V oblasti občanskoprávní budou podle práva EU pokračovat probíhající řízení a řízení zahájená před koncem přechodného období. Portál e-Justice bude na základě vzájemné dohody se Spojeným královstvím uchovávat příslušné informace týkající se Spojeného království do konce roku 2024.

Který soud je příslušný?

Skotsko
Obsah zajišťuje
European Judicial Network
Evropská soudní síť (občanské a obchodní věci)

1 Je třeba se obracet na obecný soud nebo na zvláštní, specializovaný soud (například pracovní soud)?

Dvěma hlavními občanskoprávními soudy ve Skotsku jsou Sheriff Court (včetně odvolacího soudu) a Court of Session. Existují však některé specializované soudy, které jsou příslušné pro konkrétní druhy žalob. K nim patří: Soud Lorda Lyona (Court of the Lord Lyon), daňový soud (Court of Exchequer), volební soud (Election Petition Court), soud hrabství projednávající případy újmy na zdraví (Sheriff Personal Injury Court) a Skotský pozemkový soud (Scottish Land Court). Existuje také řada zákonných tribunálů.

Tribunály

Zákon o soudech, tribunálech a výkonu rozhodnutí (Tribunals, Courts and Enforcement Act) z roku 2007 vytvořil pro většinu tribunálů ve Spojeném království jednotnou strukturu, která je rozdělena na tribunál prvního stupně (First-tier Tribunal) a vrchní tribunál (Upper Tribunal). Tribunál prvního stupně i vrchní tribunál mají samostatné senáty zabývající se různými předměty řízení, které spojují podobné jurisdikce. Podrobnosti o tribunálech jsou uvedeny na internetových stránkách Soudní služby Jejího veličenstva (Her Majesty’s Courts and Tribunals Service).

Existuje také řada tribunálů, které jsou převedeny do Skotska. Většinu pravomocí tribunálů řídí samostatný vedoucí nebo předseda a každý má různé donucovací pravomoci. Pravomoci sahají od odvolání proti pokutám za parkování až po soudem nařízenou léčbu a detenci pacientů se závažnými mentálními chorobami. Opravné prostředky proti rozhodnutím skotských tribunálů projednávají občanskoprávní soudy ve Skotsku a může se jimi zabývat Sheriff Court i Court of Session.

Skotský zákon o tribunálech (Tribunals (Scotland) Act) z roku 2014 zřizuje pro decentralizované tribunály jeden tribunál prvního stupně pro Skotsko a jeden vrchní tribunál pro Skotsko. V čele skotských tribunálů stojí nejvyšší soudce ve Skotsku, vrchní soudce (Lord President), který delegoval na předsedu skotských tribunálů různé funkce, což je obdobou výše popsaného modelu Spojeného království. Vrchní tribunál pro Skotsko odpovídá za projednání většiny opravných prostředků proti rozhodnutím tribunálu prvního stupně, což je vyjímá z pravomoci soudů. První tribunály mají přejít na novou strukturu v prosinci 2016. Správu tribunálu prvního stupně pro Skotsko a vrchního tribunálu pro Skotsko bude vykonávat Skotská soudní služba (Scottish Courts and Tribunals Service).

Další informace jsou k dispozici na internetových stránkách Skotské soudní služby a skotské vlády.

Soud Lorda Lyona (Court of the Lord Lyon)

Lord Lyon King of Arms je jedním ze státních úředníků Skotského království a poradcem královny ve věcech heraldických, genealogických a ceremoniálních. Vykonává veškerou jurisdikci koruny ve věcech heraldických, prosazuje heraldické právo a rozhoduje v otázkách jména, zastupování rodiny a náčelnících klanů.

Daňový soud (Court of Exchequer)

Court of Session zasedá ve Skotsku jako Court of Exchequer v případě projednávání daňových sporů. Jeho činnost spočívá především v projednávání opravných prostředků týkajících se právních otázek, které byly podány proti rozhodnutí zvláštních komisařů pro daň z příjmů o otázkách daňové povinnosti.

Volební soud (Election Petition Court)

Tento soud sestává ze dvou soudců Court of Session a zabývá se žalobami na zvolení poslanců parlamentu a skotského parlamentu z důvodu nezákonnosti nebo nepřípustných praktik.

Skotský pozemkový soud (Scottish Land Court)

Tento soud se zabývá především spory týkajícími se zemědělských nájmů a drobné držby (tzv. crofting).  Jeho předseda a místopředseda mají právnickou kvalifikaci a další dva členové jsou zemědělci z praxe.  Může být požádán o stanovení nájemného pro zemědělská hospodářství a drobnou držbu a projednává opravné prostředky proti rozhodnutím orgánu, který reguluje drobnou držbu.  Projednává rovněž opravné prostředky proti rozhodnutím skotské vlády o uložení sankcí zemědělcům, kteří pobírají platby v rámci režimu společné zemědělské politiky EU, a odvolání v některých záležitostech týkajících se životního prostředí.

