Ποιας χώρας το δικαστήριο είναι αρμόδιο;

Σλοβακία
Περιεχόμενο που παρέχεται από
European Judicial Network
Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο (για αστικές και εμπορικές υποθέσεις)

1 Πρέπει να απευθυνθώ στα τακτικά πολιτικά δικαστήρια ή σε κάποιο ειδικό δικαστήριο (για παράδειγμα εργατοδικείο);

Καταρχήν, στη διαδικασία εκδίκασης αστικών υποθέσεων σε πρώτο βαθμό, αρμόδια είναι τα τακτικά δικαστήρια, δηλαδή στην πλειονότητα των περιπτώσεων, το πρωτοδικείο (okresný súd) [άρθρο 12 του κώδικα διαδικασίας αμφισβητούμενης δικαιοδοσίας (Civilný sporový poriadok, ΚΔΑΔ)], και σε εξαιρετικές περιπτώσεις το περιφερειακό δικαστήριο (krajský súd) (άρθρο 31 ΚΔΑΔ). Σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, πρέπει να γίνεται προσφυγή σε ειδικό δικαστήριο (βλέπε την απάντηση στην ερώτηση αριθ. 3)

2 Όταν έχουν αρμοδιότητα τα τακτικά πολιτικά δικαστήρια (δηλαδή αυτά τα δικαστήρια είναι αρμόδια για τις εν λόγω υποθέσεις), πώς μπορώ να βρω σε ποιο πρέπει να απευθυνθώ;

Ως καθ’ ύλην αρμοδιότητα νοείται εν γένει ο προσδιορισμός ενός δικαστηρίου, μεταξύ διαφόρων ειδών δικαστηρίων, ως αρμόδιου για την έκδοση αποφάσεων επί υποθέσεων σε πρώτο βαθμό. Πρόκειται για την κρίση του κατά πόσον ένα πρωτοδικείο ή ένα περιφερειακό δικαστήριο θα πρέπει να αποφασίζει επί μιας υπόθεσης ως πρωτοβάθμιο δικαστήριο. Εν γένει, τα πρωτοδικεία είναι αρμόδια να εκδικάζουν τις αστικές υποθέσεις σε πρώτο βαθμό (άρθρο 12 ΚΔΑΔ). Σε ορισμένες υποθέσεις, που ορίζονται από τον νόμο, τα περιφερειακά δικαστήρια αποφασίζουν ως πρωτοβάθμια δικαστήρια (άρθρο 31 ΚΔΑΔ). Βασικό κριτήριο για τον καθορισμό της αρμοδιότητας του δικαστηρίου είναι η φύση της υπόθεσης.

Βάση της διαδικασίας ενώπιον δικαστηρίου είναι η ακροαματική διαδικασία ενώπιον των πρωτοβάθμιων δικαστηρίων. Κάθε υπόθεση πρέπει αρχικά να εκδικάζεται από πρωτοβάθμιο δικαστήριο. Οι περιστάσεις που επικρατούν κατά τον χρόνο που κινείται η διαδικασία, δηλαδή κατά την ημερομηνία που η αγωγή/αίτηση εισάγεται στο δικαστήριο, έχουν αποφασιστική σημασία για τον καθορισμό της καθ’ ύλην αρμοδιότητας. Η μεταβολή των περιστάσεων κατά την πορεία της διαδικασίας δεν επηρεάζει την ήδη προσδιορισμένη καθ’ ύλην αρμοδιότητα.

