Který soud je příslušný?

Řecko
Obsah zajišťuje
European Judicial Network
Evropská soudní síť (občanské a obchodní věci)

1 Je třeba se obracet na obecný soud nebo na zvláštní, specializovaný soud (například pracovní soud)?

Pro projednávání většiny občanskoprávních a obchodních sporů jsou v Řecku příslušné obecné civilní soudy. Ve výjimečných případech jsou v rámci civilních soudů ve velkých městech na základě zvláštních zákonů zřízeny specializované komory, které mají výlučnou příslušnost projednávat konkrétní spory v závislosti na své právní specializaci. Těmito komorami jsou: komory pro spory z ochranných známek Společenství v Aténách a Soluni a komora pro spory v oblasti námořního práva v Piraeu.

2 Kdy jsou příslušné obecné soudy (tj. kdy jde o soudy, které jsou příslušné u daných věcí), jak mohu zjistit, na který soud se mám obrátit?

Ve většině případů se příslušnost soudů stanoví podle hodnoty předmětu sporu. Při odhadování hodnoty předmětu sporu se bere v úvahu nárok uvedený v podané žalobě bez ohledu na případné vedlejší nároky. Pokud je v rámci jedné žaloby uplatněno vícero nároků, jsou sečteny.

2.1 Rozlišují se nižší a vyšší obecné civilní soudy prvního stupně (například okresní coby nižší a krajské coby vyšší), a pokud ano, který je příslušný k projednání mé věci?

Věci, v kterých jsou příslušné civilní soudy, projednávají v prvním stupni okresní civilní soudy, které jsou jinak známy jako soudy pro drobné nároky (Irinodikia), samosoudci soudu prvního stupně (Monomeli Protodikia) a vícečlené senáty soudy prvního stupně (Polymeli Protodikia).

Příslušnost soudů pro drobné nároky se týká zejména a) všech sporů, které lze vyjádřit v peněžních jednotkách, kde hodnota sporu nepřekračuje dvacet tisíc eur (20 000 EUR), b) všechny spory bez ohledu na to, zda jsou hlavní nebo vedlejší, vyplývající z nájemní smlouvy, a to ve všech případech za předpokladu, že sjednaná výše měsíčního nájmu nepřekračuje šest set eur (600 EUR).

Příslušnost soudů pro drobné nároky se bez ohledu na hodnotu sporu vztahuje rovněž na většinu sporů týkajících se zemědělství, prodeje zvířat, majetkových sporů se sousedy, sporů vyplývajících ze smluv s provozovateli hotelů a podnikatelů v dopravě, nároky uplatněné spolky a družstvy vůči vlastním členům a naopak, nároky uplatněné advokáty za jejich služby u soudů prvního stupně a policejních soudů (Ptaismatodikia), stejně jako na práva, odměny nebo náklady svědků, tlumočníků, úředně stanovených správců nebo poručníků, kteří vypovídali u soudu nebo jím byli ustanoveni.

Samosoudce soudu prvního stupně je příslušný ve všech sporech, které lze vyjádřit v peněžních jednotkách, kde hodnota sporu překračuje dvacet tisíc eur (20 000 EUR), ale nepřekračuje dvě stě padesát tisíc eur (250 000 EUR).

Samosoudce soudu prvního je rovněž příslušný v těchto sporech, jejichž hodnota překračuje dvě stě padesát tisíc eur (250 000 EUR): spory vyplývající z nájemních smluv, pracovněprávní spory týkající se zaměstnanců nebo práce či předmětů vyrobených podnikateli nebo řemeslníky, spory vyplývající z kolektivních smluv mezi organizacemi sociálního zabezpečení a pojištěnými osobami, spory týkající se poplatků za právní služby, odměnu a náklady kromě výše uvedených, které se projednávají u soudů pro drobné nároky, spory týkající se osob zaměstnaných v právnické, lékařské nebo zdravotnické pozici nebo jako inženýři, chemici nebo makléři/zprostředkovatelé, nebo těch, kteří jsou jmenováni justičním orgánem, jako jsou soudní znalci, soudní rozhodci, odhadci, rozhodci, vykonavatelé závětí, správci pozůstalostí, správci podstaty, spory týkající se všech druhů nároků na odškodnění vyplývajících ze škod způsobených vozidlem, včetně nároků vyplývajících z pojistek vozidel, a všechny spory týkající se soudního napadnutí držby nebo užívání movitého či nemovitého majetku.

