Ποιας χώρας το δικαστήριο είναι αρμόδιο;

Ιρλανδία
Περιεχόμενο που παρέχεται από
European Judicial Network
Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο (για αστικές και εμπορικές υποθέσεις)

1 Πρέπει να απευθυνθώ στα τακτικά πολιτικά δικαστήρια ή σε κάποιο ειδικό δικαστήριο (για παράδειγμα εργατοδικείο);

Στην Ιρλανδία αρμόδια να εξετάζουν υποθέσεις που αφορούν διαφορές μεταξύ προσώπων, οργανισμών ή του κράτους είναι τα πολιτικά δικαστήρια. Αυτές οι διαφορές ενδέχεται να αφορούν οτιδήποτε: από τραυματισμό που προκλήθηκε σε τροχαίο ατύχημα έως αμφισβητούμενη εταιρική εξαγορά. Στις αστικές υποθέσεις ο ενάγων ζητά αποζημίωση από τον εναγόμενο για τη ζημία που υπέστη. Η αποζημίωση έχει συνήθως τη μορφή καταβολής χρηματικού ποσού.

Το District Court (Επαρχιακό Δικαστήριο), το Circuit Court (Περιφερειακό Δικαστήριο) και το High Court (Ανώτερο Δικαστήριο) είναι όλα πρωτοβάθμια δικαστήρια. Το Supreme Court (Ανώτατο Δικαστήριο) έχει μόνο δευτεροβάθμια αρμοδιότητα, εκτός από ορισμένα θέματα που σχετίζονται με το Σύνταγμα. Το Court of Appeal (Εφετείο) έχει μόνο δευτεροβάθμια αρμοδιότητα.

Τα District και τα Circuit Courts είναι δικαστήρια τοπικής και περιορισμένης αρμοδιότητας, δηλαδή μπορούν να εκδικάζουν μόνο υποθέσεις των οποίων η αξία δεν υπερβαίνει ένα ορισμένο όριο και στις οποίες οι διάδικοι διαμένουν ή έχουν την καταστατική επιχειρηματική τους έδρα σε μια συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή ή η σύμβαση συνήφθη σε έναν συγκεκριμένο γεωγραφικό τόπο. Οι προσφυγές κατά αποφάσεων του District Court εκδικάζονται από το Circuit Court και οι προσφυγές κατά αποφάσεων του Circuit Court εκδικάζονται από το High Court.

Το Small Claims Court (Δικαστήριο μικροδιαφορών) είναι τμήμα του District Court που ασχολείται με υποθέσεις καταναλωτών, όταν το αιτούμενο ποσό δεν υπερβαίνει τα 2.000 ευρώ. Αυτή η διαδικασία μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί και από μια επιχείρηση κατά άλλης.

Το District Court εκδικάζει υποθέσεις που αφορούν απαιτήσεις η αξία των οποίων δεν υπερβαίνει τις 15.000 ευρώ. Το Circuit Court εκδικάζει απαιτήσεις η αξία των οποίων δεν υπερβαίνει τις 75.000 ευρώ (60.000 ευρώ σε αγωγές αποζημίωσης λόγω σωματικής βλάβης). Έχει επίσης αρμοδιότητα σε διαδικασίες οικογενειακού δικαίου, συμπεριλαμβανομένου του διαζυγίου, του δικαστικού χωρισμού και των αγωγών ακύρωσης. Το High Court εκδικάζει απαιτήσεις αξίας άνω των 75.000 ευρώ (άνω των 60.000 ευρώ σε αγωγές αποζημίωσης λόγω σωματικής βλάβης).

