Ποιας χώρας το δικαστήριο είναι αρμόδιο;

Σλοβενία
Περιεχόμενο που παρέχεται από
European Judicial Network
Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο (για αστικές και εμπορικές υποθέσεις)

1 Πρέπει να απευθυνθώ στα τακτικά πολιτικά δικαστήρια ή σε κάποιο ειδικό δικαστήριο (για παράδειγμα εργατοδικείο);

Στη Σλοβενία, τα ειρηνοδικεία (τοπικά δικαστήρια - okrajna sodišča) και τα πρωτοδικεία (περιφερειακά δικαστήρια - okrožna sodišča) έχουν δικαιοδοσία για τις αστικές διαφορές σε πρώτο βαθμό. Είναι αρμόδια να εκδικάζουν όλες τις συνήθεις υποθέσεις και διαφορές του αστικού δικαίου (χορήγηση αποζημίωσης, κυριότητα, οικογενειακές διαφορές κλπ.). Η οριοθέτηση της δικαιοδοσίας των ειρηνοδικείων και των πρωτοδικείων αναλύεται κατωτέρω.

Αντιθέτως, μόνο τα πρωτοδικεία είναι αρμόδια να εξετάζουν και να εκδικάζουν σε πρώτο βαθμό υποθέσεις που εμπίπτουν στο εμπορικό δίκαιο. Εμπορικές διαφορές είναι οι αστικές υποθέσεις στις οποίες κάθε διάδικος είναι εταιρεία, οργανισμός (συμπεριλαμβανομένων των δημόσιων οργανισμών), συνεταιρισμός, το κράτος ή φορέας τοπικής αυτοδιοίκησης.  Εμπορικές διαφορές είναι επίσης αυτές που αφορούν τις νομικές σχέσεις μεταξύ ελεύθερων επαγγελματιών, οι οποίες απορρέουν από την προσοδοφόρο δραστηριότητά τους, και μιας εταιρείας, ενός οργανισμού (συμπεριλαμβανομένων των δημόσιων οργανισμών), ενός συνεταιρισμού, του κράτους ή ενός φορέα τοπικής αυτοδιοίκησης.

Ο νόμος παραχωρεί τη δικαιοδοσία για τις εργασιακές διαφορές στα εργατοδικεία (delovna sodišča) και στα δικαστήρια κοινωνικών ασφαλίσεων (socialna sodišča), ακόμη και αν η υπόθεση είναι αστική. Οι εργασιακές διαφορές αφορούν τις σχέσεις μεταξύ εργοδότη και εργαζόμενου και συνεπάγονται παραβίαση των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων που απορρέουν από τις εν λόγω εργασιακές σχέσεις. Τα εργατοδικεία έχουν αρμοδιότητα να εκδικάζουν ατομικές εργασιακές διαφορές (διαφορές σχετικές με εργασιακές σχέσεις, διαφορές σχετικές με δικαιώματα κυριότητας που αφορούν εργασιακές σχέσεις), συλλογικές εργασιακές διαφορές (διαφορές στις οποίες ένας από τους διαδίκους είναι συνήθως συνδικαλιστική οργάνωση ή άλλη θεσμική μορφή εκπροσώπησης εργαζομένων), διαφορές για τη νομιμότητα απεργιών και διαφορές που σχετίζονται με τα δικαιώματα συμμετοχής εργαζομένων στη διαχείριση εταιρείας, τα οποία κατοχυρώνονται από το σλοβενικό δίκαιο. Τα δικαστήρια κοινωνικών ασφαλίσεων εκδικάζουν υποθέσεις που αφορούν δικαιώματα ασφάλισης αναπηρίας και συνταξιοδότησης, ασφάλισης υγείας και ανεργίας, καθώς και δικαιώματα παροχής οικογενειακών και κοινωνικών επιδομάτων.

