Yksityisoikeuden alalla ennen siirtymäkauden päättymistä meneillään olevat menettelyt ja vireille pannut oikeudenkäynnit jatkuvat EU:n lainsäädännön mukaisesti. Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa yhteisesti sovitun mukaisesti Yhdistynyttä kuningaskuntaa koskevat tiedot säilytetään Euroopan oikeusportaalissa vuoden 2024 loppuun.

Minkä valtion tuomioistuin on toimivaltainen?

Englanti ja Wales
Sisällön tuottaja:
European Judicial Network
Siviili- ja kauppaoikeuden alan Euroopan oikeudellinen verkosto

1 Onko otettava yhteyttä yleiseen siviilituomioistuimeen vai erityistuomioistuimeen (esimerkiksi työtuomioistuimeen)?

Riita-asiaa käsittelevä tuomioistuin määritetään riita-asian luonteen perusteella. Siviilioikeudellisia riita-asioita käsitellään yleensä joko alemman oikeusasteen siviilituomioistuimessa (County Court) tai ylemmän oikeusasteen tuomioistuimessa (High Court). Määrääviä tekijöitä ovat kanteen arvo ja riita-asian monimutkaisuus. Valtion ja yksilön välisiä asioita sekä tiettyjä asioita (kuten työlainsäädäntöä) käsitellään yleensä erikoistuneissa hallintotuomioistuimissa (tribunal). Tietoa eri tribunal-tuomioistuimista on saatavilla oikeusministeriön verkkosivustolla.

Joillakin County Court ‑tuomioistuinten oikeuskäsittelykeskuksilla on yksinomainen toimivalta siviilioikeudellisissa asioissa, kun taas toisilla on ”erityistoimivalta”, jonka avulla ne voivat käsitellä tapauksia, joihin liittyy varallisuusoikeus-, kauppa- tai teknologia- ja rakennuslainsäädäntöä. Lisäksi High Court ‑tuomioistuin, jonka kotipaikka on Lontoossa, ylläpitää piirikirjaamoita (District Registry) monilla maan keskeisillä alueilla. Piirikirjaamot mahdollistavat sen, että pätevä tuomari voi käsitellä High Court ‑tuomioistuimen asioita Lontoon ulkopuolella. Hallintotuomioistuin (Administrative Court) edustaa High Court ‑tuomioistuinta tietyissä alueellisissa keskuksissa.[1] High Court ‑tuomioistuimesta esitetään tarkempi kuvaus jäljempänä.

Koska toimivaltaisuuteen liittyy usein erityissääntöjä – esimerkiksi joitakin työoikeuteen liittyviä asioita käsitellään County Court ‑tuomioistuimessa eikä työtuomioistuimessa (Employment Tribunal) – , on suositeltavaa pyytää neuvoa ennen kanteen nostamista. Lisätietoja on saatavilla myös oikeusministeriön verkkosivustolla.

[1] Cardiff, Bristol, Birmingham, Leeds ja Manchester.

2 Jos yleinen tuomioistuin on toimivaltainen (ts. asian käsittely kuuluu tällaiselle tuomioistuimelle), miten saan selville, mihin tuomioistuimeen minun on otettava yhteyttä?

Yksityisoikeudellisia asioita säännellään menettelysäännöillä, joita kutsutaan siviiliprosessisäännöiksi (Civil Procedure Rules) ja joiden tueksi on annettu sääntöjen tulkintaa koskevia käytännön ohjeita. Siviiliprosessisääntöjen 7 osan käytännön ohjeessa määritetään, millä oikeusasteella asiat olisi pantava vireille. Country Court ‑tuomioistuimen ja High Court ‑tuomioistuimen toimivallan tärkeimpiä erottavia tekijöitä ovat kanteen arvo ja sen monimutkaisuus. Perussäännön mukaan alle 100 000 punnan vaatimukset käsitellään County Court ‑tuomioistuimessa ja sitä suuremmat vaatimukset High Court ‑tuomioistuimessa. Lisäksi siviiliprosessisääntöjen 8 pf osassa on menettely sellaisia tapauksia varten, joissa vaatimus koskee muuta kuin rahaa. Tässä tapauksessa toimivalta määräytyy aihealueen ja asian monimutkaisuuden perusteella.