Οι απαιτήσεις που αφορούν το εργατικό δίκαιο εκδικάζονται από το Employment Appeals Tribunal (Δικαστήριο Εργατικών Διαφορών), που είναι ανεξάρτητο όργανο. Αυτό το δικαιοδοτικό όργανο εκδικάζει ευρύ φάσμα διαφορών σχετικών με τα δικαιώματα απασχόλησης. Σε ορισμένες περιπτώσεις, τόσο ο ένας όσο και ο άλλος διάδικος μπορούν να ασκήσουν έφεση στο Circuit Court εντός έξι εβδομάδων από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης του Employment Appeals Tribunal. Εάν δεν ασκηθεί έφεση ενώπιον του Circuit Court και ο εργοδότης δεν εφαρμόσει την απόφαση, ο Υπουργός Εργασίας, Επιχειρήσεων και Καινοτομίας μπορεί να προσφύγει στο Circuit Court για λογαριασμό του υπαλλήλου. Η απόφαση του Employment Appeals Tribunal μπορεί να εφεσιβληθεί ενώπιον του High Court από οποιονδήποτε από τους δύο διαδίκους, αλλά μόνο για νομικό ζήτημα.

Το Commercial Court (Εμπορικό Δικαστήριο), το οποίο ιδρύθηκε το 2004, είναι εξειδικευμένο τμήμα του High Court και διέπεται ειδικότερα από την Order 63A of the Rules of the Superior Courts (διάταξη 63Α του κανονισμού των Ανωτέρων Δικαστηρίων). Εκδικάζει εμπορικές διαφορές στις οποίες η αξία της απαίτησης είναι τουλάχιστον 1 εκατομμύριο ευρώ, διαφορές επί θεμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας και προσφυγές ή αιτήσεις δικαστικού ελέγχου των κανονιστικών αποφάσεων. Εκδικάζει επίσης και άλλες υποθέσεις κατά την κρίση του δικαστή. Δεν υπάρχει αυτόματο δικαίωμα ένταξης μιας υπόθεσης στον εμπορικό κατάλογο/πινάκιο (Commercial List) του High Court. Αυτό απόκειται στη διακριτική ευχέρεια των δικαστών του Commercial Court. Το δικαστήριο χρησιμοποιεί ένα λεπτομερές σύστημα διαχείρισης των υποθέσεων, το οποίο έχει σχεδιαστεί κατά τρόπον ώστε να εξορθολογίζεται η προετοιμασία για τη δίκη, να αποτρέπονται τα περιττά έξοδα και οι παρελκυστικές τακτικές και να διασφαλίζεται πλήρης προδικαστική δημοσιοποίηση.

2 Όταν έχουν αρμοδιότητα τα τακτικά πολιτικά δικαστήρια (δηλαδή αυτά τα δικαστήρια είναι αρμόδια για τις εν λόγω υποθέσεις), πώς μπορώ να βρω σε ποιο πρέπει να απευθυνθώ;

2.1 Υπάρχει διαφοροποίηση μεταξύ κατωτέρων και ανωτέρων τακτικών πολιτικών δικαστηρίων (για παράδειγμα τα πρωτοδικεία ως κατώτερα δικαστήρια και τα περιφερειακά δικαστήρια ως ανώτερα δικαστήρια) και αν ναι, ποιο δικαστήριο είναι αρμόδιο για την υπόθεση μου;

Το αρμόδιο δικαστήριο για την άσκηση αγωγής σε πρώτο βαθμό καθορίζεται από τη φύση (σύμβαση, αδικοπραξία κ.λπ.) και την αξία της υπόθεσης (βλ. παραπάνω).

Για τους σκοπούς του District Court, η χώρα χωρίζεται σε 24 περιοχές, σε καθεμία από τις οποίες διορίζονται μόνιμα ένας ή περισσότεροι δικαστές. Στην περίπτωση των δύο μεγαλύτερων πόλεων, του Δουβλίνου και του Cork, ο αριθμός των υποθέσεων επιβάλλει τον μόνιμο διορισμό αρκετών δικαστών. Για τους σκοπούς του Circuit Court, η χώρα χωρίζεται σε οκτώ δικαστικές περιφέρειες. Σε κάθε δικαστική περιφέρεια διορίζεται ένας δικαστής του Circuit Court, με εξαίρεση τις δικαστικές περιφέρειες του Δουβλίνου και του Cork, όπου υπάρχει μεγαλύτερος αριθμός δικαστών λόγω του αριθμού των υποθέσεων. Το High Court, όταν λειτουργεί ως πρωτοβάθμιο δικαστήριο, εδρεύει στο Δουβλίνο. Εκδικάζει επίσης και υποθέσεις σωματικής ή θανατηφόρας βλάβης σε διάφορες επαρχιακές πόλεις σε καθορισμένες χρονικές περιόδους κατά τη διάρκεια του έτους. Επιπλέον, το High Court συνεδριάζει και στην επαρχία για να εκδικάσει εφέσεις κατά αποφάσεων του Circuit Court σε θέματα αστικού και οικογενειακού δικαίου.

