Který soud je příslušný?

Malta
Obsah zajišťuje
European Judicial Network
Evropská soudní síť (občanské a obchodní věci)

1 Je třeba se obracet na obecný soud nebo na zvláštní, specializovaný soud (například pracovní soud)?

Volba soudu záleží na povaze vaší věci. Naprostá většina občanskoprávních a obchodních věcí spadá do jurisdikce obecných občanskoprávních soudů, protože obchodní soud na Maltě neexistuje. Je zde několik zvláštních soudů, k nimž patří:

Průmyslový soud (Tribunal Industrijali) – projednává věci týkající se nezákonného ukončení pracovního poměru a diskriminačního nebo nezákonného zacházení na pracovišti.

Rada pro úpravu nájmů (Bord tal-Kera) projednává věci týkající se změn podmínek nájemního vztahu, včetně zvýšení nájmu a ukončení nájmu. Tyto věci se musí týkat nájemních smluv uzavřených před 1. červnem 1995.

Rada pro pozemkovou arbitráž (Bord tal-Arbitraġġ dwar Artijiet) – projednává věci související s klasifikací vyvlastňování půdy a výší náhrad vyplácených vlastníkům.

Všechny tyto instituce zasedají ve městě Valletta ve stejné budově, ve které sídlí obecné soudy.

Viz také odpověď na otázku číslo 4 oddílu „Podání žaloby“.

2 Kdy jsou příslušné obecné soudy (tj. kdy jde o soudy, které jsou příslušné u daných věcí), jak mohu zjistit, na který soud se mám obrátit?

Pro určení soudu, ke kterému soudu podat žalobu, je důležité prostudovat kapitolu 12 Sbírky zákonů Malty (Code of Organization and Civil Procedure).

2.1 Rozlišují se nižší a vyšší obecné civilní soudy prvního stupně (například okresní coby nižší a krajské coby vyšší), a pokud ano, který je příslušný k projednání mé věci?

Ano, rozlišuje se mezi vyššími a nižšími soudy. Nižší soudy mohou rozhodovat věci čistě občanskoprávní povahy týkající se všech nároků do výše 15 000 EUR. Vyšší soudy naproti tomu rozhodují věci čistě občanskoprávní povahy týkající se všech nároků, které přesahují hodnotu 15 000 EUR, a všechny věci (bez ohledu na hodnotu nároku), které se týkají nemovitostí nebo s nimi souvisejících věcných břemen, služebností či jiných práv spojených s nemovitostmi včetně veškerých nároků na vyklizení nemovitosti, ať už městské, nebo venkovské, kterou užívají nebo obsazují osoby, které v nich mají bydliště nebo obvyklý pobyt. Viz také odpověď na otázku číslo 4 oddílu „Podání žaloby“.

2.2 Místní příslušnost (je pro mou věc příslušný soud města A, nebo města B?)

Základním pravidlem pro určení místní příslušnosti je místo, kde má žalovaný bydliště. Na Maltě je soudní příslušnost rozdělena a mezi ostrovy Malta a Gozo. Soudy nejsou spojeny s jednotlivými městy. Osoby, které mají své bydliště nebo obvyklý pobyt na Maltě, musí podat žalobu u soudu na Maltě. Naopak osoby, které mají své bydliště nebo obvyklý pobyt na ostrově Gozo musí podat žalobu na tomto ostrově.

2.2.1 Základní pravidla místní příslušnosti

Viz odpověď na otázku číslo 2.2.

2.2.2 Výjimky ze základního pravidla

Výjimkou ze základního pravidla jsou případy, kdy má být závazek splněn na konkrétním ostrově. Pokud například žalovaný žije na ostrově Gozo, ale závazek, který je předmětem žalobního nároku, má být splněna na ostrově Malta, jsou příslušné soudy na Maltě a všechny žaloby musí být podány u nich i přesto, že má žalovaný bydliště na ostrově Gozo.

2.2.2.1 Kdy si mohu vybrat mezi soudem v místě bydliště žalovaného (soud určený podle základního pravidla) a jiným soudem?

Pravidlo pro místní příslušnost podle maltských právních předpisů účastníkům řízení neposkytuje možnost zvolit si soud.

2.2.2.2 Kdy musím zvolit jiný soud než soud v místě bydliště žalovaného (soud určený použitím základního pravidla?

To je třeba provést, pokud má být závazek splněn na konkrétním ostrově.

2.2.2.3 Mohou si strany samy určit soud, který by za normálních okolností nebyl příslušný?

Pro tuto otázku neexistuje žádné právní ustanovení. Podle maltských právních předpisů se účastníci řízení nemohou rozhodnout, že jejich spor bude rozhodovat soud, který by jinak nebyl příslušný, ani v případě, že by se dohodli. Otázku příslušnosti může posuzovat sám soud, neboť jde o otázku / pravidlo veřejného pořádku.

3 Pokud je dána příslušnost specializovaných soudů, jak zjistím, na který z nich se mám obrátit?

Internetová stránka https://judiciary.mt/il-qrati/ přináší některé informace o tom, ke kterému soudu je třeba podat žalobu. Dále lze využít stránku https://legislation.mt/, kde jsou k dispozici právní předpisy Malty a informace o tom, kam podat žalobu. Poradenství je třeba hledat u advokátů či právních zmocněnců, kteří podání k soudu podepisují. Pokud jde o zvláštní soudy, jejich příslušnost a kompetence jsou vysvětleny v právních předpisech, jež je zřizují.

http://www.justice.gov.mt English

Poslední aktualizace: 28/11/2019

Za originální verzi stránky (v jazyce daného členského státu) odpovídá příslušné kontaktní místo Evropské soudní sítě. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. ESS-O ani Evropská komise neodpovídá ani neručí za informace a data, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.