Který soud je příslušný?

Portugalsko
Obsah zajišťuje
European Judicial Network
Evropská soudní síť (občanské a obchodní věci)

1 Je třeba se obracet na obecný soud nebo na zvláštní, specializovaný soud (například pracovní soud)?

Obecným pravidlem v portugalských právních předpisech je, že okresní soudy (tribunais de comarca) jsou příslušné k přípravě a projednávání věcí týkajících se záležitostí, pro které nejsou příslušné jiné soudy. Okresní soudy mají obecnou i odbornou příslušnost (článek 80 zákona č. 62/2013 ze dne 26. srpna 2013)

Příslušnost je rozdělena mezi soudy podle předmětu, hodnoty, pořadí a území. (Články 37, 40, 41, 42 a 43 zákona č. 62/2013 ze dne 26. srpna 2013).

Tuto otázku upravují tyto právní předpisy:

2 Kdy jsou příslušné obecné soudy (tj. kdy jde o soudy, které jsou příslušné u daných věcí), jak mohu zjistit, na který soud se mám obrátit?

Jak je uvedeno výše, příslušnost okresních soudů je určena automaticky, tj. jsou příslušné k přípravě a projednávání věcí týkajících se záležitostí, které nespadají do příslušnosti jiných soudů. Okresní soudy se dělí na soudy (juízos) se specializovanou a obecnou příslušností a na místní soudy (článek 81 zákona č. 62/2013 ze dne 26. srpna 2013).

Pro informace o tom, zda byste se měli obrátit na místní občanskoprávní soud s obecnou příslušností nebo na ústřední specializovaný soud, viz odpověď na otázku č. 3 níže.

Na ústřední občanskoprávní soud byste se například měli obrátit v případě nalézacího řízení v rámci společného postupu v hodnotě přesahující 50 000 EUR (článek 117 zákona č. 62/2013 ze dne 26. srpna 2013).

2.1 Rozlišují se nižší a vyšší obecné civilní soudy prvního stupně (například okresní coby nižší a krajské coby vyšší), a pokud ano, který je příslušný k projednání mé věci?

Ano. Pro účely odvolání proti rozsudkům soudu se rozlišuje mezi soudy vyššího a nižšího stupně. Obecně platí, že Nejvyšší soud (Supremo Tribunal de Justiça) rozhoduje o opravných prostředcích, jejichž hodnota přesahuje limity odvolacích soudů (tribunais da Relação), a odvolací soudy projednávají věci, jejichž hodnota přesahuje limity soudů prvního stupně (tribunais judiciais de primeira instância) (článek 42 zákona č. 62/2013 ze dne 26. srpna 2013).

Limity jsou stanoveny v článku 44 zákona č. 62/2013 ze dne 26. srpna 2013.

K určení příslušného soudu je nezbytné použít pravidla pro příslušnost podle předmětu, hodnoty, pořadí a území stanovená v zákoně č. 62/2013 ze dne 26. srpna 2013.

2.2 Místní příslušnost (je pro mou věc příslušný soud města A, nebo města B?)

Otázka místní příslušnosti se řídí článkem 43 zákona č. 62/2013 ze dne 26. srpna 2013.

Informace o tom, zda je příslušný soud města A nebo B, lze najít v přílohách I, II a III zákona č. 62/2013 ze dne 26. srpna 2013.

2.2.1 Základní pravidla místní příslušnosti

Fyzické osoby

Obecné pravidlo je stanoveno v článku 80 občanského soudního řádu.

Právnické osoby a společnosti

Obecné pravidlo je stanoveno v článku 81 občanského soudního řádu.

Více žalovaných a kumulace žalob

Obecné pravidlo je stanoveno v článku 82 občanského soudního řádu.

Věci, ve kterých je jednou ze stran soudce, manžel/manželka soudce nebo konkrétní příbuzný soudce

Použije se pravidlo stanovené v článku 84 občanského soudního řádu.

Projednávání opravných prostředků

Pravidlo o příslušnosti k projednávání opravných prostředků je stanoveno v článku 83 občanského soudního řádu.

2.2.2 Výjimky ze základního pravidla

2.2.2.1 Kdy si mohu vybrat mezi soudem v místě bydliště žalovaného (soud určený podle základního pravidla) a jiným soudem?
2.2.2.2 Kdy musím zvolit jiný soud než soud v místě bydliště žalovaného (soud určený použitím základního pravidla?