Η καθ’ ύλην αρμοδιότητα συνιστά μια από τις θεμελιώδεις δικονομικές προϋποθέσεις που αφορούν το δικαστήριο. Το δικαστήριο επανεξετάζει αυτεπαγγέλτως το κατά πόσον είναι καθ’ ύλην αρμόδιο σε όλα τα δικονομικά στάδια και σε όλους τους βαθμούς, και συνεπώς δεν χρειάζεται να προβληθεί ένσταση έλλειψης καθ’ ύλην αρμοδιότητας. Εάν το δικαστήριο κρίνει ότι είναι καθ’ ύλην αναρμόδιο, οφείλει να παραπέμψει την υπόθεση σε άλλο δικαστήριο το οποίο είναι καθ’ ύλην αρμόδιο. Το δικαστήριο ενημερώνει τον ενάγοντα/αιτούντα. Εάν η αγωγή/αίτηση έχει ήδη επιδοθεί στον εναγόμενο/καθ’ ου, το δικαστήριο πρέπει να ενημερώσει και τον εν λόγω διάδικο ότι έχει παραπέμψει την υπόθεση στο καθ’ ύλην αρμόδιο δικαστήριο. Διαφορά ως προς την καθ’ ύλην αρμοδιότητα μπορεί να προκύψει μόνον μεταξύ πρωτοδικείου και περιφερειακού δικαστηρίου, διότι το Ανώτατο Δικαστήριο (Najvyšší súd) δεν μπορεί να είναι καθ’ ύλην αρμόδιο σε πρωτοβάθμια διαδικασία. Η διαφορά ως προς την καθ’ ύλην αρμοδιότητα μεταξύ πρωτοδικείου και περιφερειακού δικαστηρίου επιλύεται από το Ανώτατο Δικαστήριο, που είναι ανώτερο και των δύο δικαστηρίων κατά την έκδοση απόφασης επί της διαδικασίας.

2.1 Υπάρχει διαφοροποίηση μεταξύ κατωτέρων και ανωτέρων τακτικών πολιτικών δικαστηρίων (για παράδειγμα τα πρωτοδικεία ως κατώτερα δικαστήρια και τα περιφερειακά δικαστήρια ως ανώτερα δικαστήρια) και αν ναι, ποιο δικαστήριο είναι αρμόδιο για την υπόθεση μου;

Στο σύστημα απονομής δικαιοσύνης της Δημοκρατίας της Σλοβακίας τα δικαστήρια διαρθρώνονται σε ένα σύστημα τριών βαθμίδων: πρωτοδικεία, περιφερειακά δικαστήρια και το Ανώτατο Δικαστήριο. Τα πρωτοδικεία είναι αρμόδια να εκδικάζουν αστικές υποθέσεις σε πρώτο βαθμό (άρθρο 12 ΚΔΑΔ). Τα περιφερειακά δικαστήρια είναι αρμόδια σε δεύτερο βαθμό, πράγμα που σημαίνει ότι οι εφέσεις κατά των αποφάσεων των πρωτοδικείων εκδικάζονται πάντοτε από τα περιφερειακά δικαστήρια. Εξαίρεση αποτελούν οι διαφορές που προκύπτουν από αφηρημένο έλεγχο σε υποθέσεις καταναλωτών, στις οποίες τα περιφερειακά δικαστήρια (περιφερειακό δικαστήριο της Μπρατισλάβα, περιφερειακό δικαστήριο της Banská Bystrica και περιφερειακό δικαστήριο της Κošice) αποφασίζουν στις περιφέρειές τους ως δικαστήρια πρώτου βαθμού (άρθρο 31 ΚΔΑΔ).

2.2 Κατά τόπον αρμοδιότητα (είναι αρμόδιο για την υπόθεση μου το δικαστήριο της πόλης Α ή το δικαστήριο της πόλης Β;)

Η κατά τόπον αρμοδιότητα ρυθμίζεται από τον κώδικα πολιτικής δικονομίας και τον κώδικα διαδικασίας εκούσιας δικαιοδοσίας (Civilný mimosporový poriadok, ΚΔΕΔ). Οι διατάξεις για την κατά τόπον αρμοδιότητα καθορίζουν ποιο πρωτοβάθμιο δικαστήριο, δηλαδή ποιο συγκεκριμένο δικαστήριο από όλα τα καθ’ ύλην αρμόδια, θα πρέπει να εκδικάσει και να αποφασίσει επί μιας υπόθεσης. Ο εφαρμοστέος νομοθετικός κανονισμός διακρίνει μεταξύ της γενικής και της ειδικής κατά τόπον αρμοδιότητας. Η ειδική κατά τόπον αρμοδιότητα προέχει κατά τον καθορισμό της κατά τόπον αρμοδιότητας του δικαστηρίου. Εάν η αρμοδιότητα δεν καθορίζεται με την εν λόγω μέθοδο, ισχύει η γενική κατά τόπον αρμοδιότητα. Η κατά τόπον αρμοδιότητα μπορεί επίσης να είναι συντρέχουσα (διαζευκτική) ή αποκλειστική. Εάν η κατά τόπον αρμοδιότητα είναι συντρέχουσα, ο ενάγων μπορεί να επιλέξει το κατά πόσον θα προσφύγει ενώπιον του τακτικού δικαστηρίου του εναγομένου ή ενώπιον άλλου δικαστηρίου που ορίζεται από τον ΚΔΑΔ. Στις περιπτώσεις αποκλειστικής κατά τόπον αρμοδιότητας, οι οποίες απαριθμούνται περιοριστικά, το κατά τόπον αρμόδιο δικαστήριο είναι διαφορετικό από το τακτικό δικαστήριο του εναγόμενου. Τούτο έχει την έννοια ότι ένα συγκεκριμένο δικαστήριο θα είναι αρμόδιο ανεξάρτητα από το κατά πόσον άλλο δικαστήριο είναι το τακτικό δικαστήριο του εναγομένου, και ανεξάρτητα από τη διακριτική ευχέρεια επιλογής δικαστηρίου σε μια δεδομένη υπόθεση.

