Který soud je příslušný?

Irsko
Obsah zajišťuje
European Judicial Network
Evropská soudní síť (občanské a obchodní věci)

1 Je třeba se obracet na obecný soud nebo na zvláštní, specializovaný soud (například pracovní soud)?

Občanskoprávní soudy v Irsku jsou příslušné k projednávání věcí, které zahrnují spory mezi fyzickými osobami, právnickými osobami nebo státem. Tyto spory se mohou týkat jakékoli záležitosti, od újmy způsobené automobilovou nehodou po neregulérní převzetí podniku. V občanskoprávních věcech žalobce žaluje žalovaného o kompenzaci způsobené újmy. Tato kompenzace mívá obvykle formu peněžité náhrady škody.

Soudy prvního stupně jsou okresní (District Court), obvodní (Circuit Court) a Vrchní (High Court) soud. Nejvyšší soud (Supreme Court) je příslušný projednávat pouze odvolání, s výjimkou určitých ústavních věcí. Odvolací soud je příslušný pouze k projednávání odvolání.

Obvodní a okresní soudy jsou soudy místně a omezeně příslušnými, tj. mohou řešit pouze věci, jejichž hodnota nepřevyšuje určitý limit a pokud strany mají místo bydliště nebo sídlo v dané zeměpisné lokalitě nebo pokud v dané zeměpisné lokalitě došlo k uzavření smlouvy. Odvolání proti rozhodnutí okresního soudu projednává obvodní soud a odvolání proti rozhodnutí obvodního soudu projednává Vrchní soud.

Soud pro drobné nároky je součástí okresního soudu, který řeší spory týkající se spotřebitelů, kdy požadovaná částka nepřesahuje 2 000 EUR. Příslušné řízení mohou využít i podnikatelé při sporu s jinými podnikateli.

Okresní soud projednává věci, které zahrnují pohledávky o hodnotě nepřesahující 15 000 EUR. Obvodní soud řeší nároky, které nepřesahují částku 75 000 EUR (60 000 EUR v případě žalob týkajících se újmy na zdraví). Je příslušný také pro řízení ve věcech rodinného práva, včetně rozvodu, rozluky nebo prohlášení manželství za neplatné. Vrchní soud projednává nároky, které přesahují částku 75 000 EUR (60 000 EUR v případě žalob týkajících se újmy na zdraví).

Spory týkající se pracovního práva řeší odvolací soud pro pracovněprávní spory (Employment Appeals Tribunal), který je nezávislým orgánem. Projednává široké spektrum sporů týkajících se zaměstnaneckých práv. V některých případech se může kterákoli strana odvolat k obvodnímu soudu, a to do šesti týdnů od rozhodnutí tohoto specializovaného soudu. Jestliže není k obvodnímu soudu podáno žádné odvolání a zaměstnavatel rozhodnutí neuplatní, může ministr práce, podnikání a inovací zahájit řízení u obvodního soudu jménem zaměstnance. Proti rozhodnutí vynesenému tímto specializovaným soudem se může kterákoli ze stran rovněž odvolat k Vrchnímu soudu, avšak jen z právních důvodů.

Obchodní soud (Commercial Court), který byl založen v roce 2004, je specializovanou divizí Vrchního soudu a řídí se zejména nařízením 63A řádu vyšších soudů. Řeší obchodní spory, kdy je hodnota nároku alespoň 1 milion EUR, spory týkající se duševního vlastnictví a odvolání proti soudnímu přezkumu regulačních rozhodnutí. Projednává také další věci, které soudce považuje za vhodné. Na projednání sporu Vrchním soudem není automatické právo. Závisí na uvážení soudce obchodního soudu. Soud využívá podrobný systém řízení věcí, který je navržen tak, aby racionalizoval přípravu přelíčení, eliminoval zbytečné náklady a zdržovací taktiku a zajišťoval úplné zveřejnění před přelíčením.

2 Kdy jsou příslušné obecné soudy (tj. kdy jde o soudy, které jsou příslušné u daných věcí), jak mohu zjistit, na který soud se mám obrátit?

2.1 Rozlišují se nižší a vyšší obecné civilní soudy prvního stupně (například okresní coby nižší a krajské coby vyšší), a pokud ano, který je příslušný k projednání mé věci?

Příslušný soud, u něhož se má nárok uplatnit v prvním stupni, se stanovuje dle povahy nároku (vyplývající ze smlouvy, občanskoprávního deliktu atd.) a hodnoty (viz výše).

Země rozdělena na 24 okresů a každému z nich je trvale přidělen alespoň jeden soudce. V případě dvou největších měst, tj. Dublinu a Corku, vyžaduje objem činnosti trvalé přidělení většího počtu soudců. Pokud jde o obvodní soudy, země je rozdělena na osm obvodů. Ke každému obvodu je přidělen jeden soudce obvodního soudu, s výjimkou obvodů Dublin a Cork, kterým je vzhledem k objemu činnosti přidělen větší počet soudců. Vrchní soud sídlí v Dublinu a řeší původní žaloby. Ve vymezeném období roku projednává rovněž žaloby ve věci újmy na zdraví a  zranění s následkem smrti v několika provinčních lokalitách. Vrchní soud dále zasedá v provinčních oblastech, aby projednával odvolání proti rozhodnutím obvodního soudu ve věcech občanského a rodinného práva.