Καθώς το ζήτημα της αρμοδιότητας ανακύπτει μόνον όταν υποβάλλεται αγωγή ή αξίωση σε κάποιο δικαστήριο (πριν εξετάσει και εκδικάσει μια υπόθεση, το δικαστήριο προσδιορίζει καταρχάς αν η υπόθεση υπάγεται στην αρμοδιότητά του), συνιστάται να λαμβάνει κανείς πρώτα συμβουλή δικηγόρου για να αποφύγει περιττές καθυστερήσεις. Το δικαστήριο πρέπει πάντοτε να αποδίδει προσοχή στο ζήτημα της αρμοδιότητάς του σε όποια διαδικασία διεξάγει, καθώς και να βεβαιώνεται ότι κανένα άλλο όργανο δεν έχει αρμοδιότητα σε μια υπόθεση (π.χ. κάποιος διοικητικός φορέας). Εάν διαπιστώσει ότι ισχύει η τελευταία περίπτωση, το δικαστήριο πρέπει να απορρίψει την αξίωση του ενάγοντος αυτό συνεπάγεται περιττή απώλεια χρόνου και αυξημένα έξοδα για τον διάδικο.

Πληροφορίες για την οργάνωση, τη θέση και τη δικαιοδοσία των δικαστηρίων διατίθενται στον επίσημο ιστότοπο του Ανώτατου Δικαστηρίου της Δημοκρατίας της Σλοβενίας (Vrhovno sodišče Republike Slovenije): http://www.sodisce.si/

2 Όταν έχουν αρμοδιότητα τα τακτικά πολιτικά δικαστήρια (δηλαδή αυτά τα δικαστήρια είναι αρμόδια για τις εν λόγω υποθέσεις), πώς μπορώ να βρω σε ποιο πρέπει να απευθυνθώ;

Μπορεί να κατατεθεί αγωγή σε οποιοδήποτε δικαστήριο της Δημοκρατίας της Σλοβενίας, όμως όποιος καταθέτει αγωγή θα πρέπει να λαμβάνει προσεκτικά υπόψη την καθ’ ύλην αρμοδιότητα (ποιο δικαστήριο έχει δικαιοδοσία επί του περιεχομένου της υπόθεσης) και την κατά τόπον αρμοδιότητα. Βασικές πληροφορίες, περιλαμβανομένων των διευθύνσεων όλων των τοπικών και περιφερειακών δικαστηρίων (ειρηνοδικείων και πρωτοδικείων) της Σλοβενίας, είναι διαθέσιμες στον ιστότοπο του Ανώτατου Δικαστηρίου της Δημοκρατίας της Σλοβενίας: http://www.sodisce.si/

Στη Σλοβενία, η καθ’ ύλην αρμοδιότητα σε πρώτο βαθμό ή η δυνατότητα ενός δικαστηρίου να εκδικάσει συγκεκριμένη αξίωση διαδίκου κατανέμεται μεταξύ ειρηνοδικείων και πρωτοδικείων. Τα ακόλουθα δύο κριτήρια είναι καθοριστικά για την επιλογή του δικαστηρίου που θα εκδικάσει μια υπόθεση: η αξία της απαίτησης (αντικείμενο της διαφοράς) και η νομική βάση της επίδικης σχέσης (περιεχόμενο και αντικείμενο της διαφοράς).

Κατά γενικό κανόνα, τα πρωτοδικεία (περιφερειακά δικαστήρια) εκδικάζουν τις περισσότερο σημαντικές διαφορές, όπου το αντικείμενο της διαφοράς είναι υψηλής αξίας, όπου η διαφορά έχει σημαντικό αντίκτυπο στη ζωή ενός διαδίκου, ή είναι νομικά περίπλοκη, καθώς το δικαστήριο είναι υποχρεωμένο να αποφανθεί εφαρμόζοντας νόμους που εξετάζουν περίπλοκα και λεπτά νομικά ζητήματα (π.χ. διαζύγιο, διατροφή τέκνων).

Τα ανώτερα δικαστήρια γενικής δικαιοδοσίας / εφετεία (višja sodišča), που είναι τέσσερα στη Σλοβενία, εκδικάζουν υποθέσεις σε δεύτερο βαθμό. Δεν είναι δυνατό να κατατεθεί αγωγή απευθείας σε αυτά τα δικαστήρια. Τα ανώτερα δικαστήρια εκδικάζουν εφέσεις κατά αποφάσεων των ειρηνοδικείων και των πρωτοδικείων επίσης εκδικάζουν διαφορές που αφορούν τη δικαιοδοσία των ειρηνοδικείων και των πρωτοδικείων στην περιοχή που καλύπτουν.