Samosoudce soudu prvního stupně je příslušný vždy bez ohledu na hodnotu, pokud jde o spory týkající se manželství, prohlášení manželství za neplatné, uznání existence či neexistence manželství, manželských vztahů v průběhu manželství a vyplývajících z manželství, včetně popírání otcovství, uznání existence či neexistence rodičovského vztahu nebo rodičovské odpovědnosti, uznání otcovství nemanželského dítěte, uznání existence či neexistence dobrovolného uznání nemanželského dítěte, zda je toto uznání neplatné nebo zda má dítě stejný status jako manželské dítě vzhledem k nastávající svatbě jeho rodičů a také včetně námitek proti dobrovolnému uznání, uznání existence nebo neexistence osvojení nebo jeho zrušení, a zda existuje nebo neexistuje poručenství. Taktéž se jedná o spory týkající se vyživovací povinnosti na základě manželství, rozvodu nebo příbuzenského vztahu, výkonu rodičovské odpovědnosti, rozporu mezi rodiči při jejich společném výkonu rodičovských práv, stejně jako komunikace mezi rodiči a ostatními příbuznými ve vzestupné linii s dítětem, organizace užívání společné domácnosti a rozdělení movitého majetku mezi manžely v případě ukončení sdílení společné domácnosti, spory týkající se vlastnictví podlaží v budově a spory týkající se zrušení rozhodnutí učiněných valnou hromadou spolku nebo družstva.

Vícečlenný senát soudu prvního stupně je příslušný ve všech sporech, ve kterých nejsou příslušné soudy pro drobné nároky nebo samosoudce soudu prvního stupně.

2.2 Místní příslušnost (je pro mou věc příslušný soud města A, nebo města B?)

2.2.1 Základní pravidla místní příslušnosti

Místně příslušný je soud, v jehož obvodě má žalovaný bydliště.

Pokud nemá žalovaný bydliště v Řecku ani v zahraničí, bude příslušný soud, v jehož obvodě žalovaný přechodný pobyt. Není-li místo pobytu žalovaného známo, je příslušný soud, v jehož obvodě měl žalovaný své poslední bydliště v Řecku nebo – v případě absence bydliště – své poslední místo přechodného pobytu.

Stát spadá do příslušnosti soudu, v jehož obvodě má sídlo příslušný orgán, který má ze zákona zastupovat stát před soudem.

Pro právnické osoby, které jsou způsobilé být účastníky řízení, je příslušný soud, v jehož obvodě se nachází jejich sídlo nebo pobočka, pokud se spor týká této pobočky.

2.2.2 Výjimky ze základního pravidla

2.2.2.1 Kdy si mohu vybrat mezi soudem v místě bydliště žalovaného (soud určený podle základního pravidla) a jiným soudem?

Je-li příslušných více soudů, má žalobce právo výběru. Přednost mezi těmito soudy se stanovuje podle data podání žaloby.

Nemá-li soud věcnou či místní příslušnost, rozhodne se soud sám z moci úřední a určí, který soud je příslušný, a postoupí věc danému soudu. Právní důsledky podané žaloby se zachovají.

Smluvní spory

Spory týkající se existence nebo platnosti právní listiny sepsané během života osoby a všech z toho vyplývajících práv mohou být taktéž předloženy buď soudu v regionu, kde byla právní listina vyhotovena, nebo v regionu, kde má proběhnout plnění. Stejnému soudu mohou být předloženy spory týkající se náhrady škody vzniklé v důsledku neplnění druhé strany (záporný úrok) a náhrady škody vzniklé v důsledku pochybení při jednání.

Delikt

Spory vyplývající z deliktního jednání mohou být také předloženy soudu v místě, kde došlo nebo má dojít k události vedoucí ke vzniku škody.

Civilní žaloba

Civilní žalobu na náhradu škody a odškodnění za trestný čin a kompenzaci za nemajetkovou újmu nebo duševní újmu lze podat k trestnímu soudu jednajícím ve věci samé.

