Který soud je příslušný?

Chorvatsko
Obsah zajišťuje
European Judicial Network
Evropská soudní síť (občanské a obchodní věci)

1 Je třeba se obracet na obecný soud nebo na zvláštní, specializovaný soud (například pracovní soud)?

Žaloba se podává k soudu s místní nebo věcnou příslušností, který daný případ projedná, a v případě zvláštního sporu specializovanému soudu. Pouze město Záhřeb (Grad Zagreb) má městský civilní soud (Općinski građanski sud) a městský pracovní soud (Općinski radni sud) jako soudy specializované na tyto záležitosti, zatímco jinde mají příslušnost zpravidla městské soudy (Općinski sudovi).

2 Kdy jsou příslušné obecné soudy (tj. kdy jde o soudy, které jsou příslušné u daných věcí), jak mohu zjistit, na který soud se mám obrátit?

Pravidla týkající se určení příslušnosti soudu naleznete v občanském soudním řádu.

Přesněji řečeno, žaloba se podává k soudu s obecnou místní příslušností ve vztahu k žalovanému, tj. s obecnou místní příslušností založenou na adrese dočasného nebo trvalého pobytu nebo sídla žalovaného, pokud jde o právnickou osobu. Pokud je spor veden proti státu, městu Záhřeb, městům nebo obcím, je určen soud s obecnou místní příslušností podle toho, kde má sídlo jejich zastupující orgán.

V případě sporů proti Chorvatské republice se však určí soud s obecnou místní příslušností podle toho, kde má v Chorvatsku žalobce svůj adresy trvalého pobytu nebo sídla. Pokud žalobce nemá v Chorvatsku trvalý pobyt nebo sídlo, soudem s obecnou místní příslušností pro spory proti Chorvatské republice bude soud s příslušností v oblasti, v níž se nachází chorvatský parlament (Hrvatski Sabor).

2.1 Rozlišují se nižší a vyšší obecné civilní soudy prvního stupně (například okresní coby nižší a krajské coby vyšší), a pokud ano, který je příslušný k projednání mé věci?

Rozlišuje se mezi soudy nižšího a vyššího stupně. Městské soudy (Općinski sudovi) a obchodní soudy (Trgovački sudovi) jsou soudy prvního stupně, a župní soudy (Županijski sudovi) a Vrchní obchodní soud Chorvatské republiky (Visoki trgovački sud RH) jsou odvolací soudy. Přesněji řečeno, župní soudy rozhodují o odvoláních podaných proti rozhodnutím městských soudů a Vrchní obchodní soud Chorvatské republiky rozhoduje o odvoláních proti rozhodnutím obchodních soudů.

Pouze v konkrétně stanovených případech mohou být župní soudy a Vrchní obchodní soud Chorvatské republiky soudy prvního stupně, přičemž v takovém případě se lze proti jejich rozhodnutí odvolat k Nejvyššímu soudu Chorvatské republiky (Vrhovni sud RH).

Vyšší soudy jsou tedy příslušné rozhodovat ve věci odvolání pouze ve výjimečných případech, kdy nižší soudy prohlásí, že nemají příslušnost, a předají případ k dalšímu zvážení.

2.2 Místní příslušnost (je pro mou věc příslušný soud města A, nebo města B?)

Určení, který soud je příslušný rozhodovat v konkrétním případě, závisí na několika okolnostech, avšak zpravidla bude příslušným soudem soud s obecnou místní příslušností v obvodě žalovaného.

2.2.1 Základní pravidla místní příslušnosti

Základním pravidlem místní příslušnosti je adresa trvalého nebo přechodného pobytu žalovaného nebo sídla žalovaného v případě právnických osob.

2.2.2 Výjimky ze základního pravidla

2.2.2.1 Kdy si mohu vybrat mezi soudem v místě bydliště žalovaného (soud určený podle základního pravidla) a jiným soudem?
2.2.2.2 Kdy musím zvolit jiný soud než soud v místě bydliště žalovaného (soud určený použitím základního pravidla?
2.2.2.3 Mohou si strany samy určit soud, který by za normálních okolností nebyl příslušný?

Odchylně od základního pravidla obecné místní příslušnosti stanoví občanský soudní řád (v § 50–66) případy zvláštní místní příslušnosti, které se týkají účastníků, sporů o zákonnou vyživovací povinnost, sporů o náhradu škody, manželských sporů, sporů o určení nebo popření otcovství nebo mateřství, sporů o nemovité věci a sporů týkajících se zasahování do vlastnických práv, sporů o letadla a plavidla, určování příslušnosti v případě osob, na které se nevztahuje žádná obecná místní příslušnost v Chorvatské republice, příslušnosti podle místa, kde se nachází pobočka právnické osoby, příslušnosti podle místa, kde se nachází obchodní zastoupení zahraniční osoby v Chorvatské republice, příslušnosti ve sporech vyplývajících ze vztahů s organizačními jednotkami ozbrojených sil Chorvatské republiky, příslušnosti ke sporům vyplývajícím ze vztahů podle dědického práva, příslušnosti ke sporům v exekučním a konkurzním řízení, příslušnosti podle místa platby, příslušnosti v pracovněprávních sporech a vzájemné příslušnosti ve věcech žalob proti cizím státním příslušníkům.

Ve výše uvedených případech žalobce vždy může, ale nikdy nemusí, zvolit jiný soud, než je soud, v jehož obvodě žalovaný žije, který byl určen podle základního pravidla.

A konečně, podle § 70 občanského soudního řádu se mohou strany dohodnout na místní příslušnosti jiného soudu s věcnou příslušností, ale pouze tehdy, jestliže se nejedná o soud s výlučnou příslušností.

3 Pokud je dána příslušnost specializovaných soudů, jak zjistím, na který z nich se mám obrátit?

V závislosti na tom, zda se jedná o občanskoprávní nebo obchodní spor, lze podat žádost k městskému soudu (Općinski sud) nebo obchodnímu soudu (Trgovački sud), a ve městě Záhřebu ji lze podat k městskému pracovnímu soudu (Općinski radni sud) v případě pracovněprávních sporů.

Poslední aktualizace: 28/03/2024

Za originální verzi stránky (v jazyce daného členského státu) odpovídá příslušné kontaktní místo Evropské soudní sítě. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. ESS-O ani Evropská komise neodpovídá ani neručí za informace a data, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.