Το Ανώτατο Δικαστήριο της Δημοκρατίας της Σλοβενίας είναι αρμόδιο να εκδικάζει προσφυγές κατά των αποφάσεων των εφετείων, εκδίδει δε ιδίως αποφάσεις που αφορούν αναιρέσεις και αιτήματα προστασίας της νομιμότητας. Όταν ασκούνται έκτακτα ένδικα μέσα, ο ενδιαφερόμενος διάδικος πρέπει να έχει τη συνδρομή δικηγόρου εκ του νόμου, μόνο αδειούχοι δικηγόροι μπορούν να διενεργούν ειδικές διαδικαστικές πράξεις ενώπιον του Ανώτατου Δικαστηρίου.

2.1 Υπάρχει διαφοροποίηση μεταξύ κατωτέρων και ανωτέρων τακτικών πολιτικών δικαστηρίων (για παράδειγμα τα πρωτοδικεία ως κατώτερα δικαστήρια και τα περιφερειακά δικαστήρια ως ανώτερα δικαστήρια) και αν ναι, ποιο δικαστήριο είναι αρμόδιο για την υπόθεση μου;

Όπως αναφέρεται στο προηγούμενο σημείο, η δικαιοδοσία σε πρώτο βαθμό κατανέμεται μεταξύ ειρηνοδικείων και πρωτοδικείων ωστόσο, αυτά τα δύο είδη δικαστηρίων δεν έχουν αυστηρή ιεραρχική σχέση. Η δικαιοδοσία των δικαστηρίων καθορίζεται από τον νόμο, όμως γενικά αληθεύει ότι τα πρωτοδικεία εξετάζουν συνήθως υποθέσεις περισσότερο πολύπλοκες από νομική και πραγματική άποψη.

Ο Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας (Zakon o pravdnem postopku, ZPP) ορίζει ότι τα ειρηνοδικεία, που ανέρχονται συνολικά σε 44 στη Σλοβενία, είναι αρμόδια να εκδικάζουν τις ακόλουθες υποθέσεις:

 • εμπράγματες αξιώσεις, εάν η αξία του αντικειμένου της διαφοράς δεν υπερβαίνει τις 20 000 ευρώ
 • διαφορές που αφορούν καταπάτηση
 • διαφορές που αφορούν δουλείες και εμπράγματα βάρη
 • διαφορές που αφορούν σχέσεις από εκμισθώσεις και χρηματοδοτικές μισθώσεις.

Τα ειρηνοδικεία αναλαμβάνουν επίσης υποθέσεις νομικής συνδρομής, για τις οποίες κανένα άλλο δικαστήριο δεν είναι αρμόδιο βάσει του νόμου, καθώς και άλλες υποθέσεις που καθορίζονται από τον νόμο.

Τα πρωτοδικεία, που είναι 11 στη Σλοβενία, είναι αρμόδια να εκδικάζουν τις ακόλουθες υποθέσεις:

 • εμπράγματες αξιώσεις, εάν η αξία του αντικειμένου της διαφοράς υπερβαίνει τα 20 000 ευρώ
 • διαφορές για την αναγνώριση ή την προσβολή πατρότητας ή μητρότητας
 • γαμικές διαφορές
 • διαφορές που αφορούν νόμιμες υποχρεώσεις διατροφής
 • διαφορές που αφορούν την προστασία και ανατροφή τέκνων
 • διαφορές που αφορούν την επαφή τέκνων με τους γονείς και με άλλα πρόσωπα, όταν επιλύονται από κοινού με διαφορές που αφορούν την προστασία και ανατροφή τέκνων
 • διαφορές που αφορούν δικαιώματα δημιουργού, την προστασία ή χρήση εφευρέσεων και εμπορικών σημάτων ή το δικαίωμα χρήσης εμπορικής επωνυμίας, καθώς και διαφορές σχετικές με τους κανόνες προστασίας του ανταγωνισμού.
 • εμπορικές διαφορές
 • διαφορές που προκύπτουν από διαδικασίες πτώχευσης.

Η εκδίκαση υποθέσεων δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας σε πρώτο βαθμό εμπίπτει αποκλειστικά στην κατά τόπον αρμοδιότητα του πρωτοδικείου της Λιουμπλιάνα. Τα πρωτοδικεία έχουν επίσης αρμοδιότητα σε αξιώσεις για διεθνή νομική συνδρομή και για νομική συνδρομή σε διαδικασίες αναγνώρισης αλλοδαπών δικαστικών αποφάσεων, ενώ επίσης επιλαμβάνονται και άλλων υποθέσεων που καθορίζονται από τον νόμο.

