Který soud je příslušný?

Finsko
Obsah zajišťuje
European Judicial Network
Evropská soudní síť (občanské a obchodní věci)

1 Je třeba se obracet na obecný soud nebo na zvláštní, specializovaný soud (například pracovní soud)?

Ve Finsku řeší občanskoprávní žaloby obecné soudy. Specializované soudy pak představují buď odvolací instanci, nebo se zabývají jinými věcmi než věcmi, s nimiž se na soudy obracejí jednotliví občané.

2 Kdy jsou příslušné obecné soudy (tj. kdy jde o soudy, které jsou příslušné u daných věcí), jak mohu zjistit, na který soud se mám obrátit?

2.1 Rozlišují se nižší a vyšší obecné civilní soudy prvního stupně (například okresní coby nižší a krajské coby vyšší), a pokud ano, který je příslušný k projednání mé věci?

Obecným soudem první instance příslušným pro občanskoprávní žaloby je ve Finsku okresní soud (käräjäoikeus). Odvolací instancí jsou obecně odvolací soudy (hovioikeus).

2.2 Místní příslušnost (je pro mou věc příslušný soud města A, nebo města B?)

2.2.1 Základní pravidla místní příslušnosti

Základním pravidlem je, že se žaloba podává u obecného soudu první instance v místě bydliště žalovaného. To se týká i situací, kdy je žalovanou stranou právnická osoba. Jen malá menšina žalob se řeší jinde.

2.2.2 Výjimky ze základního pravidla

2.2.2.1 Kdy si mohu vybrat mezi soudem v místě bydliště žalovaného (soud určený podle základního pravidla) a jiným soudem?

Je to možné v následujících věcech:

Žaloby týkající se rozvodu, ukončení nemanželského svazku nebo platnosti manželství nebo rozdělení jmění za okolností jiných, než je úmrtí jednoho z manželů, lze podat u soudu první instance, v jehož obvodu má bydliště nebo pobyt jeden z manželů.

Žalobu týkající se aktivit poboček, oddělení, zastoupení nebo jiných obdobných provozoven právnické osoby nebo aktivit provozovny podnikající fyzické osoby, v nichž je tato právnická nebo fyzická osoba žalovanou stranou, lze také podat u soudu první instance, v jehož obvodu se dotčená provozovna nachází.

Žalobou podanou spotřebitelem proti obchodníkovi na základě právních předpisů v oblasti ochrany spotřebitele se rovněž může zabývat soud první instance, v jehož obvodu se nachází bydliště nebo pobyt dotčeného spotřebitele.

Obchodní soud (markkinaoikeus) je soudem první instance, který projednává spory, návrhy a žaloby týkajících se práv průmyslového vlastnictví a autorských práv.

Žalobu týkající se pracovních smluv je také možné podat u soudu první instance, v jehož obvodu se práce, která je předmětem dané smlouvy, obvykle vykonává. V případech, kdy se práce obecně nevykonává v témže obvodu, v němž se nachází dotčená provozovna zaměstnavatele, může žalobu podanou proti zaměstnavateli zaměstnancem projednat i soud první instance v soudním, v jehož obvodu se nachází tato provozovna.

Žaloby týkající se náhrady škody a deliktní odpovědnosti lze rovněž podat u soudu první instance, v jehož obvodu došlo k protiprávnímu jednání nebo nedbalosti, na jejímž základě se žaloba podává, nebo kde v důsledku tohoto jednání vznikla škoda. Uvedené typy žalob lze rovněž podat u soudu první instance v soudním obvodu, v jehož obvodu se nachází bydliště nebo pobyt žalobce, a to pokud se žaloba opírá o zákon o pojištění odpovědnosti z provozu motorových vozidel (liikennevakuutuslaki), zákon o újmě způsobené nesprávným lékařským zákrokem (potilasvahinkolaki), zákon o odpovědnosti za výrobky (tuotevastuulaki), zákon o pojištění proti škodám na životním prostředí (laki ympäristövahinkovakuutuksesta) nebo zákon o odpovědnosti z provozu železniční dopravy (raideliikennevastuulaki).

