Který soud je příslušný?

Kypr
Obsah zajišťuje
European Judicial Network
Evropská soudní síť (občanské a obchodní věci)

1 Je třeba se obracet na obecný soud nebo na zvláštní, specializovaný soud (například pracovní soud)?

K projednání většiny občanských věcí jsou příslušné běžné civilní soudy (v kyperském právním systému nazývané okresní soudy).

V případě zvláštního soudního sporu byste však měli podat žalobu specializovanému soudu, který je příslušný k projednání dané věci.

Rodinné spory (tj. rozvod, výživné, rodičovská zodpovědnost, styk s nezletilými dětmi, majetkové spory atd.) například projednávají rodinné soudy Kyperské republiky.

V případě pracovněprávních sporů (vztahy mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem, např. neoprávněné propuštění, propuštění pro nadbytečnost atd.) musíte žalobu podat soudu pro pracovněprávní spory v okrese, v němž spor vznikl, nebo případně v okrese, v němž má žalobce své obvyklé nebo trvalé bydliště. K projednání věcí, v nichž požadovaná náhrada škody přesahuje mzdu za dva (2) roky, jsou však příslušné běžné civilní soudy (okresní soudy), žalobu proto musíte podat u těchto soudů.

V případě sporů týkajících se pronajatých nemovitostí (např. zvýšení nájemného, vyklizení nemovitosti) musíte žalobu podat soudu pro věci regulovaného nájemného v okrese, v němž se nachází předmětná nemovitost.

2 Kdy jsou příslušné obecné soudy (tj. kdy jde o soudy, které jsou příslušné u daných věcí), jak mohu zjistit, na který soud se mám obrátit?

Viz odpověď na otázku č. 2.2.

2.1 Rozlišují se nižší a vyšší obecné civilní soudy prvního stupně (například okresní coby nižší a krajské coby vyšší), a pokud ano, který je příslušný k projednání mé věci?

V kyperském právním systému se mezi obecnými civilními soudy prvního stupně nerozlišuje. Rozlišuje se však mezi soudci okresních soudů s ohledem na jejich funkci (předsedající soudce okresního soudu, vyšší soudce okresního soudu, soudce okresní soudu) a jejich příslušnost projednávat určité věci závisí na této funkci.

2.2 Místní příslušnost (je pro mou věc příslušný soud města A, nebo města B?)

2.2.1 Základní pravidla místní příslušnosti

Okresní soud (obecný civilní soud) je příslušný rozhodnout spor, pokud:

  • základ sporu vznikl zcela nebo částečně v soudním obvodu soudu;
  • žalovaný nebo některý ze žalovaných v době podání žaloby žil nebo pracoval soudním obvodu soudu;
  • všichni účastníci řízení jsou kyperskými státními příslušníky a základ žaloby vznikl zcela nebo částečně na území výsostných oblastí nebo žalovaný (či některý ze žalovaných) žije nebo pracuje v těchto výsostných oblastech;
  • základ žaloby vznikl zcela nebo částečně ve výsostné oblasti v důsledku použití motorového vozidla osobou, která byla nebo měla být pojištěna podle § 3 zákona o motorových vozidlech (pojištění zákonné odpovědnosti);
  • základ žaloby vznikl zcela nebo částečně ve výsostné oblasti kvůli úrazu zaměstnance nebo nemoci z povolání, k nimž došlo během jeho pracovního poměru, a to ve vztahu k odpovědnosti zaměstnavatele, s ohledem na niž tento byl nebo měl být pojištěn podle § 4 zákona o motorových vozidlech (pojištění zákonné odpovědnosti);
  • žaloba souvisí s rozdělením nebo prodejem nemovitého majetku nebo jinou záležitostí týkající se nemovitého majetku, který se nachází v soudním obvodu soudu.

2.2.2 Výjimky ze základního pravidla

Pokud se žaloba týká charitativní organizace nebo patentu či ochranné známky, pro něž je příslušný okresní soud podle § 7 a seznamu zákona č. 29/1983, lze žalobu podat kterémukoli okresnímu soudu.

2.2.2.1 Kdy si mohu vybrat mezi soudem v místě bydliště žalovaného (soud určený podle základního pravidla) a jiným soudem?

Pokud v případech uvedených v bodě 2.2.1 existuje jiná místní příslušnost nebo v případech uvedených v bodě 2.2.2.

2.2.2.2 Kdy musím zvolit jiný soud než soud v místě bydliště žalovaného (soud určený použitím základního pravidla?

V případě výlučné příslušnosti pro nemovitý majetek (viz poslední bod v odpovědi na otázku č. 2.2.1).

2.2.2.3 Mohou si strany samy určit soud, který by za normálních okolností nebyl příslušný?

Ne.

3 Pokud je dána příslušnost specializovaných soudů, jak zjistím, na který z nich se mám obrátit?

Řízení obvykle zahajuje zmocněný advokát, jemuž je známo, na který soud se obrátit. Pokud právní zástupce neexistuje, můžete se obrátit na registrační oddělení Nejvyššího soudu, které vám poskytne příslušné informace.

Kyperský Nejvyšší soud

Charalambou Mouskou,

1404 Nicosia, Kypr

Tel. č.: +357 22865741

Fax: +357 22304500

e-mail: chief.reg@sc.judicial.gov.cy

Poslední aktualizace: 07/12/2023

Za originální verzi stránky (v jazyce daného členského státu) odpovídá příslušné kontaktní místo Evropské soudní sítě. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. ESS-O ani Evropská komise neodpovídá ani neručí za informace a data, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.