Tsiviilõiguse valdkonnas jätkuvad ELi õiguse kohaselt need pooleliolevaid menetlused, mis on algatatud enne üleminekuperioodi lõppu. Vastastikusel kokkuleppel Ühendkuningriigiga hoiab e-õiguskeskkonna portaal Ühendkuningriigiga seotud asjakohast teavet oma portaalis kuni 2024. aasta lõpuni.

Millise riigi kohus on pädev kohtuasjaga tegelema?

Gibraltar
Sisu koostaja:
European Judicial Network
Euroopa õigusalase koostöö võrgustik (tsiviil- ja kaubandusasjades)

1 Kas pöörduda tuleks tavalisse tsiviilkohtusse või erikohtusse (nt töövaidluskohtusse)?

Enamik tsiviil- ja kaubandusasju tuleks algatada Gibraltari kõrgeimas kohtus (Supreme Court of Gibraltar). Kõrgeimas kohtus on töö jagatud pädevuse järgi, kuid Gibraltari suuruse tõttu on registreid üks. (Mõnes perekonnaasjas on piiratud pädevus magistraadikohtul.)

Mõnes tööõigusega seotud küsimuses võite pöörduda töökohtusse. Muud erikohtud on loodud sellistes valdkondades nagu vaimne tervis, tulumaksuga seotud kaebused ja sotsiaalkindlustusega seotud kaebused.

Täpsemat teavet saab kõrgeima kohtu kantseleist (aadressil 277 Main Street, Gibraltar) või telefoni teel ((+350) 2007 5608).

2 Kui pädev kohus on tavaline tsiviilkohus (st see on kohus, kes asja menetleb), siis kuidas saan teada, millisesse tsiviilkohtusse pean ma pöörduma?

2.1 Kas madalama ja kõrgema astme tavaline tsiviilkohus on erinevad (nt maakohus kui madalama astme kohus ja ringkonnakohus kui kõrgema astme kohus) ning kui need on erinevad, siis milline neist on pädev minu asja arutama?

Peamiselt tegeleb tsiviilasjadega üksnes Gibraltari kõrgeim kohus. (Mõnes perekonnaasjas on piiratud pädevus magistraadikohtul.)

2.2 Territoriaalne pädevus (kas minu asja on pädev arutama A linna kohus või B linna kohus?)

2.2.1 Üldise kohtualluvuse põhireegel

Gibraltari suuruse tõttu ei teki riigisisese territoriaalse pädevuse küsimust.

2.2.2 Erandid

2.2.2.1 Millal võib valida, kas pöörduda kostja elukohajärgsesse kohtusse (üldise kohtualluvuse alusel kindlaksmääratud kohus) või mõnda teise kohtusse?

Gibraltaril on ainult üks kõrgeim kohus.

2.2.2.2 Millal peab valima teise kohtu, mitte kostja elukohajärgse kohtu (üldise kohtualluvuse järgi kindlaksmääratud kohus)?

Gibraltaril on ainult üks kõrgeim kohus.

2.2.2.3 Kas pooled võivad valida kohtu, mille pädevusse asi tavaliselt ei kuulu?

Gibraltaril on ainult üks kõrgeim kohus.

3 Kuidas saada teada, millisesse kohtusse tuleks pöörduda, kui asi on erikohtu pädevuses?

Erikohtud moodustatakse seadusega. Kui arvate, et saaksite esitada nõude erikohtusse, peaksite küsima nõu kohalikult õigusnõustajalt või kodanike nõustamise büroost.

Viimati uuendatud: 15/09/2021

Käesoleva veebilehe omakeelset versiooni haldab Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku vastav riiklik kontaktpunkt. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Komisjon ja Euroopa õigusalase koostöö võrgustik ei võta mingit vastutust ega kohustusi seoses käesolevas dokumendis esitatud või viidatud teabe ega andmetega. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.