2.2.1 Ο βασικός κανόνας της κατά τόπον αρμοδιότητας

Υποθέσεις αμφισβητούμενης δικαιοδοσίας

Σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΔΑΔ, κατά τόπον αρμόδιο θα είναι πάντοτε το τακτικό δικαστήριο του εναγομένου, εκτός αν άλλως ορίζεται (άρθρο 13 ΚΔΑΔ).

Το τακτικό δικαστήριο του φυσικού προσώπου είναι το δικαστήριο του τόπου της μόνιμης κατοικίας του φυσικού προσώπου (άρθρο 14 ΚΔΑΔ).

Το τακτικό δικαστήριο του νομικού προσώπου είναι το δικαστήριο της έδρας του (άρθρο 15 παράγραφος 1 ΚΔΑΔ). Το τακτικό δικαστήριο ενός αλλοδαπού νομικού προσώπου είναι το δικαστήριο του υποκαταστήματος που διατηρεί το αλλοδαπό νομικό πρόσωπο στη Δημοκρατία της Σλοβακίας (άρθρο 15 παράγραφος 2 ΚΔΑΔ).

Εάν το τακτικό δικαστήριο δεν μπορεί να καθοριστεί με αυτό τον τρόπο, τακτικό δικαστήριο θα είναι το δικαστήριο του τόπου της πιο πρόσφατης μόνιμης κατοικίας ή έδρας του φυσικού ή του νομικού προσώπου στη Δημοκρατία της Σλοβακίας εάν δεν υπάρχει τέτοιο δικαστήριο, τότε αρμόδιο θα είναι το δικαστήριο του τόπου στον οποίο το πρόσωπο έχει περιουσιακά στοιχεία (άρθρο 16 ΚΔΑΔ).

Τακτικό δικαστήριο για το δημόσιο είναι το δικαστήριο του τόπου επέλευσης του πραγματικού περιστατικού που αποτέλεσε τη γενεσιουργό αιτία της αξίωσης (άρθρο 17 ΚΔΑΔ).

Υποθέσεις εκούσιας δικαιοδοσίας

Στην εκούσια διαδικασία (άρθρο 3 ΚΔΕΔ), κατά τόπον αρμόδιο είναι το δικαστήριο που ορίζει ο νόμος. Εάν η κατά τόπον αρμοδιότητα δεν μπορεί να καθοριστεί με αυτό τον τρόπο, κατά τόπον αρμόδιο είναι το τακτικό δικαστήριο του ενάγοντα.

2.2.2 Εξαιρέσεις στον βασικό κανόνα

2.2.2.1 Πότε μπορώ να επιλέξω ανάμεσα στο δικαστήριο του τόπου κατοικίας του εναγομένου (το δικαστήριο του βασικού κανόνα) και κάποιο άλλο δικαστήριο;

Η κατά παρέκταση αρμοδιότητα (η αρμοδιότητα που επιλέγεται προαιρετικά) αποτυπώνει το δικαίωμα του ενάγοντα να επιλέγει, αντί του τακτικού δικαστηρίου του εναγομένου, ένα δικαστήριο που είναι αρμόδιο βάσει του άρθρου 19 ΚΔΑΔ. Εκτός από το δικαστήριο της γενικής κατά τόπον αρμοδιότητας του εναγομένου, κατά τόπον αρμόδιο είναι επίσης το δικαστήριο του τόπου:

α) εργασίας του εναγομένου, δυνάμει της σύμβασης απασχόλησής του

β) επέλευσης μιας περίστασης που προκάλεσε την αξίωση αποζημίωσης

γ) του υποκαταστήματος ενός εναγομένου νομικού προσώπου, σε διαφορά που αφορά το εν λόγω υποκατάστημα

δ) της μόνιμης κατοικίας του ενάγοντος που είναι καταναλωτής, σε καταναλωτική διαφορά ή σε διαδικασία που αφορά διαφορές που άπτονται της διαιτησίας καταναλωτών

ε) της μόνιμης κατοικίας ή της έδρας του ενάγοντος ή, εάν ο ενάγων είναι αλλοδαπό πρόσωπο, του τόπου της οργανωτικής του μονάδας, σε διαφορά που αφορά διακρίσεις.

2.2.2.2 Σε ποιες περιπτώσεις υποχρεούμαι να επιλέξω δικαστήριο άλλο από αυτό της κατοικίας του εναγομένου (το δικαστήριο του βασικού κανόνα);

Ως αποκλειστική αρμοδιότητα στις υποθέσεις αμφισβητούμενης δικαιοδοσίας νοείται η υποχρέωση του ενάγοντος να επιλέξει, αντί του τακτικού δικαστηρίου του εναγομένου, το δικαστήριο που είναι αρμόδιο δυνάμει του άρθρου 20 ΚΔΑΔ. Τούτο έχει την έννοια ότι, στις παρακάτω περιπτώσεις, κατά τόπον αρμόδιο να διεξάγει τη διαδικασία θα είναι το δικαστήριο:

α) του τόπο του ακινήτου, σε διαφορά που αφορά εμπράγματο δικαίωμα σε ακίνητο

β) του τόπου διεξαγωγής της κληρονομικής διαδικασίας, σε διαφορά που αφορά την κληρονομική διαδικασία

γ) του τόπου διεξαγωγής της διαδικασίας εκτέλεσης, σε διαφορά που προκύπτει από την ιδιαίτερη φύση της διαδικασίας

δ) του τόπου διεξαγωγής της πτωχευτικής διαδικασίας ή της διαδικασίας αναδιάρθρωσης, σε διαφορά που προκύπτει από την ιδιαίτερη φύση της διαδικασίας, με εξαίρεση τις διαδικασίες που αφορούν τη διευθέτηση αδιαίρετων περιουσιακών στοιχείων των συζύγων

ε) του τόπου διαιτησίας, σε διαδικασία που αφορά τη διαδικασία διαιτησίας, με την εξαίρεση της διαιτησίας σε καταναλωτικές διαφορές εάν ο τόπος της διαιτησίας βρίσκεται εκτός της Δημοκρατίας της Σλοβακίας, είναι αρμόδιο να εκδικάσει την υπόθεση είναι το δικαστήριο του τόπου της μόνιμης κατοικίας του εναγομένου ή της έδρας ή της οργανωτικής μονάδας σε περίπτωση αλλοδαπού νομικού προσώπου εάν η μόνιμη κατοικία του εναγομένου ή η έδρα ή η οργανωτική μονάδα σε περίπτωση αλλοδαπού νομικού προσώπου, βρίσκεται εκτός της Δημοκρατίας της Σλοβακίας, αρμόδιο να εκδικάσει την υπόθεση θα είναι το δικαστήριο του τόπου της μόνιμης κατοικίας του ενάγοντος ή της έδρας ή της οργανωτικής μονάδας σε περίπτωση αλλοδαπού νομικού προσώπου.