Το District Court έχει αρμοδιότητα να εξετάζει υποθέσεις που αφορούν συμβάσεις, ορισμένες αδικοπραξίες, υποθέσεις αγοράς ή πώλησης με δόσεις, υποθέσεις μίσθωσης, όπως οι εξώσεις λόγω μη καταβολής μισθώματος, και αγωγές για παράνομη παρακράτηση αγαθών, όταν η αξία της απαίτησης είναι εντός του ορίου των 15.000 ευρώ. Το District Court διαθέτει επίσης μια σειρά εξουσιών που αφορούν την εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων οποιουδήποτε δικαστηρίου για χρέη, τη χορήγηση αδειών, όπως οι άδειες πώλησης αλκοολούχων ποτών, και την επιμέλεια και διατροφή παιδιών.

Το Circuit Court είναι αρμόδιο για συμβάσεις και αδικοπραξίες, υποθέσεις κύρωσης διαθηκών και διαχείρισης κληρονομιών, υποθέσεις ευθυδικίας (equity), υποθέσεις έξωσης ή αιτήσεις για νέες μισθώσεις σε αγωγές που βασίζονται σε συμφωνίες αγοράς ή πώλησης με δόσεις, όταν η αξία των σχετικών απαιτήσεων είναι εντός του ορίου των 75.000 ευρώ (60.000 ευρώ σε αγωγές αποζημίωσης λόγω σωματικής βλάβης). Το Circuit Court έχει αρμοδιότητα σε διαδικασίες οικογενειακού δικαίου (συμπεριλαμβανομένου του δικαστικού χωρισμού, της ακυρότητας διαζυγίου και των εφέσεων κατά αποφάσεων του District Court) και έχει δευτεροβάθμια αρμοδιότητα κατά αποφάσεων διαιτητών σε διαφορές σχετικές με τέλη εμφυτευτικής μίσθωσης βάσει της νομοθεσίας του εκμισθωτή και του μισθωτή.

Οι αστικές υποθέσεις στο Circuit Court εκδικάζονται από δικαστή που συνεδριάζει χωρίς ενόρκους. Οι εφέσεις κατά αποφάσεων του District Court λαμβάνουν τη μορφή επανεξέτασης της υπόθεσης και η απόφαση του Circuit Court είναι τελεσίδικη και δεν μπορεί πλέον να εφεσιβληθεί.

Σύμφωνα με το Σύνταγμα, το High Court έχει πλήρη πρωτοβάθμια αρμοδιότητα για όλα τα πραγματικά ή νομικά ζητήματα. Αυτό σημαίνει ότι έχει αρμοδιότητα να εκδικάζει όλες τις αστικές υποθέσεις όταν ο εναγόμενος έχει την κατοικία του στη χώρα, όταν η εικαζόμενη σύμβαση συνήφθη στη χώρα, όταν η εικαζόμενη αδικοπραξία διαπράχθηκε στη χώρα ή όταν το ακίνητο που αποτελεί αντικείμενο της διαδικασίας βρίσκεται στη χώρα. Το High Court εκδικάζει εφέσεις κατά αποφάσεων του Circuit Court και ασκεί εποπτεία επί του District Court και άλλων κατώτερων δικαστηρίων. Οι εφέσεις κατά αποφάσεων του High Court εκδικάζονται από το Court of Appeal ή από το Supreme Court, αν το Supreme Court κρίνει ότι αυτό είναι προς το γενικό δημόσιο συμφέρον ή προς το συμφέρον της δικαιοσύνης. Κατά των αποφάσεων του Court of Appeal μπορεί να ασκηθεί αναίρεση στο Supreme Court, αν το Supreme Court κρίνει ότι αυτό είναι προς το γενικό δημόσιο συμφέρον ή προς το συμφέρον της δικαιοσύνης. Η αναίρεση δεν συνίσταται σε επανεξέταση της υπόθεσης, αλλά βασίζεται σε αντίγραφα των αποδεικτικών στοιχείων που προσκομίστηκαν και των νομικών επιχειρημάτων που προβλήθηκαν σε πρώτο βαθμό.

