Který soud je příslušný?

Lucembursko
Obsah zajišťuje
European Judicial Network
Evropská soudní síť (občanské a obchodní věci)

1 Je třeba se obracet na obecný soud nebo na zvláštní, specializovaný soud (například pracovní soud)?

V občanských a obchodních věcech se v Lucemburském velkovévodství za obecný soud považuje obvodní soud (tribunal d’arrondissement). Soudní obvody jsou dva: Lucemburk a Diekirch, a v každém z nich sídlí obvodní soud.

Obvodní soud je příslušný ve všech občanských a obchodních věcech, u nichž není zákonem stanovena příslušnost jiného soudu.

Na rozdíl od některých jiných zemí neexistuje žádný specializovaný soud pro obchodní věci. Obchodní věci projednávají specializované senáty obvodního soudu, tyto věci jsou však projednávány ve zjednodušeném řízení.

Specializované soudy jsou příslušné zejména v těchto věcech:

 • drobné nároky: je-li hodnota sporu nižší než 15 000 EUR, projednávají je soudci smírčích soudů (justices de paix). V Lucemburském velkovévodství jsou takovéto soudy tři, a to ve městech Lucemburk, Esch-sur-Alzette a Diekirch, a každý z nich má svou místně vymezenou příslušnost,
 • pracovněprávní věci: ve věcech týkajících se pracovních smluv je příslušný pracovní soud (tribunal du travail). V Lucemburském velkovévodství jsou takovéto pracovní soudy tři, a to ve městech Lucemburk, Esch-sur-Alzette a Diekirch, a každý z nich má svou místně vymezenou příslušnost. V praxi zasedá pracovní soud v prostorách smírčího soudu,
 • nájemní smlouvy: ve sporech týkajících se nájemních smluv je příslušný smírčí soudce (juge de paix), a to bez ohledu na hodnotu sporu. Pokud se spor týká výše nájemného, je nutné obrátit se před zahájením soudního řízení na komisi pro nájmy (commission des loyers) pro danou obec,
 • sousedské spory: většina sporů mezi sousedy se týká práva cesty nebo sporů ohledně hranice pozemku a tyto spory spadají do příslušnosti smírčích soudců. Je-li však věc vážnější a požaduje-li se náhrada škody, je rozhodujícím faktorem výše částky, jíž se žaloba týká: je-li vyšší než 15 000 EUR, je příslušný obvodní soud,
 • věci týkající se sociálního zabezpečení: v těchto věcech je příslušná rozhodčí rada pro sociální zabezpečení (Conseil arbitral de la sécurité sociale). Tato rada sídlí v Lucemburku a je příslušná pro celé území státu,
 • věci týkající se předlužení: tyto věci projednávají smírčí soudci.

2 Kdy jsou příslušné obecné soudy (tj. kdy jde o soudy, které jsou příslušné u daných věcí), jak mohu zjistit, na který soud se mám obrátit?

2.1 Rozlišují se nižší a vyšší obecné civilní soudy prvního stupně (například okresní coby nižší a krajské coby vyšší), a pokud ano, který je příslušný k projednání mé věci?

V občanských a obchodních věcech s hodnotou sporu (bez úroků a nákladů) nepřevyšující 15 000 EUR rozhoduje smírčí soudce. Spory týkající se vyšších částek rozhodují obvodní soudy.

Obvodní soudy rozhodují vždy ve věcech, jejichž hodnotu nelze vyčíslit penězi, například v rodinných věcech.

2.2 Místní příslušnost (je pro mou věc příslušný soud města A, nebo města B?)

2.2.1 Základní pravidla místní příslušnosti

Základním pravidlem je, že příslušným soudem je soud v místě bydliště žalovaného. Toto pravidlo má chránit žalované, neboť je pro ně snazší hájit se u soudu, který se nachází co nejblíže místu jejich bydliště.

Je-li žalovaným fyzická osoba, příslušným soudem je soud v místě jejího bydliště nebo pobytu.

Na společnosti, sdružení atd. je možné podat žalobu nejen k soudu v místě jejich sídla, nýbrž také k soudu v místě, v němž mají pobočku nebo kancelář, za předpokladu, že v těchto případech je v daném místě přítomen zástupce, který je způsobilý jednat s třetími osobami, a že spor souvisí s činností, jíž se daná pobočka nebo kancelář zabývá.