Záležitosti týkající se výživného, rozvodu a rodičovských práv a povinností

Manželské spory (spory týkající se vyživovací povinnosti na základě manželství, rozvodu nebo příbuzenského vztahu, výkonu rodičovské odpovědnosti, rozporů mezi rodiči při jejich společném výkonu rodičovské odpovědnosti, stejně jako komunikace mezi rodiči a ostatními příbuznými ve vzestupné linii s dítětem, organizace užívání společné domácnosti a rozdělení movitého majetku mezi manžely v případě ukončení sdílení společné domácnosti) lze také předložit soudu, v jehož obvodě se nachází poslední společné bydliště manželů.

Spory týkající se nároků na výživné lze také předložit soudu v místě bydliště nebo pobytu příjemce výživného.

2.2.2.2 Kdy musím zvolit jiný soud než soud v místě bydliště žalovaného (soud určený použitím základního pravidla?

Spory týkající se věcných práv k nemovitostem a spory vyplývající z nájmu nemovitostí spadají do výlučné příslušnosti soudu, v jehož obvodě se nemovitost nachází.

(Pokud se nemovitost nachází v obvodě s více než jedním soudem, má žalobce právo volby.)

Spory týkající se správy vykonávané na základě soudního příkazu spadají do výlučné příslušnosti soudu, který příkaz vydal.

Spory týkající se dědění spadají do výlučné příslušnosti soudu, v jehož obvodě měl zůstavitel bydliště nebo – v případě absence bydliště – přechodný pobyt v době úmrtí.

Pokud je s hlavní věcí spojená vedlejší věc, zejména vedlejší nárok nebo návrh na uplatnění záruky, budou tyto intervence a ostatní podobné návrhy spadat do výlučné příslušnosti soudu, který projednává hlavní věc.

Hlavní věci, které spolu souvisí, spadají do výlučné příslušnosti soudu, který projednával první věc.

Vícečlenný senát soudu prvního stupně, který projednává hlavní věc, je příslušný ve všech vedlejších věcech, které spadající do příslušnosti samosoudce soudu prvního stupně a okresního civilního soudu, a samosoudce soudu prvního stupně, který projednává hlavní věc, je příslušný ve všech vedlejší věcech, které spadají do příslušnosti okresního civilního soudu.

2.2.2.3 Mohou si strany samy určit soud, který by za normálních okolností nebyl příslušný?

Obecný soud prvního stupně, který nemá místní příslušnost, může na základě výslovné nebo tacitní dohody stran sporu nabýt příslušnosti, pokud se dané spory netýkají majetku. Výslovné dohody je nutné dosáhnout ve sporech, pro které platí výlučná příslušnost.

Tacitní dohoda se předpokládá, pokud se žalovaný dostaví k jednání a včas nevznese námitku nepříslušnosti.

Dohoda mezi stranami, na základě níž se obecný soud stane příslušným pro budoucí spory, je platná pouze tehdy, jestliže je učiněna písemně a odkazuje se na konkrétní právní vztah, z nějž budou spory vyplývat.

3 Pokud je dána příslušnost specializovaných soudů, jak zjistím, na který z nich se mám obrátit?

Pokud jde o speciální komory s pravomocí v oblasti ochranných známek Společenství a námořního práva: věcná příslušnost se stanovuje v souladu s pravidly obecných civilních soudů. Pokud jde o místní příslušnosti, a) komora úseku pro ochranné známky Společenství v Aténách je místně příslušná pro obvody odvolacích soudů v Aténách, Egejského moře, Dodekanech, na Korfu, na Krétě, v Lamii, Nafpliu, Patras a Piraeu, b) komora pro ochranné známky Společenství v Soluni je místně příslušná pro obvody odvolacích soudů v Soluni, západní Makedonii, Thrákii, Ioannině a Larisse, a c) komora pro námořní právo v Piraeu je příslušná pro celý kraj Attika.

Poslední aktualizace: 04/06/2018

Za originální verzi stránky (v jazyce daného členského státu) odpovídá příslušné kontaktní místo Evropské soudní sítě. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. ESS-O ani Evropská komise neodpovídá ani neručí za informace a data, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.