В областта на гражданското правосъдие текущите процедури и производства, започнали преди края на преходния период, ще продължат съгласно правото на ЕС. Въз основа на взаимно споразумение с Обединеното кралство порталът e-Justice ще поддържа информацията, свързана с Обединеното кралство, до края на 2024 г.

Съдът на коя държава е компетентен?

Гибралтар
Съдържание, предоставено от
European Judicial Network
Европейска съдебна мрежа (по граждански и търговски дела)

1 До кой съд трябва да се подаде исковата молба — до обикновен граждански съд или до специализиран съд (напр. съд по трудовоправни спорове)?

Повечето граждански или търговски дела следва да бъдат заведени във Върховния съд на Гибралтар. Върховният съд има различни отделения, но поради размера на Гибралтар има само едно деловодство (магистратският съд има ограничена компетентност по някои семейноправни въпроси).

За някои въпроси, свързани със законодателството в областта на трудовата заетост, Вашият случай може да бъде отнесен до промишления трибунал (Industrial Tribunal). Други специализирани трибунали са създадени в области като психичното здраве, жалби, свързани с подоходния данък, и жалби, свързани със социалноосигурителни права.

Допълнителна информация може да получите от деловодството на Върховния съд, 277 Main Street, Gibraltar, телефон (+350) 200 75608.

2 Ако компетентни са обикновените граждански съдилища (т.е. те са съдилищата, които разглеждат съответния вид казуси), как може да се разбере до кой от тях трябва да бъде подадена исковата молба?

2.1 Има ли разлика между по-нисшестоящите и по-висшестоящите обикновени граждански съдилища (напр. районните съдилища като по-нисшестоящи съдилища и окръжните съдилища като по-висшестоящи такива) и ако да, кой от тях е компетентен по моя казус?

По принцип само Върховният съд на Гибралтар разглежда граждански дела (магистратският съд има ограничена компетентност по някои семейноправни въпроси).

2.2 Териториална компетентност (съдът в град А или съдът в град Б е компетентен по моя казус?)

2.2.1 Основни правила за териториалната компетентност

Поради размера на Гибралтар не възниква въпрос за вътрешната териториална компетентност.

2.2.2 Изключения от основните правила

2.2.2.1 Кога може да се избира между съда по местожителството на ответника (съд, определен чрез прилагане на основното правило) и друг съд?

В Гибралтар има само един Върховен съд.

2.2.2.2 Кога трябва да се избере съд, различен от съда по местожителството на ответника (съд, определен чрез прилагане на основното правило)?

В Гибралтар има само един Върховен съд.

2.2.2.3 Могат ли страните сами да определят за компетентен съд, който при други обстоятелства не би бил компетентен?

В Гибралтар има само един Върховен съд.

3 Когато компетентни са специализираните съдилища, как може да се разбере кой съд следва да бъде сезиран?

Специализираните трибунали са създадени със закон. Трябва да се обърнете за съвет към местен солиситър от Бюрото за помощ на граждани (Citizens Advice Bureau), ако смятате, че можете да предявите иск в специализиран трибунал.

Последна актуализация: 15/09/2021

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответното звено за контакт към Европейската съдебна мрежа. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите. Нито ЕСМ, нито Европейската комисия поемат каквато и да е отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.