Съдът на коя държава е компетентен?

Португалия
Съдържание, предоставено от
European Judicial Network
Европейска съдебна мрежа (по граждански и търговски дела)

1 До кой съд трябва да се подаде исковата молба — до обикновен граждански съд или до специализиран съд (напр. съд по трудовоправни спорове)?

Общото правило в португалското право е, че районните съдилища (tribunais de comarca) са компетентни да подготвят и разглеждат дела по въпроси, които не попадат в компетентността на други съдилища. Районните съдилища имат както обща, така и специална компетентност (член 80 от Закон № 62/2013 от 26 август 2013 г.

Компетентността е разделена между съдилищата по предмет и стойност на иска, ранг и територия. (Членове 37, 40, 41, 42 и 43 от Закон № 62/2013 от 26 август 2013 г.).

Този въпрос се урежда от следното законодателство:

2 Ако компетентни са обикновените граждански съдилища (т.е. те са съдилищата, които разглеждат съответния вид казуси), как може да се разбере до кой от тях трябва да бъде подадена исковата молба?

Както беше посочено по-горе, компетентността на районните съдилища се определя по подразбиране, т.е. те са компетентни да подготвят и разглеждат дела по въпроси, които не попадат в компетентността на други съдилища. Районните съдилища са разделени на съдилища (juízos) със специална и обща компетентност, както и на местни съдилища (член 81 от Закон № 62/2013 от 26 август 2013 г.).

За да разберете дали трябва да се обърнете към местния граждански съд с обща компетентност или към централния специализиран съд, моля, вижте отговора на въпрос 3 по-долу.

Например трябва да се обърнете към централния граждански съд при установителни искове по общия процесуалноправен ред на стойност над 50 000 EUR (член 117 от Закон № 62/2013 от 26 август 2013г.).

2.1 Има ли разлика между по-нисшестоящите и по-висшестоящите обикновени граждански съдилища (напр. районните съдилища като по-нисшестоящи съдилища и окръжните съдилища като по-висшестоящи такива) и ако да, кой от тях е компетентен по моя казус?

Да. За целите на обжалването на съдебни решения се прави разграничение между по-висшестоящи и по-нисшестоящи съдилища. Като общо правило Върховният съд (Supremo Tribunal de Justiça) разглежда жалби, чиято стойност надхвърля пределната стойност на апелативните съдилища (tribunais da Relação), а апелативните съдилища разглеждат дела, чиято стойност надхвърля пределната стойност на първоинстанционните съдилища (tribunais judiciais de primeira instância) (член 42 от Закон № 62/2013 от 26 август 2013 г.).

Ограниченията са определени в член 44 от Закон № 62/2013 от 26 август 2013 г.

За да се определи кой съд е компетентен, е необходимо да се приложат правилата за компетентност въз основа на предмета, стойността, ранга и територията, предвидени в Закон № 62/2013 от 26 август 2013 г.

2.2 Териториална компетентност (съдът в град А или съдът в град Б е компетентен по моя казус?)

Въпросът за териториалната компетентност се разглежда от член 43 на Закон № 62/2013 от 26 август 2013 г.

За да разберете дали съдът на град А или град Б е компетентен, трябва да се запознаете с приложения I, II и III към Закон № 62/2013 от 26 август 2013 г.

2.2.1 Основни правила за териториалната компетентност

Физически лица

Общото правило е предвидено в член 80 от Гражданския процесуален кодекс.

Юридически лица и търговски дружества

Общото правило е предвидено в член 81 от Гражданския процесуален кодекс.

Множество ответници и съединени искови молби

Общото правило е предвидено в член 82 от Гражданския процесуален кодекс.

Дела, при които една от страните е съдия, съпруг/а на съдия или конкретен роднина на съдия

Общото правило е предвидено в член 84 от Гражданския процесуален кодекс.

Разглеждане на жалби

Правилото относно компетентността за разглеждане на жалби е предвидено в член 83 от Гражданския процесуален кодекс.

2.2.2 Изключения от основните правила

2.2.2.1 Кога може да се избира между съда по местожителството на ответника (съд, определен чрез прилагане на основното правило) и друг съд?
2.2.2.2 Кога трябва да се избере съд, различен от съда по местожителството на ответника (съд, определен чрез прилагане на основното правило)?