2.2 Κατά τόπον αρμοδιότητα (είναι αρμόδιο για την υπόθεση μου το δικαστήριο της πόλης Α ή το δικαστήριο της πόλης Β;)

Καταρχήν, αγωγή μπορεί να κατατεθεί σε οποιοδήποτε από τα προαναφερθέντα πρωτοβάθμια δικαστήρια της Σλοβενίας. Το δικαστήριο στο οποίο υποβάλλεται η αγωγή πρέπει να αποφασίσει εάν είναι αρμόδιο να εξετάσει την υπόθεση, πριν αρχίσει η εκδίκασή της. Εφόσον κρίνει ότι είναι κατά τόπον αναρμόδιο για μια συγκεκριμένη υπόθεση, μπορεί να δηλώσει ότι δεν έχει αρμοδιότητα και να παραπέμψει την υπόθεση σε άλλο δικαστήριο παρόλο που μπορεί να το πράξει αυτό μόνον εάν ο αντίδικος επικαλεστεί αναρμοδιότητα, υποχρεούται να το πράξει εάν κάποιο άλλο δικαστήριο έχει αποκλειστική κατά τόπον αρμοδιότητα εκδίκασης της υπόθεσης. Εντούτοις, υπάρχουν ορισμένοι γενικοί κανόνες που εφαρμόζονται για τον προσδιορισμό της κατά τόπον αρμοδιότητας των δικαστηρίων, οι οποίοι λαμβάνονται υπόψη προκειμένου να περιορίζονται τα έξοδα και να ολοκληρώνονται οι διαδικασίες το ταχύτερο δυνατόν.

Ο Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας περιλαμβάνει έναν κανόνα για τη γενική και ειδική κατά τόπον αρμοδιότητα αυτή καθορίζεται σε σχέση με το αντικείμενο της διαφοράς και τους διαδίκους. Οι σχετικές λεπτομέρειες παρατίθενται στα σημεία που ακολουθούν.

2.2.1 Ο βασικός κανόνας της κατά τόπον αρμοδιότητας

Ορίζει ότι μια αγωγή που υποβάλλεται κατά φυσικού ή νομικού προσώπου πρέπει να κατατίθεται στο δικαστήριο που καλύπτει την περιοχή στην οποία ο εναγόμενος έχει τη μόνιμη κατοικία του ή στην οποία το νομικό πρόσωπο έχει την καταστατική του έδρα. Εάν πρόκειται για αγωγή κατά αλλοδαπού φυσικού ή νομικού προσώπου, το δικαστήριο που έχει γενική κατά τόπον αρμοδιότητα είναι εκείνο που καλύπτει την περιοχή στην οποία βρίσκεται ο τόπος κατοικίας του φυσικού προσώπου ή το υποκατάστημα του νομικού προσώπου στη Σλοβενία.

2.2.2 Εξαιρέσεις στον βασικό κανόνα

Σε ορισμένες περιπτώσεις, ο Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας παρέχει στους διαδίκους τη δυνατότητα υποβολής αγωγής σε άλλο δικαστήριο και όχι σε αυτό που έχει γενική κατά τόπον αρμοδιότητα σύμφωνα με τον κανόνα. Σε ειδικά προσδιορισμένες υποθέσεις (όσον αφορά το αντικείμενο ή το περιεχόμενο της διαφοράς), ένας διάδικος μπορεί να υποβάλει αγωγή μόνο στο δικαστήριο με αποκλειστική αρμοδιότητα εκδίκασης της συγκεκριμένης υπόθεσης αυτό καλείται αποκλειστική κατά τόπον αρμοδιότητα.

Εάν ο ενάγων καταθέσει αγωγή σε δικαστήριο που δεν έχει κατά τόπον αρμοδιότητα, αυτό κηρύσσεται αναρμόδιο και η υπόθεση παραπέμπεται σε άλλο αρμόδιο δικαστήριο, όπου η υπόθεση συνεχίζεται σαν να είχε αρχίσει εκεί.

2.2.2.1 Πότε μπορώ να επιλέξω ανάμεσα στο δικαστήριο του τόπου κατοικίας του εναγομένου (το δικαστήριο του βασικού κανόνα) και κάποιο άλλο δικαστήριο;

Όπως αναφέρθηκε, σε ορισμένες περιπτώσεις είναι δυνατόν δύο δικαστήρια να έχουν ταυτόχρονα κατά τόπον αρμοδιότητα. Σε αυτήν την περίπτωση, ο διάδικος μπορεί να επιλέξει το δικαστήριο όπου θα καταθέσει την αγωγή (επιλεκτική αρμοδιότητα).

