V oblasti občanskoprávní budou podle práva EU pokračovat probíhající řízení a řízení zahájená před koncem přechodného období. Portál e-Justice bude na základě vzájemné dohody se Spojeným královstvím uchovávat příslušné informace týkající se Spojeného království do konce roku 2024.

Který soud je příslušný?

Severní Irsko
Obsah zajišťuje
European Judicial Network
Evropská soudní síť (občanské a obchodní věci)

1 Je třeba se obracet na obecný soud nebo na zvláštní, specializovaný soud (například pracovní soud)?

Většina občanských nebo obchodních věcí je projednávána u vrchního soudu (High Court) Severního Irska nebo soudu hrabství (County Court). Nižší/smírčí soudy (Magistrates' Court) se zabývají některými občanskými věcmi, jako je vymáhání drobných nároků a rodinné a soukromé věci.

Existuje řada zákonných tribunálů, které se zabývají různými záležitostmi, jako je přistěhovalectví, daně, duševní zdraví, sociální dávky a doprava. Některé tribunály jsou příslušné pro celé Spojené království a informace o nich jsou uvedeny na internetových stránkách Soudní služby Severního Irska (Northern Ireland Courts and Tribunals Service). Jiné tribunály, například tribunály pro spravedlivé zaměstnávání a pracovní soudy, které se zabývají některými záležitostmi v oblasti zaměstnání, jsou příslušné pouze pro Severní Irsko.

Otázka příslušnosti není často jednoduchá. Před zahájením soudního řízení se proto vždy doporučuje obrátit se na právníka.

2 Kdy jsou příslušné obecné soudy (tj. kdy jde o soudy, které jsou příslušné u daných věcí), jak mohu zjistit, na který soud se mám obrátit?

2.1 Rozlišují se nižší a vyšší obecné civilní soudy prvního stupně (například okresní coby nižší a krajské coby vyšší), a pokud ano, který je příslušný k projednání mé věci?

Pokud jde o otázku správného soudu, u něhož je třeba zahájit řízení, měli byste si vždy vyžádat právní radu.

Je-li hodnota vašeho nároku nižší než 30 000 GBP a jedná-li se o náhradu škody způsobené nedbalostí nebo porušení smlouvy, mělo by být řízení zahájeno u soudu hrabství, není-li vám doporučeno postupovat jinak. Nároky s hodnotou vyšší než 30 000 GBP by měly být předloženy vrchnímu soudu.

Určité nároky s hodnotou nižší než 3 000 GBP může projednat soud hrabství v řízení o drobných nárocích, které umožňuje jednoduchý a neformální způsob řešení sporů, často bez účasti právního zástupce. Informační leták o řízení o drobných nárocích je k dispozici na internetových stránkách Soudní služby Severního Irska.

Rodinné a soukromé věci mohou být projednány u nižších/smírčích soudů, soudu hrabství nebo vrchního soudu, a to podle povahy dané věci.

2.2 Místní příslušnost (je pro mou věc příslušný soud města A, nebo města B?)

2.2.1 Základní pravidla místní příslušnosti

Nižší/smírčí soudy a soud hrabství jsou příslušné pro celé Severní Irsko. Obvod, pro nějž jsou tyto soudy obvykle příslušné, je určen s odkazem na tři oddělení správního soudu. Průvodce správním soudem (Administrative Court Guide) si lze stáhnout na internetových stránkách Soudní služby Severního Irska http://www.courtsni.gov.uk/en-GB/Documents/Single%20Jurisdiction%20Internet%20Info%20Agreed.pdf

Vrchní soud je příslušný pro celé Severní Irsko.

2.2.2 Výjimky ze základního pravidla

2.2.2.1 Kdy si mohu vybrat mezi soudem v místě bydliště žalovaného (soud určený podle základního pravidla) a jiným soudem?

Řízení by mělo být obvykle zahájeno u soudu, v jehož obvodu má žalovaný bydliště nebo vykonává podnikatelskou činnost, nebo u soudu, v jehož obvodu došlo k události, která vedla k soudnímu řízení (ačkoli technicky je lze zahájit u kteréhokoli oddělení).

Smluvní věci – místo konání soudního řízení bude záviset na povaze smlouvy. Například sporem týkajícím se pracovní smlouvy se může zabývat soud hrabství nebo pracovní soud.

Rodinné a soukromé věci, například záležitosti týkající se rodičovské zodpovědnosti, bude projednávat nižší/smírčí soud, soud hrabství nebo vrchní soud v závislosti na povaze dané věci.

Žaloby založené na deliktní odpovědnosti jsou projednávány podle obecného pravidla příslušnosti stejně jako občanskoprávní žaloby vyplývající z trestního řízení. Existuje však rovněž program pro odškodnění obětí trestného činu a více informací je uvedeno na internetových stránkách úřadů pro odškodnění (viz odkaz níže).

2.2.2.2 Kdy musím zvolit jiný soud než soud v místě bydliště žalovaného (soud určený použitím základního pravidla?

Žádný takovýto požadavek neexistuje. Řízení lze zahájit u kteréhokoli oddělení správního soudu bez ohledu na předmět (obvykle je však zahájeno u oddělení příslušného pro oblast, v níž má žalovaný bydliště nebo vykonává podnikatelskou činnost, nebo pro oblast, v níž nastala událost vedoucí k soudnímu řízení).

2.2.2.3 Mohou si strany samy určit soud, který by za normálních okolností nebyl příslušný?

Strany si nemohou zvolit soud.

3 Pokud je dána příslušnost specializovaných soudů, jak zjistím, na který z nich se mám obrátit?

Informace o tribunálech příslušných pro celé Spojené království jsou uvedeny na internetových stránkách Soudní služby Anglie a Walesu a Ministerstva spravedlnosti.

Informační letáky týkající se soudů a většiny tribunálů v Severním Irsku jsou k dispozici na internetových stránkách Soudní služby Severního Irska.

Informace o příslušnosti pracovních soudů a tribunálů pro spravedlivé zaměstnávání jsou uvedeny na internetových stránkách pracovních soudů a tribunálů pro spravedlivé zaměstnávání.

Související odkazy

Soudní služba Severního Irska (Northern Ireland Courts and Tribunals Service)

Tribunály (Soudní služba Jejího veličenstva (Her Majesty's Court Service) – Anglie a Wales)

Tribunály (Ministerstvo spravedlnosti)

Pracovní soudy a tribunály pro spravedlivé zaměstnávání

Úřady pro odškodnění

Poslední aktualizace: 14/09/2021

Za originální verzi stránky (v jazyce daného členského státu) odpovídá příslušné kontaktní místo Evropské soudní sítě. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. ESS-O ani Evropská komise neodpovídá ani neručí za informace a data, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.