På det civilretlige område vil verserende sager og sager, der er indledt inden overgangsperiodens udløb, fortsætte i henhold til EU-retten. E-Justice-portalen vil – i overensstemmelse med en aftale med Det Forenede Kongerige – fortsat indeholde relevante informationer vedrørende Det Forenede Kongerige indtil udgangen af 2024.

Hvilket lands domstol er ansvarlig?

Gibraltar
Indholdet er leveret af
European Judicial Network
Det Europæiske Retlige Netværk (på det civile og handelsretlige område)

1 Skal jeg anlægge sag ved en almindelig domstol eller ved en særlig domstol (f.eks. ved arbejdsretten)?

De fleste sager vedrørende civil- eller handelsretlige forhold skal anlægges ved Gibraltars Supreme Court. Supreme Court er opdelt i forskellige kompetenceområder, men som følge af Gibraltars størrelse er der kun et dommerkontor. (Magistrates’ Court har for visse familieretlige sagers vedkommende en begrænset kompetence.)

Visse ansættelsesretlige sager kan indbringes for handelsretten (Industrial Tribunal). Andre specialretter er oprettet for så vidt angår værgemål og appelsager vedrørende indkomstskat og social sikring.

Yderligere oplysninger kan indhentes ved Supreme Court Registry, 277 Main Street, Gibraltar, tlf.: (+350) 200 75608.

2 Hvis kompetencen ligger hos de almindelige domstole (dvs. det er de almindelige domstole, som behandler denne type sager), hvordan finder jeg så ud af, hvilken en jeg skal henvende mig til?

2.1 Sondres der mellem lavere og højere førsteinstansdomstole (f.eks. distriktsdomstole og regionale domstole), og hvilken har i givet fald kompetence til at behandle min sag?

I princippet er det kun Supreme Court of Gibraltar, der behandler civilretlige sager. (Magistrates’ Court har for visse familieretlige sagers vedkommende en begrænset kompetence.)

2.2 Stedlig kompetence (er det retten i by A eller by B, der skal behandle min sag?)

2.2.1 Hovedreglen om stedlig kompetence

Som følge af Gibraltars beskedne geografiske størrelse er spørgsmålet vedrørende den stedlige kompetence inden for området ikke relevant.

2.2.2 Undtagelser fra hovedreglen

2.2.2.1 Hvornår kan jeg vælge mellem sagsøgtes hjemting (ifølge hovedreglen) og en anden domstol?

Der er kun én Supreme Court på Gibraltar.

2.2.2.2 Hvornår skal sagen anlægges ved en anden domstol end sagsøgtes hjemting (ifølge hovedreglen)?

Der er kun én Supreme Court på Gibraltar.

2.2.2.3 Kan sagens parter selv vælge en domstol, som ellers ikke havde været kompetent til at behandle sagen?

Der er kun én Supreme Court på Gibraltar.

3 Hvis kompetencen ligger hos de særlige domstole, hvordan finder jeg så ud af, hvilken en jeg skal henvende mig til?

Specialretterne er oprettet ved lov. Du kan få råd fra en lokal advokat fra Citizens Advice Bureau, hvis du mener, du kan anlægge sag ved en specialret.

Sidste opdatering: 15/09/2021

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af EJN-kontaktpunkterne. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Hverken ERN eller Kommissionen påtager sig noget ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.