V oblasti občanskoprávní budou podle práva EU pokračovat probíhající řízení a řízení zahájená před koncem přechodného období. Portál e-Justice bude na základě vzájemné dohody se Spojeným královstvím uchovávat příslušné informace týkající se Spojeného království do konce roku 2024.

Který soud je příslušný?

Anglie a Wales
Obsah zajišťuje
European Judicial Network
Evropská soudní síť (občanské a obchodní věci)

1 Je třeba se obracet na obecný soud nebo na zvláštní, specializovaný soud (například pracovní soud)?

O soudu nebo tribunálu, který je příslušný pro daný spor, rozhoduje povaha sporu. Občanskoprávní řízení je obvykle zahájeno buď u soudu hrabství (County Court), nebo u vrchního soudu (High Court); rozhodujícími faktory jsou hodnota nároku a složitost sporu. Spory mezi státem a jednotlivcem, jakož i některé samostatné oblasti (např. pracovněprávní předpisy) jsou zpravidla projednávány tribunály. Informace o jednotlivých tribunálech jsou k dispozici na internetových stránkách Ministerstva spravedlnosti.

Některá střediska pro slyšení soudů hrabství mají jednu příslušnost pro veškeré občanskoprávní věci, zatímco jiná mají „specializovanou příslušnost“, což jim umožňuje zabývat se věcmi týkajícími se ekvity, obchodních záležitostí nebo technologického a stavebního práva. Vrchní soud, který má obvyklé sídlo v Londýně, má v mnoha oblastech země okresní rejstříky. Okresní rejstříky umožňují, aby byly věci, pro něž je příslušný vrchní soud, projednány mimo Londýn soudcem s vhodnou kvalifikací. Správní soud má v některých regionálních centrech vrchní soud s plnou pracovní dobou.[1] Podrobnější popis vrchního soudu je uveden níže.

Jelikož otázka příslušnosti není často jednoduchá – například některé otázky pracovního práva jsou projednávány u soudu hrabství, a nikoli u pracovního soudu, je vhodné před zahájením soudního řízení požádat o radu. Další informace lze získat také na internetových stránkách Ministerstva spravedlnosti.

[1] Cardiff, Bristol, Birmingham, Leeds a Manchester

2 Kdy jsou příslušné obecné soudy (tj. kdy jde o soudy, které jsou příslušné u daných věcí), jak mohu zjistit, na který soud se mám obrátit?

Procesní pravidla pro občanskoprávní řízení, tzv. občanský soudní řád (OSŘ), která jsou podporována praktickými pokyny k výkladu pravidel. Praktický pokyn k části 7 OSŘ objasňuje, u kterého soudního stupně by mělo být řízení zahájeno. Hlavní rozdíl mezi příslušností soudu hrabství a vrchního soudu spočívá v hodnotě nároku a složitosti dané věci. Základním limitem je to, že nárok s hodnotou nižší než 100 000 GBP projednává soud hrabství, zatímco nároky s vyšší hodnotou se zabývá vrchní soud. V části 8 OSŘ je stanoveno řízení pro jiné nároky než peněžité pohledávky; o příslušném režimu rozhoduje předmět a složitost dané věci.

Peněžité pohledávky jsou přidělovány jednotlivým „režimům“, takže pohledávky do hodnoty 10 000 GBP jsou přidělovány režimu řízení o drobných nárocích (Small Claims Track), zatímco pohledávka s hodnotou od 10 000 GBP do 25 000 GBP bude přidělena režimu zrychleného řízení (Fast Track); pohledávky, které nespadají ani do jednoho z těchto režimů, jsou zařazeny do režimu komplexního řízení (Multi Track). Je třeba poznamenat, že zařazování do jednotlivých režimů je funkcí soudu, a nic z výše uvedeného soudci nebrání, aby využil své pravomoci v oblasti řízení věcí k tomu, aby přidělil věci konkrétnímu režimu a k projednání u konkrétního soudu. Podrobnější vysvětlení je uvedeno zde.

V rámci vrchního soudu existují tři oddělení, která se zabývají různými druhy věcí:

Oddělení královniny lavice (Queen's Bench Division) – zabývá se širokým spektrem občanskoprávních věcí, což zahrnuje žaloby o náhradu škody vzniklé porušením smluvních povinností, občanskoprávní delikty, veřejné pomluvy a hanobení, dále obchodní spory a námořní případy (občanskoprávní žaloby týkající se lodí, jako jejich srážky, škody na nákladu a záchrana); nyní navíc zahrnuje rozhodčí soud (Official Referees Court) pod záštitou soudu pro technologie a konstrukce (Technology and Construction Court). Prostřednictvím správního soudu vykonává rovněž dohled nad širokou škálou soudů, tribunálů a orgánů nebo jednotlivců vykonávajících veřejné funkce (včetně vládních ministrů), a to v rámci procesu známého jako soudní přezkum, který zajišťuje, aby rozhodnutí těchto orgánů nebo jednotlivců byla přijata řádně a v souladu s právními předpisy a nepřekračovala pravomoci, které jim svěřil parlament.

