Съдът на коя държава е компетентен?

Гърция
Съдържание, предоставено от
European Judicial Network
Европейска съдебна мрежа (по граждански и търговски дела)

1 До кой съд трябва да се подаде исковата молба — до обикновен граждански съд или до специализиран съд (напр. съд по трудовоправни спорове)?

Обикновените граждански съдилища са компетентни да разглеждат повечето граждански и търговски дела в Гърция. Като изключение, към гражданските съдилища в големите градове има специализирани отделения, създадени на основание на специални закони, които имат изключителна компетентност по конкретни видове дела в зависимост от правната област. Тези отделения са: отделенията за разглеждане на дела за марки на Общността в Атина и Солун и отделението за разглеждане на дела по морско право в Пирея.

2 Ако компетентни са обикновените граждански съдилища (т.е. те са съдилищата, които разглеждат съответния вид казуси), как може да се разбере до кой от тях трябва да бъде подадена исковата молба?

В повечето случаи компетентността на съдилищата се определя от стойността на предмета на спора. При определянето на тази стойност се взема предвид основната претенция, без да се вземат предвид допълнителните претенции. Ако в иска са предявени няколко претенции, те се събират.

2.1 Има ли разлика между по-нисшестоящите и по-висшестоящите обикновени граждански съдилища (напр. районните съдилища като по-нисшестоящи съдилища и окръжните съдилища като по-висшестоящи такива) и ако да, кой от тях е компетентен по моя казус?

Делата, попадащи в компетентността на гражданските съдилища, се разглеждат на първа инстанция от районните граждански съдилища, известни и като „съдилища по искове с малък материален интерес“ (Irinodikia), от едноличните първоинстанционни съдилища (Monomeli Protodikia) и първоинстаниционните съдилища със съдийски състави (Polymeli Protodikia).

Компетентността на съдилищата по искове с малък материален интерес обхваща основно: a) всички спорове, които могат да бъдат остойностени в парично изражение, ако стойността на предмета на спора не превишава двадесет хиляди евро (EUR 20 000), б) всички спорове, независимо дали основни или производни, по договори за наем, ако размерът на договорения месечен наем не превишава шестстотин евро (EUR 600).

Компетентността на съдилищата по искове с малък материален интерес обхваща също така, независимо от стойността на предмета на спора, повечето спорове, отнасящи се до селскостопански дейности, продажба на животни, имуществени спорове между съседи, спорове по договори с хотелиери и превозвачи, искове от сдружения и кооперации срещу техните членове и обратно, искове от адвокати във връзка с техните услуги в първоинстанционни съдилища и полицейски съдилища (Ptaismatodikia), както и спорове по права, обезщетения или разходи за свидетели, преводачи, синдици или охранители, които са дали показания пред съда или са били назначени от съда.

Компетентността на едноличните първоинстанционни съдилища обхваща всички спорове, които могат да бъдат остойностени в парично изражение, ако стойността на иска е между двадесет хиляди евро (EUR 20 000) и двеста и петдесет хиляди евро (EUR 250 000).

Компетентността на едноличните първоинстанционни съдилища обхваща също така следните спорове, дори стойността да превишава двеста и петдесет хиляди евро (EUR 250 000): спорове, произтичащи от договори за лизинг или наем; трудови спорове, отнасящи се до служители и работници или до труда, или предметите, изработени от специалисти и занаятчии; спорове по колективни трудови договори между социалноосигурителни организации и осигурени лица; спорове относно адвокатски хонорари, обезщетения или разноски с изключение на посочените по-горе, които се разглеждат от съдилищата по спорове с малък материален интерес; спорове относно лица, наети в юридическо, медицинско или парамедицинско качество, или като инженери, аптекари или брокери/агенти, или лица, назначени от орган на съдебната власт, като например вещи лица, арбитражни експерти, оценители, арбитри, изпълнители на завещания, администратори и ликвидатори; спорове по всички видове искове за обезщетения на щети, причинени от превозни средства, включително договори за застраховки на превозни средства, и спорове, отнасящи се до собствеността или владеенето на движимо и недвижимо имущество.

Компетентността на едноличните първоинстанционни съдилища обхваща във всички случаи, независимо от стойността: спорове, свързани с брак, анулиране на брак, установяване на съществуването или липсата на брак, отношения между съпрузите по време на брака или във връзка с брака, включително оспорването на бащинство, установяване на наличието на родителска връзка с детето или на родителска отговорност, признаване на бащинството на дете, родено извън брак, установяване на наличието на доброволно признаване на бащинството на дете, родено извън брак или на невалидността на такова признание, или установяване на това дали детето има статут на дете, родено от брак предвид предстоящото сключване на брак между неговите родители, включително оспорвания на доброволно признаване, установяване на наличието на осиновяване или на разваляне на осиновяването, или на наличието на настойничество. Също така спорове относно издръжка въз основа на брак, развод или родство; упражняване на родителска отговорност; разногласия между страните по повод общото упражняване на родителски права и по повод поддържането на контакти между родителите или техни възходящи родственици с детето; уреждане на използването на семейното жилище и на разпределението на движимото имущество между съпрузите, включително използването на семейното жилище и разпределението на движимото имущество между съпрузите при прекратяване на съжителството; спорове във връзка с етажна собственост или спорове, отнасящи се до анулирането на решения, приети от общите събрания на сдружения и кооперации.

Компетентността на първоинстанционните съдилища със съдийски състави обхваща всички спорове, по които не са компетентни съдилищата по искове с малък материален интерес и едноличните първоинстанционни съдилища.

2.2 Териториална компетентност (съдът в град А или съдът в град Б е компетентен по моя казус?)

2.2.1 Основни правила за териториалната компетентност

Териториална компетентност има съдът по местожителството на ответника.

