Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
K dispozici jsou již tyto aktualizované překlady
Swipe to change

Který soud je příslušný?

Itálie
Obsah zajišťuje
European Judicial Network
Evropská soudní síť (občanské a obchodní věci)

1 Je třeba se obracet na obecný soud nebo na zvláštní, specializovaný soud (například pracovní soud)?

Některé občanské spory musí projednávat specializované soudy. Spory týkající se zemědělských záležitostí projednávají zvláštní senáty běžných soudů a spory týkající se obchodních a podnikových záležitostí projednává obchodní soud (tribunale delle imprese). K dalším specializovaným soudům patří soud pro mladistvé a soud pro věci v oblasti veřejného zásobování vodou. Ve všech ostatních případech projednávají občanské žaloby běžné soudy, které však mohou používat zvláštní postupy, například v pracovněprávních sporech a sporech týkajících se nájmu.

2 Kdy jsou příslušné obecné soudy (tj. kdy jde o soudy, které jsou příslušné u daných věcí), jak mohu zjistit, na který soud se mám obrátit?

Příslušný soud je určen na základě územní příslušnosti – „obecným soudem pro fyzické osoby“ (foro generale delle persone fisiche) je soud v místě, kde má žalovaný bydliště; nebo na základě hodnoty nároku – kdy bude žalobu projednávat smírčí soudce (giudice di pace), nebo běžný soud neboli tribunál (tribunale); nebo na základě sporné věci – určité věci rozhodují zvláštní soudy bez ohledu na hodnotu: například návrhy na prohlášení manželství za neplatné posuzuje běžný soud zasedající v senátu.

2.1 Rozlišují se nižší a vyšší obecné civilní soudy prvního stupně (například okresní coby nižší a krajské coby vyšší), a pokud ano, který je příslušný k projednání mé věci?

Příslušný soud je určen na základě územní příslušnosti – „obecným soudem pro fyzické osoby“ (foro generale delle persone fisiche) je soud v místě, kde má žalovaný bydliště; nebo na základě hodnoty nároku – kdy bude žalobu projednávat smírčí soudce (giudice di pace), nebo běžný soud neboli tribunál (tribunale); nebo na základě sporné věci – určité věci rozhodují zvláštní soudy bez ohledu na hodnotu: například návrhy na prohlášení manželství za neplatné posuzuje běžný soud zasedající v senátu.

2.2 Místní příslušnost (je pro mou věc příslušný soud města A, nebo města B?)

K určení soudu prvního stupně, který má místní příslušnost, je třeba ověřit město, v němž má žalovaný obvyklé nebo trvalé bydliště, tj. určit „obecný soud pro fyzické osoby“, nebo určit soud v jiném místě, může-li mít tento soud v určitých věcech alternativní příslušnost, například ve sporech týkajících se smluvních povinností je to soud v místě, kde dotyčná povinnost vznikla.

Pro některé spory existují speciální soudy s výlučnou příslušností. Ve spotřebitelských sporech je příslušným soudem soud v místě obvyklého nebo trvalého bydliště spotřebitele a ve sporech týkajících se práv k nemovitostem a soudního vystěhování nebo nabytí detence je příslušným soudem soud v místě, kde se nachází dotyčná nemovitost.

2.2.1 Základní pravidla místní příslušnosti

Pro fyzické osoby je příslušným soudem obvykle soud v místě bydliště (residenza) nebo trvalého pobytu (domicilio) žalovaného, nebo jsou-li tato místa známa, soud v místě pobytu (dimora). Nemá-li žalovaný bydliště, trvalý pobyt či místo pobytu v Itálii, nebo není-li místo pobytu známo, je příslušným soudem soud v místě bydliště žalobce.

U právnické osoby je příslušným soudem soud v místě, kde se nachází její sídlo nebo (podle volby žalobce) provozovna a zástupce zmocněný jednat jejím jménem. Partnerství bez právní subjektivity, sdružení a výbory mají své sídlo v místě, kde obvykle vykonávají svou činnost.

2.2.2 Výjimky ze základního pravidla

Výjimkami z pravidla týkajícího se obecného soudu jsou soudy s výlučnou příslušností, například v případě spotřebitelských sporů, kdy je příslušným soudem soud v místě bydliště spotřebitele.

2.2.2.1 Kdy si mohu vybrat mezi soudem v místě bydliště žalovaného (soud určený podle základního pravidla) a jiným soudem?

V některých případech je možné volit mezi obecným soudem a alternativním soudem. Například kromě obecného soudu pro fyzické nebo právnické osoby se žalobce může rozhodnout, že se obrátí na jiný soud, který si lze zvolit v případech nároků vůči určitým osobám (diritti di obbligazione): v těchto případech si žalobce může zvolit obecný soud, nebo se obrátit na soud v místě, kde vznikla dotyčná povinnost (dotyčná povinnost může být smluvní nebo mimosmluvní), nebo soud v místě, kde má být povinnost splněna (článek 20 občanského soudního řádu).

2.2.2.2 Kdy musím zvolit jiný soud než soud v místě bydliště žalovaného (soud určený použitím základního pravidla?

Tak tomu je v případě, má-li soud výlučnou příslušnost. Například v případě soudního vystěhování nebo sporů týkajících se majetkových práv je to soud, v jehož obvodu se nachází nemovitost; jiným příkladem jsou spotřebitelské spory, kdy je příslušným soudem vždy soud v místě bydliště spotřebitele.

2.2.2.3 Mohou si strany samy určit soud, který by za normálních okolností nebyl příslušný?

Neexistuje-li výlučná povinná příslušnost (např. místní příslušnost ve věcech týkajících se nemovitostí), mohou se strany dohodnout na jiném soudu (článek 20 občanského soudního řádu).

3 Pokud je dána příslušnost specializovaných soudů, jak zjistím, na který z nich se mám obrátit?

Podle povahy sporu budou mít příslušnost běžné soudy, které projednávají věci týkající se osobních práv a nároků, nebo zvláštní soudy, které projednávají věci týkající se oprávněných zájmů při jednání s orgány veřejné moci nebo jiné zvláštní záležitosti (např. správní, účetní, daňový soud).

V systému běžných soudů rozhoduje předmět sporu o tom, zda bude věc rozhodována specializovaným oddělením nebo samosoudcem. Například spory týkající se společností projednává obchodní soud.

Související odkazy

http://www.giustizia.it/

Související přílohy

Občanský soudní řád, články 1–30bis PDF (125 Kb) it

Poslední aktualizace: 24/09/2020

Za originální verzi stránky (v jazyce daného členského státu) odpovídá příslušné kontaktní místo Evropské soudní sítě. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. ESS-O ani Evropská komise neodpovídá ani neručí za informace a data, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.