2.2.2 Výjimky ze základního pravidla

2.2.2.1 Kdy si mohu vybrat mezi soudem v místě bydliště žalovaného (soud určený podle základního pravidla) a jiným soudem?
 • V oblasti smluvního práva: žalobce může podat žalobu buď v místě bydliště žalovaného, nebo, podle povahy smlouvy, v místě dodání zboží nebo poskytnutí služby.
 • V oblasti deliktní odpovědnosti nebo v případě adhezního řízení: žalobu lze podat k soudu v místě bydliště žalovaného, nebo k soudu v místě, kde došlo ke škodné události.
2.2.2.2 Kdy musím zvolit jiný soud než soud v místě bydliště žalovaného (soud určený použitím základního pravidla?
 • V těchto věcech:

1. návrhy na povolení uzavřít manželství v případě nezletilých osob, návrhy na prohlášení manželství za neplatné, návrhy na zrušení nebo obnovení odkladu uzavření manželství, podání námitek proti uzavření manželství a návrhy na zrušení těchto námitek;

2. návrhy týkající se manželských smluv a úpravy majetkových poměrů v manželství a návrhy na rozdělení společného jmění manželů;

3. návrhy týkající se příslušných práv a povinností manželů a příspěvků na náklady spojené s manželstvím nebo registrovaným partnerstvím;

4. zrušení registrovaného partnerství;

5. žaloby o výživné;

6. žaloby týkající se výkonu práva na styk, úpravy bydlení a příspěvku na podporu a výchovu dětí;

7. žaloby týkající se výkonu rodičovské zodpovědnosti, přičemž návrhy na odnětí rodičovské zodpovědnosti jsou vyloučeny;

8. rozhodnutí týkající se právní správy majetku nezletilých a rozhodnutí o opatrovnictví nezletilých osob;

9. návrhy na zákaz návratu osob vystěhovaných z domova podle § 1 odst. 1 pozměněného zákona ze dne 8. září 2003 o domácím násilí (loi modifiée du 8 septembre 2003 sur la violence domestique), návrhy na rozšíření tohoto zákazu podle § 1 odst. 2 téhož zákona a opravné prostředky podané proti těmto opatřením;

není-li stanoveno jinak, místně příslušným obvodním soudem je:

1. soud v místě bydliště rodiny;

2. pokud rodiče žijí odděleně, soud v místě bydliště rodiče, u něhož mají nezletilé děti obvyklé bydliště, je-li rodičovská odpovědnost vykonávána společně, nebo soud v místě bydliště rodiče, který vykonává rodičovskou odpovědnost sám;

3. v ostatních případech soud v místě bydliště osoby, která soudní řízení nezahájila.

V případě společných návrhů si strany zvolí soud v místě bydliště jedné z nich.

Pokud se však spor týká pouze výživného mezi manžely, příspěvku na podporu a výchovu dětí, příspěvku na náklady spojené s manželstvím nebo bezodkladných a předběžných opatření v případě zrušení registrovaného partnerství, může být příslušný soud v místě bydliště manžela/manželky či bývalého partnera/partnerky, jimž je vypláceno výživné, nebo rodiče, který vykonává hlavní péči o děti, a to i v případě, jsou-li dospělé.

Místní příslušnost se určuje podle místa bydliště ke dni podání žaloby, nebo ve věcech týkajících se rozvodu ke dni podání návrhu na zahájení řízení.

 • Žádosti o právní pomoc v souvislosti s právem péče o děti a právem na styk s dětmi: příslušný je soud, v jehož obvodu má dítě bydliště nebo domnělé bydliště.
 • Rozvod a rozluka a jejich důsledky: příslušný je soud, v jehož obvodu mají manželé společné místo bydliště, nebo není-li takového místa, v jehož obvodu má bydliště odpůrce, nebo v případě rozvodu na základě dohody jeden z manželů.
 • Dědické řízení: příslušný je soud v místě bydliště zůstavitele.
 • Nájemní smlouvy: příslušný je soud v místě, kde se nachází předmětná nemovitost.
 • Pracovněprávní věci: příslušný je soud v místě, kde se nachází dané pracoviště. Pokud však zaměstnavatel podá žalobu na zaměstnance, který žije v jiném členském státě, je v určitých případech příslušným soudem soud v místě bydliště zaměstnance.
2.2.2.3 Mohou si strany samy určit soud, který by za normálních okolností nebyl příslušný?