Následující odpověď je společná pro všechny tyto otázky.

Výjimky z výše uvedených obecných pravidel jsou stanoveny v článcích 70 až 79 občanského soudního řádu.

Zvláštní ustanovení o výkonu rozhodnutí jsou uvedena v článcích 85 až 90 občanského soudního řádu.

Pracovní právo

Obecné pravidlo je stanoveno v článku 13 zákoníku práce.

Insolvence

Použije se pravidlo stanovené v článku 7 řádu o úpadkovém řízení a ozdravení podniků.

Dědictví

Informace o příslušnosti v případě dědického řízení viz informační přehled týkající se dědictví.

Výživné pro zletilé a nezletilé osoby a úprava rodičovské odpovědnosti

Informace o příslušnosti nalézacích řízení týkajících se úhrady výživného pro zletilé a nezletilé osoby, jeho vymáhání a žalob týkajících se stanovení rodičovské odpovědnosti viz informační přehled o výživném.

2.2.2.3 Mohou si strany samy určit soud, který by za normálních okolností nebyl příslušný?

Ano. Dohodnutá příslušnost je stanovena v článku 95 občanského soudního řádu.

3 Pokud je dána příslušnost specializovaných soudů, jak zjistím, na který z nich se mám obrátit?

Příslušnost jednotlivých soudů závisí na předmětu sporu, jak je uvedeno níže:

Ústřední soudní sekce pro občanskoprávní věci (Juízos centrais cíveis)

Příslušnost ústředních občanskoprávních soudů je stanovena v článku 117 zákona č. 62/2013 ze dne 26. srpna 2013.

Ústřední soudy pro rodinné záležitosti a mladistvé (Jízos centrais de família e menores)

Příslušnost soudů pro rodinné záležitosti a mladistvé je stanovena v článcích 122 až 124 zákona č. 62/2013 ze dne 26. srpna 2013.

Ústřední pracovněprávní soudy (Juízos centrais do trabalho)

Příslušnost pracovněprávních soudů je stanovena v článku 126 zákona č. 62/2013 ze dne 26. srpna 2013.

Ústřední obchodní soudy (Juízos centrais de comércio)

Příslušnost obchodních soudů je stanovena v článku 128 zákona č. 62/2013 ze dne 26. srpna 2013.

Ústřední vykonávající soudy (Juízos centrais de execução)

Příslušnost vykonávajících soudů je stanovena v článku 129 zákona č. 62/2013 ze dne 26. srpna 2013.

SOUDY S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ

Soud pro věci duševního vlastnictví (Tribunal da propriedade intellectual)

Příslušnost soudu pro věci duševního vlastnictví je stanovena v článku 111 zákona č. 62/2013 ze dne 26. srpna 2013.

Soud pro hospodářskou soutěž, regulaci a dohled (Tribunal da concorrência, regulação e supervisão)

Příslušnost soudu pro hospodářskou soutěž, regulaci a dohled je stanovena v článku 112 zákona č. 62/2013 ze dne 26. srpna 2013.

Námořní soud (Tribunal marítimo)

Příslušnost námořního soudu je stanovena v článku 113 zákona č. 62/2013 ze dne 26. srpna 2013.

SOUDY VYŠŠÍ INSTANCE

Odvolací soudy

Definice, uspořádání a fungování odvolacích soudů jsou stanoveny v článku 67 zákona č. 62/2013 ze dne 26. srpna 2013.

Nejvyšší soud

Uspořádání Nejvyššího soudu je stanoveno v článku 47 zákona č. 62/2013 ze dne 26. srpna 2013.

Použitelné právní předpisy:

občanský soudní řád

Zákon č. 62/2013 ze dne 26. srpna 2013 (zákon o uspořádání soudního systému)

Legislativní nařízení č. 49/2014 ze dne 27. března 2014 (pravidla pro uspořádání a fungování soudů)

Zákoník o řízení v pracovních věcech

zákon o insolvenci a ozdravení podniků

Upozornění

Informace uvedené v tomto informačním přehledu nejsou pro kontaktní místa, soudy ani jiné subjekty a úřady závazné. Je třeba rovněž sledovat platné právní texty a jejich následné změny.

Poslední aktualizace: 06/05/2024

Za originální verzi stránky (v jazyce daného členského státu) odpovídá příslušné kontaktní místo Evropské soudní sítě. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. ESS-O ani Evropská komise neodpovídá ani neručí za informace a data, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.