Pozemkový tribunál pro Skotsko (Lands Tribunal for Scotland)

Tribunál má předsedu a tři členy, kteří mají odborné znalosti v oblasti práva a zeměměřičství.  Předseda tribunálu je rovněž předsedou skotského pozemkového soudu.

Hlavními oblastmi práce jsou:

 • zrušení nebo změna podmínek vlastnického titulu
 • práva nájemníků na odkup domů od veřejného sektoru
 • sporné vyrovnání za vyvlastnění pozemku nebo ztrátu hodnoty pozemku v důsledku veřejných prací
 • odhad hodnoty nebytových prostor
 • odvolání proti správci skotských rejstříků
 • odvolání proti ocenění pozemku při odkupu na základě předkupního práva
 • dobrovolné nebo společné postoupení věci, kdy tribunál jedná jako rozhodce

Soud hrabství projednávající případy újmy na zdraví (Sheriff Personal Injury Court)

Soud hrabství projednávající případy újmy na zdraví je národním centrem odborných znalostí v případech týkajících se újmy na zdraví. Žaloby o náhradu újmy na zdraví mohou být podány specializovanému soudu pro případy újmy na zdraví v Edinburghu v případě, je-li požadovaná částka vyšší než 5 000 GBP. Strany mají rovněž možnost podat žaloby týkající se újmy na zdraví s jakoukoli hodnotou místnímu Sheriff Court. Pro pracovní úrazy platí zvláštní ustanovení: žaloby s hodnotou vyšší než 1 000 GBP lze podat přímo soudu hrabství projednávajícímu případy újmy na zdraví, zatímco žaloby o náhradu v souvislosti s pracovními úrazy, kdy je hodnota nároku nižší než 1 000 GBP, mohou být postoupeny soudu, pokud se místně příslušný soudce hrabství domnívá, že jsou dostatečně významné nebo složité. Court of Session již neprojednává žaloby o náhradu újmy na zdraví, je-li částka, která je předmětem sporu, nižší než 100 000 GBP.

2 Kdy jsou příslušné obecné soudy (tj. kdy jde o soudy, které jsou příslušné u daných věcí), jak mohu zjistit, na který soud se mám obrátit?

2.1 Rozlišují se nižší a vyšší obecné civilní soudy prvního stupně (například okresní coby nižší a krajské coby vyšší), a pokud ano, který je příslušný k projednání mé věci?

Ve Skotsku působí jako soudy prvního stupně v občanskoprávním řízení jak Sheriff Court (soud nižšího stupně), tak i Outer House of the Court of Session (vrchní soud).

Občanskoprávní příslušnost Sheriff Court je široká a vztahuje se na veškeré žaloby týkající se dluhu nebo náhrady škody, aniž by byl stanoven horní finanční limit.  Žaloby v případech, kdy hodnota nároku bez úroků a nákladů nepřesahuje 100 000 GBP, musí být podány u Sheriff Court. Od září 2015 byla výlučná příslušnost Sheriff Court zvýšena z 5 000 GBP na 100 000 GBP.

K věcem, které jsou vyňaty z příslušnosti Sheriff Court a jsou vyhrazeny pro Court of Session, patří soudní přezkumy správních rozhodnutí, žaloby na přisouzení nároku (zřízení práva na zajištění vlastnictví), snížení (avšak pouze ve vztahu k zrušení platnosti nařízení) a návrh na likvidaci společností, jejichž splacený kapitál převyšuje 120 000 GBP. U Court of Session jsou projednávány věci podle Haagské úmluvy o občanskoprávních aspektech mezinárodních únosů dětí.

Sheriff Court může věc na návrh účastníka řízení postoupit Court of Session, pokud se soudce hrabství domnívá, že to je vhodné vzhledem k významu nebo složitosti věci. Court of Session může povolit, aby mu bylo řízení postoupeno „z oprávněných důvodů“.

Court of Session může obdobně vrátit některé věci Sheriff Court.

2.2 Místní příslušnost (je pro mou věc příslušný soud města A, nebo města B?)

2.2.1 Základní pravidla místní příslušnosti

Ve většině občanskoprávních řízení se otázky příslušnosti řídí zákonem o občanské příslušnosti a rozsudcích (Civil Jurisdiction and Judgments Act) z roku 1982. Hlavní zásadou skotských pravidel pro určení příslušnosti je to, že právnické i fyzické osoby musí být žalovány u soudů v místě, kde mají bydliště nebo sídlo.

