Ποιας χώρας το δικαστήριο είναι αρμόδιο;

Εσθονία
Περιεχόμενο που παρέχεται από
European Judicial Network
Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο (για αστικές και εμπορικές υποθέσεις)

1 Πρέπει να απευθυνθώ στα τακτικά πολιτικά δικαστήρια ή σε κάποιο ειδικό δικαστήριο (για παράδειγμα εργατοδικείο);

Οι αστικές υποθέσεις υπάγονται στη δικαιοδοσία των κομητειακών δικαστηρίων (maakohus). Τα κομητειακά δικαστήρια, ως πρωτοβάθμια δικαστήρια, εκδικάζουν αστικές υποθέσεις. Οι αστικές υποθέσεις καλύπτουν μεγάλο εύρος τομέων και αφορούν διαφορές που ανακύπτουν από διάφορες συμβάσεις και ενοχικές σχέσεις, οικογενειακές και κληρονομικές υποθέσεις, διαφορές σχετικά με εμπράγματα δικαιώματα, ζητήματα που αφορούν τις δραστηριότητες και τη διοίκηση εταιρειών και μη κερδοσκοπικών ενώσεων, ζητήματα πτώχευσης και ζητήματα εργατικού δικαίου.

Για την κίνηση αστικής διαδικασίας, πρέπει να κατατεθεί σε δικόγραφο αγωγής ή αίτηση σε κομητειακό δικαστήριο. Το δικόγραφο της αγωγής που κατατίθεται στο δικαστήριο πρέπει να αναφέρει το πρόσωπο κατά του οποίου στρέφεται η αγωγή, το αντικείμενο της αγωγής, τα πραγματικά περιστατικά στα οποία βασίζεται η αγωγή και τα αποδεικτικά στοιχεία στα οποία αυτά στηρίζονται.

Η διεξαγωγή των διαδικασιών σε αστικές υποθέσεις διέπεται από τον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας (tsiviilkohtumenetluse seadustik).

Αν και δεν υπάρχουν ειδικά δικαστήρια στην Εσθονία, ορισμένες διαφορές μπορούν να υποβληθούν σε εξωδικαστικές επιτροπές προτού γίνει χρήση του δικαιώματος προσφυγής στα δικαστήρια.

Για παράδειγμα, οι εργατικές διαφορές επιλύονται από την επιτροπή εργατικών διαφορών (töövaidluskomisjon). Η επιτροπή εργατικών διαφορών είναι προδικαστικό, ανεξάρτητο όργανο, το οποίο επιλύει μεμονωμένες εργατικές διαφορές. Στην επιτροπή μπορούν να προσφύγουν τόσο εργαζόμενοι όσο και εργοδότες, χωρίς καταβολή παραβόλων. Η επίλυση εργατικών διαφορών από την επιτροπή εργατικών διαφορών διέπεται από τον νόμο περί επιλύσεως ατομικών εργατικών διαφορών (töövaidluse lahendamise seadus). Οι διαδικασίες της επιτροπής εργατικών διαφορών δεν συνιστούν υποχρεωτική προδικασία. Απόφαση της επιτροπής εργατικών διαφορών που έχει τεθεί σε ισχύ είναι δεσμευτική για τα μέρη. Η επιτροπή εργατικών διαφορών επιλαμβάνεται, κατόπιν σχετικής προσφυγής, των ακόλουθων διαφορών που ανακύπτουν από εργασιακές σχέσεις:

 1. εργατική διαφορά που ανακύπτει από σχέση εργασίας μεταξύ εργαζομένου και εργοδότη εγγεγραμμένου στην Εσθονία, δραστηριοποιούμενου στην Εσθονία μέσω υποκαταστήματος ή εγγεγραμμένου ως μη εγκατεστημένου στη χώρα εργοδότη, καθώς και από την προετοιμασία μιας τέτοιας σχέσης εργασίας (ατομική εργατική διαφορά)·
 2. εργατική διαφορά μεταξύ εργαζομένου αποσπασμένου στην Εσθονία και του εργοδότη του, η οποία απορρέει από το άρθρο 7 του νόμου περί των συνθηκών εργασίας των αποσπασμένων στην Εσθονία εργαζομένων (ατομική εργατική διαφορά)·
 3. συλλογική εργατική διαφορά που απορρέει από την εκτέλεση συλλογικής σύμβασης εργασίας (συλλογική εργατική διαφορά).
Η επιτροπή εργατικών διαφορών δεν επιλύει διαφορές που αφορούν αποζημίωση για ζημίες που προκαλούνται από βλάβη της υγείας, σωματική βλάβη ή θάνατο λόγω εργατικού ατυχήματος ή επαγγελματικής ασθένειας. Στην προσφυγή που υποβάλλεται στην επιτροπή εργατικών διαφορών πρέπει να περιγράφονται η σαφώς διατυπωμένη αξίωση του προσφεύγοντος, καθώς και τα περιστατικά που σχετίζονται με τη διαφορά. Για παράδειγμα, όταν προσβάλλεται η καταγγελία σύμβασης απασχόλησης, πρέπει να αναφέρονται ο χρόνος και ο λόγος της καταγγελίας. Είναι απαραίτητο να περιγράφεται η φύση της διαφωνίας μεταξύ των μερών, δηλαδή τι δεν έπραξε ή τι έπραξε κατά παράβαση του νόμου ο εργαζόμενος ή ο εργοδότης. Κάθε δήλωση και αξίωση πρέπει να τεκμηριώνεται και, για τον λόγο αυτόν, κάθε περίσταση που υποστηρίζεται από έγγραφες αποδείξεις (σύμβαση απασχόλησης, αμοιβαίες συμφωνίες ή αλληλογραφία μεταξύ εργαζομένου και εργοδότη κ.λπ.) ή κάθε αναφορά σε άλλα αποδεικτικά στοιχεία και μάρτυρες πρέπει να περιλαμβάνεται στην προσφυγή. Οι έγγραφες αποδείξεις, οι οποίες τεκμηριώνουν την αξίωση του εργαζομένου ή του εργοδότη, πρέπει να συνοδεύουν την προσφυγή κατά την υποβολή της. Αν ο προσφεύγων θεωρεί αναγκαία την πρόσκληση μάρτυρα στη συνεδρίαση, το όνομα και η διεύθυνση του μάρτυρα πρέπει να περιλαμβάνονται στην προσφυγή. Αξιώσεις οι οποίες ανακύπτουν από σύμβαση μεταξύ καταναλωτή και εμπόρου μπορούν να επιλύονται από την επιτροπή καταναλωτικών διαφορών ( tarbijavaidluste komisjon). Η επίλυση καταναλωτικών διαφορών από την εν λόγω επιτροπή διέπεται από τον νόμο περί προστασίας του καταναλωτή ( tarbijakaitseseadus). Η επιτροπή καταναλωτικών διαφορών είναι αρμόδια για την επίλυση τόσο των εγχώριων όσο και των διασυνοριακών καταναλωτικών διαφορών που ανακύπτουν από συμβάσεις μεταξύ καταναλωτών και εμπόρων και κινούνται από καταναλωτή, αν ένα από τα μέρη της διαφοράς είναι έμπορος του οποίου ο τόπος εγκατάστασης βρίσκεται στη Δημοκρατία της Εσθονίας. Η επιτροπή καταναλωτικών διαφορών είναι αρμόδια να επιλύει διαφορές οι οποίες αφορούν ζημίες που προκλήθηκαν από ελαττωματικό προϊόν, υπό τον όρο ότι η ζημία μπορεί να προσδιοριστεί. Αν διαπιστωθεί η πρόκληση ζημίας, αλλά δεν είναι εφικτό να προσδιοριστεί ποσοτικά το ακριβές ποσό της (για παράδειγμα, σε περίπτωση μη χρηματικής ζημίας ή ζημιών που προκύπτουν στο μέλλον), το ποσό της αποζημίωσης καθορίζεται από δικαστήριο. Η επιτροπή δεν επιλύει διαφορές που αφορούν την παροχή μη οικονομικών υπηρεσιών γενικού συμφέροντος, εκπαιδευτικές υπηρεσίες που παρέχονται από νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης που παρέχονται σε ασθενείς από επαγγελματίες του τομέα της υγείας για την αξιολόγηση, τη διαφύλαξη ή την αποκατάσταση της υγείας τους ή τη συνταγογράφηση, την παροχή ή την προμήθεια φαρμάκων και ιατροτεχνολογικών προϊόντων. Επίσης, η επιτροπή δεν επιλύει διαφορές στις οποίες η αξίωση απορρέει από γεγονός θανάτου, σωματικής βλάβης ή βλάβης της υγείας ή διαφορές η διαδικασία επίλυσης των οποίων προβλέπεται από άλλες πράξεις. Οι διαφορές αυτές επιλύονται από αρμόδιο όργανο ή από δικαστήριο. Η διαδικασία στην επιτροπή καταναλωτικών διαφορών δεν συνιστά υποχρεωτική προδικαστική διαδικασία και η επίλυση της διαφοράς δεν οδηγεί στην έκδοση απόφασης υποκείμενης σε υποχρεωτική εκτέλεση στο πλαίσιο διαδικασίας εκτέλεσης. Κατάλογος των εμπόρων που δεν συμμορφώθηκαν με τις αποφάσεις της επιτροπής δημοσιεύεται στον ιστότοπο της Ρυθμιστικής Αρχής Προστασίας Καταναλωτή και Τεχνικών Θεμάτων. Αν τα μέρη δεν συναινέσουν στην απόφαση της επιτροπής ή δεν συμμορφωθούν μ’ αυτήν, μπορούν να παραπέμψουν την ίδια διαφορά στο κομητειακό δικαστήριο για ακρόαση.