Ако ответникът няма местожителство в Гърция или в чужбина, компетентен е съдът по мястото на пребиване на ответника. Ако мястото на пребиване на ответника не е известно, компетентен е съдът, в чийто район се е намирало последното местожителство на ответника или последното му място на пребиване при липса на местожителство.

Държавата попада по компетентността на съда по седалището на органа, който по закон представлява държавата в съда.

Юридическите лица, в качеството им на страни по дело, попадат под компетентността на съда, в чийто район се намира регистрираният адрес и клонът на юридическото лице, ако спорът се отнася до дейността на клона.

2.2.2 Изключения от основните правила

2.2.2.1 Кога може да се избира между съда по местожителството на ответника (съд, определен чрез прилагане на основното правило) и друг съд?

Когато компетентният съд е повече от един, ищецът има право на избор. Предимството между съдилищата се определя по датата на подаване на иска.

Ако съдът няма компетентност ratione material e или ratione loci, самият съд решава това служебно, определя кой е компетентния съд и препраща делото на компетентния съд. Правните последици от подадения иск се запазват.

Облигационни спорове

Спорове относно съществуването или валидността на правен акт, издаден от лице приживе и относно всички права, възникващи от този акт, могат също така да бъдат отнесени в съда, в чийто район актът е бил изготвен или в чийто район актът подлежи на изпълнение. Спорове, отнасящи се до неустойки (отрицателен интерес) и до обезщетения за недобросъвестно водене на преговори, също могат да бъдат отнасяни в този съд.

Деликт

Спорове, възникващи от деликтни действия, могат да се отнасят в съда, в чийто район е настъпило или предстои да настъпи вредоносното събитие.

Граждански иск

Граждански иск за щети и възстановяване във връзка с престъпления, както за обезщетение за неимуществени вреди или психически страдания може да бъде подаден в наказателния съд, който разглежда делото.

Дела за издръжка, развод и родителска отговорност

Семейни спорове (във връзка с издръжка въз основа на брак, развод или родство; упражняване на родителска отговорност; разногласия между страните по повод общото упражняване на родителски права и по повод поддържането на контакти между родителите или техни възходящи родственици с детето; уреждане на използването на семейното жилище и на разпределението на движимото имущество между съпрузите, включително използването на семейното жилище и разпределението на движимото имущество между съпрузите при прекратяване на съжителството) могат да бъдат отнасяни и в съда, в чийто район се е намирало последното общо местожителство на съпрузите.

Спорове, отнасящи се до претенции за издръжка, могат да бъдат отнасяни и в съда по местожителство или пребиване на бенефициера на издръжката.

2.2.2.2 Кога трябва да се избере съд, различен от съда по местожителството на ответника (съд, определен чрез прилагане на основното правило)?

Споровете, отнасящи се до вещни права върху недвижим имот и споровете, свързани с наеми на недвижим имот, попадат в изключителната компетентност на съда, в чийто район се намира недвижимият имот.

(Ако недвижимият имот се намира в район с две или повече съдилища, ищецът има право на избор.)

Споровете, отнасящи се до административно управление въз основа на съдебна заповед, попадат в изключителната компетентност на съда, издал тази заповед.

Споровете, отнасящи се до наследяване, попадат в изключителната компетентност на съда по местожителство на починалия или по мястото на пребиваване на починалия при липса на местожителство.

Когато производно дело е свързано с основното дело, включително, по-конкретно, дела за допълнителни претенции или искания за гаранции, съответните интервенции и други подобни искове попадат в изключителната компетентност на съда, който разглежда основното дело.

Основни дела, които са свързани, попадат в изключителната компетентност на съда, който е бил сезиран пръв.

Компетентността на първоинстаниционниясъдсъс съдийски състави, който разглежда основното дело, обхваща всички производни дела, попадащи в компетентността на едноличния първоинстанционен съд и на районния граждански съд, а компетентността на едноличния първоинстанционен съд, който разглежда основното дело, обхваща всички производни дела, попадащи в компетентността на районния граждански съд.

2.2.2.3 Могат ли страните сами да определят за компетентен съд, който при други обстоятелства не би бил компетентен?

Първоинстанционният обикновен съд, който няма териториална компетентност, може, с изричното или мълчаливото съгласие на страните, да стане компетентен с изключение на имуществени спорове. Изрично съгласие трябва да бъде постигнато в спорове, за които има изключителна компетентност.

Приема се, че мълчаливо съгласие е налице, ако ответникът, участващ в открито заседание, не изрази своевременно възражение за липса на компетентност.

Споразумение между страните, по силата на което обикновен съд става компетентен за бъдещи спорове, е действително, само ако е в писмена форма и се отнася за конкретно правоотношение, по което могат да възникнат спорове.

3 Когато компетентни са специализираните съдилища, как може да се разбере кой съд следва да бъде сезиран?

Относно специалните отделения, компетентни по марки на Общността и по морско право: компетентността ratione marteriae се определя в съответствие с правилата за обикновените граждански съдилища. По отношение на териториалната компетентност: а) отделението в Атина, което е компетентно по дела за марки на Общността, обхваща районите на Атинския апелативен съд, Егейските острови, Додеканезките острови, Корфу, Крит, Ламиа, Нафплион, Патрас и Пирея; б) отделението в Солун, което е компетентно по дела за марки на Общността, обхваща районите на Солунския апелативен съд, Западна Македония, Тракия, Йоанина и Лариса и в) отделението в Пирея, което е компетентно по морското право, обхваща цялата префектура Атика.

Последна актуализация: 04/06/2018

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответното звено за контакт към Европейската съдебна мрежа. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите. Нито ЕСМ, нито Европейската комисия поемат каквато и да е отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.