Στον τομέα της αστικής δικαιοσύνης, οι εκκρεμείς διαδικασίες και δίκες που ξεκίνησαν πριν από τη λήξη της μεταβατικής περιόδου θα συνεχιστούν βάσει του δικαίου της ΕΕ. Βάσει αμοιβαίας συμφωνίας με το Ηνωμένο Βασίλειο, η πύλη e-Justice θα διατηρήσει τις σχετικές πληροφορίες που αφορούν το Ηνωμένο Βασίλειο μέχρι το τέλος του 2024.

Ποιας χώρας το δικαστήριο είναι αρμόδιο;

Βόρεια Ιρλανδία
Περιεχόμενο που παρέχεται από
European Judicial Network
Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο (για αστικές και εμπορικές υποθέσεις)

1 Πρέπει να απευθυνθώ στα τακτικά πολιτικά δικαστήρια ή σε κάποιο ειδικό δικαστήριο (για παράδειγμα εργατοδικείο);

Τα περισσότερα είδη αστικών ή εμπορικών υποθέσεων εκδικάζονται από το High Court της Βόρειας Ιρλανδίας ή από το County Court. Τα magistrates’ courts είναι αρμόδια για ορισμένες αστικές υποθέσεις, όπως οι υποθέσεις είσπραξης χρεών μικρής αξίας και οι οικογενειακές και οικιακές υποθέσεις.

Υπάρχουν ορισμένα εξειδικευμένα δικαστήρια, τα οποία ασχολούνται με διάφορα θέματα όπως η μετανάστευση, η φορολογία, η διανοητική υγεία, οι κοινωνικές παροχές και οι μεταφορές. Ορισμένα δικαστήρια ασκούν την αρμοδιότητά τους σε ολόκληρη την επικράτεια του Ηνωμένου Βασιλείου. Πληροφορίες σχετικά με τα δικαστήρια αυτά υπάρχουν στον ιστότοπο της Υπηρεσίας Δικαστηρίων της Βόρειας Ιρλανδίας (Northern Ireland Courts and Tribunals Service-NICTS). Άλλα, όπως το Δικαστήριο Δίκαιης Απασχόλησης (Fair Employment Tribunal) και τα εργατοδικεία (Industrial Tribunals), τα οποία εξετάζουν ορισμένα ζητήματα που έχουν σχέση με την απασχόληση, ασκούν την αρμοδιότητά τους μόνο στη Βόρεια Ιρλανδία.

Γενικά, το ζήτημα της αρμοδιότητας δεν είναι απλό. Ως εκ τούτου, είναι πάντα σκόπιμο να συμβουλευθείτε δικηγόρο πριν κινήσετε δικαστική διαδικασία.

2 Όταν έχουν αρμοδιότητα τα τακτικά πολιτικά δικαστήρια (δηλαδή αυτά τα δικαστήρια είναι αρμόδια για τις εν λόγω υποθέσεις), πώς μπορώ να βρω σε ποιο πρέπει να απευθυνθώ;

2.1 Υπάρχει διαφοροποίηση μεταξύ κατωτέρων και ανωτέρων τακτικών πολιτικών δικαστηρίων (για παράδειγμα τα πρωτοδικεία ως κατώτερα δικαστήρια και τα περιφερειακά δικαστήρια ως ανώτερα δικαστήρια) και αν ναι, ποιο δικαστήριο είναι αρμόδιο για την υπόθεση μου;

Για να μάθετε ποιο είναι το αρμόδιο δικαστήριο ενώπιον του οποίου πρέπει να κινήσετε τη διαδικασία, πρέπει να ζητάτε πάντοτε τη συμβουλή δικηγόρου.

Αν η απαίτησή σας αφορά ποσό μικρότερο των 30.000 λιρών και συνίσταται σε αποζημίωση λόγω αμέλειας ή αθέτησης συμβατικής υποχρέωσης, θα πρέπει να κινήσετε τη σχετική διαδικασία ενώπιον του County Court, εκτός αν σας υποδειχθεί κάτι διαφορετικό. Απαίτηση η οποία αφορά ποσό που υπερβαίνει τις 30.000 λίρες πρέπει να υποβληθεί στο High Court.

Αιτήσεις με αντικείμενο αξίας έως 3000 λιρών μπορούν να εξεταστούν από το County Court με τη διαδικασία των μικροδιαφορών, που αποτελεί απλό και ανεπίσημο τρόπο επίλυσης διαφορών, συνήθως χωρίς να απαιτείται η παράσταση δικηγόρου. Ενημερωτικό φυλλάδιο σχετικά με τη διαδικασία μικροδιαφορών είναι διαθέσιμο στον ιστότοπο της Υπηρεσίας Δικαστηρίων της Βόρειας Ιρλανδίας.

Τα ζητήματα οικογενειακών και οικιακών υποθέσεων μπορούν να εκδικάζονται είτε από το magistrates’ court, είτε από το County Court, είτε από το High Court, ανάλογα με τη φύση της υπόθεσης.

