Στον τομέα της αστικής δικαιοσύνης, οι εκκρεμείς διαδικασίες και δίκες που ξεκίνησαν πριν από τη λήξη της μεταβατικής περιόδου θα συνεχιστούν βάσει του δικαίου της ΕΕ. Βάσει αμοιβαίας συμφωνίας με το Ηνωμένο Βασίλειο, η πύλη e-Justice θα διατηρήσει τις σχετικές πληροφορίες που αφορούν το Ηνωμένο Βασίλειο μέχρι το τέλος του 2024.

Ποιας χώρας το δικαστήριο είναι αρμόδιο;

Γιβραλτάρ
Περιεχόμενο που παρέχεται από
European Judicial Network
Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο (για αστικές και εμπορικές υποθέσεις)

1 Πρέπει να απευθυνθώ στα τακτικά πολιτικά δικαστήρια ή σε κάποιο ειδικό δικαστήριο (για παράδειγμα εργατοδικείο);

Οι περισσότερες αστικές ή εμπορικές υποθέσεις πρέπει να κινηθούν ενώπιον του Ανώτατου Δικαστηρίου του Γιβραλτάρ (Supreme Court of Gibraltar). Το Ανώτατο Δικαστήριο διαιρείται σε διάφορα τμήματα, αλλά λόγω του μικρού μεγέθους του Γιβραλτάρ, υπάρχει μόνο μία γραμματεία. [Το Ειρηνοδικείο (Magistrates Court) έχει περιορισμένη αρμοδιότητα για ορισμένες υποθέσεις οικογενειακού δικαίου.]

Για ορισμένες υποθέσεις εργατικού δικαίου, η αγωγή μπορεί να ασκηθεί ενώπιον του Δικαστηρίου Εργατικών Διαφορών (Industrial Tribunal). Λειτουργούν επίσης ορισμένα ειδικά δικαστήρια με αρμοδιότητα σε πεδία όπως η ψυχική υγεία, οι προσφυγές στον τομέα της φορολογίας εισοδήματος και οι προσφυγές στον τομέα της κοινωνικής ασφάλισης.

Περισσότερες λεπτομέρειες μπορείτε να λάβετε από τη γραμματεία του Ανώτατου Δικαστηρίου, στη διεύθυνση Supreme Court Registry, 277 Main Street, Gibraltar, και στο τηλέφωνο (+350) 200 75608.

2 Όταν έχουν αρμοδιότητα τα τακτικά πολιτικά δικαστήρια (δηλαδή αυτά τα δικαστήρια είναι αρμόδια για τις εν λόγω υποθέσεις), πώς μπορώ να βρω σε ποιο πρέπει να απευθυνθώ;

2.1 Υπάρχει διαφοροποίηση μεταξύ κατωτέρων και ανωτέρων τακτικών πολιτικών δικαστηρίων (για παράδειγμα τα πρωτοδικεία ως κατώτερα δικαστήρια και τα περιφερειακά δικαστήρια ως ανώτερα δικαστήρια) και αν ναι, ποιο δικαστήριο είναι αρμόδιο για την υπόθεση μου;

Καταρχήν, μόνο το Ανώτατο Δικαστήριο του Γιβραλτάρ εκδικάζει αστικές υποθέσεις. [Το Ειρηνοδικείο (Magistrates Court) έχει περιορισμένη αρμοδιότητα για ορισμένες υποθέσεις οικογενειακού δικαίου.]

2.2 Κατά τόπον αρμοδιότητα (είναι αρμόδιο για την υπόθεση μου το δικαστήριο της πόλης Α ή το δικαστήριο της πόλης Β;)

2.2.1 Ο βασικός κανόνας της κατά τόπον αρμοδιότητας

Λόγω της έκτασης του Γιβραλτάρ, δεν υφίσταται θέμα εσωτερικής κατά τόπο αρμοδιότητας.

2.2.2 Εξαιρέσεις στον βασικό κανόνα

2.2.2.1 Πότε μπορώ να επιλέξω ανάμεσα στο δικαστήριο του τόπου κατοικίας του εναγομένου (το δικαστήριο του βασικού κανόνα) και κάποιο άλλο δικαστήριο;

Υπάρχει μόνο ένα Ανώτατο Δικαστήριο στο Γιβραλτάρ.

2.2.2.2 Σε ποιες περιπτώσεις υποχρεούμαι να επιλέξω δικαστήριο άλλο από αυτό της κατοικίας του εναγομένου (το δικαστήριο του βασικού κανόνα);

Υπάρχει μόνο ένα Ανώτατο Δικαστήριο στο Γιβραλτάρ.

2.2.2.3 Μπορούν οι διάδικοι να αναθέσουν αρμοδιότητα σε δικαστήριο που άλλως δεν θα είχε αρμοδιότητα;

Υπάρχει μόνο ένα Ανώτατο Δικαστήριο στο Γιβραλτάρ.

3 Όταν έχουν αρμοδιότητα τα ειδικά δικαστήρια, πώς μπορώ να βρω σε ποιο πρέπει να απευθυνθώ;

Τα ειδικά δικαστήρια έχουν συσταθεί με νόμο. Αν πιστεύετε ότι μπορείτε να ασκήσετε αγωγή σε ειδικό δικαστήριο, θα πρέπει να ζητήσετε συμβουλή από τοπικό δικηγόρο ή από το Γραφείο Ενημέρωσης Πολιτών (Citizens Advice Bureau).

Τελευταία επικαιροποίηση: 15/09/2021

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται ο αντίστοιχος αρμόδιος επαφής του ΕΔΔ. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο δεν αναλαμβάνουν καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.