Οι μισθωτικές διαφορές μπορούν να επιλύονται από επιτροπή μισθωτικών διαφορών, οι διαδικασίες της οποίας διέπονται από τον νόμο για την επίλυση μισθωτικών διαφορών (üürivaidluse lahendamise seadus). Μπορεί να συσταθεί επιτροπή μισθωτικών διαφορών ως ανεξάρτητος φορέας τοπικής αρχής που επιλύει μισθωτικές διαφορές. Οι επιτροπές μισθωτικών διαφορών δεν επιλύουν διαφορές που αφορούν οικονομικές αξιώσεις άνω των 3 200 ευρώ. Οι διαδικασίες της επιτροπής μισθωτικών διαφορών δεν συνιστούν υποχρεωτική προδικασία. Μετά την έναρξη ισχύος απόφασης της επιτροπής μισθωτικών διαφορών, τα μέρη δεν μπορούν να υποβάλουν την ίδια αξίωση στην ίδια βάση ενώπιον δικαστηρίου και η απόφαση της επιτροπής μισθωτικών διαφορών που έχει τεθεί σε ισχύ είναι δεσμευτική για τα μέρη.

2 Όταν έχουν αρμοδιότητα τα τακτικά πολιτικά δικαστήρια (δηλαδή αυτά τα δικαστήρια είναι αρμόδια για τις εν λόγω υποθέσεις), πώς μπορώ να βρω σε ποιο πρέπει να απευθυνθώ;

Για να γνωρίζει κάποιος ποιο δικαστήριο είναι αρμόδιο να επιληφθεί μιας υπόθεσης, είναι σημαντικό να γνωρίζει τις αρχές που διέπουν την αρμοδιότητα των δικαστηρίων. Υπάρχουν τρεις τομείς αρμοδιότητας:

 1. γενική αρμοδιότητα, η οποία εξαρτάται από τον τόπο κατοικίας του προσώπου·
 2. συντρέχουσα αρμοδιότητα· 3) αποκλειστική αρμοδιότητα (βλ. παράγραφο 2.2).

2.1 Υπάρχει διαφοροποίηση μεταξύ κατωτέρων και ανωτέρων τακτικών πολιτικών δικαστηρίων (για παράδειγμα τα πρωτοδικεία ως κατώτερα δικαστήρια και τα περιφερειακά δικαστήρια ως ανώτερα δικαστήρια) και αν ναι, ποιο δικαστήριο είναι αρμόδιο για την υπόθεση μου;

Τα δικαστήρια κατώτερου και ανώτερου βαθμού διαφέρουν, καθώς το εσθονικό δικαστικό σύστημα έχει τρεις βαθμούς δικαιοδοσίας.

Τα κομητειακά δικαστήρια (maakohus), ως πρωτοβάθμια δικαστήρια, εκδικάζουν όλες τις αστικές υποθέσεις. Νόμος μπορεί να ορίζει ότι ορισμένα είδη υποθέσεων εκδικάζονται μόνο από συγκεκριμένα κομητειακά δικαστήρια, αν αυτό επιταχύνει την εκδίκαση των υποθέσεων ή καθιστά τη διαδικασία πιο αποτελεσματική με άλλον τρόπο.

Το περιφερειακό δικαστήριο (ringkonnakohus) επανεξετάζει, κατόπιν σχετικής έφεσης, αποφάσεις που εκδίδονται σε αστικές υποθέσεις από τα κομητειακά δικαστήρια της κατά τόπον αρμοδιότητάς του. Το περιφερειακό δικαστήριο αποφαίνεται επίσης επί άλλων υποθέσεων που υπάγονται στην αρμοδιότητά του εκ του νόμου.

Το Ανώτατο Δικαστήριο (Riigikohus) επανεξετάζει αποφάσεις που εκδίδονται σε αστικές υποθέσεις από τα περιφερειακά δικαστήρια, βάσει αιτήσεων αναίρεσης κατά των αποφάσεων αυτών. Το Ανώτατο Δικαστήριο αποφαίνεται επίσης επί αιτήσεων αναψηλάφησης ισχυουσών δικαστικών αποφάσεων, ορίζει αρμόδιο δικαστήριο για την εκδίκαση υπόθεσης στις περιπτώσεις που προβλέπει ο νόμος και αποφαίνεται επί άλλων υποθέσεων που υπάγονται στην αρμοδιότητά του εκ του νόμου. Το Ανώτατο Δικαστήριο λειτουργεί επίσης και ως Συνταγματικό Δικαστήριο της Εσθονίας.

Οι υποθέσεις εκδικάζονται πρώτα από κομητειακό δικαστήριο, το οποίο εκδίδει σχετική απόφαση ως πρωτοβάθμιο δικαστήριο. Αν ένα πρόσωπο κρίνει ότι η απόφαση του πρωτοβάθμιου δικαστηρίου βασίζεται σε παράβαση νομικής διάταξης ή ότι, λαμβανομένων υπόψη των περιστάσεων και των αποδεικτικών στοιχείων που πρέπει να ληφθούν υπόψη στην κατ’ έφεση διαδικασία, θα πρέπει, στην κατ’ έφεση διαδικασία, να εκδοθεί απόφαση διαφορετική από την απόφαση του πρωτοβάθμιου δικαστηρίου, έχει έννομο δικαίωμα να ασκήσει έφεση σε ανώτερο δικαστήριο, δηλαδή στο περιφερειακό δικαστήριο. Τα περιφερειακά δικαστήρια είναι δευτεροβάθμια δικαστήρια και, επομένως, επανεξετάζουν τις αποφάσεις των κομητειακών και των διοικητικών δικαστηρίων βάσει εφέσεων και προσφυγών κατά αποφάσεων. Το περιφερειακό δικαστήριο αποφαίνεται επί των αστικών υποθέσεων ως σώμα – η έφεση εκδικάζεται από τμήμα τριμελούς σύνθεσης, εκτός αν ορίζει διαφορετικά ο νόμος.

Το Ανώτατο Δικαστήριο είναι ο ανώτατος βαθμός δικαιοδοσίας. Το Ανώτατο Δικαστήριο επανεξετάζει αποφάσεις που εκδίδονται σε αστικές υποθέσεις από τα περιφερειακά δικαστήρια, βάσει αιτήσεων αναίρεσης κατά των αποφάσεων αυτών. Το Ανώτατο Δικαστήριο αποφαίνεται επίσης επί αιτήσεων αναψηλάφησης ισχυουσών δικαστικών αποφάσεων, ορίζει αρμόδιο δικαστήριο για την εκδίκαση υπόθεσης στις περιπτώσεις που προβλέπει ο νόμος και αποφαίνεται επί άλλων υποθέσεων που υπάγονται στην αρμοδιότητά του εκ του νόμου. Η αναίρεση αφορά την κατάθεση προσφυγής για νομικούς λόγους κατά δικαστικής απόφασης η οποία δεν έχει αποκτήσει ακόμη ισχύ δεδικασμένου και την επανεξέταση της συγκεκριμένης απόφασης από ανώτερο δικαστήριο χωρίς επαναξιολόγηση των πραγματικών περιστατικών. Η αναψηλάφηση δικαστικών αποφάσεων αφορά την επανεξέταση αποφάσεων οι οποίες έχουν ήδη αποκτήσει ισχύ δεδικασμένου, εάν ανακύψουν νέα στοιχεία, κατόπιν σχετικής αίτησης διαδίκου.

Ο συμμετέχων στην κατ’ έφεση διαδικασία μπορεί να ασκήσει αναίρεση κατά απόφασης του περιφερειακού δικαστηρίου ενώπιον του Ανώτατου Δικαστηρίου, αν το περιφερειακό δικαστήριο παραβιάσει ουσιωδώς διάταξη δικονομικού δικαίου ή εφαρμόσει εσφαλμένα διάταξη ουσιαστικού δικαίου. Σε διαδικασίες αναίρεσης στο Ανώτατο Δικαστήριο, ο συμμετέχων στη διαδικασία μπορεί να προβεί σε διαδικαστικές πράξεις και να υποβάλει αιτήματα και αιτήσεις μόνο μέσω δικηγόρου. Σε διαδικασίες εκούσιας δικαιοδοσίας στο Ανώτατο Δικαστήριο, ο συμμετέχων στη διαδικασία μπορεί να προβεί σε διαδικαστικές πράξεις και να υποβάλει αιτήματα και αιτήσεις αυτοπροσώπως ή μέσω δικηγόρου. Το Ανώτατο Δικαστήριο δέχεται την αίτηση αναίρεσης αν αυτή πληροί τις απαιτήσεις του νόμου, υποβληθεί εμπρόθεσμα και αν:

 1. το περιφερειακό δικαστήριο προδήλως εφάρμοσε εσφαλμένα διάταξη ουσιαστικού δικαίου στην απόφασή του και η εσφαλμένη εφαρμογή της εν λόγω διάταξης θα μπορούσε να έχει οδηγήσει σε εσφαλμένη απόφαση·
 2. το περιφερειακό δικαστήριο, κατά τη λήψη της απόφασής του, παραβίασε ουσιωδώς διάταξη δικονομικού δικαίου, γεγονός που θα μπορούσε να έχει οδηγήσει σε εσφαλμένη απόφαση.

Επιπλέον, το Ανώτατο Δικαστήριο δέχεται την αίτηση αναίρεσης, αν η εκδίκαση της υπόθεσης στο συγκεκριμένο επίπεδο είναι θεμελιώδους σημασίας για τη διασφάλιση ασφάλειας δικαίου και τη διαμόρφωση ομοιόμορφης δικαιοδοτικής πρακτικής ή για την περαιτέρω διάπλαση του δικαίου.

2.2 Κατά τόπον αρμοδιότητα (είναι αρμόδιο για την υπόθεση μου το δικαστήριο της πόλης Α ή το δικαστήριο της πόλης Β;)

Αρμοδιότητα είναι το δικαίωμα και η υποχρέωση ενός προσώπου να ασκεί τα δικονομικά του δικαιώματα ενώπιον συγκεκριμένου δικαστηρίου. Η αρμοδιότητα διακρίνεται σε γενική, συντρέχουσα ή αποκλειστική.

Η γενική αρμοδιότητα καθορίζει το δικαστήριο στο οποίο μπορούν να κατατεθούν αγωγές κατά ενός προσώπου και στο οποίο μπορούν να ασκηθούν άλλες διαδικαστικές πράξεις σε σχέση με ένα πρόσωπο, εκτός αν ο νόμος ορίζει ότι η αγωγή μπορεί να κατατεθεί ή ότι η πράξη μπορεί να ασκηθεί σε άλλο δικαστήριο.

