Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.
Følgende sprog er allerede oversat.
Swipe to change

Hvilket lands domstol er ansvarlig?

Italien
Indholdet er leveret af
European Judicial Network
Det Europæiske Retlige Netværk (på det civile og handelsretlige område)

1 Skal jeg anlægge sag ved en almindelig domstol eller ved en særlig domstol (f.eks. ved arbejdsretten)?

Visse civile sager skal behandles ved særlige domstole. Sager vedrørende landbrugsspørgsmål behandles af særlige landbrugsafdelinger ved de almindelige domstole, og sager vedrørende virksomheds- og erhvervsspørgsmål behandles af handelsretten (tribunale delle imprese). Af andre særlige domstole kan nævnes børne- og ungdomsdomstolene og retten til forvaltning af vandressourcer. I alle andre sager behandles civile søgsmål ved de almindelige domstole, der imidlertid kan følge specialiserede procedurer, f.eks. i arbejdsretlige og lejeretlige sager.

2 Hvis kompetencen ligger hos de almindelige domstole (dvs. det er de almindelige domstole, som behandler denne type sager), hvordan finder jeg så ud af, hvilken en jeg skal henvende mig til?

Den kompetente ret udpeges på grundlag af den stedlige kompetence, idet "det almindelige værneting for fysiske personer" (foro generale delle persone fisiche) er retten på det sted, hvor sagsøgte er bosat, eller på grundlag af værdien af sagens genstand, hvorefter sagen vil blive behandlet af enten fredsdommeren (giudice di pace) eller den almindelige ret (tribunale), eller på grundlag af søgsmålsgenstanden, idet visse sager behandles ved bestemte domstole, uanset deres værdi. Eksempelvis behandles begæringer om omstødelse af ægteskab af den almindelige ret, der beklædes af et dommerkollegium.

2.1 Sondres der mellem lavere og højere førsteinstansdomstole (f.eks. distriktsdomstole og regionale domstole), og hvilken har i givet fald kompetence til at behandle min sag?

Der er ikke en hierarkisk domstolsstruktur – domstolene har blot forskellige kompetencer. Afhængig af værdien af sagens genstand behandles sagen i første instans af fredsdommeren eller den almindelige ret. Den almindelige ret beklædes af en enkelt dommer eller af et dommerkollegium, afhængig af sagens genstand.‑ Appeller til prøvelse af domme afsagt i første instans behandles normalt af appeldomstolene (corti d'appello). I nogle tilfælde skal sagen imidlertid indledes ved appeldomstolen (i sager, hvor appeldomstolen har "funktionel" kompetence (competenza funzionale), som f.eks. vedrørende begæringer om omstødelse af en voldgiftsafgørelse). Som hovedregel vil en sag blive behandlet af førsteinstansretten på det sted, hvor sagsøgte bor.

2.2 Stedlig kompetence (er det retten i by A eller by B, der skal behandle min sag?)

Den førsteinstansret, der har stedlig kompetence, er retten på det sted, hvor sagsøgte har bopæl eller hjemsted, der, som tidligere nævnt, er "det almindelige værneting for fysiske personer", eller retten på et andet sted, hvis domstolene har alternativ kompetence inden for netop det pågældende område, som det f.eks. er tilfældet i sager vedrørende kontraktlige forpligtelser, hvor den kompetente ret er retten på det sted, hvor forpligtelsen blev indgået.

I visse sager har særlige domstole enekompetence. Den kompetente ret i forbrugersager er retten på det sted, hvor forbrugeren har bopæl eller hjemsted, og i sager om rettigheder vedrørende fast ejendom og udsættelsesforretninger eller tilbagetagelsesforretninger er retten på det sted, hvor ejendommen er beliggende, den kompetente ret.

2.2.1 Hovedreglen om stedlig kompetence

For fysiske personer gælder det, at den kompetente ret almindeligvis er retten på det sted, hvor sagsøgte har bopæl (residenza), hjemsted (domicilio) eller, hvor ingen af disse er oplyst, på det sted, hvor sagsøgte har opholdssted (dimora). Hvis sagsøgte hverken har bopæl, hjemsted eller opholdssted i Italien, eller hvis opholdsstedet er ukendt, er den kompetente ret retten på det sted, hvor sagsøger har bopæl.

For så vidt angår juridiske personer, er den kompetente ret retten på det sted, hvor virksomheden har sit hovedkontor eller (efter sagsøgers valg) en afdeling og en befuldmægtiget repræsentant. Selskaber, der ikke kan optræde som juridisk person, sammenslutninger og bestyrelser, har hjemting på det sted, hvor de sædvanligvis udøver deres virksomhed.

2.2.2 Undtagelser fra hovedreglen

Undtagelserne fra grundreglen om almindeligt værneting omfatter domstole med enekompetence, f.eks. i forbrugersager, hvor den ret, der har kompetence, er retten på det sted, hvor forbrugeren har bopæl.

2.2.2.1 Hvornår kan jeg vælge mellem sagsøgtes hjemting (ifølge hovedreglen) og en anden domstol?

I nogle tilfælde kan man vælge mellem det almindelige værneting og et alternativt værneting. Ud over det almindelige værneting for fysiske og juridiske personer kan sagsøger f.eks. også vælge at føre sagen ved en anden ret, der er alternativ i forhold til det almindelige værneting, i sager, der vedrører opfyldelse af fordringer (diritti di obbligazione), idet sagsøger i så fald kan vælge det almindelige værneting eller anlægge sag ved retten på det sted, hvor den omtvistede fordring er opstået (dette gælder fordringer såvel i som uden for kontraktforhold), eller ved retten på det sted, hvor fordringen skal indfries (artikel 20 i den civile retsplejelov).

2.2.2.2 Hvornår skal sagen anlægges ved en anden domstol end sagsøgtes hjemting (ifølge hovedreglen)?

Dette er nødvendigt, hvis en ret har enekompetence. Et eksempel er retten på det sted, hvor den faste ejendom er beliggende, i forbindelse med udsættelsesforretninger eller tvister vedrørende ejendomsrettigheder, og et andet eksempel er forbrugersager, hvor den kompetente ret altid er retten på det sted, hvor forbrugeren har bopæl.

2.2.2.3 Kan sagens parter selv vælge en domstol, som ellers ikke havde været kompetent til at behandle sagen?

Medmindre der er tale om obligatorisk kompetence (f.eks. stedlig kompetence i sager vedrørende fast ejendom), kan parterne aftale et alternativt værneting (artikel 20 i den civile retsplejelov).

3 Hvis kompetencen ligger hos de særlige domstole, hvordan finder jeg så ud af, hvilken en jeg skal henvende mig til?

Alt efter sagens art ligger kompetencen hos de almindelige domstole, der behandler sager om personlige rettigheder, eller hos særlige domstole, der behandler legitime interesser i sager, hvor offentlige myndigheder er involveret, eller i andre specifikke sager (f.eks. en forvaltningsdomstol, en revisionsret eller en skatteret).

I det almindelige retssystem er sagens genstand afgørende for, om sagen vil blive behandlet ved en særlig afdeling eller særlig domstol. Sager vedrørende selskaber behandles f.eks. af handelsretten.

Relevante links

http://www.giustizia.it/

Relevante bilag

Den civile retsplejelov, artikel 1-30a. PDF (125 Kb) it

Sidste opdatering: 24/09/2020

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af EJN-kontaktpunkterne. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Hverken ERN eller Kommissionen påtager sig noget ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.