Ποιας χώρας το δικαστήριο είναι αρμόδιο;

Μάλτα
Περιεχόμενο που παρέχεται από
European Judicial Network
Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο (για αστικές και εμπορικές υποθέσεις)

1 Πρέπει να απευθυνθώ στα τακτικά πολιτικά δικαστήρια ή σε κάποιο ειδικό δικαστήριο (για παράδειγμα εργατοδικείο);

Η επιλογή δικαστηρίου ή δικαιοδοτικού οργάνου εξαρτάται από τη φύση της υπόθεσής σας. Η απόλυτη πλειονότητα των αστικών και εμπορικών υποθέσεων εμπίπτει στη δικαιοδοσία των τακτικών πολιτικών δικαστηρίων, δεδομένου ότι δεν υπάρχουν εμπορικά δικαστήρια. Υπάρχουν ορισμένα ειδικά δικαστήρια, μεταξύ των οποίων:

Το Εργατοδικείο (Industrial Tribunal - Tribunal Industrijali) – εκδικάζει υποθέσεις που αφορούν παράνομες απολύσεις και διακριτική μεταχείριση

παράνομη μεταχείριση στον χώρο εργασίας.

Το Συμβούλιο ρύθμισης μισθώσεων (Rent Regulation Board - Bord tal-Kera) – εκδικάζει υποθέσεις που αφορούν τη μεταβολή των όρων μίσθωσης, συμπεριλαμβανομένης της αύξησης του μισθώματος και της λύσης της μίσθωσης. Αυτές οι υποθέσεις πρέπει να αφορούν μισθωτήριες συμβάσεις που έχουν συναφθεί πριν από την 1η Ιουνίου 1995.

Το Συμβούλιο έγγειας διαιτησίας (Land Arbitration Board - Bord tal-Arbitraġġ dwar Artijiet) – εκδικάζει υποθέσεις που αφορούν την ταξινόμηση της απαλλοτριωθείσας γης και το ποσό αποζημίωσης που οφείλεται στον ιδιοκτήτη της.

Όλα αυτά τα δικαιοδοτικά όργανα συνεδριάζουν στη Βαλέτα, στο ίδιο κτίριο με τα τακτικά δικαστήρια.

Βλ. επίσης απάντηση στο ερώτημα 4 της ενότητας «Προσφυγή στα δικαστήρια».

2 Όταν έχουν αρμοδιότητα τα τακτικά πολιτικά δικαστήρια (δηλαδή αυτά τα δικαστήρια είναι αρμόδια για τις εν λόγω υποθέσεις), πώς μπορώ να βρω σε ποιο πρέπει να απευθυνθώ;

Για να μάθετε ποιο δικαστήριο είναι αρμόδιο για την εκδίκαση της υπόθεσής σας, πρέπει να συμβουλευτείτε τον αποκαλούμενο κώδικα οργάνωσης και πολιτικής δικονομίας (κεφάλαιο 12 της Νομοθεσίας της Μάλτας).

2.1 Υπάρχει διαφοροποίηση μεταξύ κατωτέρων και ανωτέρων τακτικών πολιτικών δικαστηρίων (για παράδειγμα τα πρωτοδικεία ως κατώτερα δικαστήρια και τα περιφερειακά δικαστήρια ως ανώτερα δικαστήρια) και αν ναι, ποιο δικαστήριο είναι αρμόδιο για την υπόθεση μου;

Ναι, υπάρχει διαφοροποίηση μεταξύ ανώτερων και κατώτερων δικαστηρίων. Η διαφοροποίηση έγκειται στο ότι τα κατώτερα δικαστήρια μπορούν να επιλαμβάνονται και να εκδικάζουν υποθέσεις αμιγώς αστικής φύσεως που αφορούν όλες τις απαιτήσεις αξίας έως 15 000 ευρώ. Τα ανώτερα δικαστήρια επιλαμβάνονται και εκδικάζουν υποθέσεις αμιγώς αστικής φύσεως που αφορούν όλες τις απαιτήσεις αξίας άνω των 15 000 ευρώ, καθώς και οποιαδήποτε υπόθεση (ανεξαρτήτως της αξίας της απαίτησης) που αφορά ακίνητη περιουσία ή δουλείες, βάρη ή λοιπά δικαιώματα επί ακίνητης περιουσίας, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε αξίωσης για εκδίωξη ή έξωση από ακίνητη περιουσία σε αστική ή αγροτική περιοχή, είτε μισθωμένη είτε κατοικούμενη από πρόσωπα που διαμένουν ή έχουν τη συνήθη κατοικία τους εκεί. Βλ. επίσης απάντηση στο ερώτημα 4 της ενότητας «Προσφυγή στα δικαστήρια».