Η συντρέχουσα αρμοδιότητα καθορίζει το δικαστήριο στο οποίο μπορούν να κατατεθούν αγωγές κατά ενός προσώπου και να ασκηθούν άλλες διαδικαστικές πράξεις σε σχέση με ένα πρόσωπο, επιπλέον της γενικής αρμοδιότητας. Αυτό σημαίνει, για παράδειγμα, ότι αγωγή η οποία αφορά περιουσιακή αξίωση και ασκείται κατά φυσικού προσώπου μπορεί να κατατεθεί επίσης στο δικαστήριο στην αρμοδιότητα του οποίου υπάγεται ο τόπος μακροχρόνιας διαμονής του προσώπου. Αν ένα πρόσωπο διαμένει σε άλλο κράτος, αγωγή η οποία αφορά περιουσιακή αξίωση μπορεί να κατατεθεί επίσης κατά του εν λόγω προσώπου στο δικαστήριο στην αρμοδιότητα του οποίου υπάγεται η τοποθεσία του περιουσιακού στοιχείου για το οποίο κατατίθεται η αξίωση ή στο δικαστήριο στην αρμοδιότητα του οποίου υπάγεται η τοποθεσία άλλου περιουσιακού στοιχείου που ανήκει στο εν λόγω πρόσωπο.

Η αποκλειστική αρμοδιότητα καθορίζει το μοναδικό δικαστήριο το οποίο μπορεί να επιληφθεί αστικής υπόθεσης. Η αρμοδιότητα σε περιπτώσεις εκούσιας δικαιοδοσίας είναι αποκλειστική, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά από τον νόμο. Η αποκλειστική αρμοδιότητα μπορεί να καθοριστεί, για παράδειγμα, από τον τόπο στον οποίο βρίσκεται ένα ακίνητο, τον τόπο άσκησης των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων νομικού προσώπου κ.λπ.

2.2.1 Ο βασικός κανόνας της κατά τόπον αρμοδιότητας

Αγωγή κατά φυσικού προσώπου μπορεί να κατατεθεί στο δικαστήριο στην αρμοδιότητα του οποίου υπάγεται ο τόπος κατοικίας του εν λόγω προσώπου, ενώ αγωγή κατά νομικού προσώπου μπορεί να κατατεθεί στο δικαστήριο στην αρμοδιότητα του οποίου υπάγεται η έδρα του νομικού προσώπου. Αν ο τόπος κατοικίας φυσικού προσώπου δεν είναι γνωστός, αγωγή κατά του εν λόγω προσώπου μπορεί να κατατεθεί στο δικαστήριο στην αρμοδιότητα του οποίου υπάγεται ο τελευταίος γνωστός τόπος κατοικίας του προσώπου.

2.2.2 Εξαιρέσεις στον βασικό κανόνα

Αγωγή κατά πολίτη της Δημοκρατίας της Εσθονίας ο οποίος διαμένει στο εξωτερικό και απολαμβάνει ετεροδικίας ή κατά πολίτη της Δημοκρατίας της Εσθονίας ο οποίος εργάζεται στο εξωτερικό και είναι δημόσιος υπάλληλος μπορεί να κατατεθεί στο δικαστήριο στην αρμοδιότητα του οποίου υπάγεται ο τελευταίος τόπος κατοικίας του εν λόγω προσώπου στην Εσθονία. Αν το πρόσωπο δεν είχε κατοικία στην Εσθονία, αγωγή κατά του εν λόγω προσώπου μπορεί να κατατεθεί στο κομητειακό δικαστήριο της κομητείας Harju (Harju Maakohus). Αγωγή κατά κρατικού φορέα της Δημοκρατίας της Εσθονίας ή κατά αρχής τοπικής αυτοδιοίκησης μπορεί να κατατεθεί στο δικαστήριο στην αρμοδιότητα του οποίου υπάγεται η έδρα του σχετικού κρατικού φορέα ή της αρχής τοπικής αυτοδιοίκησης. Αν ο κρατικός φορέας δεν μπορεί να καθοριστεί, η αγωγή κατατίθεται στο κομητειακό δικαστήριο της κομητείας Harju. Αν η αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης δεν μπορεί να καθοριστεί, η αγωγή κατατίθεται στο δικαστήριο στην αρμοδιότητα του οποίου υπάγεται η έδρα του δήμου ή της κοινότητας.

Ο ενάγων μπορεί επίσης να ασκήσει αγωγή κατά της Δημοκρατίας της Εσθονίας και κατά τοπικής αρχής ενώπιον του δικαστηρίου στην αρμοδιότητα του οποίου υπάγεται η κατοικία ή η έδρα του.

2.2.2.1 Πότε μπορώ να επιλέξω ανάμεσα στο δικαστήριο του τόπου κατοικίας του εναγομένου (το δικαστήριο του βασικού κανόνα) και κάποιο άλλο δικαστήριο;

Στις περιπτώσεις που προβλέπονται στον νόμο, είναι δυνατή, επιπλέον της γενικής αρμοδιότητας, η επιλογή δικαστηρίου στο οποίο μπορούν να κατατεθούν αγωγές κατά ενός προσώπου και να γίνουν άλλες διαδικαστικές πράξεις σε σχέση με ένα πρόσωπο.