Rahamääräiset vaatimukset kohdistetaan eri menettelyihin (track) niin, että vähäisten vaatimusten menettelyssä (Small Claims Track) käsitellään enintään 10 000 punnan vaatimukset, kun taas 10 000–25 000 punnan vaatimukset käsitellään nopeutetussa menettelyssä (Fast Track). Asiat, jotka eivät kuulu kumpaankaan näistä, käsitellään Multi Track -menettelyssä. On huomattava, että asioiden jakaminen eri menettelyihin on tuomioistuimen tehtävä, ja mikään ei estä tuomaria käyttämästä asianhallintavaltuuksiaan asioiden osoittamiseksi tiettyyn menettelyyn tai tiettyyn tuomioistuimeen. Tarkempi selitys on käytännön ohjeissa.

High Court ‑tuomioistuin jakautuu kolmeen erityyppisiä tapauksia käsittelevään osastoon:

Queen’s Bench Division käsittelee hyvin monenlaisia siviiliasioita, kuten vahingonkorvauskanteita, jotka liittyvät sopimusrikkomuksiin, oikeudenloukkauksiin, kunnianloukkauksiin, kauppariitoihin tai merioikeudellisiin asioihin (muun muassa alusten yhteentörmäyksiin, lastin vahingoittumiseen ja pelastustoimiin liittyvät siviilikanteet). Lisäksi siihen on nyt sisällytetty virallisten tuomareiden tuomioistuin (Official Referees Court) teknologia- ja rakennusoikeustuomioistuimen (Technology and Construction Court) alaisuuteen. Sillä on myös valvontatehtävä, joka liittyy monenlaisiin tuomioistuimiin, tribunal-tuomioistuimiin ja elimiin tai julkisia tehtäviä hoitaviin yksityishenkilöihin (mukaan lukien hallituksen ministerit) hallintotuomioistuimen välityksellä niin kutsutussa oikeudellisessa tarkastelussa (Judicial Review), jolla varmistetaan, että näiden elinten tai yksilöiden tekemät päätökset tehdään asianmukaisesti ja laillisesti eivätkä ne ylitä parlamentin suomaa toimivaltaa.

Chancery Division on erikoistunut varallisuusoikeudellisiin asioihin, kuten kuolinpesien hoitoon, testamenttien tulkintaan, maksukyvyttömyystapauksiin, verokumppanuuksiin, patentteihin ja yhtiö- ja osakkuusriitoihin. Äskettäin perustettu immateriaalioikeuksia käsittelevä tuomioistuin #_ftn1[1] (Intellectual Property Enterprise Court) kuuluu myös varallisuusoikeutta käsittelevän osaston toimivaltaan.

Family Division käsittelee avioeroasioita ja perheoikeudellisia asioita, lapsen asemaan liittyviä tapauksia, kuten adoptioita, kiistattomia testamentteja sekä ilman testamenttia kuolleiden henkilöiden kuolinpesien jakamista.

High Court ‑tuomioistuimen tiedot ovat saatavilla myös oikeusministeriön verkkosivustolla.

Jos olet epävarma siitä, mikä on oikea tuomioistuin, pyydä oikeudellista neuvontaa tai tutustu oikeusministeriön verkkosivustoon.

2.1 Onko olemassa alempia ja ylempiä yleisiä siviilituomioistuimia (esim. käräjäoikeus ja hovioikeus)? Jos on, mikä tuomioistuin on toimivaltainen minun asiassani?

2.2 Alueellinen toimivalta (Onko kaupungin A vai B tuomioistuin toimivaltainen minun asiassani?)

2.2.1 Alueellisen toimivaltaisuuden pääsääntö

Kuten edellä mainittiin, Country Court ‑tuomioistuinten vaatimukset toimitetaan nyt yleensä keskitetysti, minkä jälkeen ne lähetetään oikeuskäsittelykeskuksiin, kun oikeuskäsittely on tarpeen. Siviiliprosessisääntöjen 26 osan 2A kohdan 2 alakohdan mukaan asia olisi siirrettävä County Court ‑tuomioistuimen oikeuskäsittelykeskukseen, joka on sillä alueella, jossa vastaajalla on kotipaikka tai jossa hän harjoittaa liiketoimintaa. Vastaavasti kumpi tahansa osapuoli voi hakea asian käsittelyä tietyssä oikeuskäsittelykeskuksessa. Kun otetaan huomioon erityistuomioistuimen toimivalta, osoitettu oikeuskäsittelykeskus ei välttämättä ole erityistuomareita koskevan vaatimuksen vuoksi kummankaan osapuolen kotipaikka.

