В областта на гражданското правосъдие текущите процедури и производства, започнали преди края на преходния период, ще продължат съгласно правото на ЕС. Въз основа на взаимно споразумение с Обединеното кралство порталът e-Justice ще поддържа информацията, свързана с Обединеното кралство, до края на 2024 г.

Съдът на коя държава е компетентен?

Северна Ирландия
Съдържание, предоставено от
European Judicial Network
Европейска съдебна мрежа (по граждански и търговски дела)

1 До кой съд трябва да се подаде исковата молба — до обикновен граждански съд или до специализиран съд (напр. съд по трудовоправни спорове)?

Повечето видове граждански и търговски дела се разглеждат във Висшия съд на Северна Ирландия или в Окръжния съд. Магистратските съдилища (magistrates’courts) са компетентни по някои граждански дела, като например събиране на малки дългове и семейни и битови дела.

Съществуват редица законоустановени трибунали, които се занимават с различни въпроси, например имиграция, данъчно облагане, психично здраве, социални помощи и транспорт. Някои трибунали имат компетентност на цялата територия на Обединеното кралство и свързаната с тях информация може да бъде намерена на интернет страницата на Съдебната служба на Северна Ирландия (Northern Ireland Courts and Tribunals Service). Други, като Трибуналът за справедлива заетост и Трибуналите за трудови спорове, които се занимават с някои трудовоправни въпроси, имат компетентност само на територията на Северна Ирландия.

Често не е лесно да се определи компетентността. Следователно винаги е препоръчително да се консултирате с адвокат, преди да заведете дело.

2 Ако компетентни са обикновените граждански съдилища (т.е. те са съдилищата, които разглеждат съответния вид казуси), как може да се разбере до кой от тях трябва да бъде подадена исковата молба?

2.1 Има ли разлика между по-нисшестоящите и по-висшестоящите обикновени граждански съдилища (напр. районните съдилища като по-нисшестоящи съдилища и окръжните съдилища като по-висшестоящи такива) и ако да, кой от тях е компетентен по моя казус?

Препоръчително е винаги да потърсите правна консултация относно това кой съд е компетентен да разгледа съответното дело.

Ако цената на Вашия иск е под 30 000 GBP и искът е за вреди в резултат на небрежност или за нарушение на договор, следва да се заведе дело в Окръжния съд, освен ако не сте посъветван по друг начин. Всеки такъв иск, чиято цена надвишава 30 000 GBP, следва да бъде заведен във Висшия съд.

Някои искове, чиято цена не надвишава 3 000 GBP, може да бъдат заведени в Окръжния съд в рамките на процедурата за искове с малък материален интерес, която предоставя лесен и неформален начин за разрешаване на спорове, често без да е необходимо участието на адвокат. Информационна листовка относно процедурата за искове с малък материален интерес може да бъде намерена на интернет страницата на Съдебната служба на Северна Ирландия.

В зависимост от естеството на делото семейноправните и битовите въпроси може да бъдат отнесени до магистратските съдилища, Окръжния съд или Висшия съд.

2.2 Териториална компетентност (съдът в град А или съдът в град Б е компетентен по моя казус?)

2.2.1 Основни правила за териториалната компетентност

Магистратските съдилища и Окръжният съд имат компетентност на цялата територия на Северна Ирландия. Местната подсъдност на делата, разглеждани от тези съдилища, обикновено съответства на тази на трите отделения на административния съд. Ръководството на Административния съд може да бъде свалено от уебсайта на NICTS на адрес: http://www.courtsni.gov.uk/en-GB/Documents/Single%20Jurisdiction%20Internet%20Info%20Agreed.pdf

Висшият съд има компетентност на цялата територия на Северна Ирландия.

2.2.2 Изключения от основните правила

2.2.2.1 Кога може да се избира между съда по местожителството на ответника (съд, определен чрез прилагане на основното правило) и друг съд?

По принцип делото трябва да се заведе в съда, в чийто съдебен район ответникът пребивава или упражнява дейността си или в чийто съдебен район е настъпило събитието, дало основание за завеждането на делото (въпреки че технически делото може да бъде заведено в което и да е отделение).

Договорни отношения — подсъдността зависи от естеството на договора. Например спор, свързан с трудов договор, може да е от компетентността на Окръжния съд или на Трибунала за трудови спорове.

В зависимост от естеството на делото семейноправните и битовите въпроси, като въпросите за родителската отговорност, може да бъдат отнесени до магистратските съдилища, Окръжния съд или Висшия съд.

Исковете за непозволено увреждане и гражданските искове, произтичащи от наказателни производства, се разглеждат съгласно общите правила за подсъдността. Съществува обаче и схема за обезщетяване на жертвите на престъпления. Повече информация може да бъде намерена на уебсайта на Службите по обезщетенията (Compensation Services) (вж. линка по-долу).

2.2.2.2 Кога трябва да се избере съд, различен от съда по местожителството на ответника (съд, определен чрез прилагане на основното правило)?

Няма такова изискване. Делото може да бъде заведено във всяко отделение на Административния съд, независимо от предмета му (въпреки че по принцип делата се завеждат в отделението, в чийто съдебен район ответникът пребивава или упражнява дейността си или в чийто съдебен район е настъпило събитието, дало основание за завеждането на делото).

2.2.2.3 Могат ли страните сами да определят за компетентен съд, който при други обстоятелства не би бил компетентен?

Страните не могат да предоставят компетентност на даден съд.

3 Когато компетентни са специализираните съдилища, как може да се разбере кой съд следва да бъде сезиран?

Информация за трибуналите, които имат компетентност на територията на Обединеното кралство, може да бъде намерена на уебсайтовете на Съдебната служба на Англия и Уелс и на Министерството на правосъдието.

Информационните брошури за съдилищата и повечето трибунали в Северна Ирландия може да бъдат намерени на уебсайта на Съдебната служба на Северна Ирландия.

Информация относно компетентността на Трибуналите за трудови спорове и Трибунала за справедлива заетост може да бъде намерена на уебсайта на Трибуналите за трудови спорове и Трибунала за справедлива заетост.

Връзки по темата

Съдебна служба на Северна Ирландия

Трибунали (Съдебна служба на Нейно Величество — Англия и Уелс)

Трибунали (Министерство на правосъдието)

Трибунали за трудови спорове и Трибунал за справедлива заетост

Служби по обезщетенията

Последна актуализация: 16/09/2021

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответното звено за контакт към Европейската съдебна мрежа. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите. Нито ЕСМ, нито Европейската комисия поемат каквато и да е отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.