Η αρμοδιότητα αυτού του τύπου καθορίζεται στα άρθρα 49 ως 65 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας συνεπώς, μόνο οι σημαντικότερες υποθέσεις, καθώς και αυτές που είναι περισσότερο καθοριστικές για τη ζωή των διαδίκων παρατίθενται κατωτέρω.

Στις διαφορές που αφορούν συζυγική διατροφή, δεν έχει δικαιοδοσία μόνο το δικαστήριο με γενική κατά τόπον αρμοδιότητα, αλλά και το δικαστήριο που καλύπτει την περιοχή στην οποία ο ενάγων (δικαιούχος διατροφής) έχει τη μόνιμη κατοικία του. Η δυνατότητα επιλογής δικαστηρίου παρέχεται επίσης στους διαδίκους σε γαμικές διαφορές (υποθέσεις διαζυγίου). Σε αυτήν την περίπτωση, αρμόδιο είναι το δικαστήριο που καλύπτει την περιοχή στην οποία οι σύζυγοι είχαν την τελευταία κοινή μόνιμη κατοικία τους. Σε διαφορές για τον καθορισμό ή την αμφισβήτηση πατρότητας ή μητρότητας, αρμόδιο είναι επίσης το δικαστήριο που καλύπτει την περιοχή στην οποία έχει μόνιμη ή προσωρινή κατοικία το τέκνο για το οποίο η σλοβενική νομοθεσία προβλέπει δυνατότητα άσκησης αγωγής. Όταν ένα δικαστήριο στη Σλοβενία έχει αρμοδιότητα σε τέτοιες διαφορές, δηλαδή επειδή ο ενάγων έχει μόνιμη κατοικία στη Σλοβενία, κατά τόπον αρμόδιο είναι επίσης το δικαστήριο που καλύπτει την περιοχή της μόνιμης κατοικίας του ενάγοντος.  Στις εξωσυμβατικές διαφορές που αφορούν αγωγή αποζημίωσης (συνήθως, υποθέσεις τροχαίων ατυχημάτων), έχει αρμοδιότητα το δικαστήριο που καλύπτει την περιοχή στην οποία συνέβη το ζημιογόνο γεγονός (π.χ. ο τόπος του τροχαίου ατυχήματος) ή το δικαστήριο που καλύπτει την περιοχή στην οποία επήλθαν οι συνέπειες της ζημίας, μαζί με το δικαστήριο που έχει γενική κατά τόπον αρμοδιότητα. Σε περίπτωση ζημίας που συνεπάγεται απώλεια ζωής ή σοβαρό τραυματισμό, έχει επίσης αρμοδιότητα το δικαστήριο που καλύπτει την περιοχή στην οποία ο ενάγων έχει μόνιμη ή προσωρινή κατοικία.  Στις διαφορές που προκύπτουν από συμβατικές σχέσεις μεταξύ διαδίκων, έχει επίσης αρμοδιότητα το δικαστήριο που καλύπτει την περιοχή η οποία ορίζεται ως τόπος εκπλήρωσης των συμβατικών σχέσεων παρόμοια ρύθμιση ισχύει στις διαφορές που αφορούν συναλλαγματικές ή επιταγές (το δικαστήριο που καλύπτει την περιοχή του τόπου πληρωμής).

