникнало изцяло или отчасти в границите на съдебния район, върху който се простира териториалната компетентност на съда;
  • към момента на предявяване на иска ответникът или някой от ответниците живее или работи в съдебния район, върху който се простира териториалната компетентност на съда;
  • всички страни по делото са кипърски граждани и основанието на иска е възникнало изцяло или отчасти на територията на зоните на суверенните бази или ответникът (или някой от ответниците) живее или работи на територията на тези бази;
  • основанието на иска е възникнало изцяло или отчасти на територията на зона на суверенна база в резултат на използване на моторно превозно средство от лице, което е било или е трябвало да бъде застраховано съгласно член 3 от Закона за моторните превозни средства (застраховка „гражданска отговорност“);
  • основанието на иска е възникнало изцяло или отчасти на територията на зона на суверенна база в резултат на трудова злополука или професионално заболяване на служител, настъпили при осъществяване на трудовата му дейност и водещи до отговорност на работодателя, който е или е бил длъжен да е застрахован съгласно член 4 от Закона за моторните превозни средства (застраховка „гражданска отговорност“);
  • искът е свързан с делба или продажба на недвижим имот или друг въпрос, свързан с недвижим имот, който се намира в съдебния район на съда.

2.2.2 Изключения от основните правила

Когато искът е свързан с благотворителна организация или с патент или търговска марка, по отношение на които районният съд е компетентен съгласно член 7 и списъка към Закон № 29/1983, искът може да бъде предявен пред всеки районен съд.

2.2.2.1 Кога може да се избира между съда по местожителството на ответника (съд, определен чрез прилагане на основното правило) и друг съд?

Когато в случаите, посочени в точка 2.2.1 по-горе, е налице алтернативна териториална компетентност, както и в случаите, посочени в точка 2.2.2.

2.2.2.2 Кога трябва да се избере съд, различен от съда по местожителството на ответника (съд, определен чрез прилагане на основното правило)?

В случаите, когато е налице изключителна компетентност по отношение на имота (вж. последната точка от отговора на въпрос 2.2.1 по-горе).

2.2.2.3 Могат ли страните сами да определят за компетентен съд, който при други обстоятелства не би бил компетентен?

Не.

3 Когато компетентни са специализираните съдилища, как може да се разбере кой съд следва да бъде сезиран?

Обикновено процедурата се предприема от упълномощения адвокат, който знае към кой съд следва да се обърне. Ако нямате процесуален представител, можете да се обърнете за необходимата ви информация към деловодството на Върховния съд.

Ανώτατο Δικαστήριο (Генерален секретар на Върховния съд на Кипър)

Charalambou Mouskou

1404 Nicosia, Cyprus

Тел.: +357 22865741

Факс: +357 22304500

електронна поща: chief.reg@sc.judicial.gov.cy

Последна актуализация: 07/12/2023

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответното звено за контакт към Европейската съдебна мрежа. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите. Нито ЕСМ, нито Европейската комисия поемат каквато и да е отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.