2.2 Κατά τόπον αρμοδιότητα (είναι αρμόδιο για την υπόθεση μου το δικαστήριο της πόλης Α ή το δικαστήριο της πόλης Β;)

2.2.1 Ο βασικός κανόνας της κατά τόπον αρμοδιότητας

Τα magistrates’ courts και το County Court ασκούν δικαιοδοσία σε ολόκληρη τη Βόρεια Ιρλανδία. Η περιοχή την οποία κατά κανόνα καλύπτει η κατά τόπον αρμοδιότητα των δικαστηρίων αυτών καθορίζεται σε συνάρτηση με τα τρία τμήματα του Διοικητικού Δικαστηρίου. Ο οδηγός του Διοικητικού Δικαστηρίου (Administrative Court Guide) μπορεί να τηλεφορτωθεί από τον ιστότοπο της NICTS, στη διεύθυνση http://www.courtsni.gov.uk/en-GB/Documents/Single%20Jurisdiction%20Internet%20Info%20Agreed.pdf

Το High Court ασκεί δικαιοδοσία στο σύνολο της επικράτειας της Βόρειας Ιρλανδίας.

2.2.2 Εξαιρέσεις στον βασικό κανόνα

2.2.2.1 Πότε μπορώ να επιλέξω ανάμεσα στο δικαστήριο του τόπου κατοικίας του εναγομένου (το δικαστήριο του βασικού κανόνα) και κάποιο άλλο δικαστήριο;

Γενικά, η διαδικασία θα πρέπει να κινείται ενώπιον δικαστηρίου το οποίο καλύπτει την περιοχή στην οποία κατοικεί ή ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα ο εναγόμενος ή ενώπιον δικαστηρίου που καλύπτει την περιοχή στην οποία συνέβη η πράξη από την οποία προέκυψε η διαδικασία (αν και, τεχνικά, η διαδικασία μπορεί να κινηθεί σε οποιοδήποτε τμήμα).

Για υποθέσεις που αφορούν σύμβαση, η κατά τόπον αρμοδιότητα εξαρτάται από τη φύση της σύμβασης. Για παράδειγμα, διαφορά σχετική με σύμβαση εργασίας μπορεί να εμπίπτει στην αρμοδιότητα του County Court ή του Industrial Tribunal.

Τα ζητήματα οικογενειακών και οικιακών υποθέσεων, όπως αυτά που αφορούν τη γονική μέριμνα, εκδικάζονται είτε από το magistrates’ court, είτε από το County Court, είτε από το High Court, ανάλογα με τη φύση της υπόθεσης.

Οι αδικοπραξίες εκδικάζονται σύμφωνα με το γενικό κανόνα δικαιοδοσίας, όπως και οι αστικές αγωγές που απορρέουν από ποινική δίκη. Ωστόσο, υπάρχει επίσης ένα σύστημα αποζημίωσης των θυμάτων εγκληματικών πράξεων. Περισσότερες πληροφορίες για το θέμα αυτό υπάρχουν στον ιστότοπο των Υπηρεσιών Αποζημίωσης (Compensation Services) (βλ. σύνδεσμο παρακάτω).

2.2.2.2 Σε ποιες περιπτώσεις υποχρεούμαι να επιλέξω δικαστήριο άλλο από αυτό της κατοικίας του εναγομένου (το δικαστήριο του βασικού κανόνα);

Δεν υπάρχει τέτοια απαίτηση. Η διαδικασία μπορεί να κινηθεί ενώπιον οποιουδήποτε τμήματος του Διοικητικού Δικαστηρίου ανεξάρτητα από το αντικείμενο (αν και, εν γένει, κινείται στο τμήμα που καλύπτει την περιοχή στην οποία κατοικεί ή ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα ο εναγόμενος ή στο τμήμα που καλύπτει την περιοχή στην οποία συνέβη η πράξη από την οποία προέκυψε η διαδικασία).

2.2.2.3 Μπορούν οι διάδικοι να αναθέσουν αρμοδιότητα σε δικαστήριο που άλλως δεν θα είχε αρμοδιότητα;

Οι διάδικοι δεν μπορούν να αναθέσουν αρμοδιότητα σε δικαστήριο.

3 Όταν έχουν αρμοδιότητα τα ειδικά δικαστήρια, πώς μπορώ να βρω σε ποιο πρέπει να απευθυνθώ;

Πληροφορίες σχετικά με τα δικαστήρια που έχουν δικαιοδοσία σε επίπεδο Ηνωμένου Βασιλείου διατίθενται στον ιστότοπο της Δικαστικής Υπηρεσίας της Αγγλίας και της Ουαλίας (Court Service for England and Wales) και στον ιστότοπο του Υπουργείου Δικαιοσύνης.

Ενημερωτικά φυλλάδια σχετικά με τα δικαστήρια και τα περισσότερα εξειδικευμένα δικαιοδοτικά όργανα της Βόρειας Ιρλανδίας διατίθενται στον ιστότοπο της Υπηρεσίας Δικαστηρίων της Βόρειας Ιρλανδίας.

Πληροφορίες σχετικά με την αρμοδιότητα των Industrial Tribunals και του Fair Employment Tribunal διατίθενται στον ιστότοπο των Industrial Tribunals και του Fair Employment Tribunal.

Σχετικοί σύνδεσμοι

Northern Ireland Courts and Tribunals Service (Υπηρεσία Δικαστηρίων της Βόρειας Ιρλανδίας)

The Tribunals (Her Majesty's Court Service - England and Wales)

Tribunals (Ministry of Justice)

Industrial Tribunals and Fair Employment Tribunal

Compensation Services

Τελευταία επικαιροποίηση: 14/09/2021

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται ο αντίστοιχος αρμόδιος επαφής του ΕΔΔ. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο δεν αναλαμβάνουν καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.