Η αποκλειστική αρμοδιότητα σε υποθέσεις εκούσιας δικαιοδοσίας έχει την έννοια ότι, αντί του τακτικού δικαστηρίου, αρμόδιο θα είναι το εξής δικαστήριο:

σε διαδικασία που αφορά το διαζύγιο έγγαμου ζεύγους κατά τόπον αρμόδιο θα είναι το δικαστήριο του τόπου της διεύθυνσης της πιο πρόσφατης κοινής κατοικίας των συζύγων, με τον όρο ότι τουλάχιστον ένας από αυτούς εξακολουθεί να διαμένει στην εν λόγω περιφέρεια. Διαφορετικά, κατά τόπον αρμόδιο θα είναι το τακτικό δικαστήριο του συζύγου που δεν κατέθεσε την αγωγή. Εάν δεν είναι δυνατός ο καθορισμός του κατά τόπον αρμόδιου δικαστηρίου με αυτό τον τρόπο, αρμόδιο θα είναι το τακτικό δικαστήριο του ενάγοντος (άρθρο 92 ΚΔΕΔ).

Κατά τόπον αρμόδιο σε διαδικασίες που αφορούν τον προσδιορισμό του ανυπόστατου ή την ακύρωση γάμου θα είναι το δικαστήριο του τόπου της τελευταίας κοινής κατοικίας του ζεύγους, με τον όρο ότι τουλάχιστον ένας από τους δύο εξακολουθεί να διαμένει στην εν λόγω περιφέρεια. Άλλως, το τακτικό δικαστήριο του συζύγου που δεν κατέθεσε την αγωγή θα είναι το κατά τόπον αρμόδιο. Εάν δεν είναι δυνατός ο καθορισμός του κατά τόπον αρμόδιου δικαστηρίου με αυτό τον τρόπο, αρμόδιο θα είναι το τακτικό δικαστήριο ενός από τους συζύγους (άρθρο 101 ΚΔΕΔ).

Κατά τόπον αρμόδιο σε διαδικασίες υποθέσεων που αφορούν τη δικαστική προστασία ανηλίκων θα είναι το δικαστήριο του τόπου κατοικίας του ανηλίκου, όπως αυτός καθορίζεται με συμφωνία των γονέων του ή άλλως σύμφωνα με τη νομοθεσία κατά την έναρξη της διαδικασίας (άρθρο 112 παράγραφος 1 ΚΔΕΔ).

Κατά τόπον αρμόδιο σε διαδικασίες υποθέσεων που αφορούν την υιοθεσία θα είναι το δικαστήριο του τόπου κατοικίας του τέκνου, όπως αυτός καθορίζεται με συμφωνία των γονέων του ή άλλως σύμφωνα με τον νόμο κατά την έναρξη της διαδικασίας. Εάν δεν υπάρχει τέτοιο δικαστήριο, το δικαστήριο του τόπου διαμονής του τέκνου θα είναι αρμόδιο να εκδικάσει την υπόθεση (άρθρο 136 ΚΔΕΔ).

Κατά τόπον αρμόδιο σε διαδικασίες που αφορούν τη δικαιοπρακτική ικανότητα θα είναι το δικαστήριο του τόπου κατοικίας του προσώπου του οποίου διακυβεύεται η ικανότητα (άρθρο 232 ΚΔΕΔ).

Κατά τόπον αρμόδιο δικαστήριο σε διαδικασίες που αφορούν το επιτρεπτό της τοποθέτησης και κράτησης ενός προσώπου σε μια μονάδα περίθαλψης θα είναι το δικαστήριο του τόπου της μονάδας περίθαλψης (άρθρο 252 ΚΔΕΔ).

Κατά τόπον αρμόδιο σε διαδικασία που αφορά τον διορισμό μεσεγγυούχου θα είναι το δικαστήριο του τόπου κατοικίας του υπόψη φυσικού προσώπου εάν δεν υπάρχει τέτοιο δικαστήριο, το δικαστήριο του τόπου στον οποίο το φυσικό πρόσωπο έχει τα περιουσιακά του στοιχεία (άρθρο 273 ΚΔΕΔ).

Κατά τόπον αρμόδιο σε διαδικασίες που αφορούν δήλωση θανάτου θα είναι το τακτικό δικαστήριο του τόπου κατοικίας του προσώπου που πρόκειται να δηλωθεί θανών (άρθρο 220 ΚΔΕΔ).

Κατά τόπον αρμόδιο σε διαδικασίες που αφορούν κληρονομιά θα είναι το δικαστήριο του τόπου:

α) της μόνιμης κατοικίας του διαθέτη κατά τον χρόνο θανάτου

β) στον οποίο βρίσκονται τα περιουσιακά στοιχεία του διαθέτη, εκτός εάν η αρμοδιότητα θεμελιώνεται δυνάμει του στοιχείου α)

γ) θανάτου του διαθέτη, εκτός εάν η αρμοδιότητα θεμελιώνεται δυνάμει του στοιχείου α) ή β) (άρθρο 158 ΚΔΕΔ).