2.2 Κατά τόπον αρμοδιότητα (είναι αρμόδιο για την υπόθεση μου το δικαστήριο της πόλης Α ή το δικαστήριο της πόλης Β;)

2.2.1 Ο βασικός κανόνας της κατά τόπον αρμοδιότητας

Η αρμόδια δικαστική περιοχή ή περιφέρεια στην οποία πρέπει να ασκηθεί ή αστική αγωγή καθορίζεται από τον τόπο όπου ο εναγόμενος ή ένας από τους εναγομένους διαμένει συνήθως ή ασκεί το επάγγελμα ή την επιχείρησή του. Στις περισσότερες συμβατικές υποθέσεις η αρμόδια δικαστική περιοχή ή περιφέρεια είναι εκείνη στην οποία φέρεται να έχει συναφθεί η σύμβαση ή, σε υποθέσεις αδικοπραξίας, εκείνη στην οποία διαπράχθηκε η αδικοπραξία, η, σε οικογενειακές διαδικασίες, εκείνη στην οποία κατοικεί ο ενάγων και, σε υποθέσεις που αφορούν μίσθωση ή τίτλο ακίνητης περιουσίας, εκείνη στην οποία βρίσκονται τα κτίρια ή τα εδάφη που αποτελούν αντικείμενο της σχετικής διαδικασίας.

2.2.2 Εξαιρέσεις στον βασικό κανόνα

2.2.2.1 Πότε μπορώ να επιλέξω ανάμεσα στο δικαστήριο του τόπου κατοικίας του εναγομένου (το δικαστήριο του βασικού κανόνα) και κάποιο άλλο δικαστήριο;

Άνευ αντικειμένου.

2.2.2.2 Σε ποιες περιπτώσεις υποχρεούμαι να επιλέξω δικαστήριο άλλο από αυτό της κατοικίας του εναγομένου (το δικαστήριο του βασικού κανόνα);

Άνευ αντικειμένου.

2.2.2.3 Μπορούν οι διάδικοι να αναθέσουν αρμοδιότητα σε δικαστήριο που άλλως δεν θα είχε αρμοδιότητα;

Άνευ αντικειμένου.

3 Όταν έχουν αρμοδιότητα τα ειδικά δικαστήρια, πώς μπορώ να βρω σε ποιο πρέπει να απευθυνθώ;

Ο ιστότοπος της Courts Service of Ireland (Δικαστική Υπηρεσία της Ιρλανδίας) παρέχει γενικές πληροφορίες για τη δομή των δικαστηρίων της χώρας αυτής. Δημοσιεύει επίσης ένα φυλλάδιο με τίτλο Explaining the courts για την ενημέρωση του κοινού. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το δικαστικό σύστημα διατίθενται επίσης από το Citizens Information Board (Οργανισμός Ενημέρωσης των Πολιτών), ένα θεσμικό όργανο που υποστηρίζει την παροχή πληροφοριών και συμβουλών και διεξάγει εκστρατείες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για ευρύ φάσμα δημόσιων και κοινωνικών υπηρεσιών. Ο οργανισμός Citizens Information Board διαθέτει ιστότοπο, τηλεφωνική γραμμή και πολλές υπηρεσίες προσωπικής εξυπηρέτησης σε όλη τη χώρα.

Σχετικοί σύνδεσμοι

Courts Service - Ireland

http://www.citizensinformation.ie/

Τελευταία επικαιροποίηση: 12/04/2023

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται ο αντίστοιχος αρμόδιος επαφής του ΕΔΔ. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο δεν αναλαμβάνουν καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.