Který soud je příslušný?

Francie
Obsah zajišťuje
European Judicial Network
Evropská soudní síť (občanské a obchodní věci)

1 Je třeba se obracet na obecný soud nebo na zvláštní, specializovaný soud (například pracovní soud)?

Francouzská struktura soudů zahrnuje koexistenci soustavy dvou druhů soudů: správních soudů a obecných soudů.

Každá kategorie se skládá ze třístupňové soustavy.

V první kategorii tedy rozsudky vynáší obecné správní soudy (tribunaux administratifs) a různé specializované správní soudní orgány, tato rozhodnutí je možné napadnout před správními odvolacími soudy (cours administratives d'appel). Nakonec mohou být rozsudky odvolacích správních soudů předmětem přezkumu Státní radou (Conseil d’Etat).

V druhé kategorii vynáší rozsudky v prvním stupni obecné soudy prvního stupně (tribunaux de grande instance), spolu s dalšími soudy, jejichž jurisdikci stanoví zákon. Tato rozhodnutí mohou lze napadnout u odvolacích soudů složených z několika komor (občanskoprávní (civile), pro sociální záležitosti (sociale), obchodní (commerciale), trestní (criminelle)). Rozsudky odvolacích soudů lze napadnout opravným prostředkem u Kasačního soudního dvůra (ten se skládá z několika komor strukturovaných kolem oblastí působnosti odvolacích soudů).

Kategorie soudů jsou členěny takto:

Správní soudy:

 • Státní rada (Conseil d’État) (1),
 • odvolací správní soudy (Cours administratives d’appel) (8),
 • správní soudy (Tribunaux administratifs) (42).

Obecné soudy:

 • Kasační soudní dvůr (Cour de cassation) (1),
 • odvolací soudy (Cours d’appel) (36),
 • Nejvyšší odvolací soud (Tribunal supérieur d’appel) (1),
 • krajské soudy (Tribunaux de grande instance) (164) [z nichž 16 má příslušnost pro obchodní věci],
 • zvláštní krajské soudy (Tribunaux de première instance) (4) [z nichž 2 mají příslušnost pro obchodní věci],
 • soudy pro záležitostí dětí (Tribunaux pour enfants) (155),
 • soudy pro záležitosti sociálního zabezpečení (Tribunaux des affaires de sécurité sociale) (114),
 • okresní soudy (Tribunaux d’instance) (307),
 • soudy pro pracovní věci (Conseils de prud’hommes) (210),
 • zvláštní soudy pro pracovní věci (Tribunaux du travail) (6),
 • obchodní soudy (Tribunaux de commerce) (134).

Věcná příslušnost obecných soudů je:

 • Okresní soud rozhoduje nejběžnější spory. Projednává v zásadě všechny žaloby, které se týkají částek do výše 10 000 EUR. Je zároveň příslušný rozhodnout určité specifické spory (nezaplacené nájemné, obstavení výdělku, volby do podnikových orgánů, spotřebitelský úvěr).
 • Obchodní soud je příslušný rozhodovat spory mezi podnikateli, úvěrovými institucemi nebo mezi nimi navzájem a  spory týkající se obchodních společností, jakož i  spory, které se týkají obchodních transakcí mezi jakýmikoliv osobami, a pro finanční obtíže obchodních podniků (likvidace a soudní narovnání atd).
 • Soudy pro věci pachtu (tribunaux paritaires des baux ruraux) jsou příslušné rozhodovat spory mezi nájemci a vlastníky zemědělských nemovitostí (pacht půdy, naturální pacht atd.)
 • Soud pro pracovní věci je příslušný rozhodovat všechny spory vzniklé mezi zaměstnanci a zaměstnavateli v rámci konkrétní pracovní smlouvy.
 • Až do data stanoveného dekretem a nejpozději do 1. ledna 2019 je soud pro záležitosti sociálního zabezpečení příslušný rozhodovat spory, které vznikají při uplatňování právních a správních předpisů ohledně sociálního zabezpečení a zemědělského vzájemného pojištění; od data stanoveného dekretem a nejpozději od 1. ledna 2019 budou tyto spory spadat pod zvlášť určené krajské soudy.
 • Až do data stanoveného dekretem a nejpozději do 1. ledna 2019 rozhoduje soud pro spory týkající se pracovní neschopnosti (tribunal du contentieux de l'incapacité) spory týkající stavu nebo stupně invalidity, stavu trvalé pracovní neschopnosti a pracovní neschopnosti; od data stanoveného dekretem a nejpozději od 1. ledna 2019 budou tyto spory spadat pod zvlášť určené krajské soudy.
 • Soud pro vojenské důchody (tribunal des pensions militaires) rozhoduje spory týkajících se vojenských důchodů.

2 Kdy jsou příslušné obecné soudy (tj. kdy jde o soudy, které jsou příslušné u daných věcí), jak mohu zjistit, na který soud se mám obrátit?

2.1 Rozlišují se nižší a vyšší obecné civilní soudy prvního stupně (například okresní coby nižší a krajské coby vyšší), a pokud ano, který je příslušný k projednání mé věci?

Rozdělení příslušnosti mezi krajské soudy, okresní soudy a místní soudy (juridictions de proximité) je uvedeno výše, přičemž poznamenáváme, že pokud není příslušnost přesně určena jinému soudnímu orgánu, pak je obecným soudem krajský soud.