Επιπλέον, η επιλεκτική αρμοδιότητα εφαρμόζεται επίσης σε διαφορές σχετικές με συμβατικές σχέσεις καταναλωτών στις οποίες ο ενάγων είναι καταναλωτής (φυσικό πρόσωπο). Στις περιπτώσεις αυτές αρμόδιο είναι όχι μόνο το δικαστήριο που έχει γενική κατά τόπον αρμοδιότητα, αλλά και το δικαστήριο που καλύπτει την περιοχή στην οποία ο καταναλωτής έχει τη μόνιμη ή προσωρινή κατοικία του. Αν ο ενάγων σε διαφορά που αφορά συμβατική σχέση καταναλωτών είναι εταιρεία, αρμόδιο είναι το δικαστήριο που καλύπτει την περιοχή στην οποία ο καταναλωτής έχει τη μόνιμη ή προσωρινή κατοικία του. Διαφορετική κατά τόπον αρμοδιότητα μπορεί να εφαρμοστεί μόνο αν ο καταναλωτής και η εταιρεία συνάψουν συμφωνία μετά τη γένεση της διαφοράς ή συμφωνία που επιτρέπει επιπροσθέτως στον καταναλωτή να κινήσει διαδικασία ενώπιον άλλων δικαστηρίων. Σε διαφορές σχετικές με ασφαλιστικές σχέσεις στις οποίες ο εναγόμενος είναι ασφαλιστική εταιρεία, αρμόδιο δεν είναι μόνο το δικαστήριο της γενικής κατά τόπον αρμοδιότητας και το δικαστήριο που καλύπτει την περιοχή στην οποία έχει την έδρα του το υποκατάστημα της ασφαλιστικής εταιρείας, αλλά και το δικαστήριο που καλύπτει την περιοχή στην οποία ο ενάγων έχει τη μόνιμη ή προσωρινή κατοικία ή έδρα του. Σε διαφορές που αφορούν ασφαλιστικές σχέσεις, μια ασφαλιστική εταιρεία μπορεί να ασκήσει αγωγή μόνο ενώπιον δικαστηρίου που καλύπτει την περιοχή στην οποία ο εναγόμενος, ο οποίος είναι ο αντισυμβαλλόμενος, ο ασφαλισμένος ή ο δικαιούχος της ασφάλισης, έχει μόνιμη ή προσωρινή κατοικία ή έδρα. Διαφορετική κατά τόπον αρμοδιότητα μπορεί να εφαρμοστεί μόνο αν τα μέρη της διαφοράς συνάψουν συμφωνία μετά τη γένεση της διαφοράς ή συμφωνία που επιτρέπει επιπροσθέτως στον αντισυμβαλλόμενο, τον ασφαλισμένο ή τον δικαιούχο της ασφάλισης να κινήσει διαδικασία ενώπιον άλλων δικαστηρίων.

Οι λοιπές περιπτώσεις επιλεκτικής αρμοδιότητας παρατίθενται, όπως προαναφέρθηκε, στον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.

2.2.2.2 Σε ποιες περιπτώσεις υποχρεούμαι να επιλέξω δικαστήριο άλλο από αυτό της κατοικίας του εναγομένου (το δικαστήριο του βασικού κανόνα);

Σε ειδικές περιπτώσεις, ο νόμος προβλέπει ειδική κατά τόπον αρμοδιότητα και ορίζει ένα δικαστήριο ως το μόνο αρμόδιο για την εκδίκαση μιας συγκεκριμένης υπόθεσης. Αυτό αποκαλείται αποκλειστική κατά τόπον αρμοδιότητα και εφαρμόζεται ως εξής:

 • για διαφορές που αφορούν δικαιώματα επί ακίνητης περιουσίας, καταπάτηση και εκμίσθωση και χρηματοδοτική μίσθωση ακινήτων, το δικαστήριο με αποκλειστική κατά τόπον αρμοδιότητα είναι το δικαστήριο που καλύπτει την περιοχή στην οποία βρίσκεται το ακίνητο
 • για διαφορές που σχετίζονται με εμπράγματα δικαιώματα σε θαλάσσια σκάφη και αεροσκάφη (και διαφορές σχετικές με τη χρηματοδοτική μίσθωσή τους), το δικαστήριο με αποκλειστική κατά τόπον αρμοδιότητα είναι εκείνο που καλύπτει την περιοχή στην οποία τηρείται το νηολόγιο ή το μητρώο αεροσκαφών
 • για διαφορές που προκύπτουν κατά τη διάρκεια ή ως αποτέλεσμα δικαστικών ή διοικητικών διαδικασιών εκτέλεσης και διαφορές που προκύπτουν κατά τη διάρκεια ή ως αποτέλεσμα διαδικασιών πτώχευσης, το δικαστήριο με αποκλειστική κατά τόπον αρμοδιότητα είναι εκείνο που καλύπτει την περιοχή στην οποία βρίσκεται το δικαστήριο που διεξάγει τις διαδικασίες εκτέλεσης ή πτώχευσης.
2.2.2.3 Μπορούν οι διάδικοι να αναθέσουν αρμοδιότητα σε δικαστήριο που άλλως δεν θα είχε αρμοδιότητα;

