Съдът на коя държава е компетентен?

Малта
Съдържание, предоставено от
European Judicial Network
Европейска съдебна мрежа (по граждански и търговски дела)

1 До кой съд трябва да се подаде исковата молба — до обикновен граждански съд или до специализиран съд (напр. съд по трудовоправни спорове)?

Изборът на съд или трибунал зависи от характера на делото. По-голямата част от гражданските и търговските дела попадат в компетентността на обикновените граждански съдилища, тъй като в Малта няма търговски съдилища. Съществуват и няколко специализирани трибунала, сред които:

Промишлен трибунал (Tribunal Industrijali): разглежда дела, свързани с незаконно уволнение, дискриминационно третиране или друго противоправно третиране на работното място.

Съвет за регулиране на наемните правоотношения (Bord tal-Kera): разглежда дела, свързани с промени в условията на наемни договори, включително повишаване на наемната цена и прекратяване на наемни договори. Тези дела трябва да се отнасят до наемни договори, сключени преди 1 юни 1995 г.

Арбитражен съвет за решаване на поземлени спорове (Bord tal-Arbitraġġ dwar Artijiet): разглежда дела, свързани с категоризирането на отчуждена земя и размера на обезщетението, дължимо на собственика.

Тези трибунали провеждат заседанията си във Валета, в същата сграда, в която се помещават обикновените граждански съдилища.

Вж. също отговора на въпрос № 4 в раздел „Завеждане на дело в съда“.

2 Ако компетентни са обикновените граждански съдилища (т.е. те са съдилищата, които разглеждат съответния вид казуси), как може да се разбере до кой от тях трябва да бъде подадена исковата молба?

За да определите пред кой съд следва да предявите Вашия иск, е необходимо да направите справка с глава 12 от Законите на Малта, озаглавена „Граждански процесуален и функционален кодекс“.

2.1 Има ли разлика между по-нисшестоящите и по-висшестоящите обикновени граждански съдилища (напр. районните съдилища като по-нисшестоящи съдилища и окръжните съдилища като по-висшестоящи такива) и ако да, кой от тях е компетентен по моя казус?

Има разлика между висшестоящите и нисшестоящите съдилища. Разликата се състои в това, че нисшестоящите съдилища могат да разглеждат и решават дела с граждански характер относно всички искове, чиято цена не надхвърля 15 000 EUR. Висшестоящите съдилища, от друга страна, разглеждат и решават дела с граждански характер относно всички искове, чиято цена надхвърля 15 000 EUR, както и всички дела (независимо от цената на иска), свързани с недвижими имоти или със сервитути, тежести и други права, свързани с недвижими имоти, включително искове, свързани с изваждане и отстраняване от недвижим имот, без оглед на това дали имотът е в градски или в селски район, дали е отдаден под наем или се обитава от лица, които пребивават или постоянно живеят там. Вж. също отговора на въпрос № 4 от раздел „Завеждане на дело в съда“.

2.2 Териториална компетентност (съдът в град А или съдът в град Б е компетентен по моя казус?)

Основният принцип на териториалната компетентност е местопребиваването на ответника. Районите на териториална компетентност на съдилищата в Малта са два: островите Малта и Гозо. В отделните градове няма местни съдилища. Исковете срещу лица, които живеят или чието обичайно местопребиваване е в Малта, се предявят пред съд в Малта. Съответно исковете срещу лица, които живеят или чието обичайно местопребиваване е на остров Гозо, се предявят пред съд в Гозо.

2.2.1 Основни правила за териториалната компетентност

Вж. отговора на въпрос 2.2.

2.2.2 Изключения от основните правила

Налице е изключение от основното правило, когато задължението следва да бъде изпълнено на конкретен остров. Например ако ответникът живее на остров Гозо, но задължението, предмет на иска, следва да бъде изпълнено на остров Малта, компетентността е на малтийските съдилища и всички искове следва да се предявяват пред съд в Малта, независимо от това, че ответникът живее в Гозо.

2.2.2.1 Кога може да се избира между съда по местожителството на ответника (съд, определен чрез прилагане на основното правило) и друг съд?

Съгласно малтийското законодателство разпоредбите относно териториалната компетентност на съдилищата не предвиждат възможност страните да избират компетентния съд.

2.2.2.2 Кога трябва да се избере съд, различен от съда по местожителството на ответника (съд, определен чрез прилагане на основното правило)?

Когато задължението следва да бъде изпълнено на конкретен остров.

2.2.2.3 Могат ли страните сами да определят за компетентен съд, който при други обстоятелства не би бил компетентен?

Не съществуват нормативни разпоредби, допускащи подобна възможност. Съгласно малтийското законодателство страните не могат да определят за компетентен съд, който иначе не би бил компетентен, дори по взаимно съгласие. Липсата на компетентност на съда може да бъде посочена от самия съд, тъй като разпоредбите относно компетентността са императивни.

3 Когато компетентни са специализираните съдилища, как може да се разбере кой съд следва да бъде сезиран?

Уебсайтът https://judiciary.mt/il-qrati/ съдържа информация за това пред кой съд следва да предявите иска си. Можете също така да посетите уебсайта https://legislation.mt/, който предоставя достъп до малтийското законодателство: там също ще намерите информация относно това къде да предявите иска си. Добре е да потърсите съвет от адвоката или процесуалния представител, който е подписал документите. Компетентността на специализираните трибунали е уредена в законите, с които те се учредяват.

http://www.justice.gov.mt на английски език

Последна актуализация: 28/11/2019

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответното звено за контакт към Европейската съдебна мрежа. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите. Нито ЕСМ, нито Европейската комисия поемат каквато и да е отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.