Okresní soud je příslušný projednávat věci týkající se smluv, některých občanskoprávních deliktů, smluv o koupi na splátky a o prodeji na splátky, pronájmu, jako je vystěhování z důvodu neplacení nájemného a žaloby pro neoprávněné zadržení zboží, kdy hodnota nároku přesahuje limit 15 000 EUR. Okresní soud má rovněž širokou škálu pravomocí, pokud jde o vynucování rozhodnutí jakéhokoli soudu ohledně dluhu, udělení licencí, například licencí na prodej alkoholických nápojů, a rodičovské péče a vyživovacích povinností.

Obvodní soud je příslušný ve věcech smluvní nebo občanskoprávní odpovědnosti, v probačních záležitostech a ve věcech žalob na správu nemovitostí, žalob na majetek, opatření ve věci vystěhování nebo žádostí o nové smlouvy o pronájmu v případech založených na smlouvách o koupi na splátky a o prodeji na splátky, kdy hodnota této pohledávky nepřesahuje 75 000 EUR (60 000 EUR v případě žalob týkajících se újmy na zdraví). Obvodní soud má příslušnost pro řízení v oblasti rodinného práva (včetně rozluky, rozvodu a prohlášení manželství za neplatné) a příslušnost projednávat odvolání proti rozhodnutím rozhodců ve věci sporů, pokud jde o pronájem půdy podle právních předpisů týkajících se nájemních vztahů.

Občanskoprávní věci rozhoduje u obvodního soudu samosoudce bez poroty. Odvolání proti rozhodnutím okresního soudu se projednávají formou opětovného slyšení a rozhodnutí obvodního soudu je konečné a nelze proti němu podat další opravný prostředek.

Podle ústavy má Vrchní soud plnou originární příslušnost pro veškeré záležitosti, a to právní i faktické. To znamená, že je příslušný řešit všechny občanskoprávních věcí, ve kterých je žalovaný rezidentem v dané zemi, ve kterých byla v této zemi uzavřena údajná smlouva, ve kterých byl v této zemi spáchán údajný delikt nebo ve kterých se nemovitost, jež je předmětem řízení, nachází v dané zemi. Vrchní soud projednává odvolání proti rozhodnutím obvodního soudu a vykonává dohled nad obvodním soudem a ostatními nižšími soudy. Odvolání proti rozhodnutím Vrchního soudu projednává odvolací soud a nejvyšší soud, pokud nejvyšší soud uzná, že se jedná o záležitost obecného zájmu nebo v zájmu spravedlnosti. Proti rozhodnutí odvolacího soudu se lze odvolat k nejvyššímu soudu, pokud nejvyšší soud uzná, že se jedná o záležitost v obecném zájmu nebo v zájmu spravedlnosti.  Odvolání není projednáváno formou opětovného slyšení, ale vychází z přepisu důkazů v řízení v prvním stupni a z právních argumentů.

2.2 Místní příslušnost (je pro mou věc příslušný soud města A, nebo města B?)

2.2.1 Základní pravidla místní příslušnosti

Příslušný okresní nebo obvodní soud, u něhož se má občanskoprávní spor zahájit, se stanovuje podle místa, kde mají žalovaný nebo žalovaní obvyklé bydliště nebo kde vykonávají profesi, podnikání či povolání. Ve většině případů týkajících se smluv je příslušným okresem nebo obvodem okres či obvod, kde byla smlouva údajně uzavřena, v případě občanskoprávní odpovědnosti okres či obvod, kde byl údajný delikt spáchán, v případě řízení v rodinných věcech okres či obvod, kde má žalobce bydliště a v případech týkajících se pronájmu nebo vlastnického práva k nemovitosti okres či obvod, kde se nacházejí prostory či pozemky, jež jsou předmětem tohoto řízení.

2.2.2 Výjimky ze základního pravidla

2.2.2.1 Kdy si mohu vybrat mezi soudem v místě bydliště žalovaného (soud určený podle základního pravidla) a jiným soudem?

Neuplatňuje se

2.2.2.2 Kdy musím zvolit jiný soud než soud v místě bydliště žalovaného (soud určený použitím základního pravidla?

Neuplatňuje se

2.2.2.3 Mohou si strany samy určit soud, který by za normálních okolností nebyl příslušný?

Neuplatňuje se

3 Pokud je dána příslušnost specializovaných soudů, jak zjistím, na který z nich se mám obrátit?

Na internetové stránce Soudní služby Irska - Courts Service of Ireland je uvedeno souhrnné vysvětlení soustavy soudů v této zemi. Pro účely informování veřejnosti byla také vydána informační brožura s názvem Explaining the Courts. Podrobnější údaje o soustavě soudů lze získat od úřadu Citizens Information Board, což je zákonem vytvořený subjekt podporující poskytování informací, rad a pomoci veřejnosti ohledně široké škály veřejných a sociálních služeb. Tento úřad provozuje internetovou stránku, telefonní linku a rozsáhlou síť poradenských středisek v celé zemi.

Související odkazy

Soudní služba – Irsko

http://www.citizensinformation.ie/

Poslední aktualizace: 12/04/2023

Za originální verzi stránky (v jazyce daného členského státu) odpovídá příslušné kontaktní místo Evropské soudní sítě. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. ESS-O ani Evropská komise neodpovídá ani neručí za informace a data, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.