2.2 Κατά τόπον αρμοδιότητα (είναι αρμόδιο για την υπόθεση μου το δικαστήριο της πόλης Α ή το δικαστήριο της πόλης Β;)

Ο βασικός κανόνας για τον προσδιορισμό της κατά τόπον αρμοδιότητας είναι ο τόπος κατοικίας του εναγομένου. Στη Μάλτα, η δικαιοδοσία διαιρείται μεταξύ της Μάλτας και του Γκόζο. Δεν υπάρχουν δικαστήρια που σχετίζονται με τις διάφορες πόλεις. Για τα άτομα που διαμένουν ή έχουν την κατοικία τους στη Μάλτα, η υπόθεση πρέπει να εκδικάζεται σε δικαστήριο στη Μάλτα. Αντιστρόφως, οι υποθέσεις ατόμων που διαμένουν ή έχουν τη συνήθη κατοικία τους στη νήσο Γκόζο πρέπει να εκδικάζονται στο Γκόζο.

2.2.1 Ο βασικός κανόνας της κατά τόπον αρμοδιότητας

Βλ. απάντηση στο ερώτημα 2.2.

2.2.2 Εξαιρέσεις στον βασικό κανόνα

Εξαίρεση από τον προαναφερόμενο βασικό κανόνα υπάρχει όταν η υποχρέωση πρέπει να εκτελεστεί σε συγκεκριμένο νησί. Για παράδειγμα, εάν ο εναγόμενος κατοικεί στο Γκόζο αλλά η υποχρέωση που αποτελεί αντικείμενο της αγωγής πρέπει να εκτελεστεί στη Μάλτα, τότε αρμόδια είναι τα δικαστήρια της Μάλτας και όλες οι διαδικασίες ασκούνται ενώπιον των δικαστηρίων της Μάλτας παρά το γεγονός ότι ο εναγόμενος κατοικεί στο Γκόζο.

2.2.2.1 Πότε μπορώ να επιλέξω ανάμεσα στο δικαστήριο του τόπου κατοικίας του εναγομένου (το δικαστήριο του βασικού κανόνα) και κάποιο άλλο δικαστήριο;

Οι κανόνες της κατά τόπον αρμοδιότητας σύμφωνα με το δίκαιο της Μάλτας δεν προβλέπουν επιλογή δικαστηρίου από τους διαδίκους.

2.2.2.2 Σε ποιες περιπτώσεις υποχρεούμαι να επιλέξω δικαστήριο άλλο από αυτό της κατοικίας του εναγομένου (το δικαστήριο του βασικού κανόνα);

Αυτό μπορεί να γίνει στην περίπτωση που η υποχρέωση πρέπει να εκτελεστεί σε συγκεκριμένο νησί.

2.2.2.3 Μπορούν οι διάδικοι να αναθέσουν αρμοδιότητα σε δικαστήριο που άλλως δεν θα είχε αρμοδιότητα;

Δεν υπάρχει νομική διάταξη που να παρέχει αυτήν τη δυνατότητα. Σύμφωνα με το δίκαιο της Μάλτας, οι διάδικοι δεν μπορούν να επιλέξουν δικαστήριο που σε διαφορετική περίπτωση δεν θα ήταν αρμόδιο, ακόμη και αν συμφωνούν μεταξύ τους. Η αναρμοδιότητα του δικαστηρίου μπορεί να αποφασίζεται από το ίδιο το δικαστήριο διότι πρόκειται για ζήτημα/κανόνα δημόσιας τάξης.

3 Όταν έχουν αρμοδιότητα τα ειδικά δικαστήρια, πώς μπορώ να βρω σε ποιο πρέπει να απευθυνθώ;

Ο ιστότοπος https://judiciary.mt/il-qrati/ παρέχει ορισμένες πληροφορίες σχετικά με το δικαστήριο στο οποίο θα πρέπει να προσφύγετε για την υπόθεσή σας. Επιπλέον, μπορεί να επισκεφθείτε τον ιστότοπο https://legislation.mt/ και να συμβουλευτείτε τους νόμους της Μάλτας ώστε να μάθετε σε ποιο δικαστήριο θα πρέπει να απευθυνθείτε για την υπόθεσή σας. Θα πρέπει να ζητήσετε τη συμβουλή του δικηγόρου ή του νομικού πληρεξουσίου που υπογράφει τις πράξεις. Όσον αφορά τα ειδικά δικαστήρια, η δικαιοδοσία τους και οι αρμοδιότητές τους αναλύονται στους νόμους περί της σύστασής τους.

http://www.justice.gov.mt Αγγλικά

Τελευταία επικαιροποίηση: 28/11/2019

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται ο αντίστοιχος αρμόδιος επαφής του ΕΔΔ. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο δεν αναλαμβάνουν καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.