Kancléřské oddělení (Chancery Division) – zaměřuje se zejména na majetkové záležitosti, včetně správy pozůstalostí, na výklad závětí, na patenty a práva duševního vlastnictví, úpadek a platební neschopnost a dále na spory týkající se obchodních společností a sdružení. Do příslušnosti kancléřského oddělení spadá rovněž nově zřízený soud pro podnikání s duševním vlastnictvím (Intellectual Property Enterprise Court) #_ftn1[1].

Rodinné oddělení (Family Division) – zabývá se rozvody a manželskými záležitostmi, případy souvisejícími s dětmi, jako je osvojení, nespornými závěťmi a rozdělením pozůstalosti osob, které nezanechaly závěť.

Podrobné informace o vrchním soudu jsou k dispozici rovněž na internetových stránkách Ministerstva spravedlnosti.

Pokud máte jakékoli pochybnosti o tom, který soud je správným soudem, měli byste si vyžádat právní poradenství nebo prostudovat internetové stránky Ministerstva spravedlnosti.

2.1 Rozlišují se nižší a vyšší obecné civilní soudy prvního stupně (například okresní coby nižší a krajské coby vyšší), a pokud ano, který je příslušný k projednání mé věci?

2.2 Místní příslušnost (je pro mou věc příslušný soud města A, nebo města B?)

2.2.1 Základní pravidla místní příslušnosti

Jak je uvedeno výše, žaloby k soudům hrabství jsou nyní podávány centrálně a poté jsou zasílány příslušným střediskům pro slyšení, vyžaduje-li se soudní jednání. Část 26 § 2A odst. 2 OSŘ stanoví, že by věc měla být předána středisku soudu hrabství, které je příslušné pro místo, kde má žalovaný bydliště nebo kde vykonává podnikatelskou činnost, kterákoli ze stran však může požádat, aby byla věc projednána u konkrétního střediska pro slyšení. S ohledem na otázku specializované soudní příslušnosti se může stát, že se přidělené středisko pro slyšení nebude nacházet v místě ani jedné ze stran, a to kvůli potřebě specializovaných soudců.

Mimoto existují konkrétní druhy žalob, které jsou omezeny na dané místo; například nároky týkající se vlastnictví pozemku nebo nároky podle zákona o spotřebitelském úvěru nebo nárok na vrácení zboží. Řízení musí být zahájeno v místě, kde žije nebo kde vykonává podnikatelskou činnost osoba, která drží danou věc. Více informací o těchto výjimkách lze nalézt v částech 55 a 7 občanského soudního řádu pro Anglii a Wales.

2.2.2 Výjimky ze základního pravidla

Výjimkou ze základního pravidla je to, že věc bude projednána u soudu, který je pro řešení této záležitosti nejvhodnější vzhledem k povaze případu, dostupným soudcům a vyjádření stran, pokud jde o vhodné místo konání.

2.2.2.1 Kdy si mohu vybrat mezi soudem v místě bydliště žalovaného (soud určený podle základního pravidla) a jiným soudem?

Základním pravidlem je, že věc bude postoupena středisku pro slyšení soudu hrabství v místě, kde má žalovaný bydliště nebo kde vykonává podnikatelskou činnost, vyžaduje-li se soudní jednání. Při podávání formuláře dotazníku si však strany mohou zvolit, který soud by měl věc projednat; rozhodnutí je na soudu. Některé žaloby podané u vrchního soudu v Londýně mohou být projednány u jednoho z různých okresních rejstříků. Více informací o postupování věcí je uvedeno v části 30 občanského soudního řádu.

2.2.2.2 Kdy musím zvolit jiný soud než soud v místě bydliště žalovaného (soud určený použitím základního pravidla?

Jak je uvedeno výše, obecným rozhodujícím faktorem, pokud jde o úroveň soudu, bude hodnota nebo složitost nároku. I když se strany mohou v dotazníku vyjádřit k místu konání, konečné rozhodnutí přísluší soudu. Žalobce si nemůže zvolit soud, u něhož řízení zahájí. Podle části 2.7 občanského soudního řádu má navíc soud naprostou volnost, pokud jde o projednání případů, jež považuje za vhodné. Více informací je uvedeno v občanském soudním řádu.

2.2.2.3 Mohou si strany samy určit soud, který by za normálních okolností nebyl příslušný?

Nikoli.

3 Pokud je dána příslušnost specializovaných soudů, jak zjistím, na který z nich se mám obrátit?

Povinnosti jednotlivých oddělení vrchního soudu a podrobné údaje o soudech zabývajících se rodinnými věcmi jsou popsány výše.

Více informací je k dispozici na internetových stránkách soudů hrabství a v případě vrchního soudu na internetových stránkách Ministerstva spravedlnosti.

Související odkazy

Ministerstvo spravedlnosti

Poslední aktualizace: 16/09/2021

Za originální verzi stránky (v jazyce daného členského státu) odpovídá příslušné kontaktní místo Evropské soudní sítě. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. ESS-O ani Evropská komise neodpovídá ani neručí za informace a data, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.