Který soud je příslušný?

Právo Evropské unie může určit, který soud bude projednávat věc, jestliže obě strany sporu zahájily řízení v různých zemích EU.

Například po dopravní nehodě mezi dvěma osobami žijícími v Německu a Francii může dojít k tomu, že bude každá žalovat druhou o náhradu škody ve svém vlastním členském státě.

Aby se zamezilo vydávání kolidujících rozhodnutí, právo Evropské unie určuje, které soudy jakého členského státu by měly věc projednávat. Obecným pravidlem je, že každá osoba by měla být žalována v tom státě, na jehož území má bydliště. Ve zvláštních případech lze navíc použít alternativně další pravidla pro stanovení příslušnosti, např. osobu, která nesplnila smlouvu, lze žalovat v místě plnění předmětného závazku (např. v místě, kde mělo být koupené zboží dodáno). Existují však i zvláštní pravidla, která chrání některé skupiny osob, jako například spotřebitele, zaměstnance nebo pojištěnce.

V rodinném právu pak existují právní předpisy EU, která určují, kde mají být řešeny spory týkající se rozvodu manželství, rodičovské zodpovědnosti nebo výživného.

Chcete-li získat podrobné informace o právu některého členského státu, zvolte si jeho vlaječku.

Poté, co na základě kolizních pravidel určíte správný členský stát, musíte najít konkrétní soud, který je k projednávání věci příslušný.

V Evropském soudním atlase ve věcech občanských jsou uvedeny názvy a sídla všech soudů členských států, které jsou příslušné k rozhodování v občanskoprávních a obchodněprávních věcech (soudy prvního stupně, odvolací soudy atd.), a rovněž území, na nichž uvedené soudy svou příslušnost vykonávají.

Poslední aktualizace: 30/05/2023

Tyto stránky spravuje Evropská komise. Informace na této stránce nemusí nezbytně vyjadřovat oficiální stanovisko Evropské komise. Komise neodpovídá ani neručí za informace nebo údaje, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Pokud jde o předpisy v oblasti autorských práv pro webové stránky EU, viz právní upozornění.