Lisäksi on olemassa tietyntyyppisiä toimia, joiden käsittely on rajattu tiettyyn paikkakuntaan, kuten maanomistusta koskevat vaatimukset, kuluttajaluottolain (Consumer Credit Act) mukaiset vaatimukset tai tavaroiden palauttamista koskevat vaatimukset. Tässä tapauksessa vaatimus on pantava vireille siellä, missä henkilö, jonka hallussa tavara on, asuu tai harjoittaa liiketoimintaa. Näistä poikkeuksista on lisätietoja Englannin ja Walesin siviiliprosessisääntöjen 55 ja 7 osassa.

2.2.2 Poikkeuksia pääsäännöstä

Perussääntöä koskevien poikkeusten nojalla asia voidaan käsitellä tuomioistuimessa, joka on tarkoituksenmukaisin sen käsittelemiseksi, kun otetaan huomioon asian luonne, käytettävissä olevat tuomarit ja käsittelypaikkaa koskevat osapuolten toiveet.

2.2.2.1 Missä tapauksissa voin valita vastaajan asuinpaikan tuomioistuimen (pääsäännön mukaan määräytyvä tuomioistuin) ja jonkun muun tuomioistuimen välillä?

Perussääntönä on, että asia siirretään sen County Court ‑tuomioistuimen käsiteltäväksi, jonka alueella vastaajalla on asuinpaikka tai jossa vastaaja harjoittaa liiketoimintaa, jos asia on tarpeen saattaa tuomioistuimen käsiteltäväksi. Osapuolet voivat kuitenkin valita, missä tuomioistuimessa ne haluavat, että asia käsitellään, toimittaessaan suuntaa-antavat kyselylomakkeet (directions questionnaire). Tuomioistuin päättää, hyväksyykö se asian siirtämisen. Joitakin Lontoon High Court ‑tuomioistuimeen toimitettuja vaatimuksia voidaan käsitellä jossakin monista piirikirjaamoista. Lisätietoja asioiden siirtämisestä on siviiliprosessisääntöjen 30 osassa.

2.2.2.2 Missä tapauksissa minun on valittava muu kuin vastaajan asuinpaikan (pääsäännön mukaan määräytyvä) tuomioistuin?

Kuten edellä mainittiin, yleinen oikeusasteen määrittävä tekijä on vaatimuksen arvo tai monimutkaisuus. Osapuolet voivat esittää käsittelypaikkaan liittyvän toiveensa suuntaa-antavassa kyselylomakkeessa, mutta tuomioistuin tekee lopullisen päätöksen. Kantaja ei valitse, missä tuomioistuimessa asia käsitellään. Lisäksi siviiliprosessisääntöjen 2.7 osan nojalla tuomioistuimella on ehdoton harkintavalta käsitellä aiheellisiksi katsomiaan asioita. Lisätietoja on siviiliprosessisäännöissä.

2.2.2.3 Voivatko asianosaiset valita tuomioistuimen, joka normaalisti ei olisi toimivaltainen?

Ei.

3 Silloin kun erityistuomioistuimet ovat toimivaltaisia, miten saan selville, mihin tuomioistuimeen minun pitää ottaa yhteyttä?

Edellä kuvataan High Court ‑tuomioistuimen eri osastojen vastuualueet ja perheasioita käsittelevien tuomioistuinten yksityiskohdat.

Lisätietoja on saatavilla oikeusministeriön verkkosivuston County Court ‑tuomioistuimia ja High Court ‑tuomioistuinta käsittelevillä sivuilla.

Linkkejä

Oikeusministeriö

Päivitetty viimeksi: 16/09/2021

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät Euroopan oikeudellisen verkoston kansalliset yhteysviranomaiset. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä. Komissio tai Euroopan oikeudellinen verkosto eivät ole vastuussa tiedoista, joita esitetään tai joihin viitataan tällä sivustolla. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.