Η σλοβενική νομοθεσία επιτρέπει στους διαδίκους συγκεκριμένης υπόθεσης να συμφωνήσουν επί της αρμοδιότητας ενός πρωτοβάθμιου δικαστηρίου (συμφωνία για την κατά τόπον αρμοδιότητα). Η μεταξύ τους συμφωνία μπορεί να μεταβάλει την κατά τόπον αρμοδιότητα όπως ορίζεται από τον νόμο, παρότι πρέπει να τονιστεί ότι οι διάδικοι δεν μπορούν να προβούν σε συμφωνία για τον καθορισμό της καθ’ ύλην αρμοδιότητας αυτή μπορεί να καθοριστεί μόνο από τον νόμο (βλέπε εξήγηση ανωτέρω).

Οι διάδικοι μπορούν να συμφωνήσουν ότι ένα πρωτοβάθμιο δικαστήριο που υπό κανονικές συνθήκες δεν θα είχε κατά τόπον αρμοδιότητα μπορεί να εξετάσει την υπόθεσή τους. Η βασική προϋπόθεση που πρέπει να πληρούται για να προβούν οι διάδικοι σε συμφωνία είναι να έχει το δικαστήριο αρμοδιότητα εκδίκασης επί του περιεχομένου της υπόθεσης ή να έχει καθ’ ύλην αρμοδιότητα (βλέπε διαχωρισμό δικαιοδοσίας μεταξύ ειρηνοδικείων και πρωτοδικείων). Επίσης, δεν επιτρέπεται συμφωνία όταν ο νόμος προβλέπει δικαστήριο με αποκλειστική κατά τόπον αρμοδιότητα (βλέπε προηγούμενο σημείο).

Η συμφωνία μεταξύ των διαδίκων πρέπει να είναι γραπτή και πρέπει να αναφέρεται σε συγκεκριμένη διαφορά ή μελλοντική διαφορά που προκύπτει ή θα μπορούσε να προκύψει από την ειδική έννομη σχέση τους. Το έγγραφο της συμφωνίας πρέπει να επισυνάπτεται από τον ενάγοντα στην αγωγή με την οποία κινείται η διαδικασία ενώπιον του εν λόγω δικαστηρίου. Είναι σημαντικό να επισημανθεί ότι δεν μπορεί να γίνει συμφωνία περί της κατά τόπον αρμοδιότητας κατά τη διάρκεια της διαδικασίας – δηλαδή όταν έχει ήδη κατατεθεί αγωγή στο δικαστήριο, χωρίς να έχει επισυναφθεί σχετική συμφωνία.

3 Όταν έχουν αρμοδιότητα τα ειδικά δικαστήρια, πώς μπορώ να βρω σε ποιο πρέπει να απευθυνθώ;

Το σλοβενικό δικαστικό σύστημα δεν διαθέτει εξειδικευμένα δικαστήρια στον τομέα του αστικού και εμπορικού δικαίου (π.χ. ειδικά οικογενειακά δικαστήρια για την επίλυση γαμικών διαφορών ή διαφορών μεταξύ γονέων και τέκνων), καθώς όλες οι αστικές διαφορές επιλύονται στα ειρηνοδικεία και τα πρωτοδικεία, ή στα αστικά και εμπορικά τους τμήματα. Τα δικαστήρια διαθέτουν οργανωμένα τμήματα (αστικό, οικογενειακό, εμπορικό, εκτέλεσης, εκούσιας δικαιοδοσίας, κληρονομικό). Γενικά, σε αυτά τα τμήματα οι διαφορές εκδικάζονται και οι δικαστικές αποφάσεις εκδίδονται από εξειδικευμένους δικαστές.

Ειδικά δικαστήρια έχουν προβλεφθεί μόνο για εργατικές διαφορές και υποθέσεις κοινωνικής ασφάλισης. Η δικαιοδοσία και η οργάνωση των εν λόγω δικαστηρίων περιγράφεται στις εισαγωγικές παρατηρήσεις.

Σχετικοί σύνδεσμοι

http://www.sodisce.si/

http://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/zakonodaja/preciscenaBesedilaZakonov

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs

http://www.pisrs.si/Pis.web/

Τελευταία επικαιροποίηση: 08/09/2021

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται ο αντίστοιχος αρμόδιος επαφής του ΕΔΔ. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο δεν αναλαμβάνουν καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.