På det civilretlige område vil verserende sager og sager, der er indledt inden overgangsperiodens udløb, fortsætte i henhold til EU-retten. E-Justice-portalen vil – i overensstemmelse med en aftale med Det Forenede Kongerige – fortsat indeholde relevante informationer vedrørende Det Forenede Kongerige indtil udgangen af 2024.

Hvilket lands domstol er ansvarlig?

England og Wales
Indholdet er leveret af
European Judicial Network
Det Europæiske Retlige Netværk (på det civile og handelsretlige område)

1 Skal jeg anlægge sag ved en almindelig domstol eller ved en særlig domstol (f.eks. ved arbejdsretten)?

Tvistens art vil være afgørende for, hvilken domstol der er kompetent til at påkende tvisten. Civile sager anlægges normalt ved County Court (byretten) eller High Court (landsretten), det afgørende kravets værdi og sagens kompleksitet. Sager mellem staten og en person samt visse skønsprægede sager (f.eks. arbejdsretlige tvister) behandles generelt ved tribunals (specialretter). Oplysninger om de forskellige domstole findes på justitsministeriets websted.

Nogle af byretterne består kun af én afdeling, der behandler alle civile sager, mens andre har oprettet specialiserede afdelinger, der behandler eksempelvis handelsretlige- og entreprisesager. Landsretten, der normalt sættes i London, har endvidere regionale afdelinger (District Registries) i store dele af landet. De regionale afdelinger af landsretten gør det muligt at anlægge sager uden for London og få dem pådømt af en passende kvalificeret dommer. Forvaltningsdomstolen har en afdeling i visse regionale centre. [1]. En mere indgående beskrivelse af High Court følger nedenfor.

Da spørgsmålet om kompetence ikke altid er lige simpelt – f.eks. behandles nogle arbejdsretlige sager ved county courts snarere end ved arbejdsretten – anbefales det at søge rådgivning, inden der anlægges sag. Yderligere oplysninger findes på justitsministeriets websted.

[1] Cardiff, Bristol, Birmingham, Leeds og Manchester.

2 Hvis kompetencen ligger hos de almindelige domstole (dvs. det er de almindelige domstole, som behandler denne type sager), hvordan finder jeg så ud af, hvilken en jeg skal henvende mig til?

De processuelle regler i civile sager, der findes i Civil Procedure Rules (CPR), suppleres af vejledninger om retspraksis, der angiver, hvordan reglerne skal fortolkes. I vejledningen til CPR's 7. del anføres det, hvilke sager, der skal anlægges hvor. Kompetenceafgrænsningen mellem County Court og High Court foretages hovedsageligt på grundlag af kravets værdi og sagens kompleksitet. Grænsen går ved 100 000 GBP, idet en sag vedrørende et krav under dette beløb skal anlægges ved County Court, mens alle krav, der ligger over, skal fremsættes for High Court. 8. del af vejledningen indeholder proceduren ved krav på andet end penge, her er det sagens genstand og dennes kompleksitet, der afgør, hvor den skal anlægges.

Krav på penge ledes gennem forskellige "tracks" i retssystemet, således at krav på op til 10 000 GBP vil blive henført under småkravsproceduren, mens et krav på mellem 10 000 og 25 000 GBP vil blive henført under " Fast Track-proceduren". Krav, der ikke henhører under nogen af disse procedurer, vil blive henført til "Multi Track". Det bemærkes, at denne opdeling er en retslig funktion, og der er intet til hinder for, at en dommer under udøvelse af sine sagsforvaltningsbeføjelser henfører en sag under en bestemt procedure med henblik på at få den behandlet af en specialret. En mere dybdegående forklaring kan ses her.

I High Court findes der tre afdelinger, som behandler forskellige typer sager:

Queen’s Bench Division — behandler et bredt udvalg af civilretlige sager, f.eks. erstatningssager som følge af kontraktbrud eller uden for kontraktforhold, injuriesager og sø- og handelssager (civilretlige sager vedrørende skibe, f.eks. kollision, skade på last og bjærgning). Den omfatter nu også Official Referees Court, der fungerer inden for rammerne af Teknologi- og bygningsretten. Det fører også tilsyn med mange forskellige retter, nævn og instanser eller personer, som udøver offentlige hverv (herunder ministre) via forvaltningsretten. Denne "retskontrol" skal sikre, at de beslutninger, som disse instanser eller personer træffer, er korrekte og ikke går ud over de beføjelser, som er dem tillagt af parlamentet.

