På det civilretlige område vil verserende sager og sager, der er indledt inden overgangsperiodens udløb, fortsætte i henhold til EU-retten. E-Justice-portalen vil – i overensstemmelse med en aftale med Det Forenede Kongerige – fortsat indeholde relevante informationer vedrørende Det Forenede Kongerige indtil udgangen af 2024.

Hvilket lands domstol er ansvarlig?

Nordirland
Indholdet er leveret af
European Judicial Network
Det Europæiske Retlige Netværk (på det civile og handelsretlige område)

1 Skal jeg anlægge sag ved en almindelig domstol eller ved en særlig domstol (f.eks. ved arbejdsretten)?

De fleste civil- og handelsretlige anliggender behandles ved Northern Ireland High Court eller County Court. Magistrates' Courts har kompetence til at behandle visse civilretlige sager såsom mindre inkassosager og familieretlige sager.

Der findes en række forskellige lovfæstede nævn (tribunals), som beskæftiger sig med forskelligartede emner som f.eks. indvandring, skatter, mental sundhed, sociale ydelser og transport. Nogle nævn har en stedlig kompetence, der omfatter hele Det Forenede Kongerige, og oplysninger om disse kan findes på webstedet for Northern Ireland Courts and Tribunals Service. Andre som f.eks. Fair Employment and Industrial Tribunals, der behandler arbejdsretlige sager, har en stedlig kompetence, der kun omfatter Nordirland.

Spørgsmålet om kompetence er ikke altid lige simpelt. Det anbefales derfor altid at søge advokatbistand, inden der anlægges sag.

2 Hvis kompetencen ligger hos de almindelige domstole (dvs. det er de almindelige domstole, som behandler denne type sager), hvordan finder jeg så ud af, hvilken en jeg skal henvende mig til?

2.1 Sondres der mellem lavere og højere førsteinstansdomstole (f.eks. distriktsdomstole og regionale domstole), og hvilken har i givet fald kompetence til at behandle min sag?

Du bør altid søge advokatbistand med hensyn til, hvilken ret en sag bør anlægges ved.

Hvis sagsgenstandens værdi er på under 30 000 GBP og vedrører erstatningskrav som følge af uagtsomhed eller misligholdelse af en kontrakt, skal sagen anlægges ved en County Court, medmindre andet anbefales dig. Hvis en sådan sag vedrører et beløb på over 30 000 GBP, skal den anlægges ved High Court.

Visse sager, hvor sagsgenstandens værdi ikke overstiger 3 000 GBP, kan behandles ved County Court efter en særlig procedure for småkrav, som er en enkel og uformel måde at løse tvister på, ofte uden en advokats mellemkomst. En informationsbrochure om småkravsproceduren kan findes på webstedet for Northern Ireland Courts and Tribunals Service.

Familieretlige sager kan behandles i Magistrates' Court, County Court eller High Court, afhængigt af sagens art.

2.2 Stedlig kompetence (er det retten i by A eller by B, der skal behandle min sag?)

2.2.1 Hovedreglen om stedlig kompetence

Magistrates' courts og County Court har kompetence i Nordirland. Det område, inden for hvilket disse retter sædvanligvis behandler sager, afgøres under henvisning til tre forvaltningsretlige afdelinger. Der findes en vejledning til forvaltningsdomstolene (Administrative Court Guide) på webstedet for Northern Ireland Courts and Tribunals Service her: http://www.courtsni.gov.uk/en-GB/Documents/Single%20Jurisdiction%20Internet%20Info%20Agreed.pdf

High Court har kompetence i hele Nordirland.

2.2.2 Undtagelser fra hovedreglen

2.2.2.1 Hvornår kan jeg vælge mellem sagsøgtes hjemting (ifølge hovedreglen) og en anden domstol?

Sagen skal i almindelighed anlægges ved den ret, i hvis retskreds sagsøgte har bopæl eller udøver erhvervsvirksomhed, eller ved den ret, i hvis retskreds den disposition, der gav anledning til sagen, blev foretaget (selv om sagen som udgangspunkt kan anlægges ved hvilken som helst ret).

Kontraktforhold — her afhænger den kompetente ret af kontraktens art. F.eks. kan en sag vedrørende en ansættelseskontrakt skulle anlægges ved County Court, eller det kan være, at det er Industrial Tribunal, der skal behandle sagen.

Familieretlige sager, der eksempelvis vedrører spørgsmålet om forældremyndighedens placering, behandles i Magistrates' Court, County Court eller High Court, afhængigt af sagens art.

Sager vedrørende erstatning uden for kontraktforhold behandles efter grundreglen om stedlig kompetence, og det samme gælder for civilretlige sager i forbindelse med straffesager. Der findes dog også en ordning for erstatning til ofre for forbrydelser, og yderligere oplysninger herom kan findes på webstedet for Compensation Services (se link nedenfor).

2.2.2.2 Hvornår skal sagen anlægges ved en anden domstol end sagsøgtes hjemting (ifølge hovedreglen)?

Der findes intet krav herom. Sagen kan anlægges ved enhver afdeling af Administrative Court uanset sagens genstand (selv om sagen i almindelighed anlægges ved den ret, i hvis retskreds sagsøgte har bopæl eller udøver erhvervsvirksomhed, eller ved den ret, i hvis retskreds den disposition, der gav anledning til sagen, blev foretaget)

2.2.2.3 Kan sagens parter selv vælge en domstol, som ellers ikke havde været kompetent til at behandle sagen?

Parterne kan ikke selv vælge, hvilken ret der skal behandle deres sag.

3 Hvis kompetencen ligger hos de særlige domstole, hvordan finder jeg så ud af, hvilken en jeg skal henvende mig til?

Oplysninger om de nævn, hvis stedlige kompetence dækker hele Det Forenede Kongerige, kan findes på webstedet for Court Service for England and Wales og på justitsministeriets websted.

Informationsbrochurer om de fleste retter i Nordirland kan findes på webstedet for Northern Ireland Courts and Tribunals Service.

Oplysninger om den stedlige kompetence, for så vidt angår Industrial and Fair Employment Tribunals, kan findes på webstedet for Industrial Tribunals and Fair Employment Tribunal.

Relevante links

Northern Ireland Courts and Tribunals Service

Domstole (Her Majesty's Court Service - England og Wales)

Domstole (justitsministeriet)

Industrial Tribunals and Fair Employment Tribunal

Compensation Services

Sidste opdatering: 14/09/2021

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af EJN-kontaktpunkterne. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Hverken ERN eller Kommissionen påtager sig noget ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.