Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση βουλγαρικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Υπάρχει ήδη μετάφραση στις ακόλουθες γλώσσες
Swipe to change

Ποιας χώρας το δικαστήριο είναι αρμόδιο;

Βουλγαρία
Περιεχόμενο που παρέχεται από
European Judicial Network
Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο (για αστικές και εμπορικές υποθέσεις)

1 Πρέπει να απευθυνθώ στα τακτικά πολιτικά δικαστήρια ή σε κάποιο ειδικό δικαστήριο (για παράδειγμα εργατοδικείο);

Σύμφωνα με το Σύνταγμα της Βουλγαρίας, η δικαιοσύνη απονέμεται από το Ανώτατο Δικαστήριο, το Ανώτατο Διοικητικό Δικαστήριο, τα εφετεία, τα περιφερειακά δικαστήρια (okrazhen sad), τα στρατοδικεία και τα τοπικά δικαστήρια (rayonen sad). Με νόμο μπορούν να συσταθούν και ειδικά δικαστήρια. Δεν προβλέπονται έκτακτα δικαστήρια. Βάσει του νόμου περί δικαστικών αρμοδιοτήτων, τα διοικητικά δικαστήρια βρίσκονται στις ίδιες περιφέρειες και έχουν την ίδια κατά τόπον αρμοδιότητα με τα περιφερειακά δικαστήρια. Εάν επιδιώκετε την τροποποίηση, κατάργηση ή εξαφάνιση απόφασης που έχει εκδοθεί από δημόσια αρχή ή εάν σκοπός σας είναι να διαταχθεί μια δημόσια αρχή από το δικαστήριο να εκδώσει μια συγκεκριμένη απόφαση, εάν πιστεύετε ότι η δημόσια αρχή έχει προβεί σε παράνομη πράξη ή παράλειψη, πρέπει να προσφύγετε ενώπιον διοικητικού δικαστηρίου, εκτός αν η υπόθεσή σας εμπίπτει στην αρμοδιότητα του Ανώτατου Διοικητικού Δικαστηρίου. Δεν υπάρχουν άλλα ειδικά δικαστήρια. Εάν είστε διάδικος σε αστική διαφορά, η υπόθεσή σας θα εκδικαστεί από τακτικό πολιτικό δικαστήριο. Βάσει του κώδικα πολιτικής δικονομίας, ειδικοί δικονομικοί κανόνες εφαρμόζονται σε υποθέσεις επείγουσας φύσεις, υποθέσεις που αφορούν τον γάμο και την οικογενειακή κατάσταση, τη δικαστική συμπαράσταση, τη δικαστική διανομή, την επανασύσταση των δικαιωμάτων κυριότητας επί περιουσιακού στοιχείου, τις συμβολαιογραφικές πράξεις και τις ομαδικές αγωγές. Βάσει του κώδικα πολιτικής δικονομίας, ειδικοί δικονομικοί κανόνες εφαρμόζονται επίσης σε συγκεκριμένες διαδικασίες της εκούσιας δικαιοδοσίας, όπως σε αιτήσεις για έκδοση διαταγής εκτέλεσης. Βάσει του εμπορικού νόμου, ειδικοί κανόνες εφαρμόζονται επίσης στις διαδικασίες αφερεγγυότητας που εκδικάζονται από τα εμπορικά τμήματα των περιφερειακών δικαστηρίων που έχουν καταρχήν αρμοδιότητα.

2 Όταν έχουν αρμοδιότητα τα τακτικά πολιτικά δικαστήρια (δηλαδή αυτά τα δικαστήρια είναι αρμόδια για τις εν λόγω υποθέσεις), πώς μπορώ να βρω σε ποιο πρέπει να απευθυνθώ;

2.1 Υπάρχει διαφοροποίηση μεταξύ κατωτέρων και ανωτέρων τακτικών πολιτικών δικαστηρίων (για παράδειγμα τα πρωτοδικεία ως κατώτερα δικαστήρια και τα περιφερειακά δικαστήρια ως ανώτερα δικαστήρια) και αν ναι, ποιο δικαστήριο είναι αρμόδιο για την υπόθεση μου;

Βάσει του κώδικα πολιτικής δικονομίας της Βουλγαρίας πρέπει να προσφύγετε ενώπιον του τοπικού δικαστηρίου (rayonen sad), εκτός αν τα περιφερειακά δικαστήρια (okrazhen sad) έχουν καταρχήν αρμοδιότητα στο είδος της διαφοράς σας.

Πρέπει να προσφύγετε ενώπιον περιφερειακού δικαστηρίου εάν η υπόθεσή σας αφορά την αναγνώριση ή την αμφισβήτηση της σχέσης γονέα και τέκνου, τη λύση υιοθεσίας, τη θέση ενός προσώπου σε δικαστική συμπαράσταση ή την άρση αυτής,

  • την κυριότητα ή τα εμπράγματα δικαιώματα επί περιουσιακού στοιχείου, εφόσον το ύψος της αξίωσής σας υπερβαίνει τα 50 000 BGN,
  • αστική ή εμπορική διαφορά η αξία του αντικειμένου της οποίας υπερβαίνει τα 25 000 BGN (εκτός αν η υπόθεσή σας αφορά πληρωμές διατροφής, εργατικές διαφορές ή την ανάκτηση μη εγκεκριμένων δαπανών),
  • απαράδεκτη, άκυρη ή εσφαλμένη καταχώριση εταιρείας για την οποία ο νόμος ορίζει ότι αρχική αρμοδιότητα έχουν τα περιφερειακά δικαστήρια,
  • διαφορά που υπάγεται στην αρμοδιότητα του περιφερειακού δικαστηρίου βάσει άλλης νομοθεσίας,
  • αγωγές, ανεξάρτητα από την αξία του αντικειμένου τους, που σωρεύονται σε μία αγωγή, η εκδίκαση της οποίας εμπίπτει στην αρμοδιότητα ενός περιφερειακού δικαστηρίου, εφόσον οι αγωγές πρέπει να συνεκδικαστούν.

Εάν επιδιώκετε να υπερασπιστείτε τα δικαιώματά σας ως εταίρου, να προσβάλετε απόφαση των μετόχων μιας εταιρείας, να επιτύχετε την ακύρωση της σύστασης εταιρείας, τη λύση εταιρείας ή την έναρξη της διαδικασίας αφερεγγυότητας, πρέπει να προσφύγετε ενώπιον του περιφερειακού δικαστηρίου του τόπου της έδρας της εταιρείας.

2.2 Κατά τόπον αρμοδιότητα (είναι αρμόδιο για την υπόθεση μου το δικαστήριο της πόλης Α ή το δικαστήριο της πόλης Β;)

2.2.1 Ο βασικός κανόνας της κατά τόπον αρμοδιότητας

Πρέπει να προσφύγετε ενώπιον του αρμόδιου δικαστηρίου του τόπου (rayon) κατοικίας του εναγομένου ή της έδρας της επιχείρησης ή του κεντρικού γραφείου του.

Εάν έχετε διαφορά με κρατικό φορέα ή νομικό πρόσωπο, πρέπει να προσφύγετε ενώπιον του δικαστηρίου του τόπου των κεντρικών γραφείων ή της έδρας του. Εάν έχετε διαφορά απευθείας με υποκατάστημα εταιρείας, μπορείτε επίσης να προσφύγετε ενώπιον των δικαστηρίων του τόπου του υποκαταστήματος.

Αν επιθυμείτε να ασκήσετε αγωγή κατά του βουλγαρικού δημοσίου, πρέπει να προσφύγετε ενώπιον των δικαστηρίων του τόπου στον οποίο προέκυψε η διαφορά ή, αν αυτός βρίσκεται εκτός Βουλγαρίας, ενώπιον των δικαστηρίων της Σόφιας.

Αν επιθυμείτε να κινήσετε διαδικασία κατά προσώπου που δεν έχει γνωστή διεύθυνση, πρέπει να προσφύγετε ενώπιον των δικαστηρίων του τόπου κατοικίας του πληρεξουσίου ή του νόμιμου εκπροσώπου του, ή εάν αυτό δεν είναι εφικτό, των δικαστηρίων του δικού σας τόπου κατοικίας. Τούτο ισχύει επίσης σε περίπτωση που το εν λόγω πρόσωπο διαμένει εκτός Βουλγαρίας. Εάν και εσείς διαμένετε εκτός Βουλγαρίας, πρέπει να προσφύγετε ενώπιον των δικαστηρίων της Σόφιας.

Εάν επιθυμείτε να ασκήσετε αγωγή κατά ανηλίκου ή προσώπου που δεν έχει δικαιοπρακτική ικανότητα, πρέπει να προσφύγετε ενώπιον του δικαστηρίου του τόπου κατοικίας του νόμιμου εκπροσώπου του.

Αν η υπόθεσή σας αφορά κληρονομία, την ολική ή εν μέρει ανάκληση διαθήκης, τη διανομή της κληρονομίας ή την ακύρωση της εκούσιας διανομής, πρέπει να προσφύγετε ενώπιον του δικαστηρίου του τόπου εκτέλεσης της διαθήκης. Εάν ο θανών ήταν βουλγαρικής ιθαγένειας αλλά η διαθήκη εκτελείται εκτός Βουλγαρίας, πρέπει να προσφύγετε ενώπιον των δικαστηρίων του τόπου της τελευταίας κατοικίας του θανόντος στη Βουλγαρία ή του τόπου της κληρονομιαίας περιουσίας.

Για την προσβολή απόφασης που εκδίδεται από δημόσια αρχή, πρέπει να προσφύγετε ενώπιον του Διοικητικού Δικαστηρίου (Administrativen sad) της έδρας της αρχής. Εάν η έδρα βρίσκεται εκτός Βουλγαρίας, η υπόθεσή σας υπάγεται στο Διοικητικό Δικαστήριο της Σόφιας (Administrativen sad – grad Sofia).

2.2.2 Εξαιρέσεις στον βασικό κανόνα

2.2.2.1 Πότε μπορώ να επιλέξω ανάμεσα στο δικαστήριο του τόπου κατοικίας του εναγομένου (το δικαστήριο του βασικού κανόνα) και κάποιο άλλο δικαστήριο;

Για την είσπραξη απαίτησης που απορρέει από σύμβαση, μπορείτε επίσης να προσφύγετε ενώπιον των δικαστηρίων του τόπου της τρέχουσας κατοικίας του αντιδίκου.

Σε περίπτωση που έχετε αξίωση διατροφής, μπορείτε επίσης να προσφύγετε ενώπιον των δικαστηρίων του τόπου της μόνιμης κατοικίας σας.

Εάν έχετε αξίωση όσον αφορά την προστασία των καταναλωτών, μπορείτε επίσης να προσφύγετε ενώπιον των δικαστηρίων του τόπου διαμονής ή μόνιμης κατοικίας σας.

Οι εργαζόμενοι μπορούν επίσης να ασκήσουν αγωγή κατά του εργοδότη στον συνήθη τόπο εργασίας τους.

Οι εργατικές διαφορές μεταξύ αλλοδαπών, εταιρειών ή κοινοπραξιών με έδρα στη Βουλγαρία από τη μία και αλλοδαπών εργαζόμενων που εργάζονται για λογαριασμό τους στο εσωτερικό της Βουλγαρίας από την άλλη, υπάγονται στα δικαστήρια του τόπου της έδρας του εργοδότη, εκτός αν τα μέρη άλλως έχουν συμφωνήσει.

Οι εργατικές διαφορές μεταξύ εργαζόμενων με βουλγαρική ιθαγένεια που εργάζονται στο εξωτερικό για λογαριασμό Βουλγάρων εργοδοτών υπάγονται στα δικαστήρια της Σόφιας σε περίπτωση διαδικασίας στρεφόμενης κατά του εργοδότη, και των δικαστηρίων του τόπου κατοικίας του εργαζόμενου στη Βουλγαρία σε περίπτωση διαδικασίας στρεφόμενης κατά εργαζομένου.

Αν έχετε υποστεί παράνομη ζημία, μπορείτε να επιλέξετε να προσφύγετε ενώπιον των δικαστηρίων του τόπου επέλευσης της ζημίας.

Αν επιθυμείτε να ασκήσετε αγωγή κατά διαδίκων που υπάγονται σε διαφορετικές δικαστικές περιφέρειες ή εάν η υπόθεσή σας αφορά περιουσιακά στοιχεία που βρίσκονται σε περισσότερες από μία δικαστικές περιφέρειες, μπορείτε να προσφύγετε ενώπιον των δικαστηρίων σε μία από τις εν λόγω περιφέρειες.

Εάν εσείς ή ο οργανισμός σας επιθυμείτε να αξιώσετε αποζημίωση λόγω απόφασης που έχει εκδοθεί από δημόσια αρχή, μπορείτε να προσφύγετε ενώπιον των δικαστηρίων του τόπου κατοικίας σας ή του τόπου της έδρας της επιχείρησής σας, εκτός αν η αξίωσή σας σωρεύεται με προσφυγή κατά της απόφασης καθαυτής.

2.2.2.2 Σε ποιες περιπτώσεις υποχρεούμαι να επιλέξω δικαστήριο άλλο από αυτό της κατοικίας του εναγομένου (το δικαστήριο του βασικού κανόνα);

Εάν η υπόθεσή σας αφορά εμπράγματα δικαιώματα επί ακινήτου, τη διαίρεση της συγκυριότητας, τον καθορισμό των ορίων ή την επανασύσταση των δικαιωμάτων κυριότητας επί ακινήτου, πρέπει να προσφύγετε ενώπιον των δικαστηρίων του τόπου του ακινήτου. Πρέπει επίσης να προσφύγετε ενώπιον του δικαστηρίου που είναι αρμόδιο για το ακίνητο εάν η υπόθεσή σας αφορά συμβολαιογραφική πράξη που επιβεβαιώνει τα εμπράγματα δικαιώματα επί του εν λόγω ακινήτου ή την κατάτμηση, λύση ή κήρυξη ανίσχυρης μιας συμβολαιογραφικής πράξης που αφορά ακίνητο.

2.2.2.3 Μπορούν οι διάδικοι να αναθέσουν αρμοδιότητα σε δικαστήριο που άλλως δεν θα είχε αρμοδιότητα;

Οι διάδικοι σε μια περιουσιακή διαφορά μπορούν να απόσχουν από τους κανόνες της κατά τόπον αρμοδιότητας με την υπογραφή συμφωνίας παρέκτασης της αρμοδιότητας συγκεκριμένου δικαστηρίου. Τούτο δεν είναι εφικτό, ωστόσο, όταν η υπόθεσή σας αφορά εμπράγματα δικαιώματα, τη διαίρεση της συγκυριότητας, την καθιέρωση των ορίων ή την εκ νέου σύσταση των δικαιωμάτων κυριότητας επί ακινήτου, συμβολαιογραφική πράξη που επιβεβαιώνει τα εμπράγματα δικαιώματα επί ακινήτου ή την κατάτμηση, τη λύση ή την κήρυξη ανίσχυρης μιας συμβολαιογραφικής πράξης που αφορά ακίνητο, οπότε το κατά τόπον αρμόδιο δικαστήριο καθορίζεται από τον νόμο.

Εάν η υπόθεσή σας άπτεται της προστασίας των καταναλωτών ή του εργατικού δικαίου και έχετε συμφωνήσει με τον αντίδικο ή τους αντιδίκους σας ποιο δικαστήριο θα είναι αρμόδιο, η εν λόγω συμφωνία θα είναι έγκυρη μόνον εάν υπογράφηκε αφότου προέκυψε η διαφορά.

Εάν έχετε οικονομική αξίωση, μπορείτε να συμφωνήσετε με τον αντίδικό σας ότι θα διευθετήσετε την υπόθεση με υπαγωγή στη διαιτησία, εκτός αν η υπόθεση αφορά εμπράγματα δικαιώματα ή ακίνητη περιουσία, πληρωμές διατροφής ή το εργατικό δίκαιο. Για την κίνηση της διαδικασίας διαιτησίας, όλα τα μέρη που μετέχουν σε αυτή πρέπει να συνάψουν ειδική δικονομική συμφωνία (arbitrazhno sporazumenie ή συμφωνία διαιτησίας). Το διαιτητικό δικαστήριο μπορεί να χρησιμοποιεί κάθε οικεία πηγή διεθνούς δικαίου και μια συγκεκριμένη πηγή δικαίου της Βουλγαρίας: τον νόμο περί διαιτησίας στις διεθνείς εμπορικές διαφορές (Zakon za mezhdunarodniya targovski arbitrazh). Βάσει του εν λόγω νόμου, όλα τα μέρη μιας συμφωνίας διαιτησίας ζητούν από το διαιτητικό δικαστήριο τη διευθέτηση του συνόλου ή μέρους των μεταξύ τους διαφορών που μπορεί να προκύψουν ή έχουν προκύψει στο πλαίσιο μιας συγκεκριμένης συμβατικής ή εξωσυμβατικής σχέσης. Η συμφωνία διαιτησίας μπορεί να είναι ρήτρα σύμβασης ή να αποτελεί χωριστή συμφωνία. Η συμφωνία διαιτησίας πρέπει να είναι γραπτή. Το διαιτητικό δικαστήριο μπορεί να είναι μόνιμος φορέας ή να συσταθεί για τη διευθέτηση συγκεκριμένης διαφοράς. Το διαιτητικό δικαστήριο μπορεί να συνέλθει εκτός Βουλγαρίας εάν ένας από τους διαδίκους έχει εκεί τη συνήθη κατοικία του, τον τόπο άσκησης της επιχειρηματικής δραστηριότητάς του ή την κεντρική του διοίκηση.

3 Όταν έχουν αρμοδιότητα τα ειδικά δικαστήρια, πώς μπορώ να βρω σε ποιο πρέπει να απευθυνθώ;

Τα διοικητικά δικαστήρια αποτελούν τα μόνα ειδικά δικαστήρια στη Βουλγαρία για τις αστικές υποθέσεις.

Όλες οι διοικητικές υποθέσεις υπάγονται στα διοικητικά δικαστήρια εκτός από όσες υπάγονται στο Ανώτατο Διοικητικό Δικαστήριο. Το Ανώτατο Διοικητικό Δικαστήριο έχει καταρχήν αρμοδιότητα εφόσον επιδιώκετε να προσβάλετε κανονισμό που έχει εκδοθεί από δημόσια αρχή άλλη από δημοτικό συμβούλιο, κανονισμό που έχει εκδοθεί από το συμβούλιο των υπουργών, τον πρωθυπουργό, τον αναπληρωτή πρωθυπουργό ή υπουργό, απόφαση που έχει εκδώσει το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο, κανονισμό που έχει εκδώσει η Εθνική Τράπεζα της Βουλγαρίας και κάθε άλλο κανονισμό για τον οποίο ο νόμος ορίζει ότι καταρχήν αρμοδιότητα έχει το Ανώτατο Διοικητικό Δικαστήριο.

Τελευταία επικαιροποίηση: 26/09/2018

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται ο αντίστοιχος αρμόδιος επαφής του ΕΔΔ. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο δεν αναλαμβάνουν καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.