Žalobu týkající se nemovitého majetku je rovněž možné podat u soudu první instance, v jehož obvodu se dotčená nemovitost nachází.

Žalobu týkající se výživného lze také podat u soudu první instance, v jehož obvodu se nachází bydliště či pobyt žalobce nebo vyživované osoby.

Pro přeshraniční věci mohou platit pravidla soudní příslušnosti stanovená v právních předpisech EU nebo mezinárodních smlouvách.

2.2.2.2 Kdy musím zvolit jiný soud než soud v místě bydliště žalovaného (soud určený použitím základního pravidla?

Soud v místě bydliště žalovaného není příslušným soudem vždy. Uvést lez například následující případy:

Žalobu týkající se určení otcovství je třeba podat u soudu první instance, v jehož obvodě se nachází bydliště nebo pobyt matky dítěte nebo dotčeného dítě samotného. Žalobu týkající se zrušení otcovství je třeba podat u soudu první instance, v jehož obvodě má bydliště dotčené dítě.

Žaloba týkající se svěření dítěte do péče a práva na styk s ním jen nutné podat u soudu první instance, v jehož obvodě se nachází bydliště dotčeného dítěte.

Žaloba ve věci výkonu rozhodnutí týkajících se svěření dítěte do péče a práva na styk s ním musí být podána u soudu první instance, v jehož obvodu se nachází bydliště nebo dočasný pobyt dotčeného dítěte nebo žalovaného.

Žaloba týkající se ustanovení opatrovníků či ukončení opatrovnictví nebo omezení způsobilosti k právním úkonům či zrušení nebo úpravy takovýchto omezení musí být podána u soudu první instance, v jehož obvodu se nachází bydliště osoby, jejíž způsobilost k právním úkonům se omezuje.

Žaloba týkající se potvrzení adopce musí být podána u soudu první instance, v jehož obvodu se nachází bydliště nebo pobyt dotčeného adoptivního rodiče.

Žaloba týkající se dědictví a pozůstalosti musí být podána u soudu první instance, v jehož obvodu se nachází bydliště nebo pobyt dotčeného zůstavitele osoby.

2.2.2.3 Mohou si strany samy určit soud, který by za normálních okolností nebyl příslušný?

V případě sporný občanskoprávních řízení (nikoliv však u řízení nesporných) si mohou účastníci řízení za určitých podmínek zvolit jiný soud než ten, který by byl za normálních okolností příslušný (soud první instance).

Právo spotřebitelů, zaměstnanců či vyživovaných osob či osob, které si výživné nárokují, podat žalobu u soudu příslušného podle občanského soudního řádu (oikeudenkäymiskaari) nelze omezit žádnými dohodami o příslušnosti soudů, a to s výjimkou případů, kdy k takovéto dohodě dojde až poté, co ke sporu došlo.

Dohoda o příslušnosti musí být písemná, přičemž tato dohoda se může týkat pouze konkrétního sporu, nebo se vztahovat na všechny případné další spory vyplývající z daného právního vztahu.

3 Pokud je dána příslušnost specializovaných soudů, jak zjistím, na který z nich se mám obrátit?

Obchodní soud je jako soud první instance příslušný projednávat spory, návrhy a žaloby týkajících se práv průmyslového vlastnictví a autorských práv. V ostatních případech se soustava speciálních soudů ve Finsku pro soudní spory využívá pouze ve výjimečných případech.

Odkazy

Finské soudy (anglicky)

Poslední aktualizace: 19/04/2024

Za originální verzi stránky (v jazyce daného členského státu) odpovídá příslušné kontaktní místo Evropské soudní sítě. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. ESS-O ani Evropská komise neodpovídá ani neručí za informace a data, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.