Στις μεταγενέστερες κληρονομικές διαδικασίες, κατά τόπον αρμόδιο θα είναι το δικαστήριο που περάτωσε την κληρονομική διαδικασία (άρθρο 159 ΚΔΕΔ).

Σε περίπτωση πράξης του ανήλικου κληρονόμου η οποία πρέπει να εγκριθεί από δικαστήριο στο πλαίσιο κληρονομικής διαδικασίας, την πράξη θα εγκρίνει το δικαστήριο ενώπιον του οποίου διεξάγεται η κληρονομική διαδικασία (άρθρο 160 παράγραφος 1 ΚΔΕΔ).

Κατά τόπον αρμόδιο σε διαδικασίες υποθέσεων που αφορούν τη συμβολαιογραφική μεσεγγύηση θα είναι το δικαστήριο του τόπου της έδρας του συμβολαιογράφου που τηρεί το χρηματικό ποσό, τα περιουσιακά στοιχεία ή τους πιστωτικούς τίτλους που τελούν σε μεσεγγύηση (άρθρο 334 ΚΔΕΔ).

Κατά τόπον αρμόδιο σε διαδικασία που αφορά τη δικαστική αντικατάσταση απολεσθέντος πιστωτικού τίτλου που έχει εκδώσει τράπεζα ή παράρτημα αλλοδαπής τράπεζας θα είναι το δικαστήριο του τόπου της έδρας ή του υποκαταστήματος της αλλοδαπής τράπεζας. Διαφορετικά, αρμόδιο στη διαδικασία της δικαστικής αντικατάστασης εγγράφου θα είναι το τακτικό δικαστήριο του ενάγοντος. Εάν το τακτικό δικαστήριο του ενάγοντος δεν βρίσκεται στη Δημοκρατία της Σλοβακίας, αρμόδιο θα είναι το δικαστήριο του τόπου πληρωμής (άρθρο 311 ΚΔΕΔ).

2.2.2.3 Μπορούν οι διάδικοι να αναθέσουν αρμοδιότητα σε δικαστήριο που άλλως δεν θα είχε αρμοδιότητα;

Όχι.

3 Όταν έχουν αρμοδιότητα τα ειδικά δικαστήρια, πώς μπορώ να βρω σε ποιο πρέπει να απευθυνθώ;

Η αρμοδιότητα των ειδικών δικαστηρίων ρυθμίζεται στα άρθρα 22-33 ΚΔΕΔ ιδίως, υπάρχουν ειδικά δικαστήρια με αρμοδιότητα σε:

α) διαδικασίες συναλλαγματικών και επιταγών

β) εργατικές διαφορές

γ) διαδικασίες πτώχευσης και αναδιάρθρωσης

δ) διαφορές που αφορούν τη βιομηχανική ιδιοκτησία

ε) διαφορές που αφορούν αθέμιτο ανταγωνισμό και διαφορές πνευματικής ιδιοκτησίας

στ) διαφορές που απορρέουν από τον οικονομικό ανταγωνισμό

ζ) διαφορές που αφορούν τη διαδικασία της διαιτησίας

η) διαφορές που απορρέουν από χρηματιστηριακές συμφωνίες

θ) διαφορές που αφορούν την κήρυξη της ακυρότητας μιας σύμβασης, της σύμβασης παραχώρησης έργου ή μιας σύμβασης πλαισίου

ι) διαφορές που απορρέουν από τον αφηρημένο έλεγχο σε υποθέσεις καταναλωτών

ια) διαφορές που αφορούν την αποζημίωση λόγω πυρηνικής καταστροφής

ιβ) υποθέσεις που αφορούν ασφαλιστικά μέτρα σε αστικές υποθέσεις που διατάσσονται σε άλλο κράτος μέλος της EΕ.

Τελευταία επικαιροποίηση: 06/05/2024

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται ο αντίστοιχος αρμόδιος επαφής του ΕΔΔ. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο δεν αναλαμβάνουν καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.