Lucemburské právo uznává platnost „doložky o volbě soudní příslušnosti“, která smluvním stranám umožňuje určit soud, jenž bude rozhodovat případný spor mezi nimi.

Takovéto doložky jsou obzvláště užitečné v případě sporů mezi stranami, které sídlí v různých členských státech, jelikož umožňují předem určit, před kterým soudem bude řešen případný spor. Podmínky platnosti těchto doložek v členských státech Evropské unie upravuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1215/2012 ze dne 12. prosince 2012.

Strany se mohou dohodnout rovněž na příslušnosti soudu v případě čistě vnitrostátních sporů. V takovémto případě mohou strany spor postoupit smírčímu soudci, který by za běžných okolností nebyl pro řešení daného sporu příslušný s ohledem na jeho hodnotu nebo pravidla místní příslušnosti. Strany se mohou buď výslovně dohodnout, nebo může shoda vyplynout ze skutečnosti, že se žalovaný dostaví k jednání a začne se obhajovat, aniž by před podáním žalobní odpovědi vznesl námitku nepříslušnosti soudu projednávajícího danou věc. Strany si však nemohou zvolit obvodní soud, který projedná jejich věc, jelikož pravidla příslušnosti podle hodnoty sporu představují nepominutelnou podmínku řízení.

Doložka o volbě soudní příslušnosti je platná pouze pod podmínkou, že s ní obě strany skutečně souhlasily. Tento souhlas musí být prokázán podle pravidel obecného práva.

Možnost stran zvolit si soud je v některých případech omezena zákonem. Například zákon o ochraně spotřebitele (loi sur la protection juridique du consommateur) stanoví, že doložky, jejichž cílem je zabránit spotřebiteli v přístupu k obecným soudům, jsou neplatné.

3 Pokud je dána příslušnost specializovaných soudů, jak zjistím, na který z nich se mám obrátit?

Specializované soudy, které existují v lucemburském právním řádu – pracovní soud, smírčí soud projednávající věci týkající se nájemních smluv, správní soud prvního stupně (tribunal administratif), rozhodčí rada pro sociální zabezpečení –, projednávají v prvním stupni všechny věci spadající do jejich příslušnosti bez ohledu na hodnotu sporu.

Například pro smírčí soud, který má podle obecného práva příslušnost pouze v případě sporů s hodnotou nižší než 15 000 EUR, toto omezení neplatí, jedná-li se o spor týkající se nájemních smluv.

Místní příslušnost:

 • Základní pravidlo místní příslušnosti

Ačkoliv příslušným soudem je v zásadě soud v místě bydliště žalovaného, v případě specializovaných soudů existují výjimky.

Například příslušným pracovním soudem není zpravidla soud v místě bydliště některého z účastníků řízení, nýbrž soud v místě, kde se nachází pracoviště. Obdobně musí být spor týkající se nájemní smlouvy předložen soudu v místě, kde se nachází pronajatá nemovitost.

Tato otázka nevyvstává v případě správního soudu prvního stupně nebo rozhodčí rady pro sociální zabezpečení, jelikož jejich místní příslušnost pokrývá celé území Lucemburského velkovévodství.

 • Výjimky ze základního pravidla

Příslušnost specializovaných soudů je dána a účastníci řízení si zpravidla nemohou zvolit jiný soud, než jaký určuje zákon.

Obecně řečeno, příslušnost v tomto ohledu bývá považována za nepominutelnou podmínku řízení (například v oblasti pracovního práva), což znamená, že soud je povinen i v případě, že strany nevznesou proti příslušnosti námitku, přezkoumat svou příslušnost. Jak je objasněno výše, výjimka z této zásady se týká smírčího soudce v případě, že hodnota sporu přesáhne částku, pro kterou je příslušný, a mezi stranami existuje výslovná nebo tichá dohoda. V tomto případě nemůže smírčí soudce převzetí příslušnosti odmítnout.

Související odkazy

http://www.legilux.lu/

https://justice.public.lu/fr.html

Související dokumenty

Organizace soudnictví (147 kb)  PDF (147 Kb) fr

Poslední aktualizace: 22/10/2021

Za originální verzi stránky (v jazyce daného členského státu) odpovídá příslušné kontaktní místo Evropské soudní sítě. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. ESS-O ani Evropská komise neodpovídá ani neručí za informace a data, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.