 • okresní soudy mají příslušnost rozhodovat spor, jehož hodnota nepřesahuje 10 000 EUR, bez omezení hodnoty sporu pak ve věcech, jako je spotřební právo, poručenství dospělých osob, bytové pronájmy.
 • krajské soudy jsou příslušné pro všechny ostatní občanskoprávní spory, které nespadají pod jiné soudní orgány, a zejména pak v rodinných věcech.

2.2 Místní příslušnost (je pro mou věc příslušný soud města A, nebo města B?)

2.2.1 Základní pravidla místní příslušnosti

V zásadě je příslušným soudem soud v místě, kde pobývá žalovaný. Účelem tohoto pravidla je chránit žalovaného, neboť se předpokládá, že se bude hájit snadněji před soudem, který je nejblíže jeho bydlišti.

Pokud je žalovaný fyzickou osobou, pak soudem je soud v místě jeho bydliště nebo v jeho místě pobytu. U právnické osoby (společnosti, sdružení) je to místo, kde je zřízena, obecně místo sídla společnosti. Stává se, že souzená hlavní provozovna je oddělena od sídla společnosti. V takovém případě je možné se obrátit na soud v místě sídla hlavní provozovny. U velkých společností, které mají několik poboček, se lze obrátit na soud, který je v místě jedné z těchto poboček.

2.2.2 Výjimky ze základního pravidla

2.2.2.1 Kdy si mohu vybrat mezi soudem v místě bydliště žalovaného (soud určený podle základního pravidla) a jiným soudem?
 • Smlouvy: žalobce může podat žalobu k soudu buď v místě bydliště žalovaného, nebo, podle povahy smlouvy, v místě dodání věci nebo v místě provedení poskytnuté služby.
 • Deliktní odpovědnost nebo uplatnění nároku na náhradu škody v rámci trestního řízení: žaloba lze podat soudu, v místě pobytu žalovaného, nebo k soudu v místě, kde byla škoda způsobena nebo kde nastala škodná událost.
 • Nemovitosti: žalobce může podat žalobu k soudu v místě, kde se nachází nemovitost.
 • Výživné a příspěvku na náklady domácnosti: žalobce má na výběr mezi soudem v místě, kde pobývá žalovaný, a soudem v místě, kde pobývá oprávněný, tedy u  soudu v místě, kde žalobce žije.
 • Spotřebitelské spory: spotřebitel se může obrátit dle své volby na soud v místě, kde pobýval v době uzavření smlouvy, nebo v době vzniku škodné události.
2.2.2.2 Kdy musím zvolit jiný soud než soud v místě bydliště žalovaného (soud určený použitím základního pravidla?
 • Spory o výživné nebo o vyrovnávací příspěvek: příslušným soudem je soud v místě, kde bydlí oprávněný manžel nebo rodič, který je hlavním zajišťovatelem péče o děti, a to i zletilé.
 • Rozvod: příslušným soudem je soud v místě, kde žije rodina. Pokud manželé mají odlišné bydliště, pak příslušným soudem je soud v místě, kde bydlí děti. Nemají-li manželé děti, pak příslušným soudem je soud v místě, kde bydlí žalovaný.
 • Dědictví: příslušným soudem je soud v místě, které bylo posledním bydlištěm zůstavitele.
 • Nemovitosti: příslušným soudem je soud v místě, kde se nachází nemovitost.
 • Nájem: příslušným soudem je soud v místě, kde se nachází nemovitost.
2.2.2.3 Mohou si strany samy určit soud, který by za normálních okolností nebyl příslušný?

Všechny specializované soudy mají výlučnou příslušnost a otázku příslušnosti musí soud zkoumat z úřední povinnosti. Jediná možnost obrátit se na soud, který by nebyl běžně příslušný, existuje mezi krajským soudem a okresním soudem ve věcech, v nichž nemají výlučnou příslušnost.

V zásadě každé ujednání ve smlouvě, které se odchyluje od místní a věcné příslušnosti, je neplatné, ledaže by šlo o smlouvy uzavřené mezi dvěma podnikateli za podmínky, že toto ujednání je nepochybné.

3 Pokud je dána příslušnost specializovaných soudů, jak zjistím, na který z nich se mám obrátit?

 • Obchodní soud: v zásadě je příslušným soudem soud v místě, kde pobývá žalovaný. Deliktní odpovědnost: příslušným soud je soud v místě škodné události nebo ten, v jehož soudním obvodu škoda vznikla.
 • Soud pro věci pachtu: příslušným soudem je soud v místě, kde se nachází nemovitost.
 • Soud pro pracovní věci: zaměstnanec se může obrátit na soud v místě, kde se nachází provozovna, ve které vykonává svou práci, nebo v místě, kde má sídlo společnost či podnik, který ho zaměstnává. Pokud práce probíhá mimo jakoukoliv provozovnu: je třeba se obrátit na soud v bydlišti zaměstnance.
 • Soud pro záležitosti sociálního zabezpečení (až do data stanoveného dekretem a nejpozději do 1. ledna 2019): v zásadě je příslušným soudem soud, v jehož obvodu se nachází bydliště příjemce či dotčeného zaměstnavatele nebo sídlo žalované organizace v případě sporu mezi organizacemi, které mají své sídlo v odlišných soudních obvodech.

Související odkazy

Internetové stránky Ministerstva spravedlnosti

Internetové stránky Legifrance

Poslední aktualizace: 23/07/2018

Za originální verzi stránky (v jazyce daného členského státu) odpovídá příslušné kontaktní místo Evropské soudní sítě. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. ESS-O ani Evropská komise neodpovídá ani neručí za informace a data, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.