 • Αρμοδιότητα με βάση τον τόπο διαμονής - Αγωγή η οποία αφορά περιουσιακή αξίωση μπορεί επίσης να κατατεθεί κατά φυσικού προσώπου στο δικαστήριο στην αρμοδιότητα του οποίου υπάγεται ο τόπος διαμονής του εν λόγω προσώπου, αν το πρόσωπο αυτό διέμεινε εκεί για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα λόγω εργασίας ή υπηρεσίας, σπουδών ή για άλλο λόγο.
 • Αρμοδιότητα βάσει του τόπου επαγγελματικής δραστηριότητας – Αγωγή η οποία αφορά τις οικονομικές ή επαγγελματικές δραστηριότητες του εναγομένου μπορεί επίσης να κατατεθεί στο δικαστήριο στην αρμοδιότητα του οποίου υπάγεται ο τόπος επαγγελματικής δραστηριότητας του εναγομένου.
 • Αρμοδιότητα βάσει της έδρας νομικού προσώπου – Νομικό πρόσωπο βασιζόμενο σε συμμετοχή, συμπεριλαμβανομένης της εταιρείας, ή μέλος, εταίρος ή μέτοχος νομικού προσώπου μπορεί επίσης να καταθέσει αγωγή απορρέουσα από τη συμμετοχή ή την ιδιότητα του μέλους κατά μέλους, εταίρου ή μετόχου του νομικού προσώπου στο δικαστήριο στην αρμοδιότητα του οποίου υπάγεται η έδρα του νομικού προσώπου.
 • Αρμοδιότητα βάσει του τόπου στον οποίο βρίσκεται περιουσιακό στοιχείο – Αν ένα πρόσωπο έχει τόπο κατοικίας ή έδρα σε άλλο κράτος, αγωγή η οποία αφορά περιουσιακή αξίωση μπορεί να κατατεθεί κατά του εν λόγω προσώπου στο δικαστήριο στην αρμοδιότητα του οποίου υπάγεται ο τόπος όπου βρίσκεται το περιουσιακό στοιχείο σε σχέση με το οποίο κατατίθεται η αγωγή ή στο δικαστήριο στην αρμοδιότητα του οποίου υπάγεται ο τόπος όπου βρίσκεται άλλο περιουσιακό στοιχείο που ανήκει στο εν λόγω πρόσωπο. Αν το περιουσιακό στοιχείο είναι καταχωρισμένο σε δημόσιο μητρώο, η αγωγή μπορεί να ασκηθεί στο δικαστήριο στην αρμοδιότητα του οποίου υπάγεται ο τόπος όπου βρίσκεται το μητρώο στο οποίο είναι καταχωρισμένο το περιουσιακό στοιχείο. Αν το περιουσιακό στοιχείο συνιστά ενοχική αξίωση, η αγωγή μπορεί να κατατεθεί στο δικαστήριο στην αρμοδιότητα του οποίου υπάγεται ο τόπος κατοικίας ή η έδρα του οφειλέτη. Αν η αξίωση είναι εξασφαλισμένη με περιουσιακό στοιχείο, η αγωγή μπορεί να κατατεθεί στο δικαστήριο στην αρμοδιότητα του οποίου υπάγεται ο τόπος όπου βρίσκεται το εν λόγω περιουσιακό στοιχείο.
 • Αγωγή για την είσπραξη αξίωσης εξασφαλισμένης με υποθήκη ή βεβαρημένης με εμπράγματη ασφάλεια ή άλλη αγωγή η οποία αφορά παρόμοια αξίωση μπορεί να κατατεθεί επίσης στο δικαστήριο στην αρμοδιότητα του οποίου υπάγεται ο τόπος όπου βρίσκεται το ακίνητο, υπό τον όρο ότι ο οφειλέτης είναι κύριος του καταχωρισμένου ακινήτου που εξασφαλίζεται με υποθήκη ή βαρύνεται με εμπράγματη ασφάλεια.
 • Αρμοδιότητα για αγωγή που απορρέει από κυριότητα διαμερίσματος - Αγωγή κατά ιδιοκτήτη διαμερίσματος που απορρέει από έννομη σχέση η οποία αφορά την κυριότητα διαμερίσματος μπορεί να κατατεθεί επίσης στο δικαστήριο στην αρμοδιότητα του οποίου υπάγεται ο τόπος στον οποίο βρίσκεται το ακίνητο που αποτελεί αντικείμενο του δικαιώματος κυριότητας.
 • Αρμοδιότητα βάσει του τόπου εκτέλεσης σύμβασης – Αγωγή η οποία ανακύπτει από σύμβαση ή αγωγή για την αναγνώριση της ακυρότητας σύμβασης μπορεί να κατατεθεί επίσης στο δικαστήριο στην αρμοδιότητα του οποίου υπάγεται ο τόπος εκτέλεσης της αμφισβητούμενης συμβατικής υποχρέωσης. Σε περίπτωση σύμβασης πώλησης κινητής περιουσίας, τόπος εκτέλεσης της υποχρέωσης είναι ο τόπος στον οποίο παραδόθηκε ή έπρεπε να παραδοθεί η κινητή περιουσία στον αγοραστή και, σε περίπτωση σύμβασης παροχής υπηρεσιών, ο τόπος στον οποίο παρασχέθηκε ή έπρεπε να παρασχεθεί η υπηρεσία. Σε άλλες περιπτώσεις, ως τόπος εκτέλεσης της υποχρέωσης νοείται ο τόπος επαγγελματικής δραστηριότητας ή, απουσία αυτού, η κατοικία ή η έδρα του οφειλέτη. Οι ανωτέρω διατάξεις εφαρμόζονται εφόσον τα μέρη δεν έχουν συμφωνήσει διαφορετικά.
 • Αρμοδιότητα βάσει της κατοικίας καταναλωτή – Αγωγή η οποία ανακύπτει από σύμβαση ή σχέση που προσδιορίζεται στα άρθρα 35, 46, 52, 208 παράγραφος 4, 379, 402, 635 παράγραφος 4, 709, 734 ή 866 του νόμου περί ενοχικού δικαίου (võlaõigusseadus) ή αγωγή η οποία ανακύπτει από άλλη σύμβαση συναφθείσα με επιχείρηση η οποία έχει έδρα ή εγκατάσταση στην Εσθονία μπορεί να κατατεθεί επίσης από καταναλωτή στο δικαστήριο στου οποίου την αρμοδιότητα υπάγεται ο τόπος κατοικίας του καταναλωτή. Τα προαναφερθέντα δεν ισχύουν για αγωγές οι οποίες ανακύπτουν από συμβάσεις μεταφοράς.
 • Αρμοδιότητα για αγωγή η οποία ανακύπτει από ασφαλιστήριο συμβόλαιο – Ασφαλισμένος, δικαιούχος ή άλλο πρόσωπο το οποίο δικαιούται να απαιτήσει εκτέλεση από τον ασφαλιστή βάσει ασφαλιστηρίου συμβολαίου μπορεί να καταθέσει επίσης κατά του ασφαλιστή αγωγή, η οποία ανακύπτει από το ασφαλιστήριο συμβόλαιο, στο δικαστήριο στην αρμοδιότητα του οποίου υπάγεται ο τόπος κατοικίας ή η έδρα του προσώπου. Σε περίπτωση ασφάλισης αστικής ευθύνης ή ασφάλισης κατασκευαστικού έργου, ακινήτου ή κινητής περιουσίας σε συνδυασμό με κατασκευαστικό έργο ή ακίνητο, αγωγή μπορεί να κατατεθεί επίσης κατά του ασφαλιστή στο δικαστήριο στην αρμοδιότητα του οποίου υπάγεται ο τόπος στον οποίο τελέστηκε η πράξη ή επήλθε το γεγονός που προκάλεσε τη ζημία ή ο τόπος στον οποίο προκλήθηκε η ζημία.
 • Αρμοδιότητα για αγωγή που απορρέει από συμφωνία για δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας — Αγωγή που απορρέει από συμφωνία για τη μεταβίβαση δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας, συγγενικών δικαιωμάτων ή δικαιωμάτων βιομηχανικής ιδιοκτησίας ή σύμβαση παραχώρησης άδειας εκμετάλλευσης ή αγωγή για τη διαπίστωση της ακυρότητας της εν λόγω συμφωνίας μπορεί επίσης να κατατεθεί ενώπιον του κομητειακού δικαστηρίου της κομητείας Harju.
 • Αρμοδιότητα βάσει του τόπου κατοικίας ή του τόπου εργασίας εργαζομένου – Εργαζόμενος μπορεί επίσης να καταθέσει αγωγή η οποία ανακύπτει από τη σύμβαση απασχόλησής του στο δικαστήριο στην αρμοδιότητα του οποίου υπάγεται ο τόπος κατοικίας ή ο τόπος εργασίας του.
 • Αρμοδιότητα για αγωγή που ανακύπτει από συναλλαγματική ή επιταγή – Αγωγή η οποία ανακύπτει από συναλλαγματική ή επιταγή μπορεί να κατατεθεί επίσης στο δικαστήριο στην αρμοδιότητα του οποίου υπάγεται ο τόπος πληρωμής της συναλλαγματικής ή της επιταγής.
 • Αρμοδιότητα για αγωγή που ανακύπτει από ζημία οφειλόμενη σε αξιόποινη πράξη – Αγωγή αποζημίωσης για ζημία οφειλόμενη σε αξιόποινη πράξη μπορεί να κατατεθεί επίσης στο δικαστήριο στην αρμοδιότητα του οποίου υπάγεται ο τόπος στον οποίο τελέστηκε η πράξη ή επήλθε το γεγονός που προκάλεσε τη ζημία ή ο τόπος στον οποίο προκλήθηκε η ζημία.
 • Αρμοδιότητα για αγωγή που ανακύπτει από ναυτική απαίτηση, εργασίες διάσωσης ή σύμβαση διάσωσης – Αγωγή η οποία ανακύπτει από μία ή περισσότερες ναυτικές απαιτήσεις που προσδιορίζονται στον νόμο περί ναυτιλιακών αγαθών (laeva asjaõigusseadus) μπορεί να κατατεθεί επίσης στο δικαστήριο στην αρμοδιότητα του οποίου υπάγεται η τοποθεσία του σκάφους του εναγομένου ή ο λιμένας βάσης του σκάφους. Αγωγή η οποία προκύπτει από εργασίες διάσωσης ή σύμβαση διάσωσης μπορεί να κατατεθεί επίσης στο δικαστήριο στην αρμοδιότητα του οποίου υπάγεται ο τόπος στον οποίο πραγματοποιήθηκαν οι εργασίες διάσωσης.
 • Αρμοδιότητα για αγωγή διανομής κληρονομιαίας περιουσίας – Αγωγή με αντικείμενο την αναγνώριση του δικαιώματος κληρονομικής διαδοχής, αγωγή κληρονόμου κατά του κατόχου της κληρονομιαίας περιουσίας, αγωγή η οποία προκύπτει από κληροδότημα ή κληρονομική σύμβαση ή αγωγή νόμιμης μοίρας ή διανομής κληρονομιαίας περιουσίας μπορεί να κατατεθεί επίσης στο δικαστήριο στην αρμοδιότητα του οποίου υπάγεται η κατοικία του κληροδότη κατά τον χρόνο του θανάτου του. Αν ο κληροδότης ήταν πολίτης της Δημοκρατίας της Εσθονίας, αλλά κατά τον χρόνο του θανάτου του δεν είχε κατοικία στην Εσθονία, η αγωγή μπορεί να κατατεθεί επίσης στο δικαστήριο στην αρμοδιότητα του οποίου υπάγεται ο τελευταίος τόπος κατοικίας του κληροδότη στην Εσθονία. Αν ο κληροδότης δεν είχε κατοικία στην Εσθονία, η αγωγή μπορεί να κατατεθεί στο κομητειακό δικαστήριο της κομητείας Harju (Harju Maakohus).
 • Αγωγή κατά συνεναγομένων και περισσότερες αγωγές κατά ενός εναγομένου (υποκειμενική και αντικειμενική σώρευση αγωγών) – Αγωγή κατά περισσότερων εναγομένων μπορεί να κατατεθεί στο δικαστήριο στην αρμοδιότητα του οποίου υπάγεται ο τόπος κατοικίας ή η έδρα ενός συνεναγομένου κατά τη διακριτική ευχέρεια του ενάγοντος. Αν πρόκειται να κατατεθούν περισσότερες αγωγές κατά ενός εναγομένου βάσει των ίδιων πραγματικών περιστατικών, όλες οι αγωγές μπορούν να κατατεθούν στο δικαστήριο στο οποίο μπορεί να κατατεθεί αγωγή η οποία αφορά μία ή περισσότερες από τις αξιώσεις που ανακύπτουν από τα ίδια πραγματικά περιστατικά.
 • Αρμοδιότητα για ανταγωγή και αγωγή τρίτου με ανεξάρτητη αξίωση – Ανταγωγή μπορεί να κατατεθεί στο δικαστήριο στο οποίο κατατέθηκε η αρχική αγωγή, υπό τον όρο ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις κατάθεσης ανταγωγής, ότι η ανταγωγή δεν υπάγεται σε αποκλειστική αρμοδιότητα και ότι δεν αποδεικνύεται ότι θέματα αυτού του είδους μπορούν να εξεταστούν μόνο από συγκεκριμένο κομητειακό δικαστήριο. Αυτό ισχύει επίσης σε περιπτώσεις στις οποίες, βάσει γενικών διατάξεων, η ανταγωγή πρέπει να κατατεθεί σε αλλοδαπό δικαστήριο.
 • Αγωγή τρίτου με ανεξάρτητη αξίωση μπορεί να κατατεθεί στο δικαστήριο εκδίκασης της κύριας αγωγής.
 • Αρμοδιότητα σε πτωχευτική διαδικασία — Η αίτηση πτώχευσης οφειλέτη, ο οποίος είναι φυσικό πρόσωπο, υποβάλλεται σε δικαστήριο σύμφωνα με τη γενική αρμοδιότητα στην οποία υπάγεται ο οφειλέτης. Εάν οφειλέτης, ο οποίος είναι νομικό πρόσωπο, έχει την έδρα του στην κομητεία Harju, η αίτηση πτώχευσης υποβάλλεται στο κομητειακό δικαστήριο της εν λόγω κομητείας. Σε άλλες περιπτώσεις, η αίτηση πτώχευσης οφειλέτη, ο οποίος είναι νομικό πρόσωπο, υποβάλλεται στο κομητειακό δικαστήριο της κομητείας Tartu (Tartu Maakohus). Ως έδρα του οφειλέτη τεκμαίρεται η έδρα, η οποία ήταν καταχωρισμένη στο μητρώο ένα έτος πριν από την υποβολή αίτησης πτώχευσης, εκτός εάν αποδειχθεί ότι η έδρα του οφειλέτη βρίσκεται αλλού. Εάν κατατεθούν διάφορες αιτήσεις πτώχευσης για έναν οφειλέτη, αυτές συνεκδικάζονται σε μία διαδικασία και εξετάζονται από το δικαστήριο στο οποίο υποβλήθηκε η πρώτη αίτηση πτώχευσης. Εάν στο πλαίσιο πτωχευτικής διαδικασίας για οφειλέτη, ο οποίος είναι νομικό πρόσωπο, ζητηθεί επίσης η κήρυξη πτώχευσης εταίρου ή μέλους ευθυνόμενου για τις υποχρεώσεις του νομικού προσώπου με την περιουσία του, η αίτηση πτώχευσης μπορεί να κατατεθεί και στο δικαστήριο που έχει επιληφθεί της αίτησης πτώχευσης κατά του νομικού προσώπου. Οι διαφορές που αφορούν την αναγνώριση αξιώσεων, συμπεριλαμβανομένων αξιώσεων δημοσίου δικαίου, στο πλαίσιο πτωχευτικής διαδικασίας, εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του κομητειακού δικαστηρίου που εκδικάζει την υπόθεση πτώχευσης. Εάν οφειλέτης αποβιώσει μετά την υποβολή αίτησης πτώχευσης, η πτωχευτική διαδικασία που διεξάγεται για την κληρονομιαία περιουσία συνεχίζεται στο δικαστήριο στο οποίο υποβλήθηκε η αίτηση πτώχευσης σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 2 του πτωχευτικού νόμου (pankrotiseadus). Σε περίπτωση θανάτου οφειλέτη, η αίτηση πτώχευσης για την κληρονομιαία περιουσία υποβάλλεται στο δικαστήριο του τόπου κατοικίας του οφειλέτη κατά τον χρόνο θανάτου του. Αγωγή που αφορά πτωχευτική διαδικασία ή πτωχευτική περιουσία κατατίθεται στο δικαστήριο που κήρυξε την πτώχευση.