Chancery Division — behandler især ejendomssager, herunder administration af dødsbo, fortolkning af testamenter, insolvens, skattepartnerskaber, patenter og tvister vedrørende selskaber og partnerskaber. Den nyligt oprettede domstol for immaterielret #_ftn1[1] henhører også under Chancery Division.

Family Division — behandler skilsmisse- og ægteskabssager, sager vedrørende børn, f.eks. adoption, ubestridte testamenter og bodeling i tilfælde af dødsfald, hvor der ikke er oprettet testamente.

Nærmere oplysninger om High Court kan også findes på justitsministeriets websted.

Hvis du er i tvivl om, hvilken domstol der er den rette, bør du søge juridisk rådgivning eller vejledning på justitsministeriets hjemmeside.

2.1 Sondres der mellem lavere og højere førsteinstansdomstole (f.eks. distriktsdomstole og regionale domstole), og hvilken har i givet fald kompetence til at behandle min sag?

2.2 Stedlig kompetence (er det retten i by A eller by B, der skal behandle min sag?)

2.2.1 Hovedreglen om stedlig kompetence

Som nævnt ovenfor anlægges sager som hovedregel nu centralt ved County Court, hvorefter sagen sendes til de lokale afdelinger (hearing centres), hvis det er nødvendigt at beramme et retsmøde. Det fremgår af CPR's artikel 26, 2A, stk. 2, at sagen i givet fald sendes til den afdeling, i hvis retskreds sagsøgte bor eller driver erhvervsvirksomhed, idet parterne dog har ret til at anmode om, at sagen behandles i en bestemt afdeling af County Court. Som følge af princippet om specialretternes kompetence kan det ske, at den udpegede afdeling ikke er en lokal afdeling for nogen af parterne, idet visse sager skal behandles af specialiserede dommere.

Derudover er der visse sagstyper, der er begrænset til lokalområdet, det gælder for eksempel sager vedrørende ejendomsretten til jordarealer, krav der udspringer af kreditaftaleloven eller krav om tilbagelevering af varer. I disse tilfælde skal kravet fremsættes for den afdeling, i hvis retskreds den person, der besidder varerne, bor eller driver erhvervsvirksomhed. Yderligere oplysninger om disse undtagelser findes i del 55 og 7 i Civil Procedure Rules for England og Wales.

2.2.2 Undtagelser fra hovedreglen

Undtagelser fra hovedreglen er, at sagen vil blive behandlet ved den ret, der er mest egnet til at behandle sagen under hensyntagen til sagens art, den tilgængelige domstol og parternes synspunkter med hensyn til det relevante sted.

2.2.2.1 Hvornår kan jeg vælge mellem sagsøgtes hjemting (ifølge hovedreglen) og en anden domstol?

Hovedreglen er, at sagen overføres til den afdeling af County Court, i hvis retskreds sagsøgte bor eller driver erhvervsvirksomhed, såfremt det er nødvendigt at beramme et retsmøde. Parterne kan dog i processkrifterne (directions questionnaire) angive, hvilken ret de foretrækker, idet det dog er County Court, der afgør spørgsmålet i sidste ende. Nogle af de sager, der indbringes for High Court i London, kan overføres til en af de regionale afdelinger. Yderligere oplysninger om overførsel af sager findes i del 30 i Civil Procedure Rules.

2.2.2.2 Hvornår skal sagen anlægges ved en anden domstol end sagsøgtes hjemting (ifølge hovedreglen)?

Som nævnt ovenfor er det almindelige kriterium for retternes kompetence sagens værdi eller kompleksitet. Selv om parterne i processkrifterne kan give udtryk for deres præferencer, ligger den endelige afgørelse hos retten. Det tilkommer ikke sagsøgeren at vælge, hvilken ret, der skal behandle sagen. Det fremgår desuden af CPR's del 2.7, at retten har en udstrakt skønsbeføjelse ved vurderingen af, hvor det er mest hensigtsmæssigt, at en sag behandles. Yderligere oplysninger kan findes i Civil Procedure Rules.

2.2.2.3 Kan sagens parter selv vælge en domstol, som ellers ikke havde været kompetent til at behandle sagen?

Nej.

3 Hvis kompetencen ligger hos de særlige domstole, hvordan finder jeg så ud af, hvilken en jeg skal henvende mig til?

High Courts forskellige afdelingers ansvarsopgaver og oplysninger om domstole, som behandler familiesager, findes i det foregående.

Nærmere oplysninger om county courts og High Court findes på justitsministeriets websted.

Tilknyttede links

Justitsministeriet

Sidste opdatering: 16/09/2021

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af EJN-kontaktpunkterne. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Hverken ERN eller Kommissionen påtager sig noget ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.