2.2.2 Výjimky ze základního pravidla

2.2.2.1 Kdy si mohu vybrat mezi soudem v místě bydliště žalovaného (soud určený podle základního pravidla) a jiným soudem?

Kromě výše uvedeného základního pravidla může být také možné zvolit si soud, u něhož bude řízení zahájeno.

Například:

Smlouva

Osoba může být žalována rovněž u soudu v místě plnění dotyčné smluvní povinnosti.

Deliktní nebo kvazideliktní odpovědnost

Osoba může být žalována rovněž u soudu v místě, kde došlo nebo kde může dojít ke škodné události.

Výživné

Soud je příslušný ve věcech týkajících se vyživovací povinnosti tehdy, jedná-li se o soud v místě, kde má oprávněný z výživného bydliště nebo místo obvyklého pobytu, nebo souvisí-li pohledávka výživného s řízením, které je vedeno u dotyčného soudu a které se týká stavu dotyčné osoby, je-li příslušný pro toto řízení.

Spor vyplývající z provozování pobočky, zastoupení nebo jiné provozovny

V těchto případech je příslušný soud v místě, kde se nachází daná pobočka/zastoupení.

Rodinné právo

Záležitosti, jako je rozvod, styk s dětmi a jejich bydliště a povinnosti a práva rodičů, se obecně řídí pravidly pro místní příslušnost ve Skotsku, tj. věc bude projednána v místě, kde má dítě bydliště, obvykle u „Sheriff Court“.  Mohou však existovat odchylky od tohoto pravidla, zejména pokud jedna nebo obě strany mají vztah k jiné jurisdikci, než je Skotsko. Jestliže se domníváte, že se vás to týká, měli byste vždy uvážit možnost právního poradenství ohledně otázek soudní příslušnosti.

Újma na zdraví

Od září 2015 platí pro Sheriff Personal Injury Court, Sheriff Court a Court of Session nové předpisy o soudní příslušnosti. Podrobnosti viz informace uvedené jinde v tomto informativním přehledu.

2.2.2.2 Kdy musím zvolit jiný soud než soud v místě bydliště žalovaného (soud určený použitím základního pravidla?

U určitých druhů řízení má soud výlučnou příslušnost bez ohledu na bydliště či sídlo nebo jakékoli jiné pravidlo týkající se soudní příslušnosti. Jedná se o:

 • řízení, jejichž předmětem jsou věcná práva k nemovitostem nebo nájem nemovitostí, kdy je dána výlučná příslušnost soudů v místě, kde se nachází dotyčná nemovitost. Když se však nájem týká dočasného soukromého užívání po dobu nejvýše šesti měsíců, jsou příslušné rovněž soudy v místě bydliště žalovaného, pokud jsou pronajímatelem a nájemcem fyzické osoby, které mají bydliště ve stejné zemi,
 • řízení týkající se platnosti stanov, neplatnosti nebo zrušení společností nebo jiných právnických osob nebo sdružení fyzických či právnických osob, kdy je dána výlučná příslušnost soudů v místě, kde má společnost, právnická osoba nebo sdružení své sídlo,
 • řízení, jejichž předmětem je platnost zápisů ve veřejných rejstřících, kdy je dána výlučná příslušnost soudů v místě vedení rejstříku,
 • řízení týkající se výkonu soudních rozhodnutí, kdy je dána výlučná příslušnost soudů v místě, kde bylo rozhodnutí vykonáno nebo kde má být vykonáno.
2.2.2.3 Mohou si strany samy určit soud, který by za normálních okolností nebyl příslušný?

Příslušnost může být rozšířena, pokud určitá osoba předloží soudu buď výslovnou dohodu, nebo toto uvede v žalobní odpovědi, aniž by uplatnila námitku nepříslušnosti.

3 Pokud je dána příslušnost specializovaných soudů, jak zjistím, na který z nich se mám obrátit?

Ve Skotsku je využívání specializovaných soudů velmi omezené a odpověď na otázku č. 1 uvádí, o jaké druhy řízení se jedná.  V mnoha případech bude občanskoprávní žaloba projednána buď u Sheriff Court, nebo u Court of Session.  Každopádně se doporučuje vyžádat si právní radu ohledně podání žaloby soudu, včetně toho, zda je vhodné obrátit se na specializovaný soud.

Obecné informace o soudech ve Skotsku jsou k dispozici na internetových stránkách skotské soudní služby (Scottish Courts and Tribunals Service).

Související odkazy

Skotská soudní služba (Scottish Courts and Tribunals Service)

Poslední aktualizace: 13/09/2021

Za originální verzi stránky (v jazyce daného členského státu) odpovídá příslušné kontaktní místo Evropské soudní sítě. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. ESS-O ani Evropská komise neodpovídá ani neručí za informace a data, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.