Изложеното по-долу е общ отговор на тези въпроси.

Изключенията от горепосочените общи правила са определени в членове 70—79 от Гражданския процесуален кодекс.

Специалните разпоредби относно принудителното изпълнение са определени в членове 85—90 от Гражданския процесуален кодекс.

Трудово право

Общото правило е предвидено в член 13 от Трудовия процесуален кодекс.

Несъстоятелност

Правилото е предвидено в член 7 от Кодекса по несъстоятелността и оздравяването на търговски предприятия.

Опис на наследство

По отношение на компетентността в производствата по опис на наследство, вж. информационния документ относно наследяването.

Издръжка за пълнолетни и малолетни или непълнолетни деца и определяне на родителската отговорност

По отношение на компетентността по установителни искове, свързани с плащания за издръжка за пълнолетни и малолетни или непълнолетни деца, по принудителното изпълнение във връзка с тях и по искове, свързани с определяне на родителска отговорност, вж. информационния документ относно издръжката.

2.2.2.3 Могат ли страните сами да определят за компетентен съд, който при други обстоятелства не би бил компетентен?

Да. Компетентността се определя в член 95 от Гражданския процесуален кодекс.

3 Когато компетентни са специализираните съдилища, как може да се разбере кой съд следва да бъде сезиран?

Компетентността на всеки съд зависи от предмета на спора, както следва:

Централни граждански съдилища(Juízos centrais cíveis)

Компетентността на централните граждански съдилища е предвидена в член 117 от Закон № 62/2013 от 26 август 2013 г.

Централни съдилища, занимаващи се със семейни дела и дела, свързани с ненавършили пълнолетие лица (Juízos centrais de família e menores)

Компетентността на централните с съдилища, занимаващи се със семейни дела и дела, свързани с ненавършили пълнолетие лица е предвидена в членове 122—124 от Закон № 62/2013 от 26 август 2013 г.

Централни трудови съдилища (Juízos centrais do trabalho)

Компетентността на централните трудови съдилища е предвидена в член 126 от Закон № 62/2013 от 26 август 2013 г.

Централни търговски съдилища (Juízos centrais de comércio)

Компетентността на централните търговски съдилища е предвидена в член 128 от Закон № 62/2013 от 26 август 2013 г.

Централни съдилища за принудително изпълнение (Juízos centrais de execução)

Компетентността на централните съдилища за принудително изпълнение е определена в член 129 от Закон № 62/2013 от 26 август 2013 г.

СЪДИЛИЩА С ПО-ШИРОКА КОМПЕТЕНТНОСТ

Съд по интелектуалната собственост (Tribunal da propriedade intelectual);

Компетентността на Съда по интелектуалната собственост e определена в член 111 от Закон № 62/2013 от 26 август 2013 г.

Съд по конкуренцията, регулацията и надзора (Tribunal da concorrência, regulação e supervisão);

Компетентността на Съда по конкуренцията, регулацията и надзора е предвидена в член 112 от Закон № 62/2013 от 26 август 2013 г.

Морски съд (Tribunal marítimo);

Компетентността на Морския съд е предвидена в член 113 от Закон № 62/2013 от 26 август 2013 г.

ВИСШЕСТОЯЩИ СЪДИЛИЩА

Апелативни съдилища

Определението, организацията и функционирането на апелативните съдилища са предвидени в член 67 от Закон № 62/2013 от 26 август 2013 г.

Върховен съд

Организацията на Върховния съд е предвидена в член 47 от Закон № 62/2013 от 26 август 2013 г.

Приложимо законодателство:

Граждански процесуален кодекс

Закон № 62/2013 от 26 август 2013 г. (Закон за организацията на съдебната система)

Декрет-закон № 49/2014 от 27 март 2014 г. (Правила, приложими за организацията и функционирането на съдилищата)

Трудов процесуален кодекс

Кодекс по несъстоятелността и оздравяването на търговски предприятия

Забележка

Звеното за контакт, съдилищата и другите субекти и органи не са обвързани с информацията, която се съдържа в настоящия информационен документ. Поради това трябва да се направи справка и с действащите правни текстове и последващите им изменения.

Последна актуализация: 03/05/2024

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответното звено за контакт към Европейската съдебна мрежа. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите. Нито ЕСМ, нито Европейската комисия поемат каквато и да е отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.