Αν μια υπόθεση υπάγεται στην αρμοδιότητα περισσότερων εσθονικών δικαστηρίων ταυτόχρονα, ο προσφεύγων δικαιούται να επιλέξει το δικαστήριο στο οποίο θα καταθέσει την αίτησή του. Στις περιπτώσεις αυτές, η υπόθεση εκδικάζεται από το δικαστήριο που παρέλαβε πρώτο την αίτηση.

Αν μια αγωγή κατατεθεί στο δικαστήριο στην αρμοδιότητα του οποίου υπάγεται ο τόπος κατοικίας ή η έδρα του εναγομένου ή στο δικαστήριο αποκλειστικής αρμοδιότητας, η υπόθεση εκδικάζεται στο δικαστικό μέγαρο στην κατά τόπον αρμοδιότητα του οποίου υπάγεται ο τόπος κατοικίας ή η έδρα του εναγομένου ή ο τόπος σύμφωνα με τον οποίο καθορίζεται η αποκλειστική αρμοδιότητα. Αν περισσότεροι τόποι οι οποίοι χρησιμοποιούνται για τον καθορισμό της αρμοδιότητας υπάγονται στην κατά τόπον αρμοδιότητα ενός μόνο κομητειακού δικαστηρίου, αλλά βρίσκονται σε περιοχές που εξυπηρετούνται από διαφορετικά δικαστικά μέγαρα, ο ενάγων επιλέγει το δικαστικό μέγαρο στο οποίο θα εκδικαστεί η υπόθεση. Αν ο ενάγων δεν προβεί στην εν λόγω επιλογή, το δικαστήριο καθορίζει πού θα εκδικαστεί η υπόθεση.

Οι γεωγραφικές περιοχές και οι περιοχές εξυπηρέτησης των δικαστηρίων ορίζονται ακριβέστερα στον νόμο περί δικαστηρίων (kohtute seadus).

2.2.2.2 Σε ποιες περιπτώσεις υποχρεούμαι να επιλέξω δικαστήριο άλλο από αυτό της κατοικίας του εναγομένου (το δικαστήριο του βασικού κανόνα);

Στις περιπτώσεις που προβλέπονται από τον νόμο, η αρμοδιότητα είναι αποκλειστική. Η αποκλειστική αρμοδιότητα καθορίζει το μοναδικό δικαστήριο το οποίο μπορεί να επιληφθεί αστικής υπόθεσης.

1) Αρμοδιότητα βάσει του τόπου στον οποίο βρίσκεται το ακίνητο – Αγωγή με ένα από τα ακόλουθα αντικείμενα κατατίθεται στο δικαστήριο στου οποίου την αρμοδιότητα υπάγεται η τοποθεσία του ακινήτου:

 • αξιώσεις που αφορούν την αναγνώριση δικαιώματος κυριότητας, περιορισμένου εμπράγματου δικαιώματος ή άλλου εμπράγματου βάρους σε ακίνητο ή την αναγνώριση απουσίας τέτοιων δικαιωμάτων ή βαρών, ή αξιώσεις που αφορούν άλλα δικαιώματα σε ακίνητο
 • οριοθέτηση ή διανομή ακινήτου
 • προστασία της κατοχής ακινήτου
 • αξιώσεις που αφορούν εμπράγματο δικαίωμα το οποίο ανακύπτει από οριζόντια ιδιοκτησία
 • αξιώσεις που αφορούν αναγκαστική εκτέλεση επί ακινήτου
 • αξιώσεις που ανακύπτουν από σύμβαση μίσθωσης ή σύμβαση εμπορικής μίσθωσης ακινήτου ή άλλη σύμβαση χρήσης ακινήτου, βάσει του ενοχικού δικαίου, ή από το κύρος τέτοιων συμβάσεων.

Αγωγή που αφορά δουλεία, εμπράγματο βάρος ή δικαίωμα προτίμησης κατατίθεται στο δικαστήριο στην αρμοδιότητα του οποίου υπάγεται το ακίνητο που βαρύνεται με δουλεία ή άλλο εμπράγματο βάρος.

2) Αξίωση παύσης εφαρμογής τυποποιημένων όρων – Αγωγή για παύση της εφαρμογής αθέμιτου τυποποιημένου όρου ή για παύση και απόσυρση της σύστασης του όρου από το πρόσωπο που συνιστά την εφαρμογή του όρου (άρθρο 45 του νόμου περί ενοχικού δικαίου) κατατίθεται στο δικαστήριο στην αρμοδιότητα του οποίου υπάγεται ο τόπος επαγγελματικής δραστηριότητας του εναγομένου ή, αν δεν υπάρχει τέτοιος τόπος, στο δικαστήριο στην αρμοδιότητα του οποίου υπάγεται ο τόπος κατοικίας ή η έδρα του εναγομένου. Αν ο εναγόμενος δεν έχει τόπο επαγγελματικής δραστηριότητας, κατοικία ή έδρα στην Εσθονία, η αγωγή κατατίθεται στο δικαστήριο στην κατά τόπον αρμοδιότητα του οποίου υπάγεται η εφαρμογή του τυποποιημένου όρου.

3) Αρμοδιότητα σε υπόθεση ανάκλησης απόφασης οργάνου νομικού προσώπου ή αναγνώρισης της ακυρότητάς της – Αγωγή ανάκλησης απόφασης οργάνου νομικού προσώπου ή αναγνώρισης της ακυρότητάς της κατατίθεται στο δικαστήριο στην αρμοδιότητα του οποίου υπάγεται η έδρα του νομικού προσώπου.

4) Αρμοδιότητα σε γαμικές διαφορές

Ως γαμικές διαφορές νοούνται αστικές υποθέσεις στις οποίες εκδικάζονται αγωγές με αντικείμενο:

 • διαζύγιο
 • ακύρωση γάμου
 • αναγνώριση της ύπαρξης ή μη γάμου
 • διανομή κοινής περιουσίας ή άλλες αξιώσεις οι οποίες ανακύπτουν από τις περιουσιακές σχέσεις των συζύγων
 • άλλες αξιώσεις οι οποίες ανακύπτουν από την έγγαμη σχέση και κατατίθενται από έναν σύζυγο κατά του άλλου.

Εσθονικό δικαστήριο είναι αρμόδιο να επιληφθεί γαμικής διαφοράς εφόσον:

 • τουλάχιστον ένας εκ των συζύγων είναι πολίτης της Δημοκρατίας της Εσθονίας ή ήταν πολίτης της Δημοκρατίας της Εσθονίας κατά τη σύναψη του γάμου
 • η κατοικία αμφοτέρων των συζύγων είναι στην Εσθονία
 • η κατοικία ενός συζύγου είναι στην Εσθονία, εκτός αν είναι σαφές ότι η απόφαση που θα εκδοθεί δεν αναγνωρίζεται στη χώρα ιθαγένειας οποιουδήποτε εκ των συζύγων.

Σε γαμική διαφορά η οποία εκδικάζεται από εσθονικό δικαστήριο, η αγωγή κατατίθεται στο δικαστήριο στην αρμοδιότητα του οποίου υπάγεται η κοινή κατοικία των συζύγων ή, αν δεν υπάρχει κοινή κατοικία, στο δικαστήριο στην αρμοδιότητα του οποίου υπάγεται η κατοικία του εναγομένου. Αν η κατοικία του εναγομένου δεν βρίσκεται στην Εσθονία, η αγωγή κατατίθεται στο δικαστήριο στην αρμοδιότητα του οποίου υπάγεται η κατοικία κοινού ανήλικου τέκνου των διαδίκων και, αν δεν υπάρχει κοινό ανήλικο τέκνο, στο δικαστήριο στην αρμοδιότητα του οποίου υπάγεται η κατοικία του ενάγοντος.

Αν η περιουσία απόντος προσώπου έχει τεθεί υπό επιμέλεια λόγω αφάνειας του εν λόγω προσώπου ή αν έχει οριστεί επίτροπος για πρόσωπο με περιορισμένη δικαιοπρακτική ικανότητα ή αν ένα πρόσωπο εκτίει ποινή φυλάκισης, αγωγή διαζυγίου κατά του εν λόγω προσώπου μπορεί να κατατεθεί επίσης στο δικαστήριο στην αρμοδιότητα του οποίου υπάγεται η κατοικία του ενάγοντος.

5) Αρμοδιότητα σε διαφορές που αφορούν γονικές σχέσεις και διατροφή – Διαφορά που αφορά γονική σχέση συνιστά αστική υπόθεση στην οποία εκδικάζεται αγωγή αναγνώρισης της γονικής σχέσης ή αμφισβήτησης της καταχώρισης γονέα στη ληξιαρχική πράξη γέννησης τέκνου ή στο μητρώο πληθυσμού (δημοτολόγιο). Εσθονικό δικαστήριο μπορεί να επιληφθεί διαφοράς που αφορά γονική σχέση, αν τουλάχιστον ένας εκ των διαδίκων είναι πολίτης της Δημοκρατίας της Εσθονίας ή τουλάχιστον ένας εκ των διαδίκων έχει κατοικία στην Εσθονία. Σε διαφορά που αφορά γονική σχέση και πρόκειται να εκδικαστεί από εσθονικό δικαστήριο, η αγωγή κατατίθεται στο δικαστήριο στην αρμοδιότητα του οποίου υπάγεται η κατοικία του τέκνου. Αν η κατοικία του τέκνου δεν βρίσκεται στην Εσθονία, η αγωγή κατατίθεται στο δικαστήριο στην αρμοδιότητα του οποίου υπάγεται η κατοικία του εναγομένου. Αν η κατοικία του εναγομένου δεν βρίσκεται στην Εσθονία, η αγωγή κατατίθεται στο δικαστήριο στην αρμοδιότητα του οποίου υπάγεται η κατοικία του ενάγοντος.

Οι ως άνω διατάξεις εφαρμόζονται επίσης σε διαφορές που αφορούν διατροφή. Ως διαφορά που αφορά διατροφή νοείται αστική υπόθεση στην οποία εκδικάζεται αγωγή με αξίωση:

 • την εκτέλεση υποχρέωσης διατροφής από γονέα, η οποία προκύπτει από τον νόμο σε σχέση με ανήλικο τέκνο
 • την εκτέλεση υποχρέωσης διατροφής μεταξύ γονέων
 • την εκτέλεση υποχρέωσης διατροφής μεταξύ συζύγων
 • την εκτέλεση άλλης υποχρέωσης διατροφής η οποία απορρέει από τον νόμο.

6. Αρμοδιότητα σε περιπτώσεις εκούσιας δικαιοδοσίας

Η αρμοδιότητα σε περιπτώσεις εκούσιας δικαιοδοσίας είναι αποκλειστική, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά από τον νόμο.

Ταχεία διαδικασία για τις διαταγές πληρωμής — Οι υποθέσεις που εκδικάζονται με την ταχεία διαδικασία για τις διαταγές πληρωμής, εκτός από τις υποθέσεις ευρωπαϊκών διαταγών πληρωμής που υποβάλλονται βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1896/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση διαδικασίας ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής (ΕΕ L 399 της 30.12.2006, σ. 1), εκδικάζονται από το τμήμα διαταγών πληρωμής του δικαστηρίου της πόλης Haapsalu, το οποίο υπάγεται στο κομητειακό δικαστήριο της κομητείας Pärnu (Pärnu Maakohtu Haapsalu kohtumaja). Για την κίνηση της ταχείας διαδικασίας για τις διαταγές πληρωμής όσον αφορά αξίωση διατροφής ή αξίωση λόγω οφειλής, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ο ιστότοπος https://www.e-toimik.ee/ για επικοινωνία με το τμήμα διαταγών πληρωμής του κομητειακού δικαστηρίου. Η ταχεία διαδικασία για τις διαταγές πληρωμής δεν εφαρμόζεται σε αξιώσεις άνω των 8 000 ευρώ (χρεωστικές αξιώσεις). Το ποσό αυτό καλύπτει κύριες και παρεπόμενες αξιώσεις. Ομοίως, η ταχεία διαδικασία δεν εφαρμόζεται εάν η αξιούμενη διατροφή υπερβαίνει κατά 1,5 φορές το ελάχιστο ποσό διατροφής που προβλέπεται στο άρθρο 101 παράγραφος 3 τουνόμου για το οικογενειακό δίκαιο (perekonnaseadus). Η ταχεία διαδικασία για τις διαταγές πληρωμής δεν εφαρμόζεται αν ο οφειλέτης δεν αναφέρεται στη ληξιαρχική πράξη γέννησης παιδιού ως γονέας του συγκεκριμένου παιδιού.

Δήλωση προσώπου ως θανόντος (αφάντου) και βεβαίωση του χρόνου θανάτου — Εσθονικό δικαστήριο μπορεί να κηρύξει ένα πρόσωπο θανόντα (άφαντο) και να προσδιορίσει τον χρόνο του θανάτου του αν:

 1. το πρόσωπο ήταν πολίτης ή κάτοικος της Δημοκρατίας της Εσθονίας όταν έδωσε τα τελευταία σημάδια ζωής·
 2. υφίσταται άλλο έννομο συμφέρον που δικαιολογεί τη κήρυξη του προσώπου ως θανόντος ή τον προσδιορισμό του χρόνου θανάτου του από εσθονικό δικαστήριο.

Η αίτηση για την κήρυξη ενός προσώπου ως θανόντος και τον προσδιορισμό του χρόνου θανάτου του κατατίθεται στο δικαστήριο της τελευταίας κατοικίας του αφάντου. Αν ένα πρόσωπο αγνοείται σε σχέση με ναυάγιο καταχωρισμένο στην Εσθονία, η αγωγή κατατίθεται στο δικαστήριο του λιμένα βάσης του πλοίου. Σε άλλες περιπτώσεις, η αίτηση για την κήρυξη ενός προσώπου ως θανόντος ή για τον προσδιορισμό του χρόνου θανάτου του κατατίθεται στο δικαστήριο της κατοικίας ή της έδρας του αιτούντος. Αν η κατοικία ή η έδρα του αιτούντος δεν βρίσκεται στην Εσθονία, η αίτηση κατατίθεται στο κομητειακό δικαστήριο της κομητείας Harju. Η αίτηση τροποποίησης του χρόνου θανάτου ή ακύρωσης της κήρυξης του προσώπου ως θανόντος υποβάλλεται στο δικαστήριο που προσδιόρισε τον χρόνο του θανάτου ή κήρυξε το πρόσωπο θανόντα.

Θέματα επιτροπείας — Το ζήτημα της επιτροπείας είναι θέμα που σχετίζεται με τον διορισμό επιτρόπου για πρόσωπο ή άλλο θέμα σχετικό με την επιτροπεία. Εσθονικό δικαστήριο είναι αρμόδιο να επιληφθεί διαφοράς για θέμα επιτροπείας αν:

 1. το πρόσωπο που χρήζει επιτροπείας ή που τελεί υπό επιτροπεία είναι πολίτης ή κάτοικος της Δημοκρατίας της Εσθονίας·
 2. το πρόσωπο που χρήζει επιτροπείας ή που τελεί υπό επιτροπεία χρήζει της προστασίας εσθονικού δικαστηρίου για άλλο λόγο, όπως η ύπαρξη περιουσίας του στην Εσθονία.

Δεν χρειάζεται να διοριστεί επίτροπος στην Εσθονία αν εσθονικό δικαστήριο και δικαστήριο αλλοδαπού κράτους είναι εξίσου αρμόδια για τον διορισμό επιτρόπου και έχει ήδη διοριστεί επίτροπος σε ξένο κράτος ή αν έχει ήδη κινηθεί σε αλλοδαπό δικαστήριο διαδικασία για τον διορισμό επιτρόπου, υπό την προϋπόθεση ότι η απόφαση του αλλοδαπού δικαστηρίου μπορεί να θεωρηθεί ότι αναγνωρίζεται στην Εσθονία και ότι ο μη διορισμός επιτρόπου στην Εσθονία είναι προς το συμφέρον του προσώπου που χρήζει επιτροπείας.

Οι υποθέσεις επιτροπείας εκδικάζονται από το δικαστήριο της κατοικίας του προσώπου που χρήζει επιτροπείας. Ο διορισμός επιτρόπου ενός παιδιού πριν από τη γέννηση του παιδιού αποφασίζεται από το δικαστήριο της κατοικίας της μητέρας. Αν ζητείται ο διορισμός επιτρόπου για αδελφούς ή αδελφές που κατοικούν ή διαμένουν εντός της κατά τόπον αρμοδιότητας περισσότερων δικαστηρίων, ο επίτροπος διορίζεται από το δικαστήριο της κατοικίας του νεότερου παιδιού. Αν, σε μια τέτοια περίπτωση, εκκρεμεί ήδη διαδικασία επιτροπείας ενώπιον δικαστηρίου, το ζήτημα της επιτροπείας εκδικάζεται από το εν λόγω δικαστήριο. Αν ένα πρόσωπο που χρήζει επιτροπείας δεν έχει κατοικία στην Εσθονία ή αν η κατοικία δεν μπορεί να προσδιοριστεί, το ζήτημα μπορεί να κριθεί από το δικαστήριο στην περιφέρεια του οποίου χρήζει προστασίας το πρόσωπο ή η περιουσία του ή από το κομητειακό δικαστήριο της κομητείας Harju. Ζήτημα που αφορά πρόσωπο υπό επιτροπεία ή την περιουσία του κρίνεται από το δικαστήριο που διόρισε τον επίτροπο. Αν υπάρχει βάσιμος λόγος, το ζήτημα αυτό μπορεί επίσης να κριθεί από το δικαστήριο της κατοικίας του προσώπου που τελεί υπό επιτροπεία ή από το δικαστήριο του τόπου στον οποίο βρίσκεται η περιουσία του εν λόγω προσώπου.

Τοποθέτηση προσώπου σε κλειστό ίδρυμα — Το ζήτημα της τοποθέτησης προσώπου σε κλειστό ίδρυμα εκδικάζεται από το δικαστήριο που διόρισε τον επίτροπο για το πρόσωπο ή το δικαστήριο που διεξάγει τη διαδικασία για το ζήτημα της επιτροπείας. Σε άλλες περιπτώσεις, οι υποθέσεις αυτές εκδικάζονται από το δικαστήριο στην περιφέρεια της κατά τόπον αρμοδιότητας του οποίου βρίσκεται το κλειστό ίδρυμα. Το ζήτημα μπορεί επίσης να κριθεί από το δικαστήριο που έδωσε προσωρινή νομική προστασία.

Προσωρινή νομική προστασία μπορεί να δοθεί από οποιοδήποτε δικαστήριο στην περιφέρεια της κατά τόπον αρμοδιότητας του οποίου πρέπει να εφαρμοστεί το σχετικό μέτρο. Άλλα θέματα που σχετίζονται με την τοποθέτηση προσώπου σε κλειστό ίδρυμα, συμπεριλαμβανομένων των θεμάτων αναστολής ή παύσης της τοποθέτησης προσώπου σε κλειστό ίδρυμα και των θεμάτων που αφορούν τροποποιήσεις της περιόδου τοποθέτησης, εκδικάζονται από το δικαστήριο που αποφάσισε την τοποθέτηση του προσώπου σε κλειστό ίδρυμα.

Καθορισμός της επιμέλειας για την περιουσία απόντος προσώπου — Το ζήτημα του καθορισμού της επιμέλειας για την περιουσία απόντος προσώπου εκδικάζεται από το δικαστήριο της κατοικίας του απόντος. Αν ο απών δεν έχει κατοικία στην Εσθονία, το ζήτημα της επιμέλειας της περιουσίας του εκδικάζεται από το δικαστήριο του τόπου στον οποίο βρίσκεται το περιουσιακό στοιχείο για το οποίο ζητείται η επιμέλεια. Άλλα ζητήματα που σχετίζονται με τον καθορισμό της επιμέλειας για την περιουσία απόντος προσώπου, συμπεριλαμβανομένων των θεμάτων τερματισμού της επιμέλειας και αλλαγής του διαχειριστή και των καθηκόντων του, εκδικάζονται από το δικαστήριο που διόρισε τον διαχειριστή.

Υιοθεσία — Ζήτημα υιοθεσίας μπορεί να κριθεί από εσθονικό δικαστήριο αν ο θετός γονέας, ένας εκ των συζύγων που επιθυμεί να υιοθετήσει ή το τέκνο είναι πολίτης της Δημοκρατίας της Εσθονίας ή η κατοικία του θετού γονέα, ενός εκ των συζύγων που επιθυμεί να υιοθετήσει ή του τέκνου βρίσκεται στην Εσθονία. Η αίτηση υιοθεσίας υποβάλλεται στο δικαστήριο του τόπου κατοικίας του παιδιού που πρόκειται να υιοθετηθεί. Αν το παιδί που πρόκειται να υιοθετηθεί δεν έχει κατοικία στη Δημοκρατία της Εσθονίας, η αίτηση κατατίθεται στο κομητειακό δικαστήριο της κομητείας Harju. Η κήρυξη της υιοθεσίας ως άκυρης κρίνεται από το δικαστήριο που αποφάνθηκε επί της υιοθεσίας.

Παράταση της ενεργού δικαιοπρακτικής ικανότητας ανηλίκου — Το ζήτημα της παράτασης της ενεργού δικαιοπρακτικής ικανότητας ανηλίκου μπορεί να κριθεί από εσθονικό δικαστήριο αν ο ανήλικος είναι πολίτης της Δημοκρατίας της Εσθονίας ή η κατοικία του βρίσκεται στην Εσθονία. Η αίτηση για παράταση της ενεργού δικαιοπρακτικής ικανότητας ανηλίκου ή η αίτηση ακύρωσης απόφασης για παράταση της ενεργού δικαιοπρακτικής ικανότητας ανηλίκου κατατίθεται στο δικαστήριο της κατοικίας του ανηλίκου. Αν ο ανήλικος δεν έχει κατοικία στη Δημοκρατία της Εσθονίας, η αίτηση κατατίθεται στο κομητειακό δικαστήριο της κομητείας Harju.

Καθορισμός σχέσης γονέα και τέκνου (γονικής σχέσης) και αμφισβήτηση καταχώρισης που αφορά γονέα μετά τον θάνατο προσώπου — Αν ένα πρόσωπο ζητήσει την αναγνώριση σχέσης γονέα και τέκνου με πρόσωπο που είναι νεκρό ή με πρόσωπο που αμφισβητεί καταχώριση που αφορά γονέα σε ληξιαρχική πράξη γέννησης ή στο μητρώο πληθυσμού (δημοτολόγιο) μετά τον θάνατο του προσώπου που έχει εγγραφεί στη ληξιαρχική πράξη ή στο μητρώο πληθυσμού (δημοτολόγιο) ως γονέας, υποβάλλεται σχετική αίτηση στο δικαστήριο της τελευταίας κατοικίας του προσώπου με το οποίο ζητείται η αναγνώριση σχέσης γονέα και τέκνου ή για το οποίο αμφισβητείται η καταχώριση στη ληξιαρχική πράξη ή στο μητρώο πληθυσμού (δημοτολόγιο). Αν η τελευταία κατοικία του προσώπου δεν βρίσκεται στην Εσθονία ή αν η κατοικία είναι άγνωστη, η αίτηση κατατίθεται στο κομητειακό δικαστήριο της κομητείας Harju.

Άλλα οικογενειακά θέματα εκούσιας δικαιοδοσίας — Οι διατάξεις που αφορούν θέματα επιτροπείας εφαρμόζονται και στα άλλα οικογενειακά θέματα εκούσιας δικαιοδοσίας, εκτός αν προβλέπεται ή υπαγορεύεται διαφορετικά από τον νόμο ή από τη φύση του θέματος. Ζήτημα εκούσιας δικαιοδοσίας που αφορά την έννομη σχέση μεταξύ συζύγων ή διαζευγμένων πρώην συζύγων εκδικάζεται από το κατά τόπον αρμόδιο δικαστήριο της κοινής κατοικίας των συζύγων ή της τελευταίας κοινής κατοικίας των συζύγων. Αν οι σύζυγοι δεν είχαν κοινή κατοικία στην Εσθονία ή αν κανένας από τους συζύγους δεν έχει επί του παρόντος κατοικία στην περιοχή της κατά τόπον αρμοδιότητας του δικαστηρίου της τελευταίας κοινής κατοικίας τους, το ζήτημα εκδικάζεται από το δικαστήριο της κατοικίας του/της συζύγου του/της οποίου/-ας τα δικαιώματα θα περιορίζονταν από την αιτούμενη απόφαση. Αν η κατοικία του/της εν λόγω συζύγου δεν βρίσκεται στην Εσθονία ή η κατοικία δεν μπορεί να διαπιστωθεί, το ζήτημα εκδικάζεται από το δικαστήριο της κατοικίας του αιτούντος. Αν δεν μπορεί να καθοριστεί η αρμοδιότητα, η υπόθεση εκδικάζεται από το κομητειακό δικαστήριο της κομητείας Harju. Προσωρινή νομική προστασία για οικογενειακό θέμα εκούσιας δικαιοδοσίας μπορεί να ζητηθεί από οποιοδήποτε δικαστήριο στην περιφέρεια της κατά τόπον αρμοδιότητας του οποίου πρέπει να εφαρμοστεί το σχετικό μέτρο.

Εφαρμογή μέτρων διαχείρισης κληρονομίας — Εσθονικό δικαστήριο μπορεί να επιβάλει μέτρα διαχείρισης για κληρονομία που βρίσκεται στην Εσθονία, ανεξάρτητα από το κράτος του οποίου το δίκαιο είναι εφαρμοστέο στην κληρονομική διαδοχή και το κράτος του οποίου η εξουσία ή ο δημόσιος λειτουργός είναι αρμόδιος κατά γενική δικαιοδοσία για τη διεξαγωγή της διαδικασίας σχετικά με την κληρονομιαία περιουσία. Τα μέτρα διαχείρισης της περιουσίας επιβάλλονται από το δικαστήριο του τόπου επαγωγής της κληρονομίας. Αν η διαδικασία κληρονομικής διαδοχής κινηθεί σε κράτος της αλλοδαπής και η περιουσία βρίσκεται στην Εσθονία, το δικαστήριο του τόπου της κληρονομιαίας περιουσίας μπορεί να επιβάλει μέτρα διαχείρισης της κληρονομίας.

Αρμοδιότητα για διαπλαστική αγωγή — Η αίτηση κήρυξης της ακυρότητας τίτλου κατατίθεται στο δικαστήριο του τόπου εξόφλησης του τίτλου και, ελλείψει τόπου εξόφλησης, στο δικαστήριο της γενικής αρμοδιότητας που ισχύει για τον εκδότη του τίτλου. Ο νομέας ακινήτου υποβάλλει διαπλαστική αγωγή για τον αποκλεισμό των δικαιωμάτων του κυρίου του ακινήτου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 124 του νόμου περί εμπραγμάτου δικαίου (asjaõigusseadus) ενώπιον του δικαστηρίου στην κατά τόπον αρμοδιότητα του οποίου υπάγεται το ακίνητο. Στην περίπτωση που προβλέπεται στο άρθρο 13 του νόμου για τα εμπράγματα δικαιώματα επί πλοίων, ο δικαιούχος υποβάλλει διαπλαστική αγωγή για τον αποκλεισμό των δικαιωμάτων του πλοιοκτήτη ενώπιον του κομητειακού δικαστηρίου της κομητείας Harju. Η διαπλαστική αγωγή για τον αποκλεισμό των δικαιωμάτων άγνωστου ενυπόθηκου δανειστή (άρθρο 331 του νόμου περί εμπραγμάτου δικαίου) υποβάλλεται από τον κύριο του βεβαρημένου ακινήτου στο δικαστήριο στην κατά τόπον αρμοδιότητα του οποίου υπάγεται το βεβαρημένο ακίνητο. Η διαπλαστική αγωγή για τον αποκλεισμό των δικαιωμάτων άγνωστου δικαιούχου ναυτικής υποθήκης ή ενεχύρου υποβάλλεται από τον κύριο του βεβαρημένου πλοίου ή τον κύριο του ενεχυριασμένου αντικειμένου που βαρύνεται με καταχωρισμένη εμπράγματη εξασφάλιση επί κινητών, σύμφωνα με το άρθρο 59 του νόμου για τα εμπράγματα δικαιώματα επί πλοίων, στο κομητειακό δικαστήριο της κομητείας Harju.

Αρμοδιότητα σε θέματα εκούσιας δικαιοδοσίας που αφορούν νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου — Θέματα εκούσιας δικαιοδοσίας, εκτός από θέματα σχετικά με μητρώα, τα οποία σχετίζονται με τις δραστηριότητες εταιρείας, μη κερδοσκοπικού σωματείου και ιδρύματος, συμπεριλαμβανομένων των θεμάτων που αφορούν τον διορισμό αναπληρωματικού μέλους του διοικητικού συμβουλίου ή του εποπτικού συμβουλίου, ελεγκτή, ελεγκτή ειδικού ελέγχου και εκκαθαριστή, καθώς και θέματα που αφορούν τον καθορισμό του ποσού της αποζημίωσης προς τους εταίρους ή τους μετόχους εταιρείας, εκδικάζονται από το δικαστήριο της καταστατικής έδρας του νομικού προσώπου ή του υποκαταστήματος αλλοδαπής εταιρείας.

Θέματα ιδιοκτησίας διαμερισμάτων και συνιδιοκτησίας — Τα θέματα που αφορούν την κυριότητα επί διαμερισμάτων ή την συγκυριότητα εκδικάζονται από το δικαστήριο του τόπου στον οποίο βρίσκεται το ακίνητο.

Θέματα που αφορούν την πρόσβαση σε δημόσιο δρόμο και την ανοχή τεχνητών ταμιευτήρων συστημάτων εγγείων βελτιώσεων και θέματα έργων κοινής ωφελείας — Τα θέματα που αφορούν την πρόσβαση σε δημόσιο δρόμο και την ανοχή τεχνητών ταμιευτήρων συστημάτων εγγείων βελτιώσεων, καθώς και τα θέματα που αφορούν έργα κοινής ωφελείας, εκδικάζονται από το δικαστήριο του τόπου στον οποίο βρίσκεται το ακίνητο από το οποίο ζητείται η πρόσβαση σε δημόσιο δρόμο ή για το οποίο ζητείται η κατασκευή τεχνητού ταμιευτήρα συστήματος εγγείων βελτιώσεων ή επί του οποίου βρίσκονται τα έργα κοινής ωφελείας.

Θέματα αναγνώρισης, κήρυξης της εκτελεστότητας και εκτέλεσης αποφάσεων δικαστηρίων αλλοδαπών κρατών — Αίτηση αναγνώρισης και κήρυξης της εκτελεστότητας απόφασης δικαστηρίου αλλοδαπού κράτους, αίτηση άρνησης αναγνώρισης ή εκτέλεσης ή αναστολής της εκτέλεσης ή άλλη αίτηση στο πλαίσιο διαδικασίας εκτέλεσης υποβάλλεται στο δικαστήριο της κατοικίας ή της έδρας του οφειλέτη ή στο δικαστήριο στην περιφέρεια της κατά τόπον αρμοδιότητας του οποίου ζητείται η διεξαγωγή της διαδικασίας εκτέλεσης, εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά από τον νόμο ή από διεθνή συμφωνία.

Θέματα κήρυξης εκτελεστής μιας συμφωνίας συμβιβασμού που επιτεύχθηκε ως αποτέλεσμα διαδικασίας συμβιβασμού — Συμφωνία συμβιβασμού που επιτεύχθηκε ως αποτέλεσμα της διαδικασίας συμβιβασμού που ορίζεται στο άρθρο 14 παράγραφος 1 του νόμου περί συμβιβασμού (lepitusseadus) κηρύσσεται εκτελεστή από το δικαστήριο στην περιφέρεια της κατά τόπον αρμοδιότητας του οποίου διεξήχθη η διαδικασία συμβιβασμού.

Ζητήματα αναγνώρισης και κήρυξης της εκτελεστότητας αποφάσεων διαιτητικών δικαστηρίων — Οι αιτήσεις για αναγνώριση και κήρυξη της εκτελεστότητας αποφάσεων διαιτητικών δικαστηρίων που εκδίδονται στην Εσθονία ή αποφάσεων διαιτητικών δικαστηρίων αλλοδαπών κρατών και αιτήσεις για άρνηση αναγνώρισης ή εκτέλεσης των αποφάσεων αυτών υποβάλλονται στο κομητειακό δικαστήριο της κομητείας Pärnu (Pärnu Maakohus). Αίτηση αναστολής της εκτέλεσης απόφασης διαιτητικού δικαστηρίου αλλοδαπού κράτους ή άλλη αίτηση στο πλαίσιο διαδικασίας εκτέλεσης υποβάλλεται στο δικαστήριο της κατοικίας ή της έδρας του οφειλέτη ή στο δικαστήριο στην περιφέρεια της κατά τόπον αρμοδιότητας του οποίου ζητείται η διεξαγωγή της διαδικασίας εκτέλεσης, εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά από τον νόμο ή από διεθνή συμφωνία. Αν ένα από τα μέρη συμφωνίας στο πλαίσιο διαδικασίας διαιτησίας είναι καταναλωτής, η αίτηση αναγνώρισης και κήρυξης της εκτελεστότητας της διαιτητικής απόφασης ή η αίτηση άρνησης αναγνώρισης ή εκτέλεσης της διαιτητικής απόφασης κατατίθεται στο δικαστήριο που είναι κατά τόπον αρμόδιο για τον τόπο διεξαγωγής της διαδικασίας διαιτησίας.

Οι υποθέσεις εκούσιαςδικαιοδοσίας εκδικάζονται στο δικαστικό μέγαρο του οποίου η κατά τόπον αρμοδιότητα περιλαμβάνει τον τόπο που χρησιμοποιήθηκε για τον καθορισμό της αρμοδιότητας. Αν στην κατά τόπον αρμοδιότητα ενός κομητειακού δικαστηρίου υπάγονται διαφορετικοί τόποι οι οποίοι καθορίζουν την αρμοδιότητα, αλλά οι τόποι αυτοί βρίσκονται σε περιοχές που εξυπηρετούνται από διαφορετικά δικαστικά μέγαρα, το δικαστήριο καθορίζει πού θα εκδικαστεί η υπόθεση.

Ακριβέστερες γεωγραφικές περιοχές και περιοχές εξυπηρέτησης των δικαστηρίων ορίζονται στον νόμο περί δικαστηρίων.

2.2.2.3 Μπορούν οι διάδικοι να αναθέσουν αρμοδιότητα σε δικαστήριο που άλλως δεν θα είχε αρμοδιότητα;

Ένα δικαστήριο μπορεί επίσης να εξετάσει ένα ζήτημα σύμφωνα με τους κανόνες περί δικαιοδοσίας/αρμοδιότητας σε περιπτώσεις κατά τις οποίες η δικαιοδοσία/αρμοδιότητα του δικαστηρίου καθορίζεται από συμφωνία μεταξύ των διαδίκων και η διαφορά σχετίζεται με τις οικονομικές ή επαγγελματικές δραστηριότητες αμφοτέρων των μερών, ή όταν η διαφορά σχετίζεται με τις οικονομικές ή επαγγελματικές δραστηριότητες του ενός μέρους και ο άλλος διάδικος είναι το κράτος, τοπική αρχή ή άλλο νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, ή αν αμφότερα τα μέρη είναι νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου.

Μπορεί επίσης να συναφθεί συμφωνία παρέκτασης δικαιοδοσίας αν η κατοικία ή η καταστατική έδρα ενός ή αμφοτέρων των μερών δεν βρίσκεται στην Εσθονία.

Παρά τα προαναφερόμενα, συμφωνία για παρέκταση δικαιοδοσίας ισχύει επίσης αν:

 1. Η συμφωνία αυτή επετεύχθη μετά τη γένεση της διαφοράς
 2. Συνήφθη συμφωνία παρέκτασης δικαιοδοσίας σε υπόθεση στην οποία ο εναγόμενος εγκαθίσταται ή μεταφέρει τον τόπο των επιχειρηματικών του δραστηριοτήτων ή την έδρα του σε ξένο κράτος μετά την έναρξη ισχύος της συμφωνίας, ή αν η κατοικία, ο τόπος των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων ή η έδρα του εναγομένου δεν είναι γνωστά κατά τον χρόνο κατάθεσης της αγωγής.

Η δικαιοδοσία που καθορίζεται με συμφωνία είναι αποκλειστική, εκτός αν τα μέρη έχουν συμφωνήσει διαφορετικά.

Το πρωτοβάθμιο δικαστήριο μπορεί, με απόφασή του, να παραπέμψει την υπόθεση σε άλλο πρωτοβάθμιο δικαστήριο, αν οι διάδικοι υποβάλουν κοινή αίτηση για τον σκοπό αυτόν πριν από την πρώτη συνεδρίαση του δικαστηρίου ή, με γραπτή διαδικασία, πριν από τη λήξη της προθεσμίας για την υποβολή των προτάσεων.

3 Όταν έχουν αρμοδιότητα τα ειδικά δικαστήρια, πώς μπορώ να βρω σε ποιο πρέπει να απευθυνθώ;

Στην Εσθονία δεν υπάρχουν ειδικά δικαστήρια.

Σχετικοί σύνδεσμοι

Δικαστικό σύστημα

Τελευταία επικαιροποίηση: 25/04/2024

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται ο αντίστοιχος αρμόδιος επαφής του ΕΔΔ. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο δεν αναλαμβάνουν καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.