V oblasti občanskoprávní budou podle práva EU pokračovat probíhající řízení a řízení zahájená před koncem přechodného období. Portál e-Justice bude na základě vzájemné dohody se Spojeným královstvím uchovávat příslušné informace týkající se Spojeného království do konce roku 2024.

Který soud je příslušný?

Gibraltar
Obsah zajišťuje
European Judicial Network
Evropská soudní síť (občanské a obchodní věci)

1 Je třeba se obracet na obecný soud nebo na zvláštní, specializovaný soud (například pracovní soud)?

Většina řízení v občanských nebo obchodních věcech by měla být zahájena u Nejvyššího soudu Gibraltaru (Supreme Court of Gibraltar). Nejvyšší soud je rozdělen na různé jurisdikce, avšak vzhledem k velikosti Gibraltaru existuje pouze jedna podatelna. (Nižší/smírčí soud (Magistrates Court) má omezenou pravomoc v některých rodinných věcech.)

V případě některých záležitostí týkajících se pracovního práva může být žaloba podána u pracovního soudu. Jiné specializované tribunály jsou zřízeny například v oblastech, jako je duševní zdraví, odvolání proti vyměření daně z příjmů a odvolání proti rozhodnutím týkajícím se sociálního zabezpečení.

Další informace lze získat na Nejvyšším soudu: Supreme Court Registry, 277 Main Street, Gibraltar, tel. č. (+350) 200 75608.

2 Kdy jsou příslušné obecné soudy (tj. kdy jde o soudy, které jsou příslušné u daných věcí), jak mohu zjistit, na který soud se mám obrátit?

2.1 Rozlišují se nižší a vyšší obecné civilní soudy prvního stupně (například okresní coby nižší a krajské coby vyšší), a pokud ano, který je příslušný k projednání mé věci?

Občanské věci v zásadě projednává pouze Nejvyšší soud Gibraltaru. (Nižší/smírčí soud má omezenou pravomoc v některých rodinných věcech.)

2.2 Místní příslušnost (je pro mou věc příslušný soud města A, nebo města B?)

2.2.1 Základní pravidla místní příslušnosti

Vzhledem k velikosti Gibraltaru otázka místní příslušnosti nevyvstává.

2.2.2 Výjimky ze základního pravidla

2.2.2.1 Kdy si mohu vybrat mezi soudem v místě bydliště žalovaného (soud určený podle základního pravidla) a jiným soudem?

Na Gibraltaru existuje pouze jeden Nejvyšší soud.

2.2.2.2 Kdy musím zvolit jiný soud než soud v místě bydliště žalovaného (soud určený použitím základního pravidla?

Na Gibraltaru existuje pouze jeden Nejvyšší soud.

2.2.2.3 Mohou si strany samy určit soud, který by za normálních okolností nebyl příslušný?

Na Gibraltaru existuje pouze jeden Nejvyšší soud.

3 Pokud je dána příslušnost specializovaných soudů, jak zjistím, na který z nich se mám obrátit?

Specializované tribunály jsou zřízeny zákonem. Pokud zvažujete podání žaloby specializovanému tribunálu, měli byste si vyžádat radu od místního právního zástupce v poradně pro občany.

Poslední aktualizace: 15/09/2021

Za originální verzi stránky (v jazyce daného členského státu) odpovídá příslušné kontaktní místo Evropské soudní sítě. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. ESS-O ani Evropská